ДФС України про амортизацію основного засобу, отриманого за договором фінансового лізингу

18 Травня 2016
Аа Аа

Державна фіскальна служба України у листі від 27.04.2016 р. № 9488/6/99-99-15-02-02-15 роз’яснила питання нарахування амортизації транспортного засобу (далі – основний засіб), отриманого за договором фінансового лізингу.

Формування у бухобліку інформації про оренду та розкриття її у фінансовій звітності встановлено нормами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181 (далі – П(С)БО 14).

Відповідно до пункту 5 П(С)БО 14 орендар відображає отриманий у фінансову оренду (лізинг) об’єкт одночасно як актив і зобов’язання за найменшою на початок строку оренди оцінкою: або за справедливою вартістю об’єкта, або за теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів.

Згідно з пунктом 7 П(С)БО 14 орендар нараховує амортизацію об’єкта фінансової оренди протягом періоду очікуваного використання активу.

Отже, об’єкт фінансової оренди (лізингу) відображається у бухгалтерському обліку орендаря як актив та амортизується протягом періоду очікуваного використання (строку корисного використання).

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного  використання (експлуатації) об’єкта фінансової оренди, який орендар визначає в розпорядчому акті при визнанні такого об’єкта активом (зарахування на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації (пункт 23 П(С)БО 7[1]).

Контролери зазначають, що будь-які особливості податкового обліку операцій з фінансового лізингу у орендаря Податковим кодексом України (далі – ПК України)  не передбачені. Тому, основні засоби, отримані у фінансову оренду (лізинг) після 01.01.2015 р., підлягають амортизації згідно з пунктом 138.3 статті 138 ПК України.

При цьому, відповідно до підпунктів 138.1 та 138.2 статті 138 ПК України, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації на такі основні засоби відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів відповідно до пункту 138.3 статті 138 ПК України.

Відзначимо, що у роз’ясненні представники фіскальної служби обійшли своєю увагою основні засоби, отримані за договорами фінансового лізингу та введені в експлуатацію до 01.01.2015 року. Але нагадаємо, що будь-яких обмежень у частині амортизації таких основних засобів у податковому обліку наразі не існує.

 


[1] Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments