Чи нараховують податкову амортизацію на реконструйовані об’єкти інвестиційної нерухомості?

14 Червня 2016
Аа Аа

Державна фіскальна служба у листі від 23.05.2016 р. № 5292/К/99-99-15-02-02-14 роз’яснила питання амортизації у податковому обліку об’єкта нерухомості, який був реконструйований та переданий у операційний лізинг.

Відповідно до Положення стандарту бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 р. № 779 (далі – П(С)БО 32), інвестиційною нерухомістю є власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності.

Відповідно до підпунктів 3 та 4 пункту 24 П(С)БО 32 переведення нерухомості до інвестиційної здійснюється лише у разі зміни характеру використання нерухомості, що засвідчується підготовкою операційної нерухомості для використання як інвестиційної нерухомості, наданням її в операційну оренду іншій стороні.

Інвестиційна нерухомість на дату балансу обліковується за справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити, або за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення, що визнаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р. № 817.

Згідно з підпунктом 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПК України об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до П(С)БО або МСФЗ, на різниці, передбачені ПК України.

Різниці по операціях з інвестиційною нерухомістю, яка оцінюється за справедливою вартістю, формуються відповідно до положень пункту 141.2 статті 141 ПК України. А саме: платник повинен збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму уцінки інвестиційної нерухомості, яка оцінюється за справедливою вартістю, відображеною у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до вимог статті 138 ПК України. Визначено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму амортизації, нарахованої відповідно до П(С)БО або МСФЗ (пп.138.1).

А також, відповідно до пункту 138.2 статті 138 ПК України фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму розрахованої за правилами п. 138.3 ст. 138 ПК України амортизації основних засобів або нематеріальних активів.

Відповідно до підпункту 138.3.2 пункту 138 статті 138 ПК України не підлягають амортизації витрати на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів. Під «невиробничими основними засобами» слід розуміти основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності.

На підставі вищевикладеного, контролери дійшли висновку: якщо підприємство обирало оцінку інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю, то на такий об'єкт не амортизують ні в бухгалтерському, ні у податковому обліку.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments