Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
Редакції документа

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

{Щодо обсягу тимчасового застосування окремих частин цієї Угоди див. Вербальну ноту}

{Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014}

{Щодо тимчасового застосування з 1 січня 2016 року Угоди див. Лист Міністерства закордонних справ № 72/14-612/1-2980 від 30.11.2015}

ПРЕАМБУЛА

УКРАЇНА,

з однієї сторони, та

РЕСПУБЛІКА АВСТРІЯ,

КОРОЛІВСТВО БЕЛЬГІЯ,

РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ,

СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ,

ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА,

КОРОЛІВСТВО ДАНІЯ,

ЕСТОНСЬКА РЕСПУБЛІКА,

ІРЛАНДІЯ,

КОРОЛІВСТВО ІСПАНІЯ,

ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА,

РЕСПУБЛІКА КІПР,

ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА,

ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА,

ВЕЛИКЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

РЕСПУБЛІКА МАЛЬТА,

КОРОЛІВСТВО НІДЕРЛАНДИ,

ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА,

РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА,

ПОРТУГАЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА,

РУМУНІЯ,

СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА,

РЕСПУБЛІКА СЛОВЕНІЯ,

УГОРЩИНА,

ФІНЛЯНДСЬКА РЕСПУБЛІКА,

ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА,

РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ,

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,

КОРОЛІВСТВО ШВЕЦІЯ,

Договірні Сторони Договору про Європейський Союз і Договору про функціонування Європейського Союзу (далі - держави-члени),

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ (далі - Союз або ЄС) і

ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ (далі - ЄВРАТОМ),

з іншої сторони,

далі разом - Сторони,

- БЕРУЧИ ДО УВАГИ тісні історичні зв’язки й дедалі ближчі відносини між Сторонами, а також їхнє бажання посилити й розширити ці відносини в амбітний та інновативний спосіб;

- ВІДДАНІ тісним і тривалим відносинам, які ґрунтуються на спільних цінностях, а саме: на повазі до демократичних принципів, верховенства права, доброго врядування, прав людини і основоположних свобод, у тому числі прав осіб, які належать до національних меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин, і повазі до різноманітності, людської гідності та відданості принципам вільної ринкової економіки, які сприяють участі України в Європейських політиках;

- ВИЗНАЮЧИ, що Україна як європейська країна поділяє спільну історію й спільні цінності з державами-членами Європейського Союзу (ЄС) і налаштована підтримувати ці цінності;

- ВІДЗНАЧАЮЧИ важливість, яку надає Україна своїй європейській ідентичності;

- БЕРУЧИ ДО УВАГИ міцну суспільну підтримку в Україні європейського вибору країни;

- ПІДТВЕРДЖУЮЧИ, що Європейський Союз визнає європейські прагнення України і вітає її європейський вибір, у тому числі її зобов’язання розбудовувати розвинуту й сталу демократію та ринкову економіку;

- ВИЗНАЮЧИ, що спільні цінності, на яких побудований Європейський Союз, а саме: демократія, повага до прав людини і основоположних свобод та верховенство права, також є ключовими елементами цієї Угоди;

- ВИЗНАЮЧИ, що політична асоціація та економічна інтеграція України з Європейським Союзом залежатиме від прогресу в імплементації цієї Угоди, а також від досягнень України в забезпеченні поваги до спільних цінностей і прогресу в наближенні з ЄС у політичній, економічній та правовій сферах;

- ВІДДАНІ дотриманню всіх принципів і положень Статуту Організації Об’єднаних Націй, Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), зокрема Гельсінського заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року, заключних документів Мадридської та Віденської конференцій відповідно 1991 та 1992 років, Паризької хартії для нової Європи 1990 року, Загальної декларації прав людини ООН 1948 року та Конвенції Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року;

- БАЖАЮЧИ зміцнити міжнародний мир та безпеку, а також залучатися до ефективної багатосторонності та мирного вирішення спорів, зокрема за допомогою тісного співробітництва з метою досягнення цих цілей у рамках Організації Об’єднаних Націй (ООН), ОБСЄ та Ради Європи (РЄ);

- ВІДДАНІ повазі до незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів;

- БАЖАЮЧИ досягнути дедалі тіснішого зближення позицій з двосторонніх, регіональних та міжнародних питань, які становлять взаємний інтерес, ураховуючи Спільну зовнішню та безпекову політику ЄС (СЗБП), у тому числі Спільну політику безпеки та оборони (СПБО);

- ВІДДАНІ підтвердженню міжнародних зобов’язань Сторін, протидії розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки, а також співробітництву з питань роззброєння та контролю над озброєннями;

- БАЖАЮЧИ просувати процес реформ та адаптації законодавства в Україні, що сприятиме поступовій економічній інтеграції і поглибленню політичної асоціації;

- ВПЕВНЕНІ в необхідності для України впроваджувати політичні, соціально-економічні, правові та інституційні реформи з метою ефективного виконання цієї Угоди та будучи відданими рішучій підтримці цих реформ в Україні;

- БАЖАЮЧИ досягти економічної інтеграції, inter alia, за допомогою створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ) як невід’ємної частини цієї Угоди відповідно до прав та зобов’язань, що випливають із членства Сторін у Світовій організації торгівлі (СОТ), та за допомогою широкої регуляторної адаптації;

- ВИЗНАЮЧИ, що така поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі, пов’язана з процесом широкомасштабної адаптації законодавства, буде сприяти подальшій економічній інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, як це передбачено цією Угодою;

- ВІДДАНІ розвитку нового сприятливого клімату для економічних відносин між Сторонами, насамперед для розвитку торгівлі та інвестицій і заохочення конкуренції, які є ключовими факторами для економічної реструктуризації та модернізації;

- ВІДДАНІ посиленню співробітництва у сфері енергетики, з урахуванням зобов’язань Сторін стосовно виконання Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;

- ВІДДАНІ посиленню енергетичної безпеки, сприянню розвиткові належної інфраструктури та посиленню ринкової інтеграції та регуляторної адаптації до ключових елементів acquis ЄС, сприянню енергетичній ефективності та використанню поновлюваних джерел енергії, а також намаганню досягти високого рівня ядерної безпеки;

- ЗОБОВ’ЯЗУЮЧИСЬ посилювати діалог, який ґрунтується на основних принципах солідарності, взаємної довіри, спільної відповідальності й партнерства, та співробітництво з питань міграції, надання притулку та управління кордонами, використовуючи системний підхід та приділяючи увагу законній міграції і співробітництву в боротьбі з незаконною імміграцією, торгівлею людьми, а також ефективному виконанню положень Угоди про реадмісію;

- ВИЗНАЮЧИ важливість запровадження безвізового режиму для громадян України у відповідний час після створення умов для добре керованого та безпечного пересування людей;

- ЗОБОВ’ЯЗУЮЧИСЬ вести боротьбу з організованою злочинністю та легалізацією (відмиванням) коштів, зменшувати постачання та попит на незаконні наркотичні засоби і посилювати співробітництво в боротьбі з тероризмом;

- ВІДДАНІ посиленню співробітництва у сфері захисту навколишнього середовища та принципам сталого розвитку і зеленої економіки;

- БАЖАЮЧИ зміцнювати міжлюдські контакти;

- ЗОБОВ’ЯЗУЮЧИСЬ підтримувати транскордонне та міжрегіональне співробітництво;

- ЗОБОВ’ЯЗУЮЧИСЬ забезпечувати поступову адаптацію законодавства України до acquis ЄС відповідно до напрямів, визначених у цій Угоді, та забезпечувати ефективне її виконання;

- УРАХОВУЮЧИ, що ця Угода не визначатиме наперед і залишає відкритим майбутній розвиток відносин Україна - ЄС;

- ПІДТВЕРДЖУЮЧИ, що положення цієї Угоди, які підпадають під дію Частини ІІІ, Розділу V Договору про функціонування Європейського Союзу, визначають Сполучене Королівство та Ірландію як окремі Договірні Сторони, а не як частину Європейського Союзу доти, доки Європейський Союз разом зі Сполученим Королівством та/або Ірландією спільно не повідомлять Україні про те, що Сполучене Королівство або Ірландія взяли на себе зобов’язання як частини Європейського Союзу відповідно до Протоколу № 21 про позицію Сполученого Королівства та Ірландії стосовно сфери свободи, безпеки та юстиції, який додається до Договору про функціонування Європейського Союзу. Якщо Сполучене Королівство та/або Ірландія знімають із себе зобов’язання як частини Європейського Союзу відповідно до статті 4а Протоколу № 21 або відповідно до статті 10 Протоколу № 36 про перехідні положення, що додаються до Договорів, Європейський Союз разом зі Сполученим Королівством та/або Ірландією повинні негайно поінформувати Україну про будь-які зміни в їхній позиції і в цьому разі продовжувати виконувати положення цієї Угоди як окремі Договірні Сторони. Це саме стосується Данії, відповідно до Протоколу № 22 стосовно позиції Данії, який додається до цих договорів.

close icon
Структура документа
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
Домовилися про таке

Стаття 1 Цілі

Розділ І Загальні принципи

Стаття 2

Стаття 3

Розділ II Політичний діалог та реформи, політична асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики

Стаття 4 Цілі політичного діалогу

Стаття 5 Форуми проведення політичного діалогу

Стаття 6 Діалог і співробітництво з питань внутрішніх реформ

Стаття 7 Зовнішня та безпекова політика

Стаття 8 Міжнародний кримінальний суд

Стаття 9 Регіональна стабільність

Стаття 10 Попередження конфліктів, антикризове управління та військово-технічне співробітництво

Стаття 11 Нерозповсюдження зброї масового знищення

Стаття 12 Роззброєння, контроль над озброєннями, експортний контроль та боротьба з незаконною торгівлею зброєю

Стаття 13 Боротьба з тероризмом

Розділ III Юстиція, свобода та безпека

Стаття 14 Верховенство права та повага до прав людини і основоположних свобод

Стаття 15 Захист персональних даних

Стаття 16 Співробітництво у сфері міграції, притулку та управління кордонами

Стаття 17 Поводження з працівниками

Стаття 18 Мобільність працівників

Стаття 19 Рух осіб

Стаття 20 Боротьба з легалізацією (відмиванням) коштів та фінансуванням тероризму

Стаття 21 Співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, прекурсорів та психотропних речовин

Стаття 22 Боротьба зі злочинністю та корупцією

Стаття 23 Співробітництво у боротьбі з тероризмом

Стаття 24 Правове співробітництво

Розділ IV Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею
Глава 1 Національний режим та доступ товарів на ринки
Частина 1 Загальні положення

Стаття 25 Цілі

Стаття 26 Сфера застосування

Частина 2 Скасування мит, зборів та інших платежів

Стаття 27 Визначення мита

Стаття 28 Класифікація товарів

Стаття 29 Скасування ввізного мита

Стаття 30 Статус-кво

Стаття 31 Вивізне (експортне) мито

Стаття 32 Експортні субсидії та заходи еквівалентної дії

Стаття 33 Збори та інші платежі

Частина 3 Нетарифні заходи

Стаття 34 Національний режим

Стаття 35 Обмеження експорту або імпорту

Частина 4 Специфічні положення щодо товарів

Стаття 36 Загальні винятки

Частина 5 Адміністративне співробітництво та співробітництво з третіми країнами

Стаття 37 Спеціальні положення щодо адміністративного співробітництва

Стаття 38 Виправлення адміністративних помилок

Стаття 39 Угоди з іншими країнами

Глава 2 Засоби захисту торгівлі
Частина 1 Глобальні спеціальні заходи

Стаття 40 Загальні положення

Стаття 41 Прозорість

Стаття 42 Застосування заходів

Стаття 43 Країна, що розвивається

Частина 2 Спеціальні заходи щодо легкових автомобілів

Стаття 44 Спеціальні заходи щодо легкових автомобілів

Стаття 45 Визначення

Частина 3 Принцип одночасного незастосування

Стаття 45 bis Принцип одночасного незастосування

Частина 4 Антидемпінгові та компенсаційні заходи

Стаття 46 Загальні положення

Стаття 47 Прозорість

Стаття 48 Врахування національних інтересів

Стаття 49 Правило щодо меншого мита

Стаття 50 Застосування заходів та їх перегляд

Частина 5 Консультації

Стаття 50 bis Консультації

Частина 6 Інституційні положення

Стаття 51 Діалог з питань засобів захисту торгівлі

Частина 7 Вирішення спорів

Стаття 52 Вирішення спорів

Глава 3 Технічні бар’єри у торгівлі

Стаття 53 Сфера застосування і визначення

Стаття 54 Підтвердження Угоди ТБТ СОТ

Стаття 55 Технічне співробітництво

Стаття 56 Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності

Стаття 57 Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів

Стаття 58 Маркування та етикетування

Глава 4 Санітарні та фітосанітарні заходи

Стаття 59 Мета

Стаття 60 Багатосторонні зобов’язання

Стаття 61 Сфера застосування

Стаття 62 Терміни

Стаття 63 Компетентні органи

Стаття 64 Нормативно-правове наближення

Стаття 65 Визнання для цілей торгівлі стану здоров’я тварин та статусу шкідників і регіональних умов

Стаття 66 Визначення еквівалентності

Стаття 67 Прозорість та обмін інформацією

Стаття 68 Повідомлення, консультації та сприяння обміну інформацією

Стаття 69 Торговельні умови

Стаття 70 Процедура сертифікації

Стаття 71 Верифікація

Стаття 72 Перевірки імпорту та оплата перевірок

Стаття 73 Спеціальні заходи

Стаття 74 Підкомітет з управління санітарними та фітосанітарними заходами (СФЗ)

Глава 5 Митні питання та сприяння торгівлі

Стаття 75 Цілі

Стаття 76 Законодавство та процедури

Стаття 77 Відносини з бізнес-спільнотою

Стаття 78 Збори та платежі

Стаття 79 Митна оцінка

Стаття 80 Митне співробітництво

Стаття 81 Взаємна адміністративна допомога в митних справах

Стаття 82 Технічна допомога і розвиток потенціалу

Стаття 83 Підкомітет з питань митного співробітництва

Стаття 84 Наближення законодавства у митній сфері

Глава 6 Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля
Частина І Загальні положення

Стаття 85 Цілі, сфера та межі застосування

Стаття 86 Визначення

Частина 2 Заснування підприємницької діяльності

Стаття 87 Сфера застосування

Стаття 88 Національний режим і режим найбільшого сприяння

Стаття 89 Проведення оглядів

Стаття 90 Інші Угоди

Стаття 91 Стандарти режиму для філій та представництв

Частина 3 Транскордонне надання послуг

Стаття 92 Сфера застосування

Стаття 93 Доступ до ринку

Стаття 94 Національний режим

Стаття 95 Перелік зобов’язань

Стаття 96 Перегляд виконання зобов’язань

Частина 4 Тимчасова присутність фізичних осіб для цілей економічної діяльності

Стаття 97 Сфера застосування

Стаття 98 Основний персонал

Стаття 99 Випускники-стажери

Стаття 100 Продавці бізнес-послуг

Стаття 101 Постачальники договірних послуг

Стаття 102 Незалежні фахівці

Частина 5 Нормативно-правова база
Підрозділ 1 Національне регулювання

Стаття 103 Сфера дії та визначення

Стаття 104 Умови ліцензування

Стаття 105 Процедури ліцензування

Підрозділ 2 Положення загального застосування

Стаття 106 Взаємне визнання

Стаття 107 Прозорість та розголошення конфіденційної інформації

Підрозділ 3 Комп’ютерні послуги

Стаття 108 Домовленості про комп’ютерні послуги

Підрозділ 4 Поштові та кур’єрські послуги

Стаття 109 Сфера застосування та визначення

Стаття 110 Запобігання монополістичній практиці у секторі поштових та кур’єрських послуг

Стаття 111 Універсальна послуга

Стаття 112 Ліцензії

Стаття 113 Незалежність регуляторного органу

Стаття 114 Адаптація законодавства

Підрозділ 5 Тeлeкомунікаційні послуги

Стаття 115 Сфера застосування та визначення

Стаття 116 Регуляторний орган

Стаття 117 Надання дозволу на надання електронних комунікаційних послуг

Стаття 118 Доступ та взаємозв’язок

Стаття 119 Обмежені ресурси

Стаття 120 Універсальна послуга

Стаття 121 Транскордонне надання електронних комунікаційних послуг

Стаття 122 Конфіденційність інформації

Стаття 123 Спори між постачальниками послуг

Стаття 124 Нормативно-правове наближення

Підрозділ 6 Фінансові послуги

Стаття 125 Сфера застосування та визначення термінів

Стаття 126 Пруденційний виняток

Стаття 127 Ефективне та прозоре регулювання

Стаття 128 Нові фінансові послуги

Стаття 129 Обробка даних

Стаття 130 Особливі винятки

Стаття 131 Саморегулівні організації

Стаття 132 Клірингові та платіжні системи

Стаття 133 Наближення законодавства

Підрозділ 7 Транспортні послуги

Стаття 134 Сфера дії

Стаття 135 Міжнародний морський транспорт

Стаття 136 Автомобільний, залізничний та внутрішній водний транспорт

Стаття 137 Авіаційний транспорт

Стаття 138 Наближення законодавства

Частина 6 Електронна торгівля

Стаття 139 Мета та принципи

Стаття 140 Нормативно-правові аспекти електронної торгівлі

Частина 7 Винятки

Стаття 141 Загальні винятки

Стаття 142 Податкові заходи

Стаття 143 Винятки, пов’язані з безпекою

Глава 7 Поточні платежі та рух капіталу

Стаття 144 Поточні платежі

Стаття 145 Рух капіталу

Стаття 146 Спеціальні заходи

Стаття 147 Сприяння виконанню та подальша лібералізація положень

Глава 8 Державні закупівлі

Стаття 148 Цілі

Стаття 149 Сфера застосування

Стаття 150 Інституційні засади

Стаття 151 Основні стандарти, що регулюють процес укладення державних контрактів

Стаття 152 Планування адаптації законодавства

Стаття 153 Адаптація законодавства

Стаття 154 Доступ до ринку

Стаття 155 Інформація

Стаття 156 Співробітництво

Глава 9 Інтелектуальна власність
Частина 1 Загальні положення

Стаття 157 Цілі

Стаття 158 Характер і сфера дії зобов’язань

Стаття 159 Передача технологій

Стаття 160 Вичерпання прав

Частина 2 Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності
Підрозділ 1 Авторське право та суміжні права

Стаття 161 Надання охорони

Стаття 162 Строк чинності авторського права

Стаття 163 Строк охорони авторського права на кінематографічні або аудіовізуальні твори

Стаття 164 Строк дії суміжних прав

Стаття 165 Охорона раніше неопублікованих творів

Стаття 166 Критичні та наукові публікації

Стаття 167 Охорона фотографій

Стаття 168 Співробітництво у сфері колективного управління правами

Стаття 169 Право на запис

Стаття 170 Ефірне мовлення і доведення до відома публіки

Стаття 171 Право на розповсюдження

Стаття 172 Обмеження

Стаття 173 Право на відтворення

Стаття 174 Право на оприлюднення творів і право на доведення до загального відома інших об’єктів, що охороняються

Стаття 175 Винятки і обмеження

Стаття 176 Охорона технічних засобів

Стаття 177 Охорона інформації про управління правами

Стаття 178 Суб’єкт та об’єкт права на прокат та позичку

Стаття 179 Невід’ємне право на справедливу винагороду

Стаття 180 Охорона комп’ютерних програм

Стаття 181 Суб’єкт авторського права на комп’ютерні програми

Стаття 182 Обмежені дії, що стосуються комп’ютерних програм

Стаття 183 Винятки щодо обмежених дій, що стосуються комп’ютерних програм

Стаття 184 Декомпіляція

Стаття 185 Охорона баз даних

Стаття 186 Об’єкт охорони

Стаття 187 Суб’єкт авторського права на бази даних

Стаття 188 Обмежені дії, що стосуються баз даних

Стаття 189 Винятки щодо обмежених дій, що стосуються баз даних

Стаття 190 Право слідування

Стаття 191 Трансляція програм з використанням супутника

Стаття 192 Кабельне мовлення

Підрозділ 2 Торговельні марки

Стаття 193 Процедура реєстрації

Стаття 194 Добре відомі торговельні марки

Стаття 195 Права, пов’язані із торговельною маркою

Стаття 196 Винятки з прав, що пов’язані з торговельною маркою

Стаття 197 Використання торговельних марок

Стаття 198 Підстави для анулювання

Стаття 199 Часткова відмова в реєстрації, анулювання або визнання недійсною реєстрації

Стаття 200 Строк охорони

Підрозділ 3 Географічні зазначення

Стаття 201 Сфера застосування цього Підрозділу

Стаття 202 Визнані географічні зазначення

Стаття 203 Доповнення новими географічними зазначеннями

Стаття 204 Обсяг охорони географічних зазначень

Стаття 205 Право на використання географічних зазначень

Стаття 206 Взаємозв’язок з торговельними марками

Стаття 207 Забезпечення охорони

Стаття 208 Тимчасові заходи

Стаття 209 Загальні правила

Стаття 210 Співробітництво та прозорість

Стаття 211 Підкомітет комітет з питань географічних зазначень

Підрозділ 4 Промислові зразки

Стаття 212 Визначення

Стаття 213 Вимоги щодо охорони

Стаття 214 Термін дії охорони

Стаття 215 Визнання недійсним або відмова у реєстрації

Стаття 216 Права, що надаються

Стаття 217 Винятки

Стаття 218 Взаємозв’язок з авторським правом

Підрозділ 5 Патенти

Стаття 219 Патенти та охорона здоров’я

Стаття 220 Додатковий охоронний сертифікат

Стаття 221 Охорона винаходів у галузі біотехнологій

Стаття 222 Охорона даних, наданих з метою одержання дозволу на введення лікарського засобу на ринок

Стаття 223 Захист даних для продуктів захисту рослин

Підрозділ 6 Топографії напівпровідникових продуктів

Стаття 224 Визначення

Стаття 225 Вимоги до охорони

Стаття 226 Виключні права

Стаття 227 Термін дії охорони

Підрозділ 7 Інші положення

Стаття 228 Сорти рослин

Стаття 229 Генетичні ресурси, традиційні знання та фольклор

Частина 3 Захист прав інтелектуальної власності

Стаття 230 Загальні зобов’язання

Стаття 231 Уповноважені заявники

Підрозділ 1 Цивільні заходи, процедури та засоби захисту

Стаття 232 Презумпція авторства та права власності

Стаття 233 Докази

Стаття 234 Заходи щодо збереження доказів

Стаття 235 Право на інформацію

Стаття 236 Попередні та попереджувальні заходи

Стаття 237 Виправні заходи

Стаття 238 Судові заборони

Стаття 239 Альтернативні заходи

Стаття 240 Збитки

Стаття 241 Судові витрати

Стаття 242 Публікація судових рішень

Стаття 243 Адміністративні процедури

Підрозділ 2 Відповідальність постачальників посередницьких послуг

Стаття 244 Використання послуг посередників

Стаття 245 Відповідальність постачальників посередницьких послуг: «Просто посередник»

Стаття 246 Відповідальність постачальників посередницьких послуг: «Кешування»

Стаття 247 Відповідальність постачальників посередницьких послуг: «Хостинг»

Стаття 248 Відсутність загального зобов’язання здійснювати моніторинг

Стаття 249 Перехідний період

Підрозділ 3 Інші положення

Стаття 250 Заходи на кордоні

Стаття 251 Правила поведінки та судове співробітництво

Стаття 252 Співробітництво

Глава 10 Конкуренція
Частина 1 Антиконкурентні дії та злиття

Стаття 253 Визначення

Стаття 254 Принципи

Стаття 255 Імплементація

Стаття 256 Наближення законодавства та практика застосування

Стаття 257 Державні підприємства та підприємства, яким надані спеціальні або виключні права

Стаття 258 Державні монополії

Стаття 259 Обмін інформацією та співробітництво у сфері правозастосування

Стаття 260 Консультації

Стаття 261

Частина 2 Державна допомога

Стаття 262 Загальні принципи

Стаття 263 Прозорість

Стаття 264 Тлумачення

Стаття 265 Відносини із СОТ

Стаття 266 Сфера застосування

Стаття 267 Національна система контролю державної допомоги

Глава 11 Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями

Стаття 268 Визначення

Стаття 269 Ціни, що регулюються на внутрішньому ринку

Стаття 270 Заборона подвійного ціноутворення

Стаття 271 Митні збори та кількісні обмеження

Стаття 272 Транзит

Стаття 273 Транспортування

Стаття 274 Співробітництво у сфері використання інфраструктури

Стаття 275 Несанкціонований відбір енергетичних товарів

Стаття 276 Збій у постачанні

Стаття 277 Регуляторний орган для електроенергії та газу

Стаття 278 Взаємозв’язок з Договором про заснування Енергетичного Співтовариства

Стаття 279 Доступ та здійснення діяльності з розвідки, видобування та виробництва вуглеводнів

Стаття 280 Ліцензування та умови ліцензування

Глава 12 Прозорість

Стаття 281 Визначення

Стаття 282 Цілі та сфера застосування

Стаття 283 Публікація

Стаття 284 Запити та контактні пункти

Стаття 285 Адміністративне провадження

Стаття 286 Перегляд та оскарження

Стаття 287 Регулятивна якість і виконання та належна поведінка в управлінні

Стаття 288 Недопущення дискримінації

Глава 13 Торгівля та сталий розвиток

Стаття 289 Зміст та цілі

Стаття 290 Право на регулювання

Стаття 291 Багатосторонні трудові стандарти та угоди

Стаття 292 Багатосторонні угоди з охорони навколишнього середовища

Стаття 293 Торгівля на користь сталого розвитку

Стаття 294 Торгівля лісовою продукцією

Стаття 295 Торгівля рибною продукцією

Стаття 296 Підтримка рівнів захисту

Стаття 297 Наукова інформація

Стаття 298 Перегляд впливу на сталий розвиток

Стаття 299 Інститути громадянського суспільства

Стаття 300 Інституційний механізм та механізм моніторингу

Стаття 301 Група експертів

Стаття 302 Співробітництво у сфері торгівлі та сталого розвитку

Глава 141 Вирішення спорів

Глава 141 Вирішення спорів

Стаття 303 Мета

Стаття 304 Сфера застосування

Стаття 305 Консультації

Частина 1 Арбітражна процедура

Стаття 306 Порушення арбітражної процедури

Стаття 307 Склад арбітражної групи

Стаття 308 Попередній звіт арбітражної групи

Стаття 309 Примирення у випадку термінових спорів, пов’язаних з енергоносіями

Стаття 310 Постанова арбітражної групи

Частина 2 Виконання

Стаття 311 Виконання постанови арбітражної групи

Стаття 312 Обґрунтований строк для виконання постанови

Стаття 313 Перегляд будь-яких заходів, вжитих з метою виконання постанови арбітражної групи

Стаття 314 Засоби захисту в разі термінових енергетичних спорів

Стаття 315 Тимчасові заходи захисту в разі невиконання

Стаття 316 Перегляд будь-яких заходів, вжитих з метою виконання після призупинення зобов’язань

Частина 3 Загальні положення

Стаття 317 Взаємопогоджене рішення

Стаття 318 Правила процедури

Стаття 319 Інформація та висновки з технічних питань

Стаття 320 Правила тлумачення

Стаття 321 Рішення та постанови арбітражної групи

Стаття 322 Вирішення спорів у зв’язку з нормативно-правовою апроксимацією

Частина 4 Загальні положення

Стаття 323 Арбітри

Стаття 324 Зв’язок із зобов’язаннями в рамках СОТ

Стаття 325 Строки

Стаття 326 Внесення змін до цієї Глави

Глава 15 Механізм посередництва
Стаття 327 Мета та сфера дії

Стаття 327 Мета та сфера дії

Частина 1 Процедура в рамках механізму посередництва

Стаття 328 Запит інформації

Стаття 329 Порушення процедури

Стаття 330 Вибір посередника

Стаття 331 Правила процедури посередництва

Частина 2 Імплементація

Стаття 332 Імплементація взаємопогодженого рішення

Частина 3 Загальні положення

Стаття 333 Зв’язок з вирішенням спорів

Стаття 334 Строки

Стаття 335 Витрати

Стаття 336 Перегляд

Розділ V Економічне та галузеве співробітництво
Глава 1 Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику

Стаття 337

Стаття 338

Стаття 339

Стаття 340

Стаття 341

Стаття 342

Глава 2 Макроекономічне співробітництво

Стаття 343

Стаття 344

Стаття 345

Глава 3 Управління державними фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль і зовнішній аудит

Стаття 346

Стаття 347

Стаття 348

Глава 4 Оподаткування

Стаття 349

Стаття 350

Стаття 351

Стаття 352

Стаття 353

Стаття 354

Глава 5 Статистика

Стаття 355

Стаття 356

Стаття 357

Стаття 358

Стаття 359

Глава 6 Навколишнє середовище

Стаття 360

Стаття 361

Стаття 362

Стаття 363

Стаття 364

Стаття 365

Стаття 366

Глава 7 Транспорт

Стаття 367

Стаття 368

Стаття 369

Стаття 370

Глава 8 Космос

Стаття 371

Стаття 372

Стаття 373

Глава 9 Співробітництво у сфері науки та технологій

Стаття 374

Стаття 375

Стаття 376

Стаття 377

Глава 10 Політика у сфері промисловості та підприємництва

Стаття 378

Стаття 379

Стаття 380

Глава 11 Співробітництво у видобувній та металургійній галузі

Стаття 381

Стаття 382

Глава 12 Фінансові послуги

Стаття 383

Стаття 384

Стаття 385

Стаття 386

Глава 13 Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит

Стаття 387

Стаття 388

Глава 14 Інформаційне суспільство

Стаття 389

Стаття 390

Стаття 391

Стаття 392

Стаття 393

Стаття 394

Стаття 395

Глава 15 Політика з питань аудіовізуальної галузі

Стаття 396

Стаття 397

Стаття 398

Глава 16 Туризм

Стаття 399

Стаття 400

Стаття 401

Стаття 402

Глава 17 Сільське господарство та розвиток сільських територій

Стаття 403

Стаття 404

Стаття 405

Стаття 406

Глава 18 Політика у галузі рибальства та морська політика
Частина 1 Політика у галузі рибальства

Стаття 407

Стаття 408

Стаття 409

Стаття 410

Частина 2 Морська політика

Стаття 411

Стаття 412

Частина 3 Постійний діалог з питань рибальства та морської політики

Стаття 413

Глава 19 Ріка Дунай

Стаття 414

Глава 20 Захист прав споживачів

Стаття 415

Стаття 416

Стаття 417

Стаття 418

Глава 21 Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей

Стаття 419

Стаття 420

Стаття 421

Стаття 422

Стаття 423

Стаття 424

Стаття 425

Глава 22 Громадське здоров’я

Стаття 426

Стаття 427

Стаття 428

Стаття 429

Глава 23 Освіта, навчання та молодь

Стаття 430

Стаття 431

Стаття 432

Стаття 433

Стаття 434

Стаття 435

Стаття 436

Глава 24 Культура

Стаття 437

Стаття 438

Стаття 439

Стаття 440

Глава 25 Співробітництво у сфері спорту та фізичної культури

Стаття 441

Стаття 442

Глава 26 Співробітництво з питань громадянського суспільства

Стаття 443

Стаття 444

Стаття 445

Глава 27 Транскордонне та регіональне співробітництво

Стаття 446

Стаття 447

Стаття 448

Стаття 449

Глава 28 Участь у програмах та агентствах Європейського Союзу

Стаття 450

Стаття 451

Стаття 452

Розділ VI: Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством*

Стаття 453

Стаття 454

Стаття 455

Стаття 456

Стаття 457

Стаття 458

Стаття 459

Розділ VII "Інституційні, загальні та прикінцеві положення"
Глава 1 Інституційна структура

Стаття 460

Стаття 461

Стаття 462

Стаття 463

Стаття 464

Стаття 465

Стаття 466

Стаття 467

Стаття 468

Стаття 469

Стаття 470

Глава 2 Загальні та прикінцеві положення

Стаття 471 Доступ до судів та адміністративних органів

Стаття 472 Заходи, пов’язані з суттєвими інтересами безпеки

Стаття 473 Недискримінація

Стаття 474 Поступове наближення

Стаття 475 Моніторинг

Стаття 476 Виконання зобов’язань

Стаття 477 Вирішення спорів

Стаття 478 Відповідні заходи в разі невиконання зобов’язань

Стаття 479 Взаємозв’язок з іншими угодами

Стаття 480 Додатки і протоколи

Стаття 481 Строк дії

Стаття 482 Визначення Сторін

Стаття 483 Територіальне застосування

Стаття 484 Депозитарій Угоди

Стаття 485 Автентичні тексти

Стаття 486 Набрання чинності та тимчасове застосування