Податок на прибуток у проекті Міністерства фінансів України

Зміни до Податкового кодексу України (далі – ПК України), запропоновані проектом Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України», підготовленим Міністерством фінансів України, у частині оподаткування податком на прибуток містять як косметичні правки, так і нові положення. Зокрема, додані нові податкові різниці, на які коригується фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток (далі – ФР), запровадження прискореної амортизації та податкових канікул. Далі детальніше про основне. 

 

Умови для набуття статусу неплатника податку на прибуток для бюджетних установ, звітний період для неприбуткових організацій та довідки для нерезидентів (зміни до пункту 133.4 статті 133 та статті 137 ПК України)

Скасована вимога про те, що установчі документи бюджетної установи повинні містити умови про:

 • заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
 • передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Для неприбуткових організацій прямо встановлюється річний податковий (звітний) період.

Нерезидент щороку отримуватиме від контролюючого органу підтвердження українською мовою щодо сплати податку.

 

Основні засоби та нематеріальні активи:  податкові різниці та прискорена амортизація (зміни до статті 138 та підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК України)

1. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації.

ФР збільшується:

ФР зменшується:

 • на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів чи нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

 • на суму дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • на суму вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • на суму первісної вартості окремого об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі продажу такого об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не вище суми доходів від такого продажу.

При цьому для розрахунку амортизації вартість основних засобів та нематеріальних активів визначатиметься без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

2. Прискорена амортизація.

Проект передбачає застосування з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2021 року  прискореної амортизації основних засобів за щорічною ставкою 20 %  при одночасному виконанні таких умов:

а) власні основні засоби відносяться до груп 3 – 8, 16;

б) мінімальний строк корисного використання таких основних засобів складає не менше 4 років;

в) основні засоби, які були введені в експлуатацію платником податків в межах одного з податкових періодів, починаючи з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2021 року.

Платник повинен коригувати ФР у тому звітному періоді, в якому об’єкт основних засобів:

 • не використовується у господарській діяльності;
 • надано в оренду іншим особам (за виключенням платників податків, основним видом діяльності яких є послуги за надання в оренду майна);
 • продано до закінчення чотирирічного періоду з дати введення його в експлуатацію.

 

Передбачаються наступні коригування:

ФР збільшується

ФР зменшується

 • на суму нарахованої амортизації основних засобів відповідно до цього пункту протягом податкових періодів, в яких здійснювалось нарахування амортизації із застосуванням щорічної 20 %-ї ставки
 • на суму розрахованої амортизації таких основних засобів відповідно до пункту 138.3 статті 138 ПК України за відповідні податкові періоди.

 

 

При застосуванні прискореної амортизації положення пункту 138.3 статті 138 ПК України не застосовуються в частині нарахування амортизації відповідно до встановлених мінімально допустимих строків амортизації основних засобів та методів її нарахування.

Проектом уточнюється, що у податковому обліку не підлягають амортизації активи, що не амортизуються за правилами П(С)БО або МСФЗ. Існуючий перелік активів, що не амортизується, доповнено наступними позиціями:

 • витрати на придбання/самостійне виготовлення невиробничих нематеріальних активів;
 • витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення  невиробничих нематеріальних активів;
 • вартість автомобільних доріг загального користування;
 • витрати на придбання та збереження Національного архівного фонду України, музейних фондів, а також бібліотечного фонду, що формується та утримується за рахунок бюджетів, бібліотечних і архівних фондів.

 

Різниці, що виникають при формуванні резервів сумнівних боргів (зміни до статті 139 ПК України)

ФР збільшується:

ФР зменшується:

 • на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, в розмірі перевищення раніше сформованого резерву сумнівних боргів такої заборгованості.

 

 • на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів при списанні дебіторської заборгованості, яка відповідає ознакам безнадійної, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 ПК України, в межах раніше сформованого резерву сумнівних боргів.   

 

 

Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (зміни до статті 140 ПК України)

ФР збільшується:

ФР зменшується:

 • на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку, за винятком безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, для яких застосовується положення підпункту 140.5.9 цього пункту;
 • на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до законодавства та згідно з  цивільно-правовими договорами;
 • на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до розділу ХІІ цього Кодексу щодо об’єктів нежитлової нерухомості, врахованого у витратах звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування.
 • на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи; на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників цього податку (крім інститутів спільного інвестування) та платників єдиного податку;

 

Особливості обліку під час реорганізації платника податку на прибуток (зміни до статті 141 та підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК України)

1. Об’єкти основних засобів та нематеріальних активів реорганізованої юридичної особи  включаються до складу відповідних груп основних засобів та нематеріальних активів платника податків (платників податків) – правонаступника (правонаступників) за залишковою вартістю, яка визначена  на дату затвердження передавального акту (розподільчого балансу) з урахуванням положень статті 138 цього Кодексу та підлягає амортизації в порядку, визначеному ПК України.

2. ФР до оподаткування правонаступника зменшується:

 • на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, що обліковувалось у платника податку (платників податків), який (які) припиняється (припиняються) в процесі реорганізації шляхом приєднання, перетворення, злиття, на дату затвердження передавального акту;
 • на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, що обліковувалось у платника податку, що реорганізується шляхом поділу пропорційно до отриманої частки майна, згідно з розподільчим балансом;
 • у платника податку, з якого був здійснений виділ та платник податку (платники податку), що утворився (утворилися) внаслідок виділу на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, що обліковувалось у платника податку до виділу, пропорційно до отриманої частки майна, згідно з розподільчим балансом.

ФР не коригується в разі якщо платник (платники) податку, що припиняються, та платник податку – правонаступник були пов’язаними особами менш ніж 18 місяців до дати завершення приєднання.

3. Право на застосування прискореної амортизації, переходить до правонаступника (-ів) відповідно до частки капітальних інвестицій, що отримані таким правонаступником (-ами) згідно з розподільчими балансом чи передавальним актом.

 

Доходи та витрати минулих періодів (зміни до підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК України)

Доходи або витрати при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток до 1 січня 2015 року та які враховані у складі доходів або витрат відповідно до положень бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування після 1 січня 2015, не підлягають повторному врахуванню при визначенні такого об’єкта та формують різницю, згідно з якою фінансовий результат до оподаткування:

 • зменшується на суму таких доходів;
 • збільшується на суму таких витрат.

 

«Податкові канікули» повертаються (зміни до підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК України)

Період дії канікул

до 31 грудня 2021 року

Ставка податку

0 %

Умови перебування

1. Дохід за правилами бухгалтерського обліку не >  3 млн. грн за останній річний звітний період;

та

2. Розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є  не < ніж дві мінімальні з/п, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному із таких критеріїв:

а) утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;

б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3 мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;

в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів робіт, послуг) становив до 3 мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.

При цьому, якщо платники податку, які застосовують «податкові канікули», не відповідають у звітному періоді умовам перебування, то вони повинні оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою 18 %.

Дія «податкових канікул» не поширюється на суб'єктів господарювання, які:

1) утворені після 1 січня 2017 року шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації;

2) здійснюють:

2.1) діяльність у сфері розваг, визначену в підпункті 14.1.46 пункту 14.1 статті 14 розділу I;

2.2) виробництво, оптовий продаж, експорт, імпорт підакцизних товарів;

2.3) виробництво, оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів;

2.4) видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

2.5) фінансову та страхову діяльність (гр. 64 - гр. 66 Секції K КВЕДДК 009:2010),

2.6) діяльність з обміну валют;

2.7) видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення;

2.8) операції з нерухомим майном (гр. 68 КВЕДДК 009:2010);

2.9) поштову та кур’єрську діяльність (гр. 53 КВЕДДК 009:2010);

2.10) діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

2.11) діяльність з надання послугу сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";

2.12) охоронну діяльність;

2.13) зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації);

2.14) виробництво продукції на давальницькій сировині;

2.15) оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

2.16) діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води;

2.17) діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку (гр. 69 КВЕДДК 009:2010).;

2.18) діяльність у сфері інжинірингу (гр. 71 КВЕДДК 009:2010).

Платники податку, зазначені у підпунктах «а», «б», «в» цього пункту, які здійснюють нарахування та виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховують та вносять до бюджету авансовий внесок із податку в порядку, встановленому пунктом 57.11 статті 57 цього Кодексу, та сплачують податок на прибуток за ставкою 18 % за звітний податковий період, у якому здійснювалося нарахування та виплата дивідендів.

 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments