Для держпідприємств введуть електронний фінплан та звіт про його виконання

Аа Аа

Мінекономрозвитку з метою приведення у відповідність до чинного законодавства та вдосконалення складання, затвердження та контролю виконання фінпланів суб’єктів господарювання держсектору економіки розробило та оприлюднило проект наказу «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки».

Прийняття даного проекту дозволить удосконалити процес складання, затвердження та контролю виконання фінпланів суб’єктів господарювання держсектору економіки.

Зокрема в Рекомендаціях щодо складання фінплану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них, передбачається:

1) доповнити абз. 6 і 7 розділу I Рекомендацій вимогою щодо подання фінплану та звіту про його виконання у вигляді електронного звіту, сформованого у автоматизованій системі збирання, накопичення та оброблення інформації про діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, з метою оптимізації і уніфікації процесу складання та подання звіту про виконання фінансового плану;

2) доповнити абз. 6 пп. 1 п. 5 розділу IІІ Рекомендацій вимогою щодо надання інформації щодо «членів наглядової ради і правління підприємства та додатковими показниками про оплату праці керівника підприємства (у тому числі щодо розміру його посадового окладу, преміювання та інших виплат, передбачених законодавством, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями зазначеними в пояснювальній записці)», з метою проведення якісного аналізу зазначених витрат щодо дотримання вимог пп. 6 п. 1 постанови КМУ від 19.05.1999 р. №859;

3) доповнити розділ IІІ Рекомендацій вимогою щодо надання інформації відповідно до вимог П(С)БО 7 «Основні засоби» та МЗФС (IAS) 16 «Основні засоби»), згідно з чим первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта.

У разі прийняття проекту передбачено, зокрема, викласти у новій редакцій додатки 1 і 3 до Порядку, а саме:

1) доповнити розділ «Розподіл чистого прибутку» таблиці IІ «Розрахунки з бюджетом» додатків 1 і 3 до Порядку рядком 1200 «Чистий фінансовий результат»;

2) таблицю ІІІ «Рух грошових коштів (за прямим методом)» додатків 1 і 3 до Порядку привести у відповідність до вимог НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та МСФЗ 7 «Звіт про рух грошових коштів» (IAS 7), який визначає такі види діяльності підприємства: операційна, інвестиційна та фінансова;

3) розділ 1 «Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці» таблиці 6 додатків 1 і 3 до Порядку доповнити вимогою щодо надання інформації стосовно «членів наглядової ради і правління підприємства та додатковими показниками про оплату праці керівника підприємства (у тому числі щодо розміру його посадового окладу, преміювання та інших виплат, передбачених законодавством)».

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments