Закон України "Про інститути спільного інвестування"
Редакції документа
Редакція діє з  01.07.2021
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про інститути спільного інвестування

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 29, ст.337)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 629-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 43, ст.386
№ 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482
№ 1982-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 18, ст.222
№ 2210-VIII від 16.11.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.38
№ 540-IX від 30.03.2020, ВВР, 2020, № 18, ст.123
№ 720-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.408
№ 738-IX від 19.06.2020}

{У тексті Закону слова "облігації підприємств" в усіх відмінках замінено словами "корпоративні облігації" у відповідному відмінку; слова "торговець цінними паперами" в усіх відмінках і числах замінено словами "інвестиційна фірма" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020}

Цей Закон спрямований на забезпечення залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів і визначає правові та організаційні основи створення, діяльності, припинення суб’єктів спільного інвестування, особливості управління активами зазначених суб’єктів, встановлює вимоги до складу, структури та зберігання таких активів, особливості емісії, обігу, обліку та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування, а також порядок розкриття інформації про їх діяльність.

close icon
Структура документа
Закон України "Про інститути спільного інвестування"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

Стаття 3. Законодавство у сфері спільного інвестування

Стаття 4. Учасники інституту спільного інвестування

Стаття 5. Вимоги до посадових осіб інституту спільного інвестування та компанії з управління активами інституту спільного інвестування

Стаття 6. Реєстрація інституту спільного інвестування

Стаття 7. Класифікація інституту спільного інвестування

Розділ II Корпоративний фонд

Стаття 8. Правовий статус корпоративного фонду

Стаття 9. Заснування корпоративного фонду

Стаття 10. Установчі збори корпоративного фонду

Стаття 11. Статут корпоративного фонду

Стаття 12. Регламент корпоративного фонду

Стаття 13. Статутний капітал корпоративного фонду

Стаття 14. Порядок провадження діяльності корпоративного фонду

Стаття 15. Органи корпоративного фонду

Стаття 16. Загальні збори

Стаття 17. Компетенція загальних зборів

Стаття 18. Право на участь у загальних зборах

Стаття 19. Повідомлення про проведення загальних зборів

Стаття 20. Порядок денний загальних зборів

Стаття 21. Пропозиції до порядку денного загальних зборів

Стаття 22. Представництво учасників корпоративного фонду

Стаття 23. Порядок проведення загальних зборів

Стаття 24. Кворум загальних зборів

Стаття 25. Порядок прийняття рішення загальними зборами

Стаття 26. Спосіб голосування

Стаття 27. Лічильна комісія

Стаття 28. Протокол про підсумки голосування

Стаття 29. Протокол загальних зборів

Стаття 30. Позачергові загальні збори

Стаття 31. Проведення загальних зборів шляхом опитування

Стаття 32. Особливості проведення загальних зборів корпоративного фонду, що складається з однієї особи

Стаття 33. Створення наглядової ради

Стаття 34. Компетенція наглядової ради

Стаття 35. Обрання членів наглядової ради

Стаття 36. Голова наглядової ради

Стаття 37. Засідання наглядової ради

Стаття 38. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради

Стаття 39. Припинення корпоративного фонду

Стаття 40. Розподіл активів корпоративного фонду в разі його ліквідації

Розділ III Пайовий фонд

Стаття 41. Правовий статус пайового фонду

Стаття 42. Створення пайового фонду

Стаття 43. Функціонування пайового фонду

Стаття 44. Регламент пайового фонду

Стаття 45. Участь у пайовому фонді

Стаття 46. Припинення пайового фонду

Стаття 47. Розподіл активів пайового фонду в разі його ліквідації

Розділ IV Активи інституту спільного інвестування

Стаття 48. Склад і структура активів інституту спільного інвестування

Стаття 49. Визначення вартості чистих активів

Розділ V Цінні папери інституту спільного інвестування

Стаття 50. Розміщення, обіг та викуп цінних паперів інституту спільного інвестування

Стаття 51. Цінні папери інституту спільного інвестування

Стаття 52. Проспект емісії цінних паперів інституту спільного інвестування

Стаття 53. Реєстрація проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування

Стаття 54. Реєстрація випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту їх емісії

Стаття 55. Порядок розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування

Стаття 56. Визначення вартості цінного папера інституту спільного інвестування

Стаття 57. Заявки на придбання та викуп цінних паперів інституту спільного інвестування

Стаття 58. Розміщення та викуп розміщених цінних паперів інституту спільного інвестування

Стаття 59. Зупинення розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування

Стаття 60. Конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування

Стаття 61. Обіг цінних паперів інституту спільного інвестування

Стаття 62. Облік прав власності на цінні папери інституту спільного інвестування

Розділ VI Суб'єкти, які обслуговують діяльність інституту спільного інвестування

Стаття 63. Компанія з управління активами

Стаття 64. Обмеження діяльності компанії з управління активами

Стаття 65. Винагорода компанії з управління активами

Стаття 66. Ліцензування діяльності компанії з управління активами

Стаття 67. Відповідальність компанії з управління активами

Стаття 68. Зберігач активів інституту спільного інвестування

Стаття 69. Діяльність зберігача активів інституту спільного інвестування

Стаття 70. Обслуговування коштів інституту спільного інвестування

Стаття 71. Відповідальність зберігача активів інституту спільного інвестування

Стаття 72. Оцінювач майна інституту спільного інвестування

Стаття 73. Аудиторська перевірка інституту спільного інвестування

Стаття 74. Вимоги до договорів

Розділ VII Розкриття інформації про діяльність інституту спільного інвестування

Стаття 75. Порядок розкриття інформації про інститут спільного інвестування

Стаття 76. Веб-сайт компанії з управління активами

Стаття 77. Реклама інституту спільного інвестування

Розділ VIII Регулювання діяльності із спільного інвестування

Стаття 78. Суб’єкти регулювання діяльності із спільного інвестування

Розділ IX Прикінцеві та перехідні положення

Прикінцеві та перехідні положення

Замовити персональну презентацію