Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Закон за данък върху добавената стойност на Република България,
Редакція діє з
2014-12-24
Статус документа: чинний
Пошук у тексті
Знайти
Вгору із Вниз
Структура документа
Закон за данък върху добавената стойност на Република България,
Част първа. Общи разпоредби

Чл. 1. Цел на закона

Чл. 2. Обект на облагане

Чл. 3. Данъчно задължени лица

Чл. 4. Данъчно незадължено юридическо лице

Чл. 5. Стока

Чл. 6. Доставка на стока

Чл. 7. Вътреобщностна доставка на стоки

Чл. 8. Услуга

Чл. 9. Доставка на услуга

Чл. 10. Липса на доставка на стоки или услуги

Чл. 11. Доставчик и получател

Чл. 12. Облагаема доставка

Чл. 13. Вътреобщностно придобиване

Чл. 14. Дистанционна продажба на стоки

Чл. 15. Тристранна операция

Чл. 16. Внос на стоки

Част втора. Облагане на доставките
Глава първа. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 17. Място на изпълнение при доставка на стока

Чл. 18. Място на изпълнение при доставка на стоки, ресторантьорски и кетъринг услуги, извършвана на борда на кораби, самолети и влакове (Загл. изм. ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Чл. 19. Място на изпълнение при доставка на природен газ и електрическа енергия

Чл. 20. Място на изпълнение на доставка при дистанционна продажба

Чл. 20а. Място на изпълнение при доставки на стоки и услуги на Граничния комбиниран мост "Видин Калафат"

Чл. 21. Място на изпълнение при доставка на услуга

Чл. 22. Място на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки (Загл. изм. ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Чл. 23. Място на изпълнение при доставка на услуга по предоставяне под наем на всички видове превозни средства (Загл. изм. ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Чл. 24. Място на изпълнение на посреднически услуги (Загл. изм. ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Глава втора. ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ И ДАНЪЧНА ОСНОВА

Чл. 25. Възникване на данъчно събитие и изискуемост на данъка

Чл. 26. Данъчна основа при доставка на територията на страната

Чл. 27. Особени случаи при определяне на данъчната основа

Глава трета. ОБЛАГАЕМИ ДОСТАВКИ С НУЛЕВА СТАВКА НА ДАНЪКА

Чл. 28. Доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз (Загл. изм. ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 29. Международен транспорт на пътници

Чл. 30. Международен транспорт на стоки

Чл. 31. Доставка, свързана с международен транспорт

Чл. 32. Доставка, свързана с международния стоков трафик

Чл. 33. Доставка по обработка на стоки

Чл. 34. Доставка на злато за централни банки

Чл. 35. Доставка, свързана с безмитна търговия

Чл. 36. Доставка на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници

Чл. 36а. Доставка на свързани с внос услуги

Чл. 37. Документиране на доставките

Глава четвърта. ОСВОБОДЕНИ ДОСТАВКИ И ПРИДОБИВАНИЯ

Чл. 38. Общи положения

Чл. 39. Доставка, свързана със здравеопазване

Чл. 40. Доставка, свързана със социални грижи и осигуряване

Чл. 41. Доставка, свързана с образование, спорт или физическо възпитание

Чл. 42. Доставка, свързана с култура

Чл. 43. Доставка, свързана с вероизповедания

Чл. 44. Доставка с нестопански характер

Чл. 45. Доставка, свързана със земя и сгради

Чл. 46. Доставка на финансови услуги

Чл. 47. Доставка на застрахователни услуги

Чл. 48. Хазарт

Чл. 49. Доставка на пощенски марки и пощенски услуги

Чл. 50. Доставка на стоки или услуги, за която не е ползван данъчен кредит

Глава пета. ОБЛАГАНЕ НА ВЪТРЕОБЩНОСТНИТЕ ДОСТАВКИ

Чл. 51. Данъчно събитие и изискуемост при вътреобщностните доставки

Чл. 52. Данъчна основа при вътреобщностните доставки

Чл. 53. Данъчна ставка и документиране на вътреобщностните доставки

Част трета. Облагане на вноса

Чл. 54. Данъчно събитие при внос

Чл. 55. Данъчна основа

Чл. 56. Начисляване от митническите органи на данъка при внос

Чл. 57. Начисляване от вносителя на данъка при внос

Чл. 58. Освобождаване от данък при внос

Чл. 59. Обезпечаване на данъка при внос

Чл. 60. Плащане на данъка при внос

Чл. 61. Разрешение за вдигане на стоките

Част четвърта. Облагане на вътреобщностното придобиване

Чл. 62. Място на изпълнение на вътреобщностното придобиване

Чл. 63. Данъчно събитие и изискуемост на данъка при вътреобщностно придобиване

Чл. 64. Данъчна основа при вътреобщностно придобиване

Чл. 65. Освободени вътреобщностни придобивания

Част пета. Данъчни ставки и определяне на данъчното задължение
Глава шеста. ДАНЪЧНИ СТАВКИ

Чл. 66. Данъчна ставка

Чл. 67. Размер на данъка

Глава седма. ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

Чл. 68. Данъчен кредит и право на приспадане на данъчен кредит

Чл. 69. Доставки с право на приспадане на данъчен кредит

Чл. 70. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит

Чл. 71. Условия за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит

Чл. 72. Период за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит

Чл. 73. Право на приспадане на частичен данъчен кредит

Чл. 73а. Право на приспадане на данъчен кредит, когато данъкът е изискуем от получателя/ вносителя

Чл. 74. Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди датата на регистрация

Чл. 75. Възникване и упражняване правото на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди регистрацията

Чл. 76. Право на приспадане на данъчен кредит при повторна регистрация

Чл. 77. Възникване и упражняване на правото на приспадане на начислен данък при дерегистрация и последваща регистрация на лицето

Чл. 78. Корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа и при промяна на вида на доставката

Чл. 79. Корекции на ползван данъчен кредит в други случаи

Чл. 80. Ограничения за корекции

Чл. 81. Възстановяване на данък на лица, неустановени на територията на страната

Глава осма. НАЧИСЛЯВАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА

Чл. 82. Лице платец на данъка при извършване на облагаеми доставки

Чл. 83. Лице платец при внос

Чл. 84. Лице платец при вътреобщностни придобивания

Чл. 85. Лице платец на данъка при издадени фактури

Чл. 85а. Лице платец на данъка при доставка на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на страната

Чл. 86. Задължение за начисляване на данъка от регистрирано лице

Чл. 87. Данъчен период

Чл. 88. Резултат за данъчния период

Чл. 89. Внасяне на данъка от регистрирано лице

Чл. 90. Внасяне на данъка при внос на стоки

Чл. 91. Внасяне на данъка от нерегистрирано лице

Чл. 92. Прихващане, приспадане и възстановяване на резултат за периода данък за възстановяване

Чл. 93. Спиране и възобновяване на сроковете по чл. 92

Част шеста. Задължения на лицата
Глава девета. РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 94. Общи положения

Чл. 95. Регистрация във връзка с извършвани доставки на територията на страната

Чл. 96. Задължителна регистрация

Чл. 97. Задължение за регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталиране

Чл. 97а. Задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя (Ново загл. ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Чл. 97б. Задължение за регистрация при доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път

Чл. 98. Задължение за регистрация при дистанционна продажба на стоки

Чл. 99. Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване

Чл. 100. Регистрация по избор

Чл. 101. Процедура за регистрация

Чл. 102. Регистрация по инициатива на органа по приходите

Чл. 103. Дата на регистрация

Чл. 104. Документи, удостоверяващи регистрацията

Чл. 105. Загубване, повреждане или унищожаване на удостоверението

Глава десета. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА (ДЕРЕГИСТРАЦИЯ)

Чл. 106. Общи положения

Чл. 107. Основания за задължителна дерегистрация

Чл. 108. Основания за дерегистрация по избор

Чл. 109. Процедура за дерегистрация по инициатива на лицето

Чл. 110. Процедура за дерегистрация по инициатива на органа по приходите

Чл. 111. Доставка във връзка с дерегистрацията и определяне на задълженията за последния данъчен период

Глава единадесета. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ

Чл. 111а. Общи положения

Чл. 112. Данъчни документи

Чл. 113. Издаване на фактура

Чл. 114. Изисквания към фактурите

Чл. 115. Дебитни и кредитни известия

Чл. 116. Коригиране на фактурите и известията

Чл. 117. Издаване на протоколи

Чл. 118. Касови бележки и подаване на данни

Чл. 119. Отчет за извършените продажби

Чл. 120. Отчет за извършените продажби или покупки при специален ред на облагане (Загл. доп. ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Глава дванадесета. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 121. Съхраняване на документи

Чл. 122. Право на достъп до данъчни документи, съхранявани с помощта на електронни средства

Чл. 123. Счетоводна отчетност

Глава тринадесета. ДЕКЛАРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ

Чл. 124. Отчетни регистри

Чл. 125. Деклариране на данъка

Чл. 126. Корекции на грешки при декларирането

Част седма. Специфични случаи
Глава четиринадесета. СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА ДОСТАВКИ

Чл. 127. Доставка, извършвана от лице, действащо от свое име и за чужда сметка

Чл. 128. Съпътстваща доставка

Чл. 129. Гаранционно обслужване

Чл. 130. Бартер

Чл. 131. Доставка на стоки или услуги при публична продан по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или по Гражданския процесуален кодекс или продажба по Закона за особените залози

Глава петнадесета. СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 132. Задължителна регистрация в резултат на преобразуване

Чл. 133. Регистрация на чуждестранно лице, което не е установено в страната

Чл. 134. Прекратяване на регистрацията (дерегистрацията) на чуждестранно лице, регистрирано по този закон

Чл. 135. Акредитиран представител

Част осма. Специален ред на облагане
Глава шестнадесета. ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Чл. 136. Доставка на обща туристическа услуга

Чл. 137. Място на изпълнение на обща туристическа услуга

Чл. 138. Дата на възникване на данъчното събитие и изискуемост на данъка

Чл. 139. Данъчна основа на обща туристическа услуга

Чл. 140. Нулева ставка при доставка на обща туристическа услуга

Чл. 141. Данъчен кредит на туроператора (Загл. изм. ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

Чл. 142. Начисляване на данъка и документиране на доставката на обща туристическа услуга

Глава седемнадесета. СПЕЦИАЛЕН РЕД НА ОБЛАГАНЕ НА МАРЖА НА ЦЕНАТА

Чл. 143. Доставка на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антики

Чл. 144. Място на изпълнение, данъчно събитие и изискуемост на данъка за доставките на стоки, за които се прилага специалният ред на облагане на маржа

Чл. 145. Данъчна основа

Чл. 146. Доставка на стоки по специалния ред на облагане на маржа с нулева ставка

Чл. 147. Данъчен кредит

Чл. 148. Документиране на доставката на стоки по специалния ред на облагане на маржа

Чл. 149. Облагаем оборот на дилъра от доставки на стоки по специалния ред на облагане на маржа

Чл. 150. Начисляване на данък за наличните стоки при дерегистрацията на дилър

Чл. 151. Право на избор

Глава седемнадесета. "а" СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (НОВА ДВ, БР. 101 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

Чл. 151а. Общи положения

Чл. 151б. Прилагане и прекратяване на специалния режим

Чл. 151в. Данъчно събитие, изискуемост и начисляване на данъка

Чл. 151г. Данъчен кредит

Чл. 151д. Документиране на доставката

Глава осемнадесета. СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ ЗА ОБЛАГАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ЗА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗЛЪЧВАНЕ ИЛИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШЕНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, ПО КОИТО ПОЛУЧАТЕЛИ СА ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА (ГЛАВА 18 "ОБЛАГАНЕ НА ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ОТ ЛИЦА, НЕУСТАНОВЕНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" ОТМ., НОВА ДВ, БР. 105 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)

Чл. 152. Обхват на специалните режими

Чл. 153. Доставки извън обхвата на режима в Съюза, извършени от регистрирано за прилагане на този режим лице

Раздел II. Регистрация и дерегистрация за прилагане на режим извън Съюза (Нов ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

Чл. 154. Специална регистрация

Чл. 155. Прекратяване на специалната регистрация

Раздел III. Регистрация и дерегистрация за прилагане на режим в Съюза (Нов ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

Чл. 156. Специална регистрация

Чл. 157. Прекратяване на специалната регистрация

Раздел IV. Облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път (Нов ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

Чл. 158. Място на изпълнение на доставките

Чл. 159. Данъчна основа, дата на възникване на данъчното събитие, изискуемост и начисляване на данъка

Чл. 159а. Данъчна ставка и документиране на доставките

Чл. 159б. Данъчен период, справка-декларация за прилагане на специален режим и внасяне на данъка

Чл. 159в. Данъчен кредит

Чл. 159г. Електронен регистър

Чл. 159д. Корекции на справка-декларация за прилагане на специален режим

Чл. 159е. Възстановяване на надвнесен данък по справка-декларация за прилагане на специален режим

Чл. 159ж. Задължения при извършване на доставки с място на изпълнение на територията на страната от лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режима извън Съюза или режима в Съюза

Чл. 159з. Преминаване от режим извън Съюза към режим в Съюза и обратното

Чл. 159и. Специален регистър

Глава деветнадесета. ИНВЕСТИЦИОННО ЗЛАТО

Чл. 160. Доставки на инвестиционно злато

Чл. 161. Начисляване на данъка от получателя

Чл. 162. Право на данъчен кредит

Чл. 163. Документиране

Глава деветнадесета. "а" ДОСТАВКА НА СТОКИ И УСЛУГИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 С МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, ПО КОИТО ДАНЪКЪТ Е ИЗИСКУЕМ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ (НОВА ДВ, БР. 108 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Чл. 163а. Данъчно събитие и изискуемост на данъка

Чл. 163б. Начисляване на данъка от получателя

Чл. 163в. Документиране на доставките

Чл. 163г. Ограничение на обхвата

Глава двадесета. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Чл. 164. Специален ред за начисляване на данък при внос

Чл. 165. Съкратен 30-дневен срок за възстановяване на данък

Чл. 166. Издаване на разрешение

Чл. 167. Отказ за издаване и отнемане на разрешението

Глава двадесет и първа. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НОВИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Чл. 168. Специални разпоредби за вътреобщностна доставка и вътреобщностно придобиване на ново превозно средство

Част девета. Други разпоредби
Глава двадесет и втора. ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 169. Публична информация

Чл. 170. Обмен на информация с митническата администрация

Чл. 171. Обмен на информация с данъчните администрации на други държави членки

Глава двадесет и трета. ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК НА ЛИЦА, НЕУСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Чл. 172. Освободен внос по силата на международни договори и внос на стоки от въоръжени сили на чужди държави

Чл. 173. Освободени доставки по силата на международни договори и доставки, по които получатели са въоръжените сили на чужди държави или институции на Европейския съюз

Чл. 174. Възстановяване на данък на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал

Чл. 174а. Удостоверяване статута на лице, освободено от задължение за заплащане на данък, за което Република България е държава домакин

Глава двадесет и четвърта. ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

Чл. 175. Правомощия на министъра на финансите

Глава двадесет и пета. ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ ПО ПРИХОДИТЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ

Чл. 176. Отказ или прекратяване на регистрация във връзка с данъчни нарушения

Чл. 176а. Регистрация при обезпечение

Чл. 176б. Изискване и размер на обезпечението

Чл. 177. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби

Глава двадесет и шеста. ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 178.

Чл. 179.

Чл. 180.

Чл. 180а.

Чл. 180б.

Чл. 181.

Чл. 181а.

Чл. 182.

Чл. 183.

Чл. 184.

Чл. 185.

Чл. 186.

Чл. 187.

Чл. 188.

Чл. 189.

Чл. 190.

Чл. 191.

Чл. 192.

Чл. 193.

Допълнителни разпоредби

§ 1.

§ 1а.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2.

§ 3.

§ 4.

§ 4а.

§ 5.

§ 6.

§ 7.

§ 8.

§ 9.

§ 10.

§ 11.

§ 12.

§ 13.

§ 14.

§ 15.

§ 15а.

§ 15б.

§ 15в.

§ 16.

§ 17.

§ 18.

§ 2б.

§ 19.

§ 20.

§ 21.

§ 22.

§ 23.

§ 24.

§ 25.

§ 26.

Преходни и Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

Преходни и Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА БЕЗМИТНАТА ТЪРГОВИЯ

Преходни и Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2007 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Преходни и Заключителни разпоредби. КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Допълнителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Преходни и Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Преходни и Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Преходни и Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ

Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Преходни и Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Допълнителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Преходни и Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Преходни и Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС

Преходни и Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Преходни и Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Преходни и Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

Преходни и Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Преходни и Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА

Преходни и Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Преходни и Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ

Преходни и Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ

Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ

Преходни и Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Преходни и Заключителни разпоредби. КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г.

Приложение № 1 чл. 32, ал. 1

Приложение № 2 към глава деветнадесета "а"

{comment}
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити