Огляд податкового законодавства за 01.10.2018 -07.10.2018

4 жовтня 2018 набув чинності Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» від 06 вересня 2018 року № 2530-VIII.

Законом внесено зміни до Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI із змінами і доповненнями чим створено законодавчу основу для механізму «Єдиного вікна» та функціонування єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі», що оптимізує здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України, а саме:

- скасовується необхідність подання суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності або митним брокером паперового документа, виданого одним державним органом – іншому. Дані будуть надаватися одноразово в електронному вигляді із застосуванням засобів електронного цифрового підпису та не потребуватимуть дублювання в паперовій формі. Відтепер діє тільки електронний документообіг, що мінімізуватиме корупційні ризики при взаємодії між посадовими особами держорганів та бізнесом;

- скорочується кількість контролюючих органів на кордоні. Скасовується санітарно-епідеміологічний та екологічний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон, митники перевірятимуть дозвільні документи, які на сьогодні контролювались екологами. Таким чином, санітарно-епідеміологічний нагляд буде здійснюватися всередині країни після митного оформлення товарів. В пунктах пропуску через державний кордон України функції санітарно-епідеміологічної служби обмежуються проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів через медичний огляд пасажирів, екіпажів тощо;

- передбачається застосування органами ДФС під час здійснення митних процедур інформації з державних реєстрів про товари, які контролюються.

Крім того, до обов’язків ДФС також віднесено визначення кодів згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо переміщення яких через митний кордон України встановлені заборони або обмеження. За даними відповідного контролюючого органу буде надаватися інформація щодо товарів, які підпадають під контроль (флора, фауна, культурні цінності, пестициди), і на цій основі ДФС формуватиме реєстр кодів.

 

Також 1 жовтня набрав чинності новий Закон «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017.

Закон прийнято з метою приведення норм національного законодавства у сфері аудиторської діяльності у відповідність із законодавством Європейського Союзу, зокрема із положеннями Директиви 2006/43/ЄС та Регламенту 537/2014.

Законом передбачається визначити правові засади аудиту фінансової звітності, здійснення аудиторської діяльності в Україні та врегулювання відносин, що виникають при її здійсненні.

Метою закону є:

  • підвищення рівня довіри інвесторів до фінансової звітності вітчизняних підприємств, у т.ч. державних компаній, забезпечення її прозорості та зіставності;

  • дерегуляція аудиторської діяльності;

  • можливість виходу аудиторських компаній України на європейські ринки за рахунок визнання еквівалентності систем;

  • розширення ринку аудиторської діяльності;

  • підвищення престижу та довіри до діяльності аудиторів;

  • викорінення корупції;

  • підвищення довіри населення до українських банків, страхових компаній, інших публічних компаній, в т.ч. державних підприємств;

  • створення належних умов для виходу національних компаній на ринки капіталу;

  • підвищення довіри регуляторних органів до фінансової звітності компанії;

  • створення позитивного інвестиційного клімату України.

 

Нагадуємо також платникам податків, що за Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» №649-р від 5 вересня 2018 вже з 5 жовтня розпочнуться комплексні перевірки, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення. На Державну фіскальну службу, Пенсійний фонд України, Національну поліцію, інші центральні органи виконавчої влади покладено обов’язок подавати щомісяця до 10 числа Державній службі з питань праці інформацію про проведену роботу для її узагальнення та подання до 15 числа Міністерством соціальної політики Кабінетові Міністрів України.

 

Крім того, у Верховній Раді зареєстровано ряд законопроектів, а саме:

1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення ліків для населення № 9146 від 01.10.2018

Законопроектом пропонується:

1) виключити із Податкового кодексу України норму (абзац другий підпункту "в" пункту 193.1 статті 193) про оподаткування ПДВ за ставкою 7% операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні.

При цьому підлягатимуть оподаткуванню ПДВ операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано МОЗом;

2) відновити дію підпункту 197.1.27. статті 197 в частині звільнення зазначених операцій від оподаткування ПДВ.

2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких термінів, понять та особливостей обліку № 9158 від 03.10.2018

Зокрема, проектом передбачається викласти в новій редакції підпункт 14.1.84. пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, де уточнити, що саме для цілей розділу ІІІ цього Кодексу  інші терміни використовуються у значеннях, визначених  Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності, введеними в дію відповідно до Закону.

Крім того, у підпункті 14.1.108. пункту 14.1 статті 14 слово "вивчання" пропонується замінити на більш граматично коректне "вивчення", а у підпункті 14.1.124-1 пункту 14.1 цієї ж статі – слово "донної" поверхні суходолу на відповідний науково визнаний термін "денної" поверхні суходолу .

Разом з тим, законопроектом пропонується внести зміни до підпункту 19-1.1.8. пункту 19-1 статті 19-1  Кодексу та встановити, що контролюючі органи забезпечують достовірність та повноту обліку платників податків та платників єдиного внеску, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. За висновками Рахункової палати України (Лист на адресу Голови ВРУ «Щодо результатів аудиту», №16-1675 від 19.07.2018 року), порядок щодо такого обліку контролюючими органами не визначено в Кодексі і законодавстві, що в тому числі призвело до неналежного виконання Державною фіскальною службою та Мінекономрозвитку України у 2016-2018 роках повноважень щодо дотримання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог законодавства України. З урахуванням зазначеного, пропонується визначити у нормах статті 19-1 Кодексу, що саме Кабінетом Міністрів буде визначатися порядок та повнота такого обліку. Ця пропозиція відповідає повноваженням Кабінету Міністрів, передбачених положеннями Конституції України і статтею 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України».

3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю та оподаткування операцій, пов'язаних з проведенням загальнообов'язкового медичного страхування № 9164 від 04.10.2018

Законопроектом пропонується ввести зміни до Податкового кодексу України, що стосуються питання контролю та оподаткування страхових внесків за договорами загальнообов’язкового медичного страхування, які будуть сплачувати роботодавці на користь своїх працівників, а саме:

1. Покласти на контролюючі органи, визначені Податковим кодексом України, разом з Уповноваженим органом в сфері загальнообов’язкового медичного страхування, контроль за укладенням платниками податків, платниками єдиного внеску договорів загальнообов’язкового медичного страхування і своєчасністю та повнотою нарахування та сплати ними страхових внесків за загальнообов’язковим медичним страхуванням, що наддасть змогу забезпечити загальнообов’язковий принцип, закладений в законопроект «Про фінансування охорони здоров’я та загальнообов’язкове медичне страхування в Україні».

2. Визначити базову ставку оподаткування у розмірі 0% поруч з договорами з дострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування і для договорів загальнообов’язкового медичного страхування, оскільки страхові внески, отримані страховиками, фактично виконуватимуть функції агенту держави по забезпеченню конституційних прав громадян на отримання безоплатної медичної допомоги. 

3. Вилучити кошти сформованих резервів страховиків з загальнообов’язкового медичного страхування з бази розрахунку фінансового результату до оподаткування.

4. Встановити, що оплата медичної допомоги (медичних послуг) застрахованим за загальнообов’язковим медичним страхуванням у вигляді страхових виплат не включається до оподаткованого доходу фізичних осіб.

                                                                                                    

Роз’яснення Державної фіскальної служби України

Категорія

Зміст

Назва

Податок на прибуток підприємств

Операції з нарахування (виплати) дивідендів у грошовій формі платником податку на прибуток на користьнерезидентів не є контрольованими.

Якщо дивіденди на користь нерезидентів виплачуються у формі, відмінній від грошової, то відповідно до вимог пп. 57.1-1.2 п. 57.1-1 ст. 57 Кодексу до таких операцій застосовуються правила трансфертного ціноутворення у порядку, встановленому ст. 39 Кодексу.

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 4260/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 01.10.2018 щодо операцій з нарахування (виплати) дивідендів платником податку на прибуток на користь нерезидентів з метою трансфертного ціноутворення

Рентна плата

Податкова преференція, згідно з якою Рентна плата не справляється, поширюється виключно для обсягів води, які використовуються для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, але не передбачає використання води для зрошення земель присадибних ділянок.

За вказаних умов надання Товариством послуги із постачання обсягів води громадянам для санітарно-гігієнічних (питних) потреб та для сільськогосподарських цілей, має забезпечувати облік обсягів води для зрошення земель присадибних ділянок окремо.

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 4252/6/99-99-12-02-03-15/ІПК від 01.10.2018 щодо рентної плати за спеціальне використання води

Податкова знижка

Платник податків має право на податкову знижку починаючи з календарного року, в якому збудований об'єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання.

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 4267/Ш/99-99-13-01-03-14/ІПК від 02.10.2018 щодо права на податкову знижку

Податок на доходи фізичних осіб

Фізична особа - підприємець на загальній системі оподаткування має право включити до складу витрат вартість використаних пально-мастильних матеріалів після одержання доходу, який безпосередньо пов'язаний з понесеними витратами від здійснення підприємницької діяльності, на підставі документально підтверджених первинних документів, зокрема угод, актів виконаних робіт (наданих послуг), товарно-транспортних накладних, розрахункових документів, тощо.

Індивідуальна податкова консультація ДФСУ № 4265/Є/99-99-13-01-02-14/ІПК від 02.10.2018 щодо надання індивідуальної податкової консультації з питань формування витрат фізичної особи - підприємця на загальній системі оподаткування

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments

Останні новини:

Чи може уповноважений представник юрособи отримати за довіреністю кваліфіковані сертифікати відкритих ключів?

14 Червня 2019

Оподаткування ПДФО та військовим збором суми моральної шкоди, яка виплачується за рішенням суду

14 Червня 2019

Куди необхідно звертатись фізособі – власнику декількох об’єктів нерухомості, розміщених у різних пунктах, для проведення звірки?

14 Червня 2019

Для відмови від спрощеної системи платникам ЄП 1-3-ї груп необхідно подати заяву до контролюючого органу

14 Червня 2019

Визнання госпоперацій с/г товаровиробника – платника ЄП 4-ї групи контрольованими, - ДФС інформує

14 Червня 2019

Як зареєструвати неприбуткову організацію чи установу?

14 Червня 2019

Які документи необхідно подати для внесення відмітки про чергову сплату за ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем та тютюном?

14 Червня 2019

Вимога про сплату боргу платнику єдиного внеску: у які терміни приймається?

14 Червня 2019