Редакція діє з  16.07.2021
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну службу

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50
№ 2136-VIII від 13.07.2017, ВВР, 2017, № 35, ст.376
№ 2147-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 48, ст.436
№ 2190-VIII від 09.11.2017, ВВР, 2017, № 45, ст.405
№ 2246-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 3-4, ст.26
№ 2249-VIII від 19.12.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.43
№ 2449-VIII від 07.06.2018, ВВР, 2018, № 26, ст.219
№ 2475-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 36, ст.272
№ 2629-VIII від 23.11.2018, ВВР, 2018, № 50, ст.400
№ 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81
№ 117-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 43, ст.250
№ 140-IX від 02.10.2019, ВВР, 2019, № 47, ст.311
№ 263-IX від 31.10.2019, ВВР, 2020, № 2, ст.5
№ 440-IX від 14.01.2020, ВВР, 2020, № 28, ст.188
№ 524-IX від 04.03.2020, ВВР, 2020, № 38, ст.279
№ 553-IX від 13.04.2020, ВВР, 2020, № 19, ст.126 - додатково див. Закон
№ 1285-IX від 23.02.2021
№ 720-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.408
№ 805-IX від 16.07.2020, ВВР, 2020, № 36, ст.273
№ 912-IX від 17.09.2020
№ 1081-IX від 15.12.2020, ВВР, 2021, № 7, ст.54
№ 1086-IX від 16.12.2020, ВВР, 2021, № 6, ст.48
№ 1217-IX від 05.02.2021
№ 1219-IX від 05.02.2021
№ 1285-IX від 23.02.2021
№ 1417-IX від 27.04.2021}

{Положення щодо контракту про проходження державної служби набирають чинності з 1 січня 2020 року - див. абзац третій пункту 1 розділу II Закону № 117-IX від 19.09.2019}

 {Установити, що норми абзацу восьмого пункту 14 розділу XI цього Закону застосовуються по 31 грудня 2021 року згідно із Законом № 117-IX від 19.09.2019}

{Установити, що норми абзацу восьмого пункту 14 розділу XI цього Закону застосовуються по 31 грудня 2019 року згідно із Законом № 2629-VIII від 23.11.2018}

{Установити, що у 2019 році норми абзацу другого частини третьої статті 51 та абзаців другого - п’ятого пункту 14 розділу XI цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів згідно із Законом № 2629-VIII від 23.11.2018}

{Установити, що положення абзацу восьмого пункту 14 розділу XI цього Закону застосовуються по 31 грудня 2018 року згідно із Законом № 2246-VIII від 07.12.2017}

{Установити, що у 2018 році норми і положення абзаців другого - п’ятого пункту 14 розділу XI цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів згідно із Законом № 2246-VIII від 07.12.2017}

{Установити, що у 2017 році норми і положення частини другої пункту чотирнадцять розділу XI цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів згідно із Законом № 1801-VIII від 21.12.2016}

Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях.

close icon
Структура документа
Закон України "Про державну службу"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Державна служба та державний службовець

Стаття 2. Визначення термінів

Стаття 3. Сфера дії цього Закону

Стаття 4. Принципи державної служби

Стаття 5. Правове регулювання державної служби

Стаття 6. Категорії посад державної служби

Розділ II Правовий статус державного службовця

Стаття 7. Основні права державного службовця

Стаття 8. Основні обов’язки державного службовця

Стаття 9. Підпорядкування державного службовця та виконання наказу (розпорядження), доручення

Стаття 91. Порядок доведення до відома державного службовця інформації або документів

Стаття 10. Політична неупередженість

Стаття 11. Захист права на державну службу

Розділ III Управління державною службою

Стаття 12. Система управління державною службою

Стаття 13. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби

Стаття 14. Комісія з питань вищого корпусу державної служби

Стаття 15. Повноваження Комісії з питань вищого корпусу державної служби

Стаття 16. Організація роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби

Стаття 17. Керівник державної служби в державному органі

Стаття 18. Служба управління персоналом державного органу

Розділ IV Вступ на державну службу
Глава 1. Загальні умови вступу на державну службу

Стаття 19. Право на державну службу

Стаття 20. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу

Стаття 21. Вступ на державну службу

Глава 2. Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Глава 2. Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Стаття 22. Конкурс на зайняття посад державної служби

Стаття 23. Оприлюднення інформації про проведення конкурсу

Стаття 24. Скорочення вакантних посад, на які не оголошено конкурс

Стаття 25. Інформація для участі у конкурсі

Стаття 27. Конкурсна комісія

Стаття 28. Оформлення та оприлюднення результатів конкурсу

Стаття 29. Відкладене право суб’єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу на посаду державної служби

Стаття 30. Повторний конкурс

Глава 3. Призначення на посаду державної служби

Стаття 31. Порядок призначення на посаду державної служби

Стаття 311. Контракт про проходження державної служби з особою, яка призначається на посаду державної служби

Стаття 32. Обмеження щодо призначення на посаду

Стаття 33. Акт про призначення на посаду

Стаття 34. Строкове призначення

Стаття 35. Випробування та встановлення відповідності державного службовця займаній посаді

Стаття 36. Присяга державного службовця

Стаття 37. Особова справа державного службовця

Розділ V Службова кар'єра

Стаття 38. Проходження державної служби

Стаття 39. Ранги державних службовців

Стаття 40. Просування державного службовця по службі

Стаття 41. Переведення державних службовців

Стаття 42. Службове відрядження

Стаття 43. Зміна істотних умов державної служби

Стаття 44. Оцінювання результатів службової діяльності

Стаття 45. Публічний звіт керівника органу виконавчої влади

Стаття 46. Стаж державної служби

Стаття 47. Правила внутрішнього службового розпорядку державного органу

Стаття 48. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

Стаття 49. Індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності державного службовця

Розділ VI Оплата праці, заохочення і соціальні гарантії

Стаття 50. Оплата праці державних службовців

Стаття 51. Схема посадових окладів державних службовців

Стаття 52. Надбавки, доплати, премії та компенсації

Стаття 53. Заохочення державних службовців

Стаття 54. Соціально-побутове забезпечення державних службовців

Стаття 55. Створення належних умов для виконання посадових обов’язків

Розділ VII Робочий час і час відпочинку державного службовця. Відпустки

Стаття 56. Робочий час і час відпочинку державного службовця

Стаття 57. Щорічні основні відпустки державних службовців

Стаття 58. Щорічні додаткові та інші відпустки державних службовців

Стаття 59. Порядок і умови надання щорічних відпусток

Стаття 60. Відкликання державних службовців із щорічних відпусток

Розділ VIII Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних службовців
Глава 1. Службова дисципліна

Стаття 61. Забезпечення службової дисципліни

Стаття 62. Обов’язки державного службовця щодо додержання службової дисципліни

Стаття 63. Обов’язки керівника державної служби щодо забезпечення службової дисципліни

Глава 2. Засади дисциплінарної відповідальності

Стаття 64. Дисциплінарна відповідальність державного службовця

Стаття 65. Підстави для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності

Стаття 66. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування

Стаття 67. Обставини, що пом’якшують або обтяжують дисциплінарну відповідальність

Стаття 68. Суб’єкти, уповноважені порушувати дисциплінарні провадження та застосовувати дисциплінарні стягнення

Стаття 69. Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ та її повноваження

Стаття 71. Порядок здійснення дисциплінарного провадження

Стаття 72. Відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків

Стаття 73. Дисциплінарна справа

Стаття 74. Гарантії прав державних службовців під час застосування дисциплінарного стягнення

Стаття 75. Пояснення державного службовця

Стаття 76. Право на ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи

Стаття 77. Рішення про накладення дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження

Стаття 78. Оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення

Стаття 79. Зняття дисциплінарного стягнення

Глава 3. Матеріальна відповідальність державних службовців

Стаття 80. Основи матеріальної відповідальності державних службовців

Стаття 81. Обов’язок відшкодування шкоди

Стаття 82. Порядок відшкодування шкоди

Розділ IX Припинення державної служби

Стаття 83. Підстави для припинення державної служби

Стаття 84. Припинення державної служби у разі втрати державним службовцем права на державну службу або його обмеження

Стаття 85. Припинення державної служби у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду державної служби

Стаття 86. Припинення державної служби за ініціативою державного службовця або за угодою сторін

Стаття 87. Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення

Стаття 88. Припинення державної служби у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін

Стаття 881. Припинення державної служби з підстав, передбачених контрактом про проходження державної служби

Стаття 89. Передача справ і майна

Стаття 90. Пенсійне забезпечення

Розділ X Особливості проходження державної служби в окремих державних органах. Патронатна служба

Стаття 91. Особливості проходження державної служби в окремих державних органах

Стаття 92. Патронатна служба

Розділ XI Прикінцеві та перехідні положення
Замовити персональну презентацію