Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" від 30.11.1999 № 291
Редакція діє з  24.07.2015
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа
https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.1999  № 291

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 1999 р.
за № 892/4185

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" від 30.11.1999 № 291
Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

I. Загальні положення

I. Загальні положення

Клас 1. Необоротні активи

Клас 1. Необоротні активи

Рахунок 10 "Основні засоби"

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

Рахунок 12 "Нематеріальні активи"

Рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції"

Рахунок 16 "Довгострокові біологічні активи"

Рахунок 17 "Відстрочені податкові активи"

Рахунок 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

Рахунок 19 "Гудвіл"

Клас 2. Запаси

Клас 2. Запаси

Рахунок 20 "Виробничі запаси"

Рахунок 21 "Поточні біологічні активи"

Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

Рахунок 23 "Виробництво"

Рахунок 24 "Брак у виробництві"

Рахунок 25 "Напівфабрикати"

Рахунок 26 "Готова продукція"

Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

Рахунок 28 "Товари"

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

Рахунок 30 "Готівка"

Рахунок 31 "Рахунки в банках"

Рахунок 33 "Інші кошти"

Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані"

Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції"

Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

Рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів"

Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів"

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань

Рахунок 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал"

Рахунок 41 "Капітал у дооцінках"

Рахунок 42 "Додатковий капітал"

Рахунок 43 "Резервний капітал"

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

Рахунок 45 "Вилучений капітал"

Рахунок 46 "Неоплачений капітал"

Рахунок 46 "Неоплачений капітал" кореспондує

Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

Рахунок 49 "Страхові резерви"

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

Рахунок 50 "Довгострокові позики"

Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані"

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання"

Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання"

Клас 6. Поточні зобов'язання

Клас 6. Поточні зобов'язання

Рахунок 60 "Короткострокові позики"

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані"

Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами"

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням"

Рахунок 66 "Розрахунки за виплатами працівникам"

Рахунок 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" кореспондує

Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками"

Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями"

Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів"

Клас 7. Доходи і результати діяльності

Клас 7. Доходи і результати діяльності

Рахунок 70 "Доходи від реалізації" має такі субрахунки:

Рахунок 71 "Інший операційний дохід"

Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі"

Рахунок 73 "Інші фінансові доходи"

Рахунок 74 "Інші доходи"

Рахунок 76 "Страхові платежі"

Рахунок 79 "Фінансові результати"

Клас 8. Витрати за елементами

Клас 8. Витрати за елементами

Рахунок 80 "Матеріальні витрати"

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці"

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи"

Рахунок 83 "Амортизація"

Рахунок 84 "Інші операційні витрати"

Рахунок 85 "Інші затрати"

Клас 9. Витрати діяльності

Клас 9. Витрати діяльності

Рахунок 90 "Собівартість реалізації"

Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати"

Рахунок 92 "Адміністративні витрати"

Рахунок 93 "Витрати на збут"

Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності"

Рахунок 95 "Фінансові витрати"

Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі"

Рахунок 97 "Інші витрати"

Рахунок 98 "Податок на прибуток"

Клас 0. Позабалансові рахунки

Клас 0. Позабалансові рахунки

Рахунок 01 "Орендовані необоротні активи"

Рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні"

Рахунок 03 "Контрактні зобов'язання"

Рахунок 04 "Непередбачені активи й зобов'язання"

Рахунок 04 "Непередбачені активи й зобов'язання" має такі субрахунки:

Рахунок 05 "Гарантії та забезпечення надані"

Рахунок 06 "Гарантії за забезпечення отримані"

Рахунок 07 "Списані активи"

Рахунок 08 "Бланки суворого обліку"

Рахунок 09 "Амортизаційні відрахування"

Замовити персональну презентацію