Новорічний сюрприз для фізичних осіб – підприємців на загальній системі

21 грудня 2016 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні) № 5368 та Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році № 5132.

Пропонуємо Вашій увазі огляд змін, які стосуються оподаткування доходів, отриманих фізичними особами – підприємцями, які перебувають на загальній системі оподаткування.

ДОХОДИ ФОП НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ

Суми акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  відтепер не включаються до доходу фізичної особи – підприємця.

ВИТРАТИ ФОП НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ

Розширено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичними особами – підприємцями. До таких витрат включаються:

·         суми податків, зборів, які пов'язані з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця (крім ПДВ для фізичної особи – підприємця, зареєстрованого як платник ПДВ, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на майно);

·         платежів, сплачених за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичної особи – підприємця;  одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, які пов'язані з господарською діяльністю фізичної особи – підприємця.

Також до складу витрат фізичної особи – підприємця не включаються:

·         витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності такою фізичною особою – підприємцем;

·         витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;

·         витрати на придбання та утримання основних засобів подвійного призначення, до яких віднесено:

o    земельні ділянки;

o    об’єкти житлової нерухомості;

o    легкові та вантажні автомобілі;

·         документально непідтверджені витрати.

НОВЕЛА ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ – АМОРТИЗАЦІЯ ДЛЯ ФОП НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ

Фізичним особам – підприємцям на загальній системі надали право включати до своїх витрат амортизаційні відрахування на придбання основних засобів, нематеріальних активів та витрати на самостійне виготовлення основних засобів.

Відповідно до підпункту 14.1.138 пункту 14.1. статті 14 ПК України, основні засоби –  це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин, наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом, та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Амортизація  основних засобів та нематеріальних активів розраховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації таких активів визначається діленням первісної вартості, яка амортизується, на строк корисного  використання  об'єкта  основних  засобів та нематеріальних активів.

Для об’єктів, що підлягають амортизації, встановлено мінімально допустимі строки їх корисного використання. Для цього такі об’єкти поділено на 4 групи.

1 групу становлять капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом, для якої  встановлено мінімальний строк корисного використання у 15 років.

До 2 групи включаються будівлі, споруди, передавальні пристрої. Мінімальний строк корисного використання для них – 10 років.

3 групу, мінімально допустимий строк корисного використання для якої встановлено у 5 років, становлять машини, обладнання, тварини, багаторічні насадження та інші основні засоби, щодо яких законодавець не зазначає, але використавши системне тлумачення можна дійти висновку, що до інших основних засобів відносяться всі основні засоби відповідно до П(С)БО 7, крім тих, заборона на амортизацію яких прямо встановлена у статті 177 ПК України.

4 групу становлять нематеріальні активи, мінімально допустимий строк корисного використання яких  визначено відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як два роки.

При цьому амортизації не мають підлягати витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів та витрати на ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості). Такі витрати повністю відносяться до складу витрат звітного періоду.

Також важливим є те, що основні засоби подвійного призначення, перелік яких був наведений вище, не підлягають амортизації.

ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД ДЛЯ ФОП, ЩО ПРИПИНЯЮТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Новелою є також регламентація порядку подачі податкової декларації для фізичних осіб – підприємців, які вирішили припинити свою підприємницьку діяльність.

Такі фізичні особи – підприємці подають податкову декларацію за останній базовий податковий період протягом 30 календарних днів із дня припинення підприємницької діяльності. У такій податковій декларації фізичні особи – підприємці відображають виключно доходи. Такий останній базовий податковий період визначено як період з наступного дня попереднього базового податкового періоду до останнього дня календарного місяця, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Попередня стаття Наступна стаття