Податок на доходи фізичних осіб у проекті реформи від Міністерства фінансів України

Слід зазначити, що нумерація Розділів та статей проекту Податкового кодексу України, запропонованого Міністерством фінансів України, зазнала певних змін, зокрема, Розділ, норми якого регулюють відносини щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) є Розділом V.

 

Об’єкт оподаткування ПДФО

Визначається лише один об'єкт оподаткування ПДФО (як резидента, так і нерезидента), яким є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (на відміну від чинного ПК України, згідно з яким зазначений вид доходу є одним із об’єктів оподаткування ПДФО).

Види доходів, які згідно з чинним ПК України вважаються об’єктом оподаткування ПДФО, пропонується визначити в складі переліку доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. До цього переліку (для резидентів) додається такий вид як доходи з джерелом їх походження з України, що оподатковуються на підставі декларації платника податку у випадках, за правилами та в сумі, визначеними відповідним розділом Кодексу.

 

База оподаткування ПДФО

Змінюється поняття та порядок визначення бази оподаткування ПДФО, якою пропонується вважати грошове вираження об'єкту оподаткування, а не  загальний оподатковуваний дохід, як це передбачено в чинній редакції ПК України.

При визначенні бази оподаткування оподатковуваними пропонується вважати всі види доходів отримані, платником податків як у грошовій, так і негрошовій формах (включаючи додаткові блага), крім доходів, які в ПК України визначені такі, що не включаються до оподатковуваного доходу.

Із Кодексу повністю виключаються норми, якими визначено перелік доходів, що входять до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (в чинному ПК України – це норми пункту 164.2 статті 164 ПК України).

Визначення бази оподаткування доходів у негрошовій формі

Змінюється порядок визначення бази оподаткування під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі, внаслідок чого певним чином врегульовується існуюча колізія, пов’язана з неможливістю виконання податковим агентом встановленого ПК України обов’язку утримувати податок із суми доходу платника податку та за рахунок такого платника.

Так, під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі вважатиметься, що податковий агент додатково нараховує (надає) платнику податку дохід у грошовій формі в сумі, що дорівнює перевищенню бази оподаткування доходу у негрошовій формі, визначеної із застосуванням коефіцієнту, над вартістю доходу у негрошовій формі до застосування коефіцієнту.

Сума податку, яку податковий агент буде утримувати та перераховувати до бюджету, юридично вважатиметься частиною доходу платника податку (грошовою частиною) та саме за рахунок цієї частини буде сплачуватись податок.

Таким чином, «узаконюється» існуючий порядок утримання суми податку (за яким податковий агент сплачує податок фактично за рахунок власних коштів), але змінюється юридичний статус коштів, що перераховуються до бюджету в сумі податку.

Розглянемо на простому прикладі, як визначатиметься база оподаткування за описаним вище порядком.

Візьмемо за основу, що ринкова ціна доходу платника податків у негрошовій формі дорівнює 100,00грн. Вказана сума є вартістю доходу у негрошовій формі.

Тоді база оподаткування, визначена із застосуванням коефіцієнта, складатиме:

100 х (100/(100-20) = 125,00 грн.  

Сума перевищення бази оподаткування доходу у негрошовій формі, визначена із застосуванням коефіцієнту, над вартістю доходу у негрошовій формі до застосування коефіцієнту складає:

125 – 100 = 25,00 грн.

Отже, сума 25,00 грн. вважатиметься грошовою частиною доходу платника податків.

Сума податку, яку податковий агент має перерахувати до бюджету, виходячи із  визначеної за формулою бази оподаткування – 125,00 грн. складатиме:

125,00 х 20 % = 25,00 грн.

Таким чином, бачимо, що сума податку в  розмірі 25,00 грн може бути перерахована саме за рахунок грошової частини доходу платника податків, що також дорівнює 25,00 грн.

Проектом передбачено, що в такому ж порядку мають визначатися об'єкт оподаткування і база оподаткування для коштів, надміру витрачених платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки.

Строк перерахування податку з доходів у негрошовій формі

У випадку нарахування (надання) доходів у негрошовій формі податок, який підлягає утриманню з такого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені цим Кодексом для місячного податкового періоду, а не протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання) – як це передбачено чинним ПК України.

Граничний розрахунковий дохід

В якості обмежувальної суми, при неперевищенні якої окремі доходи платника податків не включаються до оподатковуваного доходу, а окремі витрати включаються до податкової знижки, застосовуватиметься сума граничного розрахункового доходу, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Як бачимо, формула розрахунку  зазначеної вище суми повністю повторює формулу розрахунку граничного розміру доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги згідно з чинним ПК України.

 

Ставки податку

Проектом пропонується застосування трьох розмірів ставок податку: 0 %; 5 %; 20 %.

Показник

Чинний ПК

Проект

Базова ставка

15 %  / 20 %

20 %

Ставка при оподаткуванні процентів

15 %

20 %

Ставка при оподаткуванні дивідендів по акціях та корпоративних правах

5 %

20 %

Ставка при оподаткуванні спадщини нерезидентів/нерезидентами

15 %  / 20 %

0 % / 5 %

Ставка при оподаткуванні виграшів та призів, інших, ніж виграш (приз) у лотерею

15 %

20 %

 

Додаткові блага

Звужується визначення поняття додаткових благ, якими вважатимуться лише ті види доходів, що виплачуються (надаються) платнику податку або членам його сім'ї податковим агентом – роботодавцем та пов'язані з наявністю відносин трудового найму, але не зумовлені виконанням трудової функції платником податків та не є заробітною платою. Таким чином, усувається проблема занадто широкого тлумачення вказаного  терміну, зокрема, відпадає необхідність ідентифікації платників податків, що отримують знижки на певні товари (роботи, послуги), якщо ці особи не є найманими працівниками особи, що надає такі знижки.

Нормою встановлюється перелік (не виключний) доходів, що можуть бути надані  як додаткове благо.

Звертаємо увагу, що проектом пропонується доповнення статті 14 ПК України таким терміном як трудова функція.

 

Податкова знижка

Податкова знижка може застосовуватись не лише до доходів у вигляді заробітної плати (як це передбачено чинним ПК України), а також до доходів від підприємницької чи незалежної професійної діяльності, і доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями.

 

Новий вид податкової пільги

Платники податку, які в електронній формі подадуть річну податкову декларацію матимуть право на зменшення податкового зобов'язання, визначене такій декларації, на суму, що дорівнює 10 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Розмір податкової соціальної пільги (далі  ПСП)

ПСП визначатиметься у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року а не до розміру прожиткового мінімуму (як це має місце зараз).

ПСП у розмірі 150 % загального розміру пільги матимуть право отримати учасники бойових дій під час антитерористичної операції.

ПСП у розмірі 100 % (крім існуючих категорій осіб) застосовується до:

  • доходів осіб, які провадять незалежну професійну діяльність;
  • доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування);
  • доходу у вигляді заробітної плати без обмежень його розміру (на відміну від норм чинного ПК України) для будь-якого платника податку. Отже, за ставкою 20 % буде оподатковуватись частина заробітної плати в сумі, що перевищує розмір ПСП.

 

Оренда нерухомості, що належить фізичній особі – нерезиденту

Якщо орендарем нерухомого майна належного фізичній особі – нерезиденту є особа, що являється податковим агентом, то укладення договору оренди через представників (ФОП або юридичну особу – резидента) не вимагається.

 

Розширено перелік витрат ФОП

При визначенні об'єкта оподаткування доходів ФОП від провадження господарської діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) до витрат включаються також суми акцизного податку сплачені під час роздрібної торгівлі підакцизними товарами.  

 

Інвестиційний прибуток

Скасовується вимога про визначення фінансового результату за операціями з цінними паперами чи деривативами, що перебувають в обігу на фондовій біржі окремо від фінансового результату за операціями з цінними паперами чи деривативами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі.

 

Дивіденди

Встановлюється, що податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, крім випадків, передбачених в окремих нормах ПК України є  виключно емітент корпоративних прав (на відміну від чинних норм, якими визначено, що за  дорученням емітента це може бути інша особа, яка здійснює таке нарахування).

Скасовується пільгова ставка 5 % для оподаткування дивідендів у по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств.

 

Оподаткування виграшів та призів від участі в лотереях та азартних іграх

Ставки податку

Сума виграшу (призу)

Ставка податку

не більше 20 мінімальних заробітних плат

не оподатковується

частина, що перевищує 20 мінімальних заробітних плат

20 %

Строк перерахування податку

Норма, якою визначається строк перерахування податковими агентами сум податку до бюджету має відсилання на іншу норму Кодексу, якою врегульовано порядок перерахування податку у випадку виплати доходу готівкою з каси податкового агента, якою, зокрема, визначено строк перерахування – протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Внаслідок такого нечіткого формулювання норми можливе неоднозначне її тлумачення.

Так, є не зрозумілим, чи зобов’язаний податковий агент перераховувати податок протягом банківського дня з сум усіх виграшів (призів) (тобто таких, що виплачуються в готівковій і безготівковій формі), чи лише з тих сум, що виплачуються готівкою.

В останньому випадку залишається невизначеним строк перерахування податку у випадку виплати виграшів в безготівковій формі оскільки іншого строку для перерахування податку не передбачено.

 

Іноземні доходи

Розширено перелік документів, якими платник податків може підтвердити суму фактично сплаченого податку, ставки та бази/об’єкту його нарахування з метою отримання права на зарахування податків, сплачених за кордоном. Ними, зокрема (але не виключно)  можуть бути:

  • довідка, видана податковими органами іноземної країни;
  • копія іноземної податкової декларації;
  • довідка, видана організацією, що виплачувала доходи;
  • повідомлення-рішення іноземних податкових органів;
  • платіжний документ про фактичну сплату податку.

Наразі, статтею 13 ПК України для всіх платників податків (в тому числі фізичних осіб) встановлений обов'язок отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування.

 

Оподаткування об'єктів спадщини

Коло спадкоємців, дохід яких від отримання спадщини на грошові заощадження, поміщені в установах Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР оподатковується за нульовою ставкою, обмежується виключно членами сім’ї спадкодавця будь-якого ступеня споріднення.

Згідно з чинним ПК України за такою ставкою може оподатковуватись дохід будь-яких спадкоємців незалежно від того, чи є вони членами сім’ї спадкодавця.

Розширюється коло осіб, які вважаються членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення. Так, до вказаного переліку будуть відноситись не лише батьки фізичної особи, а і батьки її чоловіка або дружини, а також діти не лише такої фізичної особи, а і діти її чоловіка або дружини.

Розмір ставки при оподаткуванні спадщини нерезидентів/нерезидентами

Скасовується застосування базового розміру ставки податку (наразі – 15 % / 20 %) при оподаткуванні об’єктів спадщини, успадкованої від нерезидентів або успадкованої нерезидентами.

Таким чином, для оподаткування об’єктів спадщини як для резидентів, так і для нерезидентів  застосовуються однакові ставки податку, встановлені ПК України (0 % або 5 %).

 

Податкова звітність з ПДФО

Платник податку, якому протягом звітного року оподатковувані доходи нараховувалися одночасно двома або більше податковими агентами і загальна річна сума таких доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 1 січня звітного податкового року) звільняється від обов’язку подавати річну податкову декларацію.

Крім того, в описаному вище випадку обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважатиметься виконаним, але за умови, що такий платник отримував доходи (незалежно від їх виду та розміру) виключно від податкових агентів (незалежно від їх кількості), крім випадків, прямо передбачених Кодексом.

Законопроектом передбачено виключення із Кодексу норм щодо звільнення від обов'язку подання податкової декларації платників податку які:

  • перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;
  • перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року.

Скасовується обмеження строку для звернення за роз’ясненням щодо заповнення річної податкової декларації (згідно з чинним ПК України  з таким запитом  можна звернутись лише до 01 березня року, наступного за звітним періодом).

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments