Закон України "Про авторське право і суміжні права"
Редакції документа
Редакція діє з  26.04.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про авторське право і суміжні права

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 13, ст.64)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 3793-XII (3793-12) від 23.12.93, ВВР, 1994, № 13, ст.65}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, № 13, ст. 85
№ 998-XIV (998-14) від 16.07.99, ВВР, 1999, № 41, ст.373}

{В редакції Закону
№ 2627-III (2627-14) від 11.07.2001, ВВР, 2001, № 43, ст.214}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 850-IV (850-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 35, ст.271
№ 1294-IV (1294-15) від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст.181
№ 2939-VI (2939-17) від 13.01.2011, ВВР, 2011, № 32, ст.314
№ 4652-VI (4652-17) від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 927-VIII (927-19) від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 6, ст.61
№ 1651-VIII (1651-19) від 05.10.2016, ВВР, 2016, № 46, ст.781
№ 1977-VIII (1977-19) від 23.03.2017}

 {У тексті Закону слова "звичайного кола сім'ї" і
 "звичайного кола однієї сім'ї" замінено словами
 "коло сім'ї" у відповідних відмінках згідно із
 Законом № 850-IV (850-15) від 22.05.2003}

Цей Закон охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва - авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення - суміжні права.

close icon
Структура документа
Закон України "Про авторське право і суміжні права"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство України про авторське право і суміжні права

Стаття 3. Сфера дії Закону

Стаття 4. Повноваження Установи у сфері охорони авторського права і суміжних прав

Стаття 5. Застосування правил міжнародного договору

Стаття 6. Права іноземних осіб та осіб без громадянства

Розділ II Авторське право

Стаття 7. Суб'єкти авторського права

Стаття 8. Об'єкти авторського права

Стаття 9. Охорона авторського права на частину твору

Стаття 10. Об'єкти, що не охороняються

Стаття 11. Виникнення і здійснення авторського права. Презумпція авторства

Стаття 12. Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому втілено твір

Стаття 13. Співавторство

Стаття 14. Особисті немайнові права автора

Стаття 15. Майнові права автора

Стаття 16. Авторське право на службові твори

Стаття 17. Авторське право на аудіовізуальний твір

Стаття 18. Авторське право на комп'ютерні програми

Стаття 19. Авторське право на збірники та інші складені твори

Стаття 20. Авторське право перекладачів і авторів інших похідних творів

Стаття 21. Вільне використання твору із зазначенням імені автора

Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом

Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання

Стаття 24. Вільне копіювання, модифікація і декомпіляція комп'ютерних програм

Стаття 25. Вільне відтворення творів у особистих цілях

Стаття 26. Право доступу до твору образотворчого мистецтва

Стаття 27. Право слідування

Стаття 28. Строк дії авторського права

Стаття 29. Перехід авторського права у спадщину

Стаття 30. Перехід творів у суспільне надбання

Стаття 31. Передача (відчуження) майнових прав суб'єктів авторського права

Стаття 32. Передача права на використання твору

Стаття 33. Договори на право використання творів

Стаття 34. Відповідальність за невиконання авторського договору

Розділ III Cуміжні права

Стаття 35. Об'єкти суміжних прав

Стаття 36. Суб'єкти суміжних прав

Стаття 37. Виникнення і здійснення суміжних прав

Стаття 38. Особисті немайнові права виконавців та права на ім'я (назву) виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення

Стаття 39. Майнові права виконавців

Стаття 40. Майнові права виробників фонограм і виробників відеограм

Стаття 41. Майнові права організацій мовлення

Стаття 42. Обмеження майнових прав виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення

Стаття 43. Використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою

Стаття 44. Строк дії суміжних прав

Розділ IV Управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав

Стаття 45. Способи управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав

Стаття 46. Управління майновими правами через повіреного

Стаття 47. Забезпечення колективного управління майновими правами

Стаття 48. Діяльність організацій колективного управління

Стаття 49. Функції організацій колективного управління

Розділ V Захист авторського права і суміжних прав

Стаття 50. Порушення авторського права і суміжних прав

Стаття 51. Порядок захисту авторського права і суміжних прав

Стаття 52. Способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав

Стаття 521. Порядок припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет

Стаття 522. Зобов’язання постачальників послуг хостингу щодо забезпечення захисту авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет

Стаття 53. Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав

Розділ VI Прикінцеві положення

Розділ VI Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію