Огляд та обговорення проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації

26 жовтня 2015 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації».

ЗМІНИ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ

Дивіденди

Уточнено, що дивідендами вважаються платежі як у грошовій формі, так і у формі, відмінній від грошової (в тому числі реінвестиція). Встановлено, що дивіденди сплачуються у зв’язку з розподілом чистого прибутку або нерозподіленого прибутку минулих років.

Прямо передбачено, що дивідендами також визнаються:

 • платіж, здійснений державним некорпоратизованим, казенним чи комунальним підприємством на користь держави або органу місцевого самоврядування;
 • платіж, який виплачується платником його власнику (власникам) або пов’язаним особам та який не оформлюється як дивіденди, але фактично є розподілом прибутку;
 • іноземні інвестиції;
 • кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи - емітента, або в разі зменшення розміру статутного капіталу такої особи у сумі, що перевищує вартість придбання акцій, часток, паїв;
 • безповоротна фінансова допомога, що надається фізичній особі, кредиторська заборгованість фізичної особи.

 

[скрыть]

 

Пов'язані особи

Уточнено визначення пов’язаності осіб в ланцюгу володіння корпоративних прав: при частці володіння корпоративними правами кожної особи в наступній юридичній особі в 20 відсотків такі особи визнаються пов’язаними.

Звичайна ціна

Передбачено, що для визначення звичайної ціни товару (робіт, послуг) використовується інформація про укладені на момент продажу такого товару (роботи, послуги) договори з ідентичними (однорідними) товарами (роботами, послугами) у співставних умовах. Зокрема, враховуються такі умови договорів, як кількість (обсяг) товарів, строки виконання зобов'язань, умови платежів, звичайних для такої операції тощо. Таким чином, визначення звичайної ціни буде можливим і у випадках здійснення операцій, які не є контрольованими.

Визначення звичайної ціни доповнено положеннями про ринкову ціну, яка визначається як домінуюча на ринку у відповідному часовому відрізку ціна на товар (послуги, роботи), що виплачується за нього в процесі купівлі-продажу незалежно від індивідуальних витрат виробників на його виробництво і реалізацію.

 

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Контрольовані операції

Вартісний критерій контрольованих операцій (50 млн грн) визначається за чистим доходом, а не загальним, як передбачено чинним законодавством.

Декілька контрольованих операцій (у т.ч. з різними контрагентами) можуть розглядатися у сукупності для цілей визначення відповідності умов таких операцій принципу «витягнутої руки», якщо такі операції є настільки взаємопов'язаними або безперервними, що не можуть бути обґрунтовано оцінені окремо, та здійснюються платником податків як єдиний комплекс операцій в межах своєї господарської діяльності.

Коригування

Самостійне коригування податкового зобов’язання здійснюється по максимальному або мінімальному значенні ринкового діапазону (максимальному - якщо ціна/показник рентабельності знаходиться вище ринкового діапазону, мінімальному - якщо ціна/показник рентабельності знаходиться нижче ринкового діапазону).

Пропорційне коригування здійснюється:

 • за наслідками самостійного коригування, здійсненого контрагентом-нерезидентом (згідно з міжнародними угодами про уникнення подвійного оподаткування).
 • за наслідками податкових перевірок контрольованих операцій, проведених протягом 2013 та 2014 років (за п. 38 Розділу ХХ «Перехідні положення» ПК України);

Виключаються норми щодо зворотного коригування, окрім за наслідками скасування рішення контролюючого органу про донарахування, згідно з яким було здійснено пропорційне коригування.

Звітність

За новими правилами звіт буде подаватися за 2016 звітний податковий рік.

Застосування діапазону

Застосування діапазону цін, що склалися на товарній біржі, використовується лише у разі можливості забезпечення зіставності комерційних та фінансових умов контрольованої операції з умовами операцій на такій біржі. В протилежному випадку платник має право застосувати методи, визначені в пункті 39.3 статті 39 Податкового кодексу України.

Інші зміни

Якщо показник рентабельності контрольованої операції знаходиться нижче ринкового діапазону, платник податків має право отримати від контрагента – сторони контрольованої операції компенсаційний платіж у грошовій формі з метою забезпечення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».

 

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

Структурно-функціональні зміни

Пропонується ліквідувати податкову міліцію та створити службу фінансових розслідувань, організація і діяльність якої буде визначатися окремим законом.

Державні податкові інспекції здійснюватимуть виключно функцію сервісного обслуговування платників податків, митниці.

Таким чином, у складі контролюючих органів передбачено:

центральний рівень

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику

функції податкового контролю та адміністрування податків та зборів

регіональний рівень

 • Національний офіс по роботі з великими платниками податків
 • міжрегіональні та регіональні органи (офіси) в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях

місцевий рівень

державні податкові інспекції (центри обслуговування платників податків)

виключно сервісне обслуговування платників податків, митниці

Електронний кабінет платника податків

Передбачено запровадження діяльності електронного кабінету платника податку – он-лайн доступ платників податків до управління особовим рахунком (облік платежів, авансів, переплат, заліки, податковий борг).

Завдяки функціонуванню електронного кабінету платник податків зможе:

 • переглядати в режимі реального часу всю інформації з баз даних стосовно платника податків, що ведуться контролюючими органами, включаючи:
  • дані оперативного обліку податків та зборів (в тому числі дані карток особових рахунків);
  • дані системи електронного адміністрування податку на додану вартість;
 • одержувати витяг та/або виписку із баз даних, який формується автоматично на відповідний запит платника податків;
 • проводити звірку розрахунків з Державним та місцевими бюджетами;
 • управляти сумами помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань;
 • заповнювати, перевіряти та подавати податкову звітність;
 • реєструвати податкові накладні;
 • мати доступ до системи електронного адміністрування податку на додану вартість;
 • дізнаватися інформацію щодо:
  • призначення, ходу та результатів перевірок;
  • взяття на облік, зняття з обліку, переходу на спеціальні режими оподаткування та інших реєстраційних дій;
 • взаємодіяти з контролюючими органами.

Повернення помилково та/або надміру сплачених податкових зобов'язань

У випадку повернення надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Оскарження рішень контролюючих органів

Проектом передбачається зміна структури контролюючих органів, згідно якої державні податкові інспекції здійснюватимуть виключно функцію сервісного обслуговування платників податків. У зв'язку з цим податкові повідомлення рішення виноситимуть контролюючі органи регіонального рівня (в областях, АРК, містах Києві та Севастополі). До органів, що здійснюють перегляд рішень, включається Міністерство фінансів України, пропонується наступний порядок адміністративного оскарження:

 • скарги на рішення регіональних органів розглядатиме ДФС;
 • скарги на рішення ДФС розглядатиме Міністерство фінансів України.

Збір інформації контролюючими органами

Контролюючий орган зобов’язують в запиті чітко викладати інформацію про факти порушення законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи із зазначенням:

 • суми правопорушення;
 • дати вчинення правопорушення;
 • переліку порушень норм законодавства.

Пропонується заборонити надсилати запит в межах проведення зустрічної звірки, проте розширено підставу про надсилання запиту внаслідок отримання скарги на платника податків. Тепер запит може бути надіслано у зв'язку із ненаданням покупцю акцизної накладної чи порушення порядку її заповнення.

Перевірки

1. До предмета камеральної перевірки пропонується включити перевірку даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації пального.

2. Документальну перевірку внаслідок отримання контролюючим органом документів або податкової інформації за результатами перевірок інших платників пропонується дозволити проводити лише у разі, якщо документи та інформація безпосередньо пов’язані з предметом перевірки.

3. План-графік перевірок, перелік ризиків та поділ їх за ступенями згідно проекту затверджуватиме Міністерство фінансів.

4. Підставою для документальної перевірки пропонується визнавати виявлення розбіжності між даними Єдиного реєстру акцизних накладних та поданих декларацій акцизного податку платника, що реалізує пальне.

5. Висновки під час проведення перевірок згідно проекту можуть ґрунтуватись на висновках податкових консультантів.

Відповідальність

1. Пропонується доповнити статтю 117 Податкового кодексу України новим складом правопорушення – здійснення операцій з реалізації пального без реєстрації платником акцизного податку. Передбачається штраф у розмірі вартості реалізованого пального.

2. У проекті передбачається скасування відповідальності за неподання або подання з порушенням строків інформації про суми оплати, отриманої від фізичних осіб за товари (роботи, послуги).

3. Відповідальність за статтею 1201 пропонується доповнити випадками допущення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, а також порушення строків реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до них.

4. Законопроектом передбачається виключити статтю 1231 з Податкового кодексу і тим самим відмовитись від ідеї відповідальності за дострокове розірвання договорів страхування певних видів.

5. Пропонується звузити коло випадків відповідальності за статтею 1281 до випадків вивезення пального, проте, на жаль, перелік суб’єктів відповідальності залишається неконкретизованим.

 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Революційний підхід був запропонований щодо механізму оподаткування податком на прибуток. Автори у своєму законопроекті принципово змінили порядок оподаткування та внесли зміни до майже усіх елементів податку: від запровадження оподаткування розподіленого прибутку до скасування податкових різниць та авансових внесків. Такі кардинальні нововведення зумовлені, перш за все, необхідністю стимулювати розвиток економіки шляхом підтримання національного виробника, створення комфортних умов рефінансування виробництва та запобіганню виведенню капіталу з України, а також залучення іноземних інвестицій в національну економіку.

Наскільки можуть бути ефективними такі зміни, покаже лише час. А наразі пропонуємо перелік основних змін, запропонованих законопроектом, до механізму оподаткування податком на прибуток.

Об’єкт оподаткування

Об’єкт оподаткування – розподілений прибуток.

Об’єктом оподаткування відтепер буде не фінансовий результат, скоригований на податкові різниці, а розподілений прибуток, тобто частина прибутку, яка була виплачена в якості дивідендів засновникам юридичної особи.

При чому, оподатковується виключно розподілений прибуток, виплачений на користь:

 • фізичної особи,
 • нерезидента та
 • неплатника податку.

Об’єктом оподаткування вважаються також прирівняні до розподіленого прибутку платежі.

перевищення порогу обмеження щодо сум процентів за борговими зобов'язаннями від нерезидента – пов'язаної особи (перевищення 50% максимального розміру ставки НБУ за зовнішніми запозиченнями);

суми перевищення цін визначених за правилами трансфертного ціноутворення над договірною ціною по операціях з пов'язаними особами та нерезидентами, що розташовані в низькоподаткових юрисдикціях і офшорних зонах

суми роялті (100%) на користь:

нерезидентів

 • що розташовані в низькоподаткових юрисдикціях (офшори);
 • які не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) роялті;
 • що не підлягають оподаткуванню у відношенні роялті в державі, резидентами якої вони є

осіб

 • які сплачують податок на прибуток у складі інших податків (крім фізичних осіб)
 • які звільнені від сплати податку на прибуток або сплачують цей податок за нижчою ставкою

суми перевищення 0,5% від доходу платника, що були сплачені на користь неприбуткової організації;

суми (100%) виплат на страхування (перестрахування) страховиків – резидентів на користь страховиків-нерезидентів  (крім договорів обов'язкового страхування, “Зелена карта”, договорів страхування пасажирських перевезень цивільної авіації, а також договорів з страховиками-нерезидентами рейтинг надійності (стійкості) яких відповідає вимогам встановленим регулятором);

сума перевищення звичайних цін над договірною при здійснені операцій з продажу неплатникам податку на прибуток, в тому числі тим хто застосовує спрощену систему оподаткування.

Відмінено оподаткування доходів страховиків, букмекерів та інших окремих категорій платників.

Ставка оподаткування

Базова

Для нерезидентів

15%

6% із можливістю застосування понижуючого коефіцієнту 0.7 у встановлених випадках

Адміністрування податку

 1. Відмінено застосування податкових різниць для визначення об’єкта оподаткування.
 2. Відмінено подачу звітності за податкові квартали у випадку, якщо за минулий період не було задекларовано прибутку, а у звітному кварталі платник прибуток отримав
 3. Відмінено сплату авансових внесків та авансових внесків з дивідендів.

Перехідний період

Вирішено питання з переплатами з податку на прибуток: накопичені переплати з податку на прибуток станом на 01.01.2016 року враховуються у зменшення суми податку на прибуток у наступних звітних періодах.

 

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Зміни щодо окремих видів доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

Додаткове благо

Законопроектом пропонується розширити поняття додаткового блага  за рахунок  доходу,  що підпадає під  його ознаки,  однак  не передбачає визначення та ідентифікації платника податку.

Також  передбачено,  що додаткового блага, окрім безоплатно отриманого майна та харчування,  не  буде віднестись ще й роботи і послуги, якщо їх  отримання  передбачено  законом.

​Пенсії

Пенсія для осіб, які втратили працездатність, та яка перевищуватиме десять прожиткових мінімумів, буде оподатковуватися  лише в частині такого перевищення.

Оплата  роботодавцем навчання

Доповнено   перелік підстав  для включення  до загального річного доходу   фізичної  особи сум,  що  були сплачені роботодавцем  на  користь навчальних закладів ,  новою  підставою у вигляді не працевлаштування   до такого  роботодавця.

Грошове забезпечення осіб у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби

Пропонується включити до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу грошове забезпечення, грошові винагороди та інші виплати, одержані військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби.

Адміністрування податку

За новими правилами, усі юридичні особи та відокремлені підрозділи, які уповноважені сплачувати податок, сплачують податок у такому порядку:

50% податку сплачується до місцевого бюджету за місцем постійного проживання фізичної особи

50% податку сплачується до місцевого бюджету за місцем знаходження юридичної особи та за місцем знаходження не уповноважених відокремлених підрозділів

Відтепер платнику податків взагалі не потрібно подавати податкову декларацію (крім випадків, прямо передбачених Податковим кодексом), якщо він отримував доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру доходу, в тому числі у разі отримання одночасно від двох або більше податкових агентів доходів, що перевищують сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати.

Запровадження нової системи оподаткування доходів від провадження діяльності

 • Доходи, отримані самозайнятими фізичними особами, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування
 • Оподаткування індивідуальної діяльності
 • Загальна система – оподаткування заробітних плат, тощо

Оподаткування індивідуальної діяльності

Платники

Фізичні особи без реєстрації підприємцем за умови здійснення такої діяльності індивідуально – тобто без права найму працівників – якщо їх річний дохід від такої діяльності не перевищує 250-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.       

Об’єкт оподаткування

Дохід з індивідуальної діяльності:

 • роздрібна торгівля,
 • надання побутових послуг (ремонт одягу, взуття, меблів, авто, перукарські послуги, тощо),
 • традиційні народні промисли.

Ставка оподаткування

Фіксований розмір ПДФО - 10 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року з розрахунку на календарний місяць.

Адміністрування податку

 1. Облік у контролюючих органах за місцем свого постійного проживання (податкової адреси) за заявою, що подається до органу місцевого самоврядування чи беспосередньо до контролюючого органу.
 2. Платники звільнені від обов’язкового ведення обліку доходів та витрат.   
 3. Платники подають річну податкову декларацію  із вказаною в ній фактичну суму доходу, отриманого від здійснення обраного виду діяльності.
 4. Сплата фіксованої суми ПДФО шляхом здійснення авансового платежу за календарні періоді, що обираються платником – місяць, квартал, півроку, рік.

Оподаткування доходів, отриманих самозайнятими особами , крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування

Платники

Фізичні особи-підприємниці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, обсяг річного доходу яких не перевищує 4000 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Об’єкт оподаткування

Об’єктом  оподаткування є чистий дохід, тобто різниця між загальним оподаткованим доходом і документально підтвердженими витратами.

Ставка оподаткування

10 % до бази оподаткування, тобто чистого доходу

Адміністрування податку

 1. Зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат, що містить інформацію виключно щодо первинного документу, контрагента, суми отриманих доходів та понесених витрат.
 2. Податкова декларація подається за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року протягом 40 днів, що настає за останнім календарним днем звітного року.
 3. Сплата – щоквартально авансовими платежами.
 4. Можливе перенесення збитків, понесених у звітному році на наступні роки до повного погашення – до 3 років.
 5. Якщо дохід до 1 млн. гривень – не застосовують РРО.
 6. Право на амортизацію основних засобів, пов’язаних з провадженням їх господарської діяльності, що нараховується протягом строку корисного використання (крім земельних ділянок, об'єктів житлової нерухомості, легкових та вантажних автомобілів, проведення ремонту та ліквідація основних засобів.)

Групи

Мінімально допустимі строки корисного використання, років

1 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

15

2 – будівлі, споруди, передавальні пристрої

10

3 – машини, обладнання, тварини, багаторічні насадження та інше

5

4 – нематеріальні активи

відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки

Ставка податку

Законопроектом пропонується запровадити нові ставки податку:

Види доходів

Стара ставка

Нова ставка

Заробітна плата, інші виплати та винагороди

15/20%

10%

Інші доходи:

 

 

Дивіденди, нараховані платником податку на прибуток

5%

10%

Дивіденди, виплачені інститутами спільного інвестування та/або не платниками податку на прибуток

20%

20%

Виграш у лотереї

15%

20%

Виграші, призи, подарунки, окрім лотереї

30%

20%

Спадщина (від осіб, які не є членами сім’ї І ступеня спорядненості)

5%

10%

Спадщина, подарунки, отримані нерезидентом

15/20%

20%

Сума перевищення розміру пенсії понад 10 прожиткових мінімумів

15/20%

80%

Додаткове благо

15/20%

20%

 

Податкова знижка

Податкова знижка застосовуватиметься не тільки до заробітної плати, а й до:

 • доходів від підприємницької чи незалежної професійної діяльності;
 • доходу від грошового забезпечення та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та деяких інших органів.

Обмеження витрат на освіту або пенсійне страхування становитимуть двократний розмір мінімальної заробітної плати за місяць, а на пенсійне страхування члена сім'ї платника податку першого ступеня споріднення – 1 мінімальна заробітна плата.

Податкова соціальна знижка

Податкова соціальна пільга буде називатися податковою соціальною знижкою і полягатиме у поверненні сплачених податків до бюджету.

Розмір податкової соціальної знижки не буде диференційованим і становитиме 12 розмірів мінімальної заробітної плати, проте не більше сплаченого до бюджету податку на доходи фізичних осіб.

Податкова соціальна знижка застосовуватиметься не тільки до заробітної плати, а і до доходів від підприємницької чи незалежної професійної діяльності, грошового забезпечення та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та деяких інших органів.

Податковою соціальною знижкою можуть скористатися лише особи, які:

 • утримують дитину-інваліда віком до 18 років;
 • утримують двох чи більше дітей (така знижка надається тільки одному з батьків);
 • постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • є інвалідами I або II групи;
 • є Героями України,  учасником бойових дій підчас АТО.

Для отримання знижки середньомісячний дохід особи не може перевищувати двократного розміру мінімальної заробітної плати (для осіб, що утримують дітей-інвалідів або двох і більше дітей, – у розрахунку на кожного члена сім’ї).

Для застосування податкової соціальної знижки платник подає річну декларацію з зазначенням суми податкової соціальної знижки, проте може здійснити також попереднє узгодження з контролюючим органом суми знижки.

 

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

База

 • скасування максимальної величини бази нарахування ЄСВ;
 • відміна ЄСВ з заробітної плати (доходу) робітників фізичних осіб;
 • єдина база нарахування ЄСВ для всіх самозайнятих осіб.

 (суми, що визначаються такими платниками самостійно)

Ставка

 • запровадження єдиної ставки для платників ЄСВ на рівні 20%;
 • зменшення ставок для осіб, які сплачують ЄСВ на добровільній основі.

Понижаючий коефіцієнт

 • можливість застосування понижаючого коефіцієнта у 2016 році не передбачена

Інші передбачені зміни

 • тимчасове зарахування ЄСВ з доходу понад 17 мінімальних зарплат на персоніфікований рахунок фізичної особи в Ощадному банку з виплатою при настанні пенсійного віку – до повноцінного запровадження системи накопичувального пенсійного страхування.
 • поширення на самозайнятих осіб страхового покриття на випадок тимчасової втрати працездатності та нещасного випадку на виробництві (сьогодні добровільна участь).

 

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Платник податку

Особи, на яких не поширюється обов’язок щодо обов’язкової реєстрації за статтею 181 Податкового кодексу України

Пропонується встановити розширений перелік осіб, на яких не поширюється вимога щодо реєстрації платником ПДВ в обов’язковому порядку у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість).

Так, якщо на даний час вищезазначена норма не поширюється лише на платників єдиного податку 1-3 груп, то Законопроектом пропонується додати до цього переліку:

 • фізичних осіб-підприємців
 • осіб, що провадять незалежну професійну діяльність

Підстави для анулювання реєстрації платником ПДВ

Зареєстрованим Законопроектом пропонується виключити як підставу для анулювання реєстрації платником ПДВ:

 • запис в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про відсутність юридичної або фізичної особи-підприємця за місцезнаходженням (місце проживанням)
 • запис в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

Касовий метод

Пропонується розширити перелік осіб, які застосовують касовий метод:

 • підприємствами паливно-енергетичного комплексу (гірничі підприємства (шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики),
 • газодобувними підприємствами, котельнями, підключеними до магістральних теплових мереж,
 • підприємствами, які мають ліцензію хоча б з одного виду діяльності: виробництва електричної енергії, передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, постачання електричної енергії за регульованим тарифом, оптового постачання електричної енергії, транспортування природного газу магістральними трубопроводами, транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами, транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами, постачання природного газу за регульованим тарифом).

База оподаткування

Податки/збори, які не включаються до бази оподаткування

Передбачено, що сума акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не буде враховуватися до складу бази ПДВ.

Передбачено зменшення суми податкових зобов'язань постачальником та збільшення податкового кредиту отримувачем за розрахунками коригування до податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, здійснюватиметься такими платниками ПДВ у звітному (податковому) періоді, в якому зареєстровано такі розрахунки коригування в ЄРПН.

Постачання самостійно виготовлених товарів або послуг

Операції з постачання самостійно виготовлених товарів або послуг не зможуть бути нижчими звичайних цін, на відміну від норми Податкового кодексу України діючої редакції, відповідно до якої база оподаткування вищезазначених операцій не може бути нижче їх собівартості.

Ставка оподаткування

Базова ставка становить 15 %.

Операції, звільнені від оподаткування

З переліку операцій, звільнених від оподаткування, виключено операції з постачання на митній території України та вивезення в митному режимі експорту певих видів зернових та технічних культур.

Таким чином, всі платники, які будуть експортувати такі культури, матимуть право на бюджетне відшкодування.

Податковий кредит

Зведена податкова накладна

Платник ПДВ зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання та скласти зведену податкову накладну, у разі якщо товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися не лише в операціях, що не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 196 ПК України, але і місце постачання яких розташоване за межами митної території України (п. 198.5 ПК України).

Донарахування зобов'язань

Встановлено механізм, який дозволить запобігти використанню підприємствами штучно створеного податкового кредиту: у разі виявлення контролюючим органом нестачі придбаних платником податків товарів (за винятком випадку, коли така нестача обумовлена знищенням внаслідок дії обставин непереборної сили), такі товари вважаються використаними платником в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Бюджетне відшкодування

Перелік осіб

Виключено положення про осіб, які не мають права на отримання бюджетного відшкодування.

Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування

Перевірка платника ПДВ

1. Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування та подали відповідну заяву отримуватимуть бюджетне відшкодування ПДВ лише за результатами камеральної перевірки.

2. Відмінено проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника ПДВ з підстав, які свідчать про порушення при здійсненні розрахунку суми бюджетного відшкодування.

Автоматичне бюджетне відшкодування

1. Скасовано критерії для автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ. Таким чином, автоматичне відшкодування з бюджету здійснюватиметься для всіх підтверджених СЕА ПДВ сум податку.

2. Запропоновано повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ  у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення заяв до реєстру.

Податкова накладна

Розрахунки коригування

Не можуть відноситись до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, які не підтверджені не лише зареєстрованими податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 ПК України, але і розрахунками коригування до податкових накладних.

Скасування податкового кредиту

Контролюючим органам заборонено скасовувати суми податкового кредиту за формальними ознаками. Тому, податковий кредит може бути скасовано виключно у разі:

 • виявлення помилки в індивідуальному податковому номері платника;
 • формування податкового кредиту за операціями, що не є об'єктом оподаткування.

Формула обчислення суми податку для реєстрації податкової накладної

Формулу, за якою обчислюється сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні, доповнено показником Ліміт  - сумою середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців / 4 квартали були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені чи розстрочені або відстрочені.

Тому формула виглядатиме наступним чином: ΣНакл = ΣНаклОтр + ΣМитн + ΣПопРах - Ліміт - ΣНаклВид - ΣВідшкод - ΣПеревищ

Електронне адміністрування ПДВ

1. На рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ платника також зараховуються кошти з бюджету в сумах надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ, повернутих платнику податків в порядку, встановленому статтею 43 ПК України.

2. Платнику податку забороняється уточнювати інформацію (у коригуючих реєстрах), яка стосується сум податку, що підлягає перерахуванню до бюджету/на поточний рахунок платника.

3. Платник ПДВ має право зареєструвати в ЄРПН податкові накладні на сумму ∑Перевищ (з одночасним її зменшенням, незалежно від значення показника ∑Накл, обрахованого відповідно до пункту 2001.3), навіть у тому випадку, якщо при поданні податкової декларації платник вказав податкові зобов'язання з податку на додану вартість, не підтверджені відповідними податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН та індивідуальні податкові номери покупців, яким було поставлено відповідні товари/послуги, та якщо такі податкові зобов'язання були сплачені до бюджету.

4. Уточнена вимога щодо складання податкової накладної, а саме: "на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та у встановлений цим Кодексом термін".

5. У зв'язку з цим, виключається положення, яким передбачено, що податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов’язань продавця.

Підстава для нарахування суми податку

Податкова накладна та/або розрахунок коригування, складена та зареєстрована в ЄРПН є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту (крім випадків, визначених пунктом 198.6 статті 198 цього Кодексу) та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

Скарга на продавця/покупця

У разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні  обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів її реєстрації, покупець/продавець має право додати до податкової декларації заяву із скаргою на такого продавця/покупця.

 Протягом 15 календарних днів з дня надходження такої заяви із скаргою контролюючий орган зобов'язаний провести документальну позапланову виїзну перевірку зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією.

Спеціальний режим оподаткування

Спеціальний режим оподаткування ПДВ, передбачений статтею 209 ПКУ може бути застосований виключно сільськогосподарськими підприємствами, які здійснюють операції з постачання продукції тваринництва. У зв'язку із цим вносяться відповідні зміни до пунктів 2001.2, 2001.3, 2001.5 статті 2001 ПКУ.

 

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Електронне адміністрування реалізації пального

Встановлення електронного адміністрування реалізації пального (з 1 липня 2016 року по 1 вересня 2016 року – в тестовому режимі). При реалізації, у тому числі споживачам за готівку, а також при втраті пального суб’єкти господарювання, зареєстровані як платники, зобов’язані скласти акцизну накладну в електронній формі та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних протягом 15 календарних днів з дня складення. Акцизні накладні з кожної товарної позиції пального можуть бути зареєстровані на обсяг, визначений за формулою, передбаченою в пункті 232.3 статті 232 Податкового кодексу України. Збільшення такого обсягу здійснюється шляхом подання заявки в електронній формі за умови наявності грошових коштів сплаченого акцизного податку на обліковій картці платника.

Таким чином, суб’єкти, які реалізують пальне, будуть сплачувати акцизний податок з реалізованого пального, що перевищує обсяги отриманого за акцизними накладними, виробленого на митній території України або імпортованого зі сплатою акцизного податку.

Ставки акцизного податку

Поступове збільшення ставок акцизного податку для тютюнових виробів, спирту етилового, алкогольних напоїв (окрім вин натуральних виноградних). При цьому встановлюються зменшені ставки на речовини, які використовуються як паливо.

Підакцизні товари

Розширення переліку підакцизних товарів, що використовуються як пальне: додано суміші ароматичних вуглеводнів (коди УКТ ЗЕД 2707 50 10 00, 2707 50 90 00), толуол, ксилол (коди УКТ ЗЕД 2707 20 10 00, 2707 20 90 00, 2707 30 10 00, 2707 30 90 00), антидетонатори (коди УКТ ЗЕД 3811 11 10 00, 3811 11 90 00, 3811 19 00 00), ефіри, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (коди УКТ ЗЕД 2909 19 10 00, 2909 19 90 10, 2909 19 90 20, 2909 19 90 90) та інші.

Акцизний склад

Розширено перелік приміщень, які вважаються акцизним складом. Тепер морські та річкові термінали, що призначені для навантаження-розвантаження та/або зберігання пального, вважаються акцизними складами, а портові оператори таких терміналів – розпорядниками акцизних складів.

Звільнення від оподаткування

Звільняється від оподаткування реалізація тютюнових відходів для подальшого видалення або знищення чи утилізації за умови надання відповідних підтверджувальних документів.

Також передбачено, що постачання електричної енергії її виробником оптовому постачальнику електричної енергії не є об’єктом оподаткування.

 

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Спрощена система оподаткування суттєвих змін не зазнала. Основні зміни торкнулися критеріїв щодо перебування (переходу) на ті чи іншій групі єдиного податку та ставок.

Так, відповідно до пропонованих змін:

Перша група – без змін;

Друга група – фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
 • обсяг доходу не перевищує 1200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. (На даний момент 1 500 000 грн.);

Третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 4 000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. (На даний момент 20 000 000 грн.);

Четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 80000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та площа сільськогосподарських угідь, що використовуються, складає до 3000 га.

Автори законопроекту додали діяльність, яку не можна здійснювати перебуваючи на першій-третій групі, до такої діяльності віднесли:

 • діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
 • зовнішньоекономічну діяльність;
 • суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері ресторанного господарства і в межах однієї організаційно-структурної одиниці ресторанного господарства в розрізі типів закладу (ресторан, бар, кафе, їдальня, буфет, фабрика-кухня тощо) використовують інших суб’єктів  господарювання, незалежно від обраної цими суб’єктами   системи оподаткування (у разі здійснення платниками другої або третьої групи таких операцій в межах однієї організаційно-структурної одиниці ресторанного господарства, то вони зобов’язані - з першого числа місяця, наступного за звітним (податковим) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність, перейти на сплату інших податків та зборів встановлених ПК України);
 • фізичні особи-підприємці другої-третьої груп, які здійснюють господарські операції з юридичними особами та одночасно перебувають з такими юридичними особами у  трудових чи цивільно-правових відносинах в рамках проваджуваних видів підприємницької діяльності (у разі здійснення таких операцій ставка податку становитиме 30% від доходу отриманого від такої діяльності).

Фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) верхнього одягу з хутра та натуральної шкіри, діяльність у сфері готельного господарства і за класифікацією готелів та аналогічних засобів розміщування відповідають категорії «3 зірки», «4 зірки» та «5 зірок» не можуть перебувати на другій групі, такі особи зобов’язанні обрати третю групу, якщо відповідно відповідають критеріям перебування на такій групі.

Ставки податку

Перша група: без змін (встановлюються сільськими, селищними та міськими радами у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати);

Друга група: без змін (встановлюються сільськими, селищними та міськими радами у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати);

Третя група: 2015 рік (чинна): 2% + сплата ПДВ або 4% без сплати ПДВ

2016 рік: 3% + сплата ПДВ або 6% без сплати ПДВ

2017 рік: 4% + сплата ПДВ або 8% без сплати ПДВ

з 2018 року: 5% + сплата ПДВ або 10% без сплати ПДВ

Знижено ставку з 15% до 10% у разі недотримання вимог пункту 293.4 статті 293 ПК України (перевищено обсяг доходу; отримано дохід, який не зазначено в реєстрі платника єдиного податку; здійснено інший спосіб розрахунку; отримано дохід, який не дає право перебувати на спрощеній системі оподаткування).

Четверта група:

В підпункті 293.9.1 змінено категорію земель, відповідно ставка податку з одного гектара сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту – 0, 45%.

Пункт 293.9.6 викладено в новій редакції: ставка податку з одного гектара для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту – 3%.

 

РЕНТНА ПЛАТА

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин

Узгоджена термінологія

Приведено у відповідність термінологію щодо суб’єкта на якого покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, визначення фактичної ціни, що буде визначатися для потреб населення з урахуванням договірної ціни, а для іншого газу з урахуванням середньозваженої імпортної ціни.

Об’єкт оподаткування

Витрати, пов’язані з доставкою, передпродажною підготовкою, пакуванням, у тому числі фасуванням (бутелюванням), підземної води не належать до об’єкта оподаткування рентною платою.

База оподаткування з видобування залізної руди

База оподаткування рентною платою за видобування залізної руди  встановлюється в  залежності від вартості одного відсотка заліза, що міститься в товарній продукції гірничого підприємства, яка обчислюється з урахуванням ціни залізної руди на світових біржах. Інформація про вартість буде розміщуватись на сайти Мінекономіки.

Рентна плата за спеціальне використання води

Платники податків

Виключення з переліку платників податків за спеціальне використання води-вторинних водокористувачів - осіб, які отримують та використовують воду від первинних водокористувачів.  (п. 255.1 ст. 255 чинного ПК України). Фактично, це означає, що платниками за спеціальне використання води будуть виключно первинні водокористувачі – особи, що отримують воду шляхом забору води з водних об’єктів. Визначення первинного водокористувача платником є позитивним аспектом, адже саме він отримує дохід від води, що вилучається ним з водойм. В той же час, це призведе до значного зменшення кількості платників з рентної плати за спеціальне використання води.

Не будуть платниками податку

Не будуть платниками податку за спеціальне використання води - водокористувачі - фізичні особи, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок.

В цілях оподаткування не будуть враховуватись використання води з свердловин та криниць виключно для власних некомерційних потреб. Чинним ПК України передбачено, що не є платниками рентної плати за спеціальне використання води водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних та санітарно-гігієнічних потреб населення.

Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі. За чинним ПК України до об’єкту оподаткування, також, включається обсягу втрат води в системах водопостачання.

Індексація

Індексація ставок на індекс цін виробників, а саме 26,5%. (зміни до ст. 255 ПК ставки податку).

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

Скасування коригуючого коефіцієнту до ставки рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами до споживачів в Україні, який враховує зміну тарифу транспортування нафти з 2008 року (розмір рентної плати, розрахований з врахуванням коефіцієнту зміни тарифу у 2008-2015 роках є більшим, ніж встановлений НКРЕКП у 2015 році тариф на транспортування нафти).

Також

Індексація ставок на індекс цін виробників – 26,5 %  для рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, використання надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин,  спеціальне використання радіочастотного ресурсу та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

 

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування відтепер є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років та середньоринкова вартість  становить понад 1 мільйон гривень.

Законодавцем виключено положення щодо врахування об’єму двигуна при визначенні об’єкту оподаткування.

Вартісний критерій об’єкту оподаткування

 • середньоринкова ціна обчислюється з урахуванням таких технічних характеристик автомобіля: марка, модель, рік випуску, тип та об’єм циліндрів двигуна, тип коробки передач, пробіг
 • інформація про вартість автомобіля розміщується на офіційному веб-сайті  Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Функція визначення вартості транспортного засобу на даному веб-сайті сьогодні доступна, проте не підлягає застосуванню в аспекті справляння транспортного податку, оскільки не враховує певні технічні характеристики автомобіля

Досягнення автомобілем 5-річного періоду використання під час звітного періоду

У разі спливу п'ятирічного строку використання легкового автомобіля протягом звітного року, податок сплачується за період  з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому строк використання транспортного засобу досяг (досягне) 5 років.

Оподаткування викраденого автомобіля

 • транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного  заволодіння легкового автомобіля;
 • необхідне документальне підтвердження факту викрадення документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом;
 • у разі повернення автомобіля податковий обов’язок власника відновлюється;
 • юридична особа подає уточнюючий розрахунок:
  • протягом 30 календарних днів з дня  внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань – при викраденні;
  • протягом 30 календарних днів з дня  складення постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду – при поверненні викраденого автомобіля;
 • фізична особа коригує податкове зобов’язання при викраденні за допомогою проведення звірки даних із контролюючим органом.

Звірки із контролюючим органом

 1. Доступні лише фізичній особі-платнику.
 2. Звіряються дані щодо: об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку; розміру ставки податку; нарахованої суми податку.
 3. При виявленні розбіжностей між даними платника і контролюючого органу і документального підтвердження даних платником - перерахунок суми податку в новому ППР. Попереднє ППР вважається скасованим (відкликаним).
Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments