Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Codul fiscal fiscal al Republicii Moldova
Редакція діє з
2007-02-08
Статус документа: чинний
Пошук у тексті
Знайти
Вгору із Вниз
Структура документа
Codul fiscal fiscal al Republicii Moldova
TITLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Relaţiile reglementate de prezentul cod

Articolul 2. Sistemul fiscal al Republicii Moldova

Articolul 3. Legislaţia fiscală

Articolul 4. Tratatele internaţionale

Articolul 5. Noţiuni generale

Articolul 6. Impozite şi taxe şi tipurile lor

Articolul 7. Stabilirea, modificarea şi anularea impozitelor şi taxelor de stat şi locale

Articolul 8. Drepturile şi obligaţiile contribuabilului

Articolul 9. Administrarea fiscală

Articolul 10. Activitatea organelor cu atribuţii de administrare fiscală

Articolul 11. Apărarea drepturilor şi intereselor contribuabilului

TITLUL II. IMPOZITUL PE VENIT
Capitolul 1. DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 12. Noţiuni

Articolul 12-1. Perioada fiscală privind impozitul pe venit

Articolul 13. Subiecţii impunerii

Articolul 14. Obiectul impunerii

Articolul 15. Cotele de impozit

Articolul 151. Modul de determinare a obligaţiilor fiscale

Articolul 15-2. Desemnarea procentuală

Articolul 16. Trecerea în cont a impozitelor

Articolul 17. Impozitarea venitului proprietarului decedat

Capitolul 2. COMPOZIŢIA VENITULUI

Articolul 18. Sursele de venit impozabile

Articolul 19. Facilităţi acordate de patron

Articolul 20. Sursele de venit neimpozabile

Articolul 21. Reguli speciale referitoare la venit

Articolul 22. Nerecunoaşterea venitului în cazul pierderii forţate a proprietăţii

Capitolul 3. DEDUCERILE AFERENTE ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR

Articolul 23. Regula generală

Articolul 24. Deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător

Articolul 25. Deducerea dobînzilor aferente creditelor şi împrumuturilor

Articolul 26. Deducerea uzurii calculate

Articolul 27. Valoarea mijloacelor fixe

Articolul 28. Deducerea amortizării proprietăţii nemateriale

Articolul 29. Deducerea cheltuielilor legate de extracţia resurselor naturale irecuperabile

Articolul 30. Restricţiile privind deducerea impozitelor şi amenzilor

Articolul 31. Limitarea altor deduceri

Articolul 32. Reportarea pierderilor în viitor

Capitolul 4. SCUTIRI ŞI ALTE DEDUCERI

Articolul 33. Scutiri personale

Articolul 34. Scutiri acordate soţiei (soţului)

Articolul 35. Scutiri pentru persoanele întreţinute

Articolul 36. Alte deduceri

Capitolul 5. CREŞTEREA ŞI PIERDERILE DE CAPITAL

Articolul 37. Recunoaşterea şi determinarea creşterii şi pierderilor de capital

Articolul 38. Noţiuni referitoare la activele de capital

Articolul 39. Restricţiile privind deducerea pierderilor de capital

Articolul 40. Redistribuirea (transmiterea) proprietăţii între soţi

Articolul 41. Facilităţi la vînzarea locuinţei de bază

Articolul 42. Donaţiile

Articolul 43. Transmiterea proprietăţii ca urmare a decesului

Capitolul 6. REGULI DE EVIDENŢĂ

Articolul 44. Metodele de evidenţă şi aplicarea lor

Articolul 45. Metoda procentajului îndeplinit

Articolul 46. Regimul evidenţei stocurilor de mărfuri şi materiale

Articolul 47. Evidenţa venitului rezultat din proprietatea comună

Articolul 48. Evidenţa deducerilor recuperate

Capitolul 7. IMPOZITAREA UNOR CATEGORII DE CONTRIBUABILI

Articolul 49. Agenţii economici rezidenţi ai zonelor economice libere

Articolul 49-1. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării

Articolul 49-2. Facilităţi fiscale pentru investiţii

Articolul 50. Activitatea de asigurare/reasigurare

Articolul 51. Autorităţile publice şi instituţiile publice scutite de impozit

Articolul 51-1. Instituţiile medico-sanitare publice şi private

Articolul 51-2. Administraţia zonei economice libere

Articolul 51-3. Instituţiile de învăţămînt publice şi private

Articolul 52. Organizaţiile necomerciale

Articolul 53. Afacerile auxiliare

Articolul 53-1. Întreprinderile create de societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor

Articolul 53-2. Asociaţiile de economii şi împrumut

Articolul 53-3. Organizaţiile sindicale şi patronale

Articolul 54. Organizaţiile statelor străine, organizaţiile internaţionale şi personalul acestora

Capitolul 7-1. REGIMUL FISCAL AL AGENŢILOR ECONOMICI SUBIECŢI AI SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Articolul 54-1. Subiecţii impunerii

Articolul 54-1/1. Perioada fiscală

Articolul 54-2. Obiectul impunerii

Articolul 54-3. Cota de impozit

Articolul 54-4. Modul de calculare, achitare şi declarare

Capitolul 8. REGIMUL FISCAL ÎN CAZUL ORGANIZĂRII, LICHIDĂRII ŞI REORGANIZĂRII AGENŢILOR ECONOMICI

Articolul 55. Contribuţiile la capital

Articolul 56. Plăţile efectuate de agenţii economici

Articolul 57. Lichidarea agentului economic

Articolul 58. Reorganizarea agentului economic

Articolul 59. Regulile în cazul lichidării sau reorganizării agentului economic

Capitolul 9. REGULI CU PRIVIRE LA SOCIETĂŢI ŞI FONDURI DE INVESTIŢII

Articolul 60. Determinarea venitului (sau pierderilor) societăţii

Articolul 61. Plăţile efectuate de societate

Articolul 62. Baza valorică ajustată a cotei-părţi a membrului societăţii

Articolul 63. Fondurile de investiţii

Capitolul 10. IMPOZITAREA FONDURILOR NESTATALE DE PENSII

Articolul 64. Fondurile nestatale de pensii

Articolul 65. Fondurile nestatale necalificate de pensii

Articolul 66. Deducerea vărsămintelor

Articolul 67. Restricţiile privind deducerea vărsămintelor

Articolul 68. Impozitarea venitului fondului nestatal de pensii

Articolul 69. Fondul nestatal calificat de pensii instituit în străinătate

Capitolul 10-1. IMPOZITAREA NOTARILOR PUBLICI

Articolul 69-1. Activitatea notarială

Articolul 69-2. Subiectul impunerii

Articolul 69-3. Obiectul impunerii

Articolul 69-4. Cheltuielile notarului public

Articolul 69-5. Cota de impozit

Articolul 69-6. Modul de calculare, achitare şi declarare

Capitolul 11. IMPOZITAREA NEREZIDENŢILOR. PREVEDERI SPECIALE PENTRU TRATATELE INTERNAŢIONALE

Articolul 70. Dispoziţii generale privind divizarea surselor de venit ale nerezidenţilor

Articolul 71. Venitul nerezidenţilor obţinut în Republica Moldova

Articolul 72. Venitul obţinut peste hotarele Republicii Moldova

Articolul 73. Reguli de impozitare a veniturilor nerezidenţilor care nu desfăşoară activitate în Republica Moldova printr-o reprezentanţă permanentă

Articolul 74. Reguli de impozitare a veniturilor nerezidenţilor obţinute de la alte persoane rezidente

Articolul 75. Reguli de impozitare a nerezidenţilor care desfăşoară activitate în Republica Moldova printr-o reprezentanţă permanentă

Articolul 76. Reguli pentru nerezidenţi care au reprezentanţă pe teritoriul Republicii Moldova

Articolul 77. Reguli pentru nerezidenţi care exercită activitate pe şantierul de construcţie

Articolul 78. Venitul persoanei fizice care încetează a mai fi rezidentă sau care obţine statut de rezident

Articolul 79. Trecerea în cont a impozitelor

Articolul 79-1. Prevederi pentru agenţii economici nerezidenţi

Articolul 79-2. Veniturile din sursa aflată peste hotarele Republicii Moldova ale deţinătorilor a 10% din capitalul unui nerezident

Articolul 79-3. Prevederi speciale privind tratatele internaţionale

Capitolul 12. REGIMUL FISCAL PENTRU DIVIDENDE

Articolul 80. Impozitarea dividendelor

Articolul 80-1. Achitarea prealabilă a impozitului în cazul repartizării dividendelor

Capitolul 13. TRECEREA ÎN CONT A IMPOZITELOR

Articolul 81. Trecerea în cont a impozitelor calculate şi reţinute

Articolul 82. Trecerea în cont a impozitului achitat în străinătate

Capitolul 14. PREZENTAREA DECLARAŢIEI CU PRIVIRE LA IMPOZITUL PE VENIT ŞI A DOCUMENTULUI CU PRIVIRE LA VENITUL SOCIETĂŢII. UTILIZAREA CODULUI FISCAL

Articolul 83. Prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit şi a documentului cu privire la venitul societăţii

Articolul 84. Achitarea impozitului în rate

Articolul 85. Semnarea declaraţiilor şi altor documente

Articolul 86. Utilizarea codului fiscal

Articolul 87. Termenele, modul, forma şi locul achitării impozitului

Capitolul 15. REŢINEREA IMPOZITULUI LA SURSA DE PLATĂ

Articolul 88. Reţinerea impozitului din salariu

Articolul 89. Reţinerea impozitului din dobînzi

Articolul 90. Reţinerile din alte plăţi efectuate în folosul rezidentului

Articolul 90-1. Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit

Articolul 90-2. Regimul fiscal pentru unele tipuri de cheltuieli

Articolul 91. Reţinerile din veniturile nerezidentului

Articolul 92. Achitarea impozitelor reţinute la sursa de plată şi prezentarea către organele fiscale şi contribuabili a documentelor privind plăţile şi/sau impozitele reţinute

TITLUL III. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
Capitolul 1. DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 93. Noţiuni generale

Capitolul 2. SUBIECŢI ŞI OBIECTE IMPOZABILE

Articolul 94. Subiecţii impozabili

Articolul 95. Obiectele impozabile

Capitolul 3. MODUL DE CALCULARE ŞI ACHITARE A T.V.A.

Articolul 96. Cotele T.V.A.

Articolul 97. Valoarea impozabilă a livrării impozabile

Articolul 98. Ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile

Articolul 99. Livrările efectuate la un preţ mai mic decît cel de piaţă, fără efectuarea plăţii, în contul retribuirii muncii

Articolul 100. Valoarea impozabilă a mărfurilor importate

Articolul 101. Modul de calculare şi achitare a T.V.A.

Articolul 101-1. Restituirea T.V.A. la investiţii (cheltuieli) capitale

Articolul 1012. Achitarea T.V.A. pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată şi pentru livrările de zahăr din sfeclă de zahăr ca producţie de fabricaţie proprie, efectuate de agenţii economici

Articolul 1013. Restituirea T.V.A. la investiţii (cheltuieli) capitale în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepţia şoferului

Articolul 102. Trecerea în cont a T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate

Capitolul 4. LIVRĂRILE SCUTITE DE T.V.A.

Articolul 103. Scutirea de T.V.A.

Capitolul 5. IMPOZITAREA LA COTA ZERO A T.V.A.

Articolul 104. Livrările impozitate la cota zero

Capitolul 6. LIVRĂRILE

Articolul 105. Livrările de mărfuri, servicii

Articolul 106. Livrările efectuate în cadrul realizării contractului de mandat

Articolul 107. Livrările efectuate în cadrul realizării contractului de comision şi contractului de administrare fiduciară

Capitolul 7. TERMENELE OBLIGAŢIEI FISCALE

Articolul 108. Termenele obligaţiei fiscale

Articolul 109. Termenele obligaţiei fiscale în cazul importurilor

Capitolul 8. LOCUL LIVRĂRII

Articolul 110. Locul livrării mărfurilor

Articolul 111. Locul livrării serviciilor

Capitolul 9. ADMINISTRAREA T.V.A.

Articolul 112. Înregistrarea subiectului impozabil

Articolul 112-1. Înregistrarea subiecţilor impozabili care efectuează investiţii (cheltuieli) capitale

Articolul 113. Anularea înregistrării

Articolul 114. Perioada fiscală privind T.V.A.

Articolul 115. Declararea T.V.A. şi achitarea ei

Articolul 116. Trecerea în cont a T.V.A. în cazul datoriilor compromise

Articolul 117. Factura fiscală

Articolul 117-1. Cazuri speciale de eliberare a facturilor fiscale

Articolul 118. Evidenţa mărfurilor, serviciilor

Articolul 118-1. Registrul general electronic al facturilor fiscale

Articolul 118-2. Modul şi termenele de eliberare a formularelor de facturi fiscale

TITLUL IV. ACCIZELE
Capitolul 1. DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 119. Noţiuni

Capitolul 2. SUBIECŢII IMPUNERII, OBIECTELE IMPUNERII ŞI BAZA IMPOZABILĂ

Articolul 120. Subiecţii impunerii

Articolul 121. Obiectele impunerii şi baza impozabilă

Capitolul 3. COTELE ACCIZELOR, MODUL DE CALCULARE ŞI TERMENELE DE ACHITARE

Articolul 122. Cotele accizelor

Articolul 123. Modul de calculare şi termenele de achitare a accizelor

Articolul 123-1. Modul de calculare a accizelor la ţigaretele cu filtru

Articolul 124. Înlesniri la plata accizelor

Articolul 125. Trecerea la cont şi restituirea accizelor achitate

Articolul 125-1. Impozitarea stocului de mărfuri supuse accizelor

Capitolul 4. ÎNREGISTRAREA, ANULAREA ŞI SUSPENDAREA ÎNREGISTRĂRII SUBIECŢILOR IMPUNERII. EVIDENŢA MĂRFURILOR SUPUSE ACCIZELOR CE SE EXPEDIAZĂ (SE TRANSPORTĂ). DECLARAREA ACHITĂRII ACCIZELOR

Articolul 126. Înregistrarea subiecţilor impunerii

Articolul 126-1. Anularea şi suspendarea înregistrării subiecţilor impunerii

Articolul 127. Evidenţa mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă). Declararea achitării accizelor

Capitolul 5. ADMINISTRAREA ACCIZELOR

Articolul 128. Controlul efectuat de organele fiscale şi organele vamale

TITLUL V. ADMINISTRAREA FISCALĂ
Capitolul 1. DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 129. Noţiuni

Articolul 129-1. Expedierea şi înmînarea actelor organelor Serviciului Fiscal de Stat

Articolul 130. Raporturile reglementate

Articolul 131. Organele cu atribuţii de administrare fiscală

Capitolul 2. ORGANUL FISCAL

Articolul 132. Sarcina de bază şi principiile generale de organizare a organului fiscal

Articolul 133. Atribuţiile organului fiscal

Articolul 134. Drepturile organului fiscal şi ale funcţionarului fiscal

Articolul 135. Drepturile speciale ale autorităţii fiscale

Articolul 136. Obligaţiile organului fiscal şi ale funcţionarului fiscal

Articolul 137. Obligaţiile speciale ale autorităţii fiscale

Articolul 138. Condiţiile şi limitele aplicării forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armei de foc

Articolul 139. Aplicarea forţei fizice

Articolul 140. Aplicarea mijloacelor speciale

Articolul 141. Aplicarea şi folosirea armelor de foc

Articolul 142. Reţinerea persoanei, percheziţia corporală, controlul bunurilor, inclusiv al mijloacelor de transport, sechestrarea şi ridicarea bunurilor şi a documentelor

Articolul 143. Reţinerea persoanei

Articolul 144. Percheziţia corporală, controlul bunurilor, inclusiv al mijloacelor de transport

Articolul 145. Ridicarea documentelor şi/sau a maşinilor de casă şi de control

Articolul 146. Postul fiscal

Articolul 147. Colaborarea organului fiscal cu autorităţile publice

Articolul 148. Selectarea, încadrarea şi concedierea funcţionarilor fiscali

Articolul 149. Gradele de calificare ale funcţionarilor fiscali

Articolul 150. Serviciul în garda financiară

Articolul 151. Apărarea drepturilor şi intereselor funcţionarilor fiscali

Articolul 152. Asigurarea materială şi socială a funcţionarului fiscal

Articolul 153. Răspunderea funcţionarului fiscal. Dreptul de a contesta acţiunile lui

Capitolul 3. ALTE ORGANE CU ATRIBUŢII DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Articolul 153-1. Atribuţiile şi drepturile Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Articolul 154. Atribuţiile şi drepturile organelor vamale

Articolul 155. Obligaţiile organelor vamale

Articolul 156. Atribuţiile serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale

Articolul 157. Drepturile serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale

Articolul 158. Obligaţiile serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale

Articolul 159. Actele serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale

Articolul 160. Organizarea şi funcţionarea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale

Capitolul 4. EVIDENŢA CONTRIBUABILILOR

Articolul 161. Dispoziţii generale

Articolul 162. Atribuirea codului fiscal

Articolul 163. Locul, termenele şi modul de atribuire a codului fiscal

Articolul 164. Registrul fiscal de stat

Articolul 165. Utilizarea codului fiscal

Articolul 166. Aportul autorităţilor publice la evidenţa contribuabililor

Articolul 166-1. Aportul Băncii Naţionale a Moldovei în evidenţa instituţiilor financiare licenţiate

Articolul 167. Obligaţiile în cazul deschiderii, modificării sau închiderii conturilor bancare

Articolul 168. Anularea codului fiscal

Capitolul 5. OBLIGAŢIA FISCALĂ

Articolul 169. Naşterea şi modificarea obligaţiei fiscale

Articolul 170. Modul de stingere a obligaţiei fiscale

Articolul 171. Stingerea obligaţiei fiscale prin achitare

Articolul 172. Stingerea obligaţiei fiscale, inclusiv a restanţelor, prin anulare

Articolul 173. Stingerea obligaţiei fiscale prin prescripţie

Articolul 174. Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere

Articolul 174-1. Stingerea simplificată a obligaţiei fiscale prin scădere

Articolul 175. Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare

Articolul 176. Restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită

Articolul 177. Stingerea obligaţiei fiscale prin executare silită

Articolul 178. Data stingerii obligaţiei fiscale

Articolul 179. Succesiunea stingerii obligaţiilor fiscale

Articolul 180. Modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale

Capitolul 6. RESPONSABILITATEA DE STINGEREA OBLIGAŢIEI FISCALE

Articolul 181. Responsabilitatea persoanei cu funcţie de răspundere de stingerea obligaţiei fiscale a contribuabilului

Articolul 182. Responsabilitatea persoanei cu funcţie de răspundere a contribuabilului obligat să reţină sau să perceapă de la o altă persoană impozitele, taxele, majorările de întîrziere (penalităţile) şi/sau amenzile şi să le verse la buget

Articolul 183. Responsabilitatea persoanei care dobîndeşte o proprietate de a stinge restanţa persoanei care îi transmite proprietatea

Articolul 184. Responsabilitatea pentru obligaţiile fiscale ale persoanei în curs de lichidare

Articolul 185. Responsabilitatea pentru obligaţiile fiscale ale persoanei în cazul reorganizării ei

Articolul 186. Stingerea obligaţiilor fiscale ale persoanelor fizice decedate, declarate moarte, dispărute fără veste, lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrînsă

Capitolul 7. DAREA DE SEAMĂ FISCALĂ

Articolul 187. Prezentarea dării de seamă fiscale

Articolul 188. Darea de seamă fiscală corectată

Articolul 189. Calcularea impozitelor şi taxelor de către organul fiscal

Capitolul 8. EVIDENŢA OBIECTELOR IMPOZABILE ŞI A OBLIGAŢIILOR FISCALE

Articolul 190. Principiile generale de evidenţă a obiectelor impozabile şi a obligaţiilor fiscale

Articolul 191. Avizul de plată a obligaţiei fiscale

Articolul 192. Termenul de remitere a avizului de plată şi termenul de stingere a obligaţiei fiscale

Capitolul 9. EXECUTAREA SILITĂ A OBLIGAŢIEI FISCALE

Articolul 193. Condiţiile declanşării executării silite a obligaţiei fiscale

Articolul 194. Modalităţile de executare silită a obligaţiei fiscale

Articolul 195. Organele abilitate cu executarea silită a obligaţiei fiscale

Articolul 196. Regulile generale de executare silită a obligaţiei fiscale

Articolul 197. Încasarea de mijloace băneşti de pe conturile bancare ale contribuabilului

Articolul 198. Ridicarea de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar

Articolul 199. Reguli generale de sechestrare a bunurilor

Articolul 200. Sechestrarea bunurilor ca modalitate de asigurare a executării silite a obligaţiei fiscale

Articolul 201. Sechestrarea bunurilor contribuabilului care se află la alte persoane

Articolul 201. Sechestrarea bunurilor contribuabilului care se află la alte persoane

Articolul 201-1. Executarea silită a producţiei agricole nerecoltate (viitoare)

Articolul 202. Ridicarea sechestrului

Articolul 203. Comercializarea bunurilor sechestrate

Articolul 204. Ridicarea bunurilor

Articolul 205. Urmărirea datoriei debitoare

Articolul 206. Imposibilitatea executării silite a obligaţiei fiscale

Articolul 207. Evidenţa acţiunilor de executare silită a obligaţiei fiscale

Capitolul 10. ORGANIZAREA LICITAŢIEI DE BUNURI SECHESTRATE

Articolul 208. Organizarea evaluării bunurilor sechestrate

Articolul 209. Organizarea licitaţiilor

Articolul 210. Comisia de licitaţie

Articolul 211. Condiţiile de participare la licitaţie

Articolul 212. Desfăşurarea licitaţiei

Articolul 213. Încheierea contractului de vînzare-cumpărare şi achitarea preţului lotului

Capitolul 11. CONTROLUL FISCAL

Articolul 214. Principiile generale de efectuare a controlului fiscal

Articolul 215. Controlul fiscal la oficiul organului fiscal sau al altui organ cu atribuţii de administrare fiscală

Articolul 216. Controlul fiscal la faţa locului

Articolul 217. Verificarea faptică

Articolul 218. Verificarea documentară

Articolul 219. Verificarea totală

Articolul 220. Verificarea parţială

Articolul 221. Verificarea tematică

Articolul 222. Verificarea operativă

Articolul 223. Verificarea prin contrapunere

Articolul 224. Cumpărătura de control

Articolul 225. Metodele şi sursele indirecte de estimare a sumei obligaţiei fiscale

Articolul 225-1. Particularităţile estimării obligaţiilor fiscale ca urmare a instituirii posturilor fiscale

Articolul 226. Citaţia la organul fiscal, inclusiv citaţia bancară, procedura de audiere

Capitolul 11-1. METODELE INDIRECTE DE ESTIMARE A VENITULUI IMPOZABIL AL PERSOANELOR FIZICE

Articolul 226-1. Noţiuni

Articolul 226-2. Termenul de prescripţie pentru determinarea venitului impozabil estimat

Articolul 226-3. Subiecţii estimării prin metode indirecte

Articolul 226-4. Obiectele estimării prin metode indirecte

Articolul 226-5. Modalitatea impozitării

Articolul 226-6. Metodele indirecte de estimare

Articolul 226-7. Declararea disponibilului de mijloace băneşti

Articolul 226-8. Metoda cheltuielilor

Articolul 226-9. Metoda fluxului mijloacelor băneşti

Articolul 226-10. Metoda proprietăţii

Articolul 226-11. Surse indirecte de informaţii

Articolul 226-12. Etapele aplicării metodelor indirecte de estimare

Articolul 226-13. Analiza şi selectarea persoanelor fizice care urmează a fi supuse verificării

Articolul 226-14. Verificarea fiscală prealabilă

Articolul 226-15. Controlul fiscal

Articolul 226-16. Mecanismul de declarare şi de asigurare a confidenţialităţii

Capitolul 12. ASIGURAREA STINGERII OBLIGAŢIEI FISCALE

Articolul 227. Măsurile de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale

Articolul 228. Majorarea de întîrziere (penalitatea)

Articolul 229. Suspendarea operaţiunilor la conturile bancare

Articolul 230. Sechestrarea bunurilor

Capitolul 13. DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCĂRI FISCALE

Articolul 231. Noţiunea şi temeiurile tragerii la răspundere pentru încălcare fiscală

Articolul 232. Persoanele pasibile de răspundere pentru încălcare fiscală

Articolul 233. Condiţii generale de tragere la răspundere pentru încălcare fiscală

Articolul 234. Absolvirea de răspundere pentru încălcare fiscală

Articolul 235. Scopul şi forma sancţiunilor fiscale

Articolul 236. Amenda

Articolul 237. Confiscarea bunurilor

Articolul 238. Regulile generale de aplicare a sancţiunii fiscale

Capitolul 14. PROCEDURA DE EXAMINARE A CAZURILOR DE ÎNCĂLCARE FISCALĂ

Articolul 239. Scopul procedurii de examinare a cazului de încălcare fiscală

Articolul 240. Circumstanţele care exclud procedura de examinare a cazului de încălcare fiscală

Articolul 241. Autoritatea abilitată să examineze cauzele privind încălcările fiscale

Articolul 242. Drepturile şi obligaţiile persoanei trase la răspundere pentru încălcare fiscală

Articolul 243. Participarea persoanei trase la răspundere pentru încălcare fiscală la examinarea cazului

Articolul 244. Reprezentantul şi confirmarea împuternicirilor lui

Articolul 245. Locul şi modul examinării cazului de încălcare fiscală

Articolul 246. Termenele de examinare a cazului de încălcare fiscală

Articolul 247. Clarificarea circumstanţelor cazului de încălcare fiscală

Articolul 248. Decizia asupra cazului de încălcare fiscală

Articolul 249. Tipurile de decizii

Статья 250. Объявление решения по делу о налоговом нарушении и вручение одного экземпляра решения

Articolul 251. Propunerile de lichidare a cauzelor şi condiţiilor săvîrşirii încălcării fiscale

Articolul 252. Executarea deciziei asupra cazului de încălcare fiscală

Capitolul 15. TIPURILE DE ÎNCĂLCĂRI FISCALE ŞI RĂSPUNDEREA PENTRU ELE

Articolul 253. Împiedicarea activităţii organului fiscal

Articolul 254. Neutilizarea maşinilor de casă şi de control/terminalelor de plată în numerar

Articolul 254-1. Nerespectarea reglementărilor din domeniul transporturilor auto de călători. Neeliberarea biletelor de călătorie

Articolul 255. Neprezentarea informaţiei despre sediu

Articolul 256. Nerespectarea regulilor de evidenţă a contribuabililor

Articolul 257. Încălcarea regulilor de ţinere a evidenţei contabile şi a evidenţei în scopuri fiscale

Articolul 257-1. Neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate

Articolul 258. Încălcarea regulilor de plată

Articolul 259. Încălcarea de către instituţiile financiare (sucursale sau filialele acestora) a modului de decontare

Articolul 260. Nerespectarea modului de întocmire, de prezentare a dării de seamă fiscale şi a facturii fiscale, precum şi neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale

Articolul 260-1. Încălcarea modului de prezentare de către contribuabil a documentelor privind plăţile şi/sau impozitele reţinute

Articolul 261. Încălcarea regulilor de calculare şi de plată a impozitelor şi taxelor

Articolul 262. Lipsa “Timbrelor de acciz”

Articolul 262-1. Nerespectarea regulilor de comercializare a ţigaretelor cu filtru

Articolul 263. Nerespectarea regulilor de executare silită a obligaţiei fiscale

Articolul 263-1. Ruperea sau deteriorarea sigiliului

Capitolul 16. TERMENELE DE PRESCRIPŢIE

Articolul 264. Termenul de prescripţie pentru determinarea obligaţiilor fiscale

Articolul 265. Termenul de prescripţie pentru stingerea obligaţiei fiscale

Articolul 266. Termenul de prescripţie pentru compensarea ori restituirea sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite

Capitolul 17. CONTESTAŢIILE

Articolul 267. Dreptul de a contesta decizia organului fiscal sau acţiunea funcţionarului fiscal

Articolul 268. Termenul de depunere a contestaţiei

Articolul 269. Depunerea contestaţiei

Articolul 270. Examinarea contestaţiei

Articolul 271. Decizia emisă pe marginea contestaţiei

Articolul 272. Executarea deciziei contestate

Articolul 273. Contestarea deciziilor şi acţiunilor privind executarea silită a obligaţiei fiscale

Articolul 274. Contestarea în instanţă judecătorească a deciziei organului fiscal şi a acţiunii funcţionarului fiscal

Capitolul 18. ACTELE NORMATIVE

Articolul 275. Actele normative ale organului fiscal

TITLUL VI/ IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE
Capitolul 1. DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 276. Noţiuni

Capitolul 2. SUBIECŢII IMPUNERII, OBIECTELE IMPUNERII ŞI BAZA IMPOZABILĂ A BUNURILOR IMOBILIARE

Articolul 277. Subiecţii impunerii

Articolul 278. Obiectele impunerii şi baza impozabilă a bunurilor imobiliare

Capitolul 3. EVALUAREA ŞI REEVALUAREA BUNURILOR IMOBILIARE ÎN SCOPUL IMPOZITĂRII

Articolul 279. Evaluarea şi reevaluarea bunurilor imobiliare

Capitolul 4. COTELE, MODUL DE CALCULARE ŞI TERMENELE DE ACHITARE A IMPOZITULUI PE BUNURILE IMOBILIARE

Articolul 280. Cotele impozitului

Articolul 280-1. Perioada fiscală

Articolul 281. Calcularea impozitului

Articolul 281-1. Termenele de prezentare a calculului impozitului

Articolul 282. Termenele achitării impozitului

Capitolul 5. ÎNLESNIRI LA PLATA IMPOZITULUI PE BUNURILE IMOBILIARE

Articolul 283. Scutirea de impozit

Articolul 284. Scutirea de impozit acordată de autorităţile administraţiei publice locale

Capitolul 6. ADMINISTRAREA IMPOZITULUI PE BUNURILE IMOBILIARE

Articolul 285. Furnizarea informaţiei

Articolul 286. Avizul de plată a impozitului

Articolul 287. Ţinerea cadastrului fiscal

TITLUL VII. TAXELE LOCALE
Capitolul 1. DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 288. Noţiuni

Articolul 289. Relaţiile reglementate de prezentul titlu

Capitolul 2. SUBIECŢII IMPUNERII, OBIECTELE IMPUNERII ŞI BAZA IMPOZABILĂ

Articolul 290. Subiecţii impunerii

Articolul 291. Obiectele impunerii şi baza impozabilă

Capitolul 3. COTELE, MODUL DE CALCUL ŞI DE PLATĂ A TAXELOR LOCALE

Articolul 292. Cotele şi termenele de plată a taxelor locale

Articolul 293. Modul de calculare

Articolul 294. Plata taxelor locale

Capitolul 4. ÎNLESNIRI LA PLATA TAXELOR LOCALE

Articolul 295. Scutirea de taxe

Articolul 296. Scutirea de taxe locale şi înlesnirile acordate de autoritatea administraţiei publice locale

Capitolul 5. ADMINISTRAREA TAXELOR LOCALE

Articolul 297. Atribuţiile autorităţii administraţiei publice locale

Articolul 298. Responsabilitatea

TITLUL VIII. TAXELE PENTRU RESURSELE NATURALE
Capitolul 1. DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 299. Noţiuni

Articolul 300. Relaţiile reglementate de prezentul titlu

Articolul 301. Termenele de achitare şi prezentare a dărilor de seamă

Capitolul 2. TAXA PENTRU APĂ

Articolul 302. Subiecţii impunerii

Articolul 303. Obiectul impunerii

Articolul 304. Cotele impunerii

Articolul 305. Modul de calculare a taxei

Articolul 306. Înlesniri fiscale

Capitolul 3. TAXA PENTRU EFECTUAREA PROSPECŢIUNILOR GEOLOGICE

Articolul 307. Subiecţii impunerii

Articolul 308. Obiectul impunerii

Articolul 309. Cota impunerii

Articolul 310. Modul de calculare şi achitare a taxei

Capitolul 4. TAXA PENTRU EFECTUAREA EXPLORĂRILOR GEOLOGICE

Articolul 311. Subiecţii impunerii

Articolul 312. Obiectul impunerii

Articolul 313. Cota impunerii

Articolul 314. Modul de calculare şi achitare a taxei

Capitolul 5. TAXA PENTRU EXTRAGEREA MINERALELOR UTILE

Articolul 315. Subiecţii impunerii

Articolul 316. Obiectul impunerii

Articolul 317. Cotele impunerii

Articolul 318. Modul de calculare şi achitare a taxei

Articolul 319. Înlesniri

Capitolul 6. TAXA PENTRU FOLOSIREA SPAŢIILOR SUBTERANE ÎN SCOPUL CONSTRUCŢIEI OBIECTIVELOR SUBTERANE, ALTELE DECÎT CELE DESTINATE EXTRACŢIEI MINERALELOR UTILE

Articolul 320. Subiecţii impunerii

Articolul 321. Obiectul impunerii

Articolul 322. Cota impunerii

Articolul 323. Modul de calculare şi achitare a taxei

Articolul 324. Înlesniri

Capitolul 7. TAXA PENTRU EXPLOATAREA CONSTRUCŢIILOR SUBTERANE ÎN SCOPUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR, ALTELE DECÎT CELE DESTINATE EXTRACŢIEI MINERALELOR UTILE

Articolul 325. Subiecţii impunerii

Articolul 326. Obiectul impunerii

Articolul 327. Cota impunerii

Articolul 328. Modul de calculare şi achitare a taxei

Articolul 329. Înlesniri

Capitolul 8. TAXA PENTRU LEMNUL ELIBERAT PE PICIOR

Articolul 330. Subiecţii impunerii

Articolul 331. Obiectul impunerii

Articolul 332. Cotele impunerii

Articolul 333. Modul de calculare şi de achitare a taxei

Articolul 334. Înlesniri

TITLUL IX. TAXELE RUTIERE
Capitolul 1. DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 335. Sistemul taxelor rutiere

Articolul 336. Noţiuni generale

Capitolul 2. TAXA PENTRU FOLOSIREA DRUMURILOR DE CĂTRE AUTOVEHICULELE ÎNMATRICULATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Articolul 337. Subiecţii impunerii

Articolul 338. Obiectul impunerii

Articolul 339. Cotele impunerii

Articolul 340. Perioada fiscală şi termenele de achitare a taxei

Articolul 341. Modul de calculare şi de achitare a taxei

Articolul 342. Darea de seamă privind achitarea taxei

Articolul 343. Înlesniri

Capitolul 3. TAXA PENTRU FOLOSIREA DRUMURILOR REPUBLICII MOLDOVA DE CĂTRE AUTOVEHICULELE NEÎNMATRICULATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Articolul 344. Subiecţii impunerii

Articolul 345. Obiectul impunerii

Articolul 346. Cotele impunerii

Articolul 347. Modul de calculare şi de achitare a taxei

Articolul 348. Înlesniri

Capitolul 3-1. TAXA PENTRU FOLOSIREA DRUMURILOR REPUBLICII MOLDOVA DE CĂTRE AUTOVEHICULELE NEÎNMATRICULATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA, CLASIFICATE LA POZIŢIA TARIFARĂ 8703, ŞI DE CĂTRE REMORCILE ATAŞATE LA ACESTEA, CLASIFICATE LA POZIŢIA TARIFARĂ 8716 (VINIETA)

Articolul 348-1. Subiecţii impunerii

Articolul 348-2. Obiectul impunerii

Articolul 348-3. Cotele impunerii

Articolul 348-4. Modul de calcul şi de achitare a taxei

Articolul 348-5. Perioada şi termenele de valabilitate

Capitolul 4. TAXA PENTRU FOLOSIREA DRUMURILOR DE CĂTRE AUTOVEHICULE A CĂROR MASĂ TOTALĂ, SARCINĂ MASICĂ PE AXĂ SAU ALE CĂROR DIMENSIUNI DEPĂŞESC LIMITELE ADMISE

Articolul 349. Subiecţii impunerii

Articolul 350. Obiectul impunerii

Articolul 351. Cotele impunerii

Articolul 352. Modul de calculare şi de achitare a taxei, de prezentare a dărilor de seamă

Capitolul 5. TAXA PENTRU FOLOSIREA ZONEI DRUMULUI PUBLIC ŞI/SAU ZONELOR DE PROTECŢIE A ACESTUIA DIN AFARA PERIMETRULUI LOCALITĂŢILOR PENTRU EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE ŞI MONTAJ

Articolul 353. Subiecţii impunerii

Articolul 354. Obiectul impunerii

Articolul 355. Cotele impunerii

Articolul 356. Modul de calculare şi de achitare a taxei

Capitolul 6. TAXA PENTRU FOLOSIREA ZONEI DRUMULUI PUBLIC ŞI/SAU ZONELOR DE PROTECŢIE A ACESTUIA DIN AFARA PERIMETRULUI LOCALITĂŢILOR PENTRU AMPLASAREA PUBLICITĂŢII EXTERIOARE

Articolul 357. Subiecţii impunerii

Articolul 358. Obiectul impunerii

Articolul 359. Cotele impunerii

Articolul 360. Perioada fiscală

Articolul 361. Modul de calculare şi de achitare a taxei, de prezentare a dărilor de seamă

Capitolul 7. TAXA PENTRU FOLOSIREA ZONEI DRUMULUI PUBLIC ŞI/SAU ZONELOR DE PROTECŢIE A ACESTUIA DIN AFARA PERIMETRULUI LOCALITĂŢILOR PENTRU AMPLASAREA OBIECTIVELOR DE PRESTARE A SERVICIILOR RUTIERE

Articolul 362. Subiecţii impunerii

Articolul 363. Obiectul impunerii

Articolul 364. Cotele impunerii

Articolul 365. Perioada fiscală

Articolul 366. Modul de calculare şi de achitare a taxei, de prezentare a dărilor de seamă

{comment}
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити