Внесено зміни до форми та порядку складання Звіту про контрольовані операції

ДФС України листом від 23.08.2019 № 27465/7/99-99-15-02-01-17 роз’яснила застосування норм законодавства щодо трансфертного ціноутворення та зміни до форми та порядку складання Звіту про контрольовані операції.

Наказом Міністерства фінансів України від 10.06.2019 № 242 (набув чинності 09.08.2019), затверджено Зміни до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції.

Наказ № 242 виданий згідно з п.п. 39.4.2 ст. 39 Податкового кодексу України з метою приведення у відповідність до законів України від  07.12.2017 № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», від 23.11.2018 № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».

Відповідно до змін, у формі Звіту таблицю «Загальні відомості про контрольовані операції» доповнено новим рядком «Разом», в якому у графі 4 відображається підсумок загальної суми контрольованих операцій, здійснених за звітний рік з усіма контрагентами.

Уточнено редакцію примітки щодо зазначення в облікових даних посадових осіб, які підписують Звіт про контрольовані операції, паспортних даних – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

У новій редакції викладено Інформацію про пов’язаність осіб, яка наводиться у додатку до Звіту «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях».

Зміни у Порядку

У розділі III «Порядок заповнення основної частини Звіту «Загальні відомості про контрольовані операції» пункт 2 щодо зазначення сторони контрольованої операції у графі 2 Звіту доповнено новим абзацом:

«У разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначається повне найменування нерезидента.».

Таким чином, додано нові об’єкти контролю за трансфертним ціноутворенням, як це передбачено змінами до підпунктів 39.2.1.1, 39.2.1.4 та 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 ст. 39 Кодексу, внесеними Законом №2245,- постійні представництва складатимуть Звіт за умови, що обсяг господарських операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік. Законом № 2628 уточнено, що для визнання контрольованими операціями також враховуються внутрішньогосподарські розрахунки між нерезидентом та його постійним представництвом.

При цьому для постійного представництва нерезидента не встановлено критерію щодо обсягу отриманого річного доходу за відповідний податковий (звітний) рік, для визнання господарських операцій контрольованими.

У розділі IV «Порядок заповнення додатка до Звіту» основні зміни стосуються доповненням положень щодо контрольованих операцій між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, а саме:

- у новій редакції викладено п.п. 1 п. 4 щодо зазначення у додатку до Звіту «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» реквізиту «Повне найменування особи» - це як і раніше повне найменування, яке зазначено у контракті (угоді);

- у разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні потрібно зазначати повне найменування нерезидента;

- пункт 18 доповнено положенням щодо заповнення граф 14, 15 «Дата здійснення операції (з / по)» у разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні - зазначається дата проведення відповідної господарської операції (внутрішньогосподарських розрахунків), зокрема дата отримання фінансування поточної діяльності постійного представництва;

- у пункті 20 визначено, якщо предметом контрольованої операції є фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні у грошовій формі, - у графі 16 «Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ТТДВ) (у валюті контракту/договору)» проставляється «0»;

- пунктом 21 визначено, якщо предметом контрольованої операції є фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні у грошовій формі,- у графі 17 «Кількість» зазначається сума фінансування у валюті операції.

Крім того, до пункту 12 внесено доповнення, яким уточнюється, що у разі здійснення контрольованої операції без контракту (договору), -у графах 7 та 8 «Контракт (договір) дата / №» зазначаються реквізити документа, на підставі якого проводилась контрольована операція.

Слід звернути окрему увагу на зміни у кодах ознаки пов’язаності осіб.

Так, внаслідок доповнення Законом № 2245 положень п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу новими критеріями, які враховуються для визначення пов’язаних осіб, додаток 2 «Код ознаки пов’язаності осіб» до Порядку викладено у новій редакції.

Такими новими критеріями є:

1)для юридичних осіб:

кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна і та сама фізична особа — у додатку 2 присвоєно код ознаки 508;

повноваження одноособового виконавчого органу таких юридичних осіб здійснює одна і та сама особа - код ознаки 509;

2)для фізичної особи та юридичної особи:

фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи - код ознаки 515.

У зв’язку з цим коди ознаки, які у попередній редакції додатка 2 мали коди 508-512 та 513-515, в оновленій редакції цього додатка відповідають кодам 510-514 та 516-518 відповідно.

Також нагадаємо, що з 01.01.2018 уточнено критерій щодо розміру частки володіння фізичних осіб корпоративними правами юридичних осіб через ланцюг - у розмірі, що становить 20 і більше відсотків.

Відповідні зміни внесено до положень Порядку, у яких наводяться посилання на конкретні коди ознаки пов’язаності осіб (п.п. 7 п. 4 розділу IV, п. 2, п. 6 розділу VI Порядку).

Новими позиціями доповнені додатки 1, 4 - 5 до Порядку, зокрема:

код підстави віднесення господарських операцій до контрольованих (додаток 1)- новим рядком за кодом 050 «Господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України»;

код типу предмета операції (додаток 4)— новим рядком за кодом 208 «Фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні»;

коди сторони операції - новими рядками за кодами:

145 

Нерезидент Господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні  

146 

Постійне   представництво нерезидента в Україні 

Звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2018 звітного року, заповнюється та подається за оновленою формою та у порядку, затвердженими Наказом № 242.

Водночас Звіти за 2018 рік, подані платниками до набрання чинності Наказом № 242, та запровадження можливостей надання Звіту за оновленою формою, вважаються дійсними.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments