"Україна готова провести консультації із США шодо запровадження двостороннього обміну інформацією", - Я. Бугрімова

17 Квітня 2018 (0) #Яна Бугрімова #FATCA #Угода
Аа Аа

Про Угоду між Україною та США щодо поліпшення виконання податкових правил і застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA), хід її ратифікації та наслідки для фінансових установ та їх клієнтів у ексклюзивному інтерв'ю TaxLink розповіла Яна Бугрімова, директор Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України.

Пані Яно, угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) була підписана ще в лютому 2017 року, а законопроекти, необхідні для ратифікації Угоди та приведення у відповідність національного законодавства до міжнародних зобов’язань, подані до ВРУ в березні 2018 року. З чим пов’язаний такий значний розрив у часі цих подій? 

Міністерством  фінансів за участі заінтересованих міністерств, НБУ та інших центральних органів виконавчої влади були розроблені: проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)», проект Закону України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)», проекти законів про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України у зв’язку з ратифікацією зазначеної Угоди.

Після чого, зазначені проекти розпорядження та законів, відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України та Закону України «Про міжнародні договори України», були надіслані на погодження до заінтересованих міністерств, НБУ та інших центральних органів виконавчої влади з метою здійснення усіх внутрішніх державних процедур, а потім до Міністерства юстиції для проведення правової експертизи.

Протягом відповідної підготовки та погодження зазначених проектів актів неодноразово відбувались узгоджувальні наради.

20.02.2018 відповідний пакет документів був внесений на розгляд Кабінету Міністрів України.

Угода містить положення, відповідно до яких тільки Україна зобов’язана надати інформацію про підзвітні рахунки Службі Внутрішніх Доходів США. Українська сторона не наполягала, щоб обмін інформацією відбувався на основі принципу взаємності? Чи потрібна Україні інформація про рахунки вітчизняних резидентів в США?

З метою імплементації положень FATCA був розроблений та узгоджений з Американською Стороною проект міжурядової Угоди за моделлю 1В, переваги якої полягають у тому, що:

  • фінансові установи держав-партнерів звільнятимуться від примусового утримання податку з платежів від інших податкових агентів; від виконання вимоги утримання податку з транзитних платежів на адресу інших  фінансових установ усередині держави-партнера або іншої держави-партнера; від виконання вимоги закривати рахунок, власник якого не виконує вимог FATCA та від примусового утримання податку в розмірі 30% з платежів на адресу таких власників рахунків;
  • збір інформації буде здійснюватися централізовано державним органом (ДФС України) з дотриманням вимог українського законодавства та передаватиметься до податкового органу Сполучених Штатів Америки.

Сполученими Штатами Америки більшість своїх договорів щодо імплементації положень FATCA були укладені відповідно до зазначеної моделі 1В.

Разом з тим, Українська Сторона відповідно до положень Угоди готова провести консультації з Сполученими Штатами про внесення змін до неї в частині запровадження двостороннього обміну інформацією між Договірними Сторонами.

Яке значення для України має реалізація цієї Угоди?

Відповідна Угода дозволяє знизити можливості для фінансових зловживань, ухилення від оподаткування, сприятиме кращому обміну інформацією між Україною та Сполученими Штатами Америки, обміну досвідом та створює механізми щодо покращення співробітництва між податковими органами України та США.

Які санкції для звітних фінансових установ України матимуть місце у разі не виконання положень про обмін інформацією?

Законопроектом про внесення змін до Податкового кодексу передбачено, що неподання, подання з порушенням встановленого строку, подання не у повному обсязі або з недостовірними відомостями, або з помилками фінансовими агентами звітів про підзвітні рахунки тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Сплата такого штрафу не звільняє фінансового агента від обов’язку подання звіту про підзвітні рахунки.

Передбачений штраф не застосовується у разі, якщо недостовірні відомості або помилки у звіті про підзвітні рахунки виникли у зв’язку з поданням власником фінансового рахунка недостовірної інформації, та за умови, що фінансовий агент:

  • вживав обґрунтованих та належних у відповідних умовах (обставинах) заходів для проведення перевірки статусу податкового резидентства власників фінансових рахунків та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) таких власників фінансових рахунків;
  • своєчасно повідомив центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, у строк, встановлений Кодексом, про подання власником фінансового рахунка недостовірних даних.

Які наслідки буде мати реалізація положень Угоди для клієнтів фінансових установ? Чого їм варто очікувати?

На вимогу фінансового агента власники фінансових рахунків зобов’язані будуть надавати йому інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також негайно повідомляти фінансовому агенту про зміну відповідного статусу.

За наявності у фінансового агента обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до підзвітних, фінансовий агент зобов’язаний надіслати на адресу власника рахунка запит з вимогою про надання пояснень та інформації, які стосуються підозри.

Ненадання власником рахунка протягом 15 календарних днів з моменту отримання запиту фінансового агента запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, які не спростовують обґрунтованої підозри фінансового агента, є підставою для відмови в подальшому наданні будь-яких фінансових послуг, у тому числі для розірвання договірних відносин з ним.

Відповідно до статті 3 Угоди, інформація, обмін якою здійснюватиметься, повинна стосуватись 2014 року і всіх наступних років. Національне законодавство визначає таку інформацію, як таку, що становить банківську таємницю і визначає особливий порядок її розкриття. Станом на 2014 рік, така інформація могла бути надана за письмовою згодою самого клієнта банку, або ж за рішенням суду, тобто положення чинного законодавства на той момент не дозволяли здійснювати подібний обмін. З чим пов’язана така ретроспектива і чи не порушує це права клієнтів фінансових установ?

Прийнявши Закон України про ратифікацію Угоди, Україна бере на себе зобов’язання виконувати її положення, зокрема, щодо інформації, яка має бути отримана, і обмін якою може здійснюватися, повинна стосуватись 2014 року і всіх наступних років за винятками, передбаченими статтею 3 Угоди.

Відповідно до запропонованих змін до ПК України, для реалізації положень міжнародних договорів, які передбачають обмін інформацією для податкових цілей, ДФС України зможе отримувати інформацію про наявність та рух коштів на підзвітних рахунках платників податків без відповідного рішення суду. На Вашу думку, чи існує ризик використання ДФС такої інформації не тільки для цілей обміну інформацією?

Відповідно до запропонованих змін до Податкового кодексу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, здійснюватиметься збір інформації від фінансових установ, зберігання такої інформації в електронній базі підзвітних рахунків та передача відомостей компетентному органу іноземної держави чи фінансовому агенту, від якого вона була отримана. Забороняється надання відповідним органом підзвітної інформації іншим особам, у тому числі судам, правоохоронним чи іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам (у тому числі тим, про яких надана інформація у звіті).

Чи дозволять пропоновані зміни до національного законодавства реалізовувати положення інших договорів про обмін податковою інформацією? 

Запропоновані зміни до законодавства України дозволять здійснювати обмін інформацією не лише в рамках Угоди щодо застосування положень FATCA, а й інших міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів,  в т.ч. здійснення автоматичного обміну інформацією відповідно до стандарту звітності CRS (Багатостороння угода компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки).

Перелік таких міжнародних договорів буде оприлюднений на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Розмову вела Тетяна Пашковська,

журналіст TaxLink

 

 
Попередня стаття Наступна стаття