Як звітувати підприємствам, які протягом року набули показників, що дозволяють подавати спрощений фінзвіт суб'єкта малого підприємництва?

Міністерство фінансів України в листі від 12.06.2017 № 35210-07-10/15486 висловило думку про  порядок подання фінансової звітності підприємствами -  суб’єктами малого підприємництва, що протягом року набули ознак суб’єктів господарювання, яким дозволено складати спрощений фінансовий звіт суб’єктів малого підприємництва.

На думку Мінфіну, суб’єкти господарювання, які втратили ознаки суб’єкта малого підприємництва, якому дозволено складати фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, та відповідають ознакам суб'єкта малого підприємництва, якому дозволено складати спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва,  мають вибір:

подавати або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва або спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за звітній період, в якому відбулась зміна статусу суб’єкта малого підприємництва.

Нагадаємо: пунктом 2 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 (далі – П(С)БО 25), визначено перелік суб’єктів господарювання, які мають право складати фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва та спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва.

1. Фінансовий звіт суб’єктів малого підприємництва (форма № 1-м «Баланс» та форма № 2-м «Звіт про фінансові результати») складається:

представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності;
суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, що визнані такими відповідно до вимог законодавства (окрім тих, що складають спрощений фінансовий звіт суб’єктів малого підприємництва).
Згідно зі статтею 55 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436 – IV (далі – ГК України) до суб’єктів малого підприємництва  належать  суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

2. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-мс «Баланс» та форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати») складається:

суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства.
До таких суб’єктів господарювання належать юридичні особи - платники єдиного податку, які відповідають вимогам пункту 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755 - VI (далі – ПК України);

суб'єктами  малого  підприємництва  -  юридичними особами, що відповідають критеріям  мікропідприємництва.
Згідно зі статтею 55 ГК України до суб’єктів мікропідприємництва  з числа юридичних осіб належать  юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Слід зазначити, що П(С)БО 25 встановлено лише порядок застосування фінансового звіту суб’єктів малого підприємництва, спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва для новостворених підприємств та порядок звітування при втраті ознак відповідності критеріям, які дозволяють подавати фінансову звітність суб’єктів малого підприємництва.

Так,  згідно з пунктом 3 П(С)БО 25 новостворені підприємства та підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік відповідають критеріям, наведеним у пункті 2 цього розділу, застосовують це Положення (стандарт) у поточному (звітному) році.

Підприємства, які за результатами діяльності протягом року втратили ознаки відповідності суб’єктам малого підприємництва, передбачені пунктом 2 П(С)БО 25, повинні подавати повну фінансову звітність за звітний період, у якому це відбулось, і подальші періоди поточного (звітного) року відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73.

При цьому П(С)БО 25  не встановлено спеціальних правил подання фінансової звітності у випадку, коли протягом звітного року змінюються показники діяльності суб’єкта малого підприємництва, що дозволяє йому подавати спрощений звіт суб’єкта малого підприємництва, тобто коли він перетворюється на суб’єкта мікропідприємництва чи платника єдиного податку. 

Але відповідно до пункту 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 28.02.2000 № 419,  юридичні особи, що належать до суб'єктів господарювання, яким дозволено вести спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат відповідно до вимог податкового законодавства, та підприємства, які належать до суб’єктів мікропідприємництва, подають відповідним органам річну фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого підприємництва.
А  згідно з пунктом 3 П(С)БО 25 суб’єкти господарювання можуть застосовувати вимоги П(С)БО 25  щодо подання фінансової звітності в поточному звітному році,  якщо за результатами минулого року  показники діяльності суб’єкта господарювання відповідають критеріям віднесення  до  суб’єктів малого підприємництва.

Тобто, виходячи з наведених вище норм законодавства, суб’єкти мікропідприємництва та підприємства, яким дозволено вести спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат відповідно до вимог податкового законодавства (платники єдиного податку), повинні подавати спрощений звіт суб’єкта малого підприємництва  з наступного року після року, за результатами якого показники діяльності  почали відповідати  встановленим законодавством критеріям. 

Попередня стаття Наступна стаття