Редакція діє з  15.05.2006
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2875-IV (2875-15) від 08.09.2005, ВВР, 2005, № 52, ст.562
№ 2953-IV (2953-15) від 06.10.2005, ВВР, 2006, № 1, ст.16
№ 3099-IV (3099-15) від 17.11.2005, ВВР, 2005, № 52, ст.566
№ 3538-IV (3538-15) від 15.03.2006, ВВР, 2006, № 35, ст.295
№ 3550-IV (3550-15) від 16.03.2006, ВВР, 2006, № 35, ст.297

close icon
Структура документа
Кодекс адміністративного судочинства України
Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України

Стаття 2. Завдання адміністративного судочинства

Стаття 3. Визначення понять

Стаття 4. Правосуддя в адміністративних справах

Стаття 5. Законодавство про адміністративне судочинство

Стаття 6. Право на судовий захист

Стаття 7. Принципи адміністративного судочинства

Стаття 8. Верховенство права

Стаття 9. Законність

Стаття 10. Рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом

Стаття 11. Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справі

Стаття 12. Гласність і відкритість адміністративного процесу

Стаття 13. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду

Стаття 14. Обов'язковість судових рішень

Стаття 15. Мова, якою здійснюється адміністративне судочинство

Стаття 16. Правова допомога при вирішенні справ в адміністративному суді

Розділ II. Організація адміністративного судочинства
Глава 1. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ

Стаття 17. Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ

Стаття 18. Предметна підсудність адміністративних справ

Стаття 19. Територіальна підсудність адміністративних справ

Стаття 20. Інстанційна підсудність адміністративних справ

Стаття 21. Підсудність кількох пов'язаних між собою вимог

Стаття 22. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого

Глава 2. Склад суду. Відводи

Стаття 23. Здійснення адміністративного судочинства суддею одноособово

Стаття 24. Здійснення адміністративного судочинства колегією суддів

Стаття 25. Порядок вирішення питань колегією суддів

Стаття 26. Незмінність складу суду

Стаття 27. Підстави для відводу (самовідводу) судді

Стаття 28. Недопустимість повторної участі судді в розгляді адміністративної справи

Стаття 29. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача

Стаття 30. Заява про відвід (самовідвід)

Стаття 31. Порядок вирішення питання про відвід (самовідвід)

Стаття 32. Наслідки відводу (самовідводу) судді

Глава 3. Судові виклики і повідомлення

Стаття 33. Повістки

Стаття 34. Зміст повістки

Стаття 35. Вручення повістки

Стаття 36. Час вручення повістки

Стаття 37. Наслідки відмови від одержання повістки

Стаття 38. Виняткові засоби судових викликів і повідомлень

Стаття 39. Виклик відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме

Стаття 40. Обов'язок повідомити про зміну адреси та причини неприбуття в судове засідання

Глава 4. Фіксування адміністративного процесу

Стаття 41. Фіксування судового засідання технічними засобами

Стаття 42. Ведення журналу судового засідання

Стаття 43. Зауваження щодо технічного запису і журналу судового засідання

Стаття 44. Відтворення та роздрукування технічного запису судового засідання

Стаття 45. Складення протоколу

Стаття 46. Зміст протоколу

Глава 5. Учасники адміністративного процесу
§ 1. Особи, які беруть участь у справі

Стаття 47. Склад осіб, які беруть участь у справі

Стаття 48. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність

Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі

Стаття 50. Сторони

Стаття 51. Права та обов'язки сторін

Стаття 52. Заміна неналежної сторони

Стаття 53. Треті особи

Стаття 54. Права та обов'язки третіх осіб

Стаття 55. Процесуальне правонаступництво

Стаття 56. Представники

Стаття 57. Особи, які не можуть бути представниками

Стаття 58. Документи, що підтверджують повноваження представників

Стаття 59. Повноваження представника в суді

Стаття 60. Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

Стаття 61. Особливості повноважень органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб у суді

§ 2. Інші учасники адміністративного процесу

Стаття 62. Особи, які є іншими учасниками адміністративного процесу

Стаття 63. Секретар судового засідання

Стаття 64. Судовий розпорядник

Стаття 65. Свідок

Стаття 66. Експерт

Стаття 67. Спеціаліст

Стаття 68. Перекладач

Глава 6. Докази

Стаття 69. Поняття доказів

Стаття 70. Належність та допустимість доказів

Стаття 71. Обов'язок доказування

Стаття 72. Підстави для звільнення від доказування

Стаття 73. Забезпечення доказів

Стаття 74. Способи забезпечення доказів

Стаття 75. Заява про забезпечення доказів та порядок її розгляду

Стаття 76. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників

Стаття 77. Показання свідка

Стаття 78. Допит свідка за місцем або у місці його проживання (перебування)

Стаття 79. Письмові докази

Стаття 80. Речові докази

Стаття 81. Призначення судової експертизи

Стаття 82. Висновок експерта

Стаття 83. Комісійна експертиза

Стаття 84. Комплексна експертиза

Стаття 85. Додаткова і повторна експертизи

Стаття 86. Оцінка доказів

Глава 7. Судові витрати

Стаття 87. Види судових витрат

Стаття 88. Зменшення розміру судових витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення судових витрат

Стаття 89. Сплата і повернення судового збору

Стаття 90. Витрати на правову допомогу

Стаття 91. Витрати сторін та їхніх представників, що пов'язані із прибуттям до суду

Стаття 92. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз

Стаття 93. Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи

Стаття 94. Розподіл судових витрат

Стаття 95. Розподіл витрат у разі відмови позивача від адміністративного позову

Стаття 96. Судові витрати, пов'язані з примиренням сторін

Стаття 97. Визначення розміру судових витрат

Стаття 98. Рішення щодо судових витрат

Глава 8. Строки

Стаття 99. Строк звернення до адміністративного суду

Стаття 100. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду

Стаття 101. Процесуальні строки

Стаття 102. Поновлення та продовження процесуальних строків

Стаття 103. Обчислення процесуального строку

Розділ III. Провадження в суді першої інстанції
Глава 1. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі

Стаття 104. Право на звернення до адміністративного суду

Стаття 105. Форма і зміст адміністративного позову

Стаття 106. Вимоги до позовної заяви

Стаття 107. Відкриття провадження в адміністративній справі

Стаття 108. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви

Стаття 109. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі

Глава 2. Підготовче провадження

Стаття 110. Підготовка справи до судового розгляду

Стаття 111. Попереднє судове засідання

Стаття 112. Відмова від адміністративного позову та визнання адміністративного позову під час підготовчого провадження

Стаття 113. Примирення сторін під час підготовчого провадження

Стаття 114. Пропозиція суду про надання додаткових доказів та пояснень

Стаття 115. Судове доручення

Стаття 116. Об'єднання і роз'єднання справ

Стаття 117. Забезпечення адміністративного позову

Стаття 118. Порядок забезпечення адміністративного позову

Стаття 119. Ознайомлення зі справою

Стаття 120. Обов'язковість особистої участі

Стаття 121. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження

Глава 3. Судовий розгляд справи

Стаття 122. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні

Стаття 123. Головуючий у судовому засіданні

Стаття 124. Відкриття судового засідання

Стаття 125. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків, присяга перекладача

Стаття 126. Повідомлення про повне фіксування судового процесу технічними засобами

Стаття 127. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу

Стаття 128. Наслідки неприбуття в судове засідання особи, яка бере участь у справі

Стаття 129. Наслідки неприбуття в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста

Стаття 130. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їхніх прав та обов'язків

Стаття 131. Роз'яснення прав і обов'язків експерта, присяга експерта

Стаття 132. Роз'яснення спеціалісту його прав і обов'язків

Стаття 133. Вирішення судом клопотань осіб, які беруть участь у справі

Стаття 134. Обов'язки присутніх у залі судового засідання

Стаття 135. Початок судового розгляду справи по суті

Стаття 136. Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін під час судового розгляду

Стаття 137. Зміна позовних вимог

Стаття 138. Дослідження доказів

Стаття 139. Пояснення осіб, які беруть участь у справі

Стаття 140. Встановлення порядку дослідження інших доказів

Стаття 141. Порядок допиту свідків

Стаття 142. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків

Стаття 143. Дослідження письмових доказів

Стаття 144. Дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції

Стаття 145. Дослідження речових доказів

Стаття 146. Дослідження звуко- і відеозаписів

Стаття 147. Огляд доказів на місці

Стаття 148. Дослідження висновку експерта

Стаття 149. Консультації та роз'яснення спеціаліста

Стаття 150. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді

Стаття 151. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами

Стаття 152. Судові дебати

Стаття 153. Вихід суду для ухвалення рішення

Стаття 154. Таємниця нарадчої кімнати

Глава 4. Залишення позовної заяви без розгляду. Зупинення, закриття провадження у справі

Стаття 155. Залишення позовної заяви без розгляду

Стаття 156. Зупинення та поновлення провадження у справі

Стаття 157. Закриття провадження у справі

Глава 5. Судові рішення

Стаття 158. Види судових рішень

Стаття 159. Законність і обґрунтованість судового рішення

Стаття 160. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма

Стаття 161. Питання, які вирішує суд при прийнятті постанови

Стаття 162. Повноваження суду при вирішенні справи

Стаття 163. Зміст постанови

Стаття 164. Постанова щодо частини позовних вимог

Стаття 165. Зміст ухвали

Стаття 166. Окремі ухвали суду

Стаття 167. Проголошення судового рішення, видача або направлення судового рішення особам, які беруть участь у справі

Стаття 168. Додаткове судове рішення

Стаття 169. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні

Стаття 170. Роз'яснення судового рішення

Глава 6. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ

Стаття 171. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів

Стаття 172. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій

Стаття 173. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців

Стаття 174. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум

Стаття 175. Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії (блоку місцевих організацій партій), їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб'єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу

Стаття 176. Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України

Стаття 177. Особливості судових рішень за наслідками розгляду справ, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та їх оскарження

Стаття 178. Особливості здійснення представництва у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму

Стаття 179. Особливості обчислення строків у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та наслідки їх порушення

Стаття 180. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності

Стаття 181. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби

Стаття 182. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб'єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання

Стаття 183. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання

Розділ IV. Перегляд судових рішень
Глава 1. Апеляційне провадження

Стаття 184. Суд апеляційної інстанції

Стаття 185. Право на апеляційне оскарження

Стаття 186. Порядок і строки апеляційного оскарження

Стаття 187. Вимоги до заяви про апеляційне оскарження та до апеляційної скарги

Стаття 188. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг

Стаття 189. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції

Стаття 190. Підготовка справи до апеляційного розгляду

Стаття 191. Заперечення на апеляційну скаргу

Стаття 192. Приєднання до апеляційної скарги

Стаття 193. Відмова від апеляційної скарги, зміна апеляційної скарги під час апеляційного провадження

Стаття 194. Відмова позивача від адміністративного позову, примирення сторін під час апеляційного провадження

Стаття 195. Межі перегляду судом апеляційної інстанції

Стаття 196. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні

Стаття 197. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження

Стаття 198. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову суду

Стаття 199. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду

Стаття 200. Підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового рішення - без змін

Стаття 201. Підстави для зміни судового рішення

Стаття 202. Підстави для скасування судового рішення та ухвалення нового рішення

Стаття 203. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі

Стаття 204. Підстави для скасування судового рішення і направлення справи на новий розгляд

Стаття 205. Судові рішення суду апеляційної інстанції

Стаття 206. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції

Стаття 207. Зміст постанови суду апеляційної інстанції

Стаття 208. Окрема ухвала суду апеляційної інстанції

Стаття 209. Повернення адміністративної справи

Глава 2. Касаційне провадження

Стаття 210. Суд касаційної інстанції

Стаття 211. Право на касаційне оскарження

Стаття 212. Порядок і строки касаційного оскарження

Стаття 213. Вимоги до касаційної скарги

Стаття 214. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції

Стаття 215. Підготовка справи до касаційного розгляду

Стаття 216. Заперечення на касаційну скаргу

Стаття 217. Приєднання до касаційної скарги

Стаття 218. Відмова від касаційної скарги, зміна касаційної скарги під час касаційного провадження

Стаття 219. Відмова позивача від адміністративного позову, примирення сторін під час касаційного провадження

Стаття 220. Межі перегляду судом касаційної інстанції

Стаття 220-1. Попередній розгляд справи

Стаття 221. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні

Стаття 222. Касаційний розгляд справи в порядку письмового провадження

Стаття 223. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги

Стаття 224. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - без змін

Стаття 225. Підстави для зміни судових рішень

Стаття 226. Підстави для скасування судового рішення суду апеляційної інстанції та залишення в силі судового рішення суду першої інстанції

Стаття 227. Підстави для скасування судових рішень з направленням справи для продовження розгляду або на новий розгляд

Стаття 228. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі

Стаття 229. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового судового рішення

Стаття 230. Судові рішення суду касаційної інстанції

Стаття 231. Зміст ухвали суду касаційної інстанції

Стаття 232. Зміст постанови суду касаційної інстанції

Стаття 233. Окрема ухвала суду касаційної інстанції

Стаття 234. Повернення адміністративної справи

Глава 3. Провадження за винятковими обставинами

Стаття 235. Суд, який переглядає судові рішення за винятковими обставинами

Стаття 236. Право на оскарження судових рішень за винятковими обставинами

Стаття 237. Підстави для провадження за винятковими обставинами

Стаття 238. Строк оскарження за винятковими обставинами

Стаття 239. Порядок подання скарги до Верховного Суду України

Стаття 240. Допуск скарги до провадження за винятковими обставинами

Стаття 241. Порядок провадження за винятковими обставинами

Стаття 242. Повноваження Верховного Суду України за наслідками провадження за винятковими обставинами

Стаття 243. Постанова Верховного Суду України про задоволення скарги

Стаття 244. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні скарги

Глава 4. Провадження за нововиявленими обставинами

Стаття 245. Підстави для провадження за нововиявленими обставинами

Стаття 246. Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

Стаття 247. Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

Стаття 248. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

Стаття 249. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

Стаття 250. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами

Стаття 251. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та її наслідки

Стаття 252. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами

Стаття 253. Судове рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами

Розділ V. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах

Стаття 254. Набрання судовим рішенням законної сили

Стаття 255. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням

Стаття 256. Постанови суду, які виконуються негайно

Стаття 257. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах

Стаття 258. Звернення судових рішень в адміністративних справах до примусового виконання

Стаття 259. Оформлення виконавчого листа, виправлення помилки в ньому та визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню

Стаття 260. Видача дубліката виконавчого листа

Стаття 261. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого листа до виконання

Стаття 262. Примирення сторін у процесі виконання

Стаття 263. Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення

Стаття 264. Заміна сторони виконавчого провадження

Стаття 265. Поворот виконання судових рішень

Стаття 266. Особливості повороту виконання в окремих категоріях адміністративних справ

Стаття 267. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах

Розділ VI. Заходи процесуального примусу

Стаття 268. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу

Стаття 269. Види заходів процесуального примусу

Стаття 270. Попередження і видалення із залу судового засідання

Стаття 271. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом

Стаття 272. Привід

Розділ VIII. Прикінцеві та перехідні положення
Замовити персональну презентацію