Директива Ради 92/12/ЄЕС "Про загальні положення стосовно виробів (товарів), що підлягають акцизному збору, а також утримання, переміщення та контролю таких виробів" від 25 лютого 1992 року
Редакції документа

Директива Ради 92/12/ЄЕС
"Про загальні положення стосовно виробів (товарів),
що підлягають акцизному збору, а також утримання,
переміщення та контролю таких виробів"
від 25 лютого 1992 року

Зміни та доповнення:

Доповнено 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124)

Доповнено 394L0074 (OJ L 365 31.12.94 p. 46)

Доповнено 396L099 (OJ L 008 11.01.97 p. 12)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариство (994_017) та, зокрема, статтю 99 цього Договору,

Враховуючи пропозицію Комісії (1),

Враховуючи висновок Європейського Парламенту (2).

Враховуючи висновок Комітету з Економічних та Соціальних Питань (3),

_______________

(1) OJ № C 322, 21.12.1990. p. 1; та OJ № C 45, 20.8.1992. p. 10.

(2) OJ № C 183, 15.7.1991. p. 131.

(3) OJ № C 169, 18.3.1991. p. 25.

Оскільки заснування та функціонування внутрішнього ринку вимагають вільного переміщення товарів, включаючи ті, що підлягають акцизному збору;

Оскільки необхідно забезпечити визначення території, на якій ця Директива, а також Директива про ставки та структури податку на вироби, що підлягають акцизному збору мають застосовуватися;

Оскільки потрібно визначити концепцію виробів, які підлягають акцизному збору;

Оскільки тільки товари, які вважаються такими в усіх державах-членах, можуть підпадати під законодавчі положення Співтовариства; оскільки такі вироби можуть підлягати іншим непрямим податкам для конкретних цілей; оскільки підтримання чи введення інших непрямих податків не повинно призводити до появи формальних процедур при перетинанні кордонів;

Оскільки для забезпечення заснування та функціонування внутрішнього ринку обкладання акцизними зборами має бути однаковим у всіх державах-членах;

Оскільки будь-яка поставка чи утримання з метою поставки, або постачання для цілей торгівця, який здійснює господарську діяльність самостійно, або для цілей органу (організації), який керується державним законодавством, що здійснювалися в державі-члені, іншої, ніж та, де товар був реалізований для споживання, призводить до обкладання акцизним збором у тій іншій державі-члені;

Оскільки, якщо вироби, що підлягають акцизному збору, придбані приватними особами для їхнього особистого використання та транспортуються ними, податок має нараховуватися у країні, де вони були придбані;

Оскільки для встановлення такого положення, коли вироби, які підлягають акцизному збору, утримуються не для приватних, а для комерційних цілей, держави-члени повинні враховувати декілька критеріїв;

Оскільки вироби, що підлягають акцизному збору, закуплені особами, які не є призначеними управляючими складів або не зареєстрованими торгівцями, а також відправлені чи транспортовані прямим чи непрямим шляхом постачальником, або від його імені, мають підлягати акцизному збору у державі-члені призначення;

Оскільки, для забезпечення збору податкової заборгованості, повинна існувати можливість для проведення перевірок засобів виробництва та зберігання; оскільки система складів, що підлягає отриманню дозволу від компетентних органів, має надавати можливість для проведення таких перевірок;

Оскільки переміщення з території однієї держави-члена на територію іншої держави-члена не може призводити до перевірок, що перешкоджають вільному переміщенню у межах Співтовариства; оскільки для цілей оподаткування, тим не менш, необхідно знати про переміщення виробів, які підлягають акцизному збору; оскільки необхідно передбачити існування супроводжуючого документа на такі вироби;

Оскільки повинні бути викладені вимоги, які мають виконуватися призначеними управляючими складів та торгівцями, які не мають статусу уповноваженого господаря;

Оскільки необхідно встановити положення для забезпечення збору податків за ставками, встановленими державами-членами, для встановлення порядку переміщення таких товарів при призупиненні оподаткування;

Оскільки, у цьому відношенні, перш за все має бути встановлено положення для легкої ідентифікації кожної партії товару; оскільки необхідно встановити положення стосовно невідкладної ідентифікації податкового статусу партії товару; оскільки тому необхідно забезпечити супроводжувальний документ, який відповідає цим вимогам, та який може бути адміністративним чи комерційним документом; оскільки комерційний документ, що використовується, має містити суттєві елементи, які включені до адміністративного документа;

Оскільки необхідно дати пояснення стосовно порядку, за допомогою якого держави-члени інформуються торгівцями про поставки, відправлені або одержані, за допомогою супроводжуючого документа;

Оскільки немає необхідності у використанні супроводжуючого документа при проходженні виробів, що підлягають акцизним зборам, через митні процедури Співтовариства, інші, ніж ті, що проводяться для цілей вільного обігу або мають місце у вільній зоні чи вільному складі;

Оскільки у контексті національних положень акцизний збір, у разі порушення чи нерегулярності, збирається в основному державою-членом, на території якої скоєно таке порушення чи помилка, або державою-членом, в якій виявлено таке порушення чи помилка, або у разі не виявлення у державі-члені, до якої призначається товар, державою-членом, з якої він відправлений;

Оскільки держави-члени можуть забезпечити положення, що товари, випущені для споживання, мають знаки фіскальної чи національної ідентифікації і, оскільки використання таких знаків не повинне створювати перешкоди на шляху торгівлі в межах Співтовариства;

Оскільки сплата акцизних зборів у державі-члені, де товари випущені для споживання, повинна призвести до відшкодування цих зборів, якщо товари не призначаються для споживання у цій державі-члені;

Оскільки в результаті скасування загальних податків на ввезення у стосунках між державами-членами, положення про звільнення та дозволи на ввезення перестали застосовуватися у взаємовідносинах між державами-членами; оскільки ці положення мають, таким чином, бути скасовані та прийняті відповідні Директиви;

Оскільки потрібно заснувати Комітет по Акцизних Зборах для перевірки заходів Співтовариства, необхідних для впровадження положень щодо акцизних зборів;

Оскільки стаття 1 (2) Регламенту стосовно ліквідації контролю та формальних процедур, які застосовуються до салону та відсіку для багажу осіб, які здійснюють переліт чи поїздку морем між країнами Співтовариства, встановлює, що її застосування не завдає шкоди перевіркам виконання заборон чи обмежень, встановлених державами-членами, за умови їхньої відповідності трьом Договорам про створення Європейського Співтовариства; оскільки, в цьому контексті, перевірки, що необхідні для застосування кількісних обмежень, передбачених у статті 26, повинні вважатися такими перевірками та, як такі, відповідати законодавству Співтовариства;

Оскільки вимагається певний період часу для проведення необхідних заходів, щоб пом'якшити як соціальні наслідки у відповідних секторах, так і регіональні труднощі, зокрема, у прикордонних регіонах, які можуть виникати в результаті скасування податків на ввезення та звільнення від податків на експорт у торгівлі між державами-членами; оскільки для цього державам-членам потрібно мати дозвіл на період часу, що закінчується 30 червня 1999 року, на звільнення товарів, які постачаються, у межах, встановлених магазинами, звільненими від податку (tax-free), у контексті пасажирського повітряного чи морського руху між державами-членами;

Оскільки дрібні виробники вина можуть бути звільнені від певних вимог згідно з загальними домовленостями про акцизний збір;

Оскільки, нарешті, Директива Ради 77/799/ЄЕС від 19 грудня 1977 року стосовно взаємної допомоги компетентних органів держав-членів у сфері прямого оподаткування та податку на добавлену вартість (4) має бути змінена для поширення її положень з метою охоплення акцизних зборів.

ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

_______________

(4) OJ № C 336, 27.12.1977. p. 15. Директива, в останній раз змінена Директивою 79/1070/ЄЕС (OJ № L 321, 27.12.1979. p. 8).

close icon
Структура документа
Директива Ради 92/12/ЄЕС "Про загальні положення стосовно виробів (товарів), що підлягають акцизному збору, а також утримання, переміщення та контролю таких виробів" від 25 лютого 1992 року
Розділ I Загальні положення

Стаття 1

Стаття 2

Стаття 3

Стаття 4

Стаття 5

Стаття 6

Стаття 7

Стаття 8

Стаття 9

Стаття 10

Розділ II Виробництво, обробка та зберігання

Стаття 11

Стаття 12

Стаття 13

Стаття 14

Розділ III Рух товарів

Стаття 15

Стаття 16

Стаття 17

Стаття 18

Стаття 19

Стаття 20

Стаття 21

Розділ IV Відшкодування

Стаття 22

Розділ V Звільнення від податку

Стаття 23

Розділ VI Комітет з акцизних зборів

Стаття 24

Стаття 25

Розділ VII Заключні положення

Стаття 26

Стаття 27

Стаття 28

Стаття 29

Стаття 30

Стаття 31

Стаття 32