Все про МОБІЛІЗАЦІЮ!

17 Листопада 2016 (0) #Огляд законодавства #АТО
Аа Аа

Якщо раніше будь-які норми, які регулювали питання у сфері діяльності держави та життя громадян у період ведення воєнних дій та мобілізації, були суто теоретичними, то тепер це реальність, з якою в тій чи іншій мірі стикається кожен із нас.

Саме тому ми вирішили підготувати матеріали, які б роз’яснювали певні особливості  вищезазначених правовідносин, а також як вони впливають на оподаткування платників податків.

Сьогодні пропонуємо Вам роз’яснення особливостей оподаткування мобілізованих осіб. 

Коли особа вважається мобілізованою?

Частиною 6 статті 2 Закону України «Про військову службу та військовий обов’язок» (далі – Закон) встановлюються наступні види військової служби:

-  строкова військова служба;

військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період;

-  військова служба за контрактом осіб рядового складу;

-  військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

-  військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки;

-  військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;

-  військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

 

ВІД ПРИЗОВУ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ ТРЕБА ВІДРІЗНЯТИ ПРИЗОВ НА СТРОКОВУ СЛУЖБУ, ЯКИЙ ТЕЖ МОЖЕ ВІДБУВАТИСЯ ПІД ЧАС МОБІЗІЗАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ.

 

Відмінності військової служби за призовом під час мобілізації від строкової військової служби

 

 

Військова служба під час

мобілізації

Строкова військова служба

Правова підстава для призову

Призов здійснюється на підставі Указу Президента України про мобілізацію, затвердженого ВРУ.

Призов здійснюється на регулярній основі, на підставі Указу Президента України про звільнення в  запас  військовослужбовців  та  черговий призов громадян України на строкову військову службу.

Особи, які підлягають призову

На військову службу під час мобілізації призиваються:

(а) військовозобов'язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

(б) резервісти – особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.

 

На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

 

 

 

Початок проходження військової служби

Початком проходження військової служби під час мобілізації вважається:

- для резервістів – день зарахування до списків особового складу військової частини. Зарахування до списків військової частини прибулого особового складу проводиться наказом по стройовій частині, у день прибуття особового складу до військової частини;

- для військовозобов’язаних – день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату. Для цього, по аналогії зі строковою службою, начальник районного (міського) комісаріату видає відповідний наказ.[1]

Про початок військової служби робиться відповідний запис у військовому квитку.

Іншими документами, які підтверджують призов осіб на військову службу під час мобілізації, можуть бути:

- для військовозобов’язаних – довідка про призов військовозобов’язаного на військову службу, видана військовим комісаріатом або військовою частиною;

- для резервістів – витяг із наказу або довідка про зарахування до списків військової частини, які видаються військовою частиною.[2]

Зазначені документи можуть видаватися родинам військовозобов’язаних та резервістів для пред’явлення їх за місцем вимоги.

Початком проходження військової служби вважається день відправлення у військову частину з обласного збірного пункту (за наказом начальника другого відділення районного військового комісаріату).

 

Запис про початок військової служби вноситься у військовий квиток.

 

 

Закінчення строку проходження військової служби

Військова служба закінчується в разі звільнення військовослужбовця з військової служби в запас або у відставку, загибелі (смерті), визнання судом безвісно відсутнім або оголошення померлим (пункт 7 розділу І Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 року № 1153/2008).    

І. Порядок звільнення осіб з військової служби, які були призвані у зв’язку з мобілізацією, визначається Указами Президента України, затвердженими ВРУ[3].

 

ІІ. На підставі вищезазначених Указів видаються накази по особовому складу наступними посадовими особами:

1) командирами полків (кораблів 1 рангу), бригад та посадових осіб, які мають рівні або вищі з ними права – для звільнення з військової служби осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу;

2) першим заступником Міністра оборони України, першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України – для звільнення з військової служби осіб офіцерського складу.

 

ІІІ. Після чого військовопосадовець здає посаду, з ним здійснюється розрахунок і видається наказ по стройовій частині про виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини, про що робиться відповідний запис до військового квитка.

Закінченням військової служби для резервістів та військовозобов’язаних є день виключення військовослужбовців із списків особового складу військової частини.[4]

 

ІV.  Звільнений військовослужбовець направляється на військовий облік до районного (міського) військового комісаріату за вибраним місцем проживання (5 календарних днів).

І. Президентом України видається Указ про звільнення в запас військовослужбовців.

 

ІІ. На підставі цього Указу видається відповідний наказ Міністра оборони України.

 

ІІІ. Після чого наказом командира військової частини військовослужбовці, які вислужили встановлені строки,  звільняються зі військової строкової служби.

Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини за наказом начальника військової частини. Запис про закінчення військової служби заноситься до військового квитка.

 

ІV. Військовослужбовці, звільнені з військової служби у запас, повинні у семиденний строк стати на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах за місцем постійного проживання.

 

Виняток з вищезазначеного правила становлять військовослужбовці, які підлягають звільненню в запас, але перебувають у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою чи за сімейними обставинами, строк
якої закінчується за 5 днів до початку чергового звільнення. У такому випадку вони звільняються в запас рішенням відповідних військових комісарів за місцем проведення відпустки.

 

 

Пільги у трудовому законодавстві

Кодексом законів про працю України (КЗпП) встановлюється ряд пільг, які можуть надаватися як мобілізованим особам, так і особам, які проходять строкову службу або військову службу за контрактом під час мобілізації, з якими ми пропонуємо Вам ознайомитися нижче:

ПІЛЬГА

Служба при мобілізації

Строкова служба

Служба за контрактом

Право роботодавця, призваного на військову службу, на розірвання трудового договору з найманими працівниками, в тому числі без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (статті 40, 43-1 КЗпП)

+

+

-

Право роботодавця, призваного на військову службу на перенесення терміну виконання обов’язку по розрахунку з працівниками та видачі їм трудової книжки у разі розірваннями ними трудового договору (стаття 47 КЗпП)

+

-

-

Право призваного на військову службу робітника на збереження на строк до закінчення особливого періоду або звільнення з військової служби:

- місця роботи;

- посади;

- середнього заробітку (стаття 119 КЗпП).[5]

 

ОСОБЛИВОСТІ:

1) роботодавець може звільнити з роботи  військовослужбовця під час проходження ним військової служби, якщо він працював за строковим трудовим договором, термін дії якого закінчився (Лист Міністерства соціальної політики України від 11.01.2016 року №11/13/84-16);

2) середній заробіток розраховується за Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим Постановою КМУ від 08.02.1995 року № 1000;

3) днем звільнення із військової служби слід вважати день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини, інформація про який вноситься до військового квитка;

4) вищезазначені гарантії поширюються і на військовослужбовців, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими;

5) інформацію стосовно перебування військовослужбовця у полоні, визнання його безвісно відсутнім тощо, роботодавець може отримати за запитом до військового комісаріату (Лист Міністерства оборони України від 24.06.2016 р. №116/9/5/78-16).

+

+

+

Право на звільнення від роботи на час, потрібний для виконання обов’язків, пов’язаних із взяттям на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, та на час перебування у лікувальному закладі охорони здоров’я, зі збереженням місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати (стаття 21 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Отже, військовослужбовець повинен з'явитися на роботу на наступний день після прибуття за місцем проживання та постановки на військовий облік.[6]

+

+

+

До трудових книжок за місцем роботи вноситься окремий запис про час служби у складі ЗСУ із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення зі служби (пункт 2.19 Інструкції ведення трудових книжок).

+

+

-

Право на щорічну відпустку за трудовим законодавством (додатково до відпусток, передбачених Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Це право зберігається, оскільки відповідно до пункту 4 статті 82 КЗпП строк військової служби є часом, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалося місце роботи (посада), що зараховується до стажу, який дає право на щорічну відпустку за місцем роботи.

До аналогічного висновку приходить Міністерство соціальної політики у Листі від 24.11.2015 року № 1525/13/84-15.

+

+

+

Право на щорічну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві, якщо після звільнення зі служби особа була прийнята на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання (пункт 5 частини 7 статті 10 Закону України «Про відпустки»).

+

+

-

 

 

Яка передбачається відповідальність за несплату роботодавцем середнього заробітку військовослужбовця?

 

 

Кодекс законів про працю України (стаття 265)

Кодекс України про адміністративні правопорушення (стаття 41)

Кримінальний кодекс України (стаття 175)

Диспозиція

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Порушення встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більше, ніж за один місяць, вчинена умисно.

Санкція

Штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

- Штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

або

- виправні роботи на строк до 2 років,

або

- позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Суб’єкт відповідальності

Юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю.

Посадові особи юридичної особи та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю

Керівники юридичних осіб або фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю

 

Зобов’язання роботодавця вести персональний облік військовозобов’язаних (далі – Облік)

На кого покладається ведення Обліку?

На керівників підприємств, установ, організацій та навчальних закладів (частина 5 статті 34 Закону про військовий обов'язок і військову службу).

На підставі яких нормативно-правових актів ведеться Облік?

На підставі Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства оборони України від 15.12.2010 року № 660.

Які списки необхідно буде подати до військових комісаріатів на підставі Обліку?

  • список на військовозобов'язаних рядового, сержантського та старшинського складу;

  • список на офіцерів запасу;

  • список на призовників.[7]

Коли саме такі списки потрібно подавати?

Списки необхідно подавати на вимогу військових комісаріатів за їх запитами (Лист Міністерства оборони України від 07.02.2015 р. № 322/2/964).

 

Податкові пільги військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією

  1. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДУ:

Вид доходу, який звільняється від оподаткування

ПДФО

Військовий збір

Сума грошової допомоги, що надається фізичним особам або членам їхніх сімей (діти, дружина, батьки), військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». 

Грошова допомога сплачується у разі:

– загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним службових обов’язків;
– встановлення інвалідності військовослужбовцю;
– часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

– звільнення з військової служби.

+

(пп. «и» пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 ПК України)

+

(пп.1.7 п. 16-1 підрозд.10 розд. ХХ ПК України)

Сума грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців, до якого належить:

1) оклад за військовим званням;

2) посадовий оклад;

3) надбавка за вислугу років;

4) надбавка за виконання особливо важких завдань;

5) матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;

6) допомога на оздоровлення;

7) надбавка за кваліфікацію;

8) надбавка за особливі умови служби;

9) премія;

10) надбавка за таємність;

11) додаткова грошова винагорода;

-

(пп.165.1.10 п.165.1 ст. 165 ПК України застосовується лише до військовослужбовців строкової служби)

+  на період їх безпосередньої участі в АТО[8]

(абз. 2 пп.1.7 п. 16-1 підрозд.10 розд. ХХ ПК України)

Середній заробіток працівників, призваних на військову службу, що виплачується роботодавцями.

+ до 01.01.2016 року[9]

(пп. «и» пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 ПК України)

+ до 01.01.2016 року

(пп.1.7 п. 16-1 підрозд.10 розд. ХХ ПК України)

 

2. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ (ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ, ОСІБ, ЯКІ ПРОВАДЯТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ), ПРИЗВАНИХ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ[10]

1) Звільнення від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДФО або єдиного податку на весь період їх військової служби, а ЄСВ

Підставою для такого звільнення є:

1) заява самозайнятої особи та

2) копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації[11].

Куди подаються вищезазначені документи?

До податкового органу за місцем обліку.

Коли подаються вищезазначені документи?

Протягом 10 днів:

- після демобілізації особи (звільнення із військової служби), або

- після закінчення строку лікування (реабілітації), якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації.

 

2) Перенесення строків сплати із ПДФО та ЄСВ, утриманого уповноваженою особою[12]  із доходу найманих працівників такої самозайнятої особи (ця пільга не поширюється на військовий збір!), без  нарахування штрафних і фінансових санкцій (проте пеня буде нараховуватись, оскільки вона не належить до фінансових санкцій!).

На який строк можна перенести сплату ПДФО?

До 180 календарних днів з першого дня демобілізації самозайнятої особи (звільнення з військової служби).

Підставою для такого звільнення є:

1) заява самозайнятої особи, у якій зазначається інформація про суми нарахованого та утриманого уповноваженою особою податку з найманих працівників протягом строку військової служби самозайнятої особи та

2) копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації.

Куди подаються вищезазначені документи?

До податкового органу за місцем обліку.

Коли подаються вищезазначені документи?

Протягом 10 днів:

- після її демобілізації (звільнення з військової служби), або

- після закінчення строку лікування (реабілітації), якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації.

 

3. ЧИ ВРАХОВУЮТЬСЯ МОБІЛІЗОВАНІ ПРАЦІВНИКИ ПРИ РОЗРАХУНКУ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ З ПЛАТНИКОМ ЄДИНОГО ПОДАТКУ – ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ?

Так, мобілізовані працівники враховуються для розрахунку показника,  встановленого абзацом першим підпункту 291.4.1. пункту 291.4. статті 291 ПК України.

Станом на сьогоднішній день у ВРУ є зареєстрований Законопроект № 2144 від 16.02.2015 року, яким вищезазначена проблема мала б усуватися. А саме, пропонується, щоб при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховувати працівників, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Разом з тим, вищезазначене положення не поширюватиметься на осіб, які проходять строкову військову службу, а  також військову службу за контрактом під час мобілізаційного періоду.

 


[1] Відповідно до частини 1 статті 24 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу»

[2] Лист Генерального Штабу Збройних Сил України від 21.08.2014 №322/2/7142

[3] Станом на сьогоднішній день такими це Укази Президента України від 31 липня 2015 року № 462/2015; від 6 травня 2015 року № 254/2015; від 25 березня 2016 року № 115/2016; від 26 вересня 2016 року № 411/2016; від 24 червня 2016 року № 271/2016

[4] Лист Генерального Штабу Збройних Сил України від 21.08.2014 №322/2/7142 та Лист Міністерства соціальної політики України від 18.05.2016 №565/13/84-16.

[5] Вищезазначене право зберігається за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.

[6] Листи  Міністерства соціальної політики України від 18.05.2016 № 565/13/84-16 та від 24.11.2015  №1525/13/84-15

[7] Лист Міністерства оборони України від 07.02.2015 р. №322/2/964

[8] Період безпосередньої участі в АТО, може підтверджуватися:

1. довідкою про безпосередню участь особи в АТО, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

2. витягами із наказів командира військової частини про вибуття для виконання завдань АТО прибуття після їх виконання;

3. витягами із наказів (по стройовій частині) першого заступника керівника Антитерористичного центру (командира сектору) про прибуття для виконання завдань АТО та вибуття до місця постійної дислокації;

4. витягами із наказів керівника (першого заступника, заступника керівника) Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції.

[9] Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 р. № 911-VII, чинного з 01.01.2016, середній заробіток працівників, призваних на військову службу, не компенсується із бюджету.

[10] Пункт 25 підрозділу 10 розділу ХХ ПК України та пункт 9-2 розділу VIII Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

[11] Якщо самозайнята особа не має можливості надати військовий квиток, то документами, що підтверджують призов на військову службу під час мобілізації, можуть бути:

для військовозобов’язаних – довідка про призов військовозобов’язаного на військову службу, видана військовим комісаріатом або військовою частиною, із зазначенням дати мобілізації, підписана начальником (командиром) та скріплена печаткою, повістка, мобілізаційне розпорядження, контракт про проходження військової служби;

для резервістів – витяг із наказу про зарахування до списків особового складу військової частини із зазначенням дати мобілізації, підписаний начальником (командиром) та скріплений печаткою чи довідка про зарахування до списків військової частини, які видаються військовою частиною.

Зазначені документи можуть видаватись також і родинам військовозобов’язаних та резервістів для пред’явлення їх за місцем вимоги (за інформацією, наданою Головним управлінням ДФС у Харківській області).

[12] Уповноваженою є особа, яку самозайнята особа на строк своєї військової служби за призовом під час мобілізації уповноважує на виплату найманим працівникам заробітної плати та/або інших доходів. В такому випадку обов’язок з нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб з таких виплат на строк військової служби самозайнятої особи несе ця уповноважена особа.

 

Попередня стаття Наступна стаття