Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення системи притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства»

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення системи притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства»

Проект Закону України

«Про внесення  змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення системи притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства»

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:

1. Словосполучення "штрафні (фінансові) санкції (штрафи)", "штрафні (фінансові) санкції", "штрафні санкції", “фінансові санкції (штрафи)”, “штрафні і фінансові санкції” в усіх відмінках та числах замінити словами "штрафи" у відповідному відмінку та числі;

2. Словосполучення “закони з питань оподаткування” в усіх відмінках та числах замінити словами “податкове законодавство” у відповідному відмінку та числі;

3. В пункті 14.1 статті 14:

1) підпункт 14.1.156 пункту 14.1 статті 14 після слів «в установлений законом строк)» доповнити словами «та/або як податкові пільги, що були використані платником податків не за цільовим призначенням чи з порушенням порядку їх надання, встановленим цим Кодексом»;

2) доповнити підпунктом 14.1.156-1 такого змісту:

«14.1.156-1. податкове зобов'язання для цілей розділу V цього Кодексу - загальна сума податку на додану вартість, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді»;

3) підпункт 14.1.162 викласти в такій редакції:

«14.1.162. пеня – сума коштів у вигляді відсотків, що нараховуються у порядку, передбаченому цим Кодексом, на суму:

а) несвоєчасно сплаченого платником податків узгодженого грошового  зобов’язання;

б) несвоєчасно повернутих надміру/помилково сплачених грошових зобов’язань;

в) несвоєчасно відшкодованих сум податку на додану вартість;

в) заниженого  податкового  зобов’язання  платника податків;

г) податкових пільг, що були використані не за цільовим призначенням чи з порушенням порядку їх надання»;

4) підпункт 14.1.179 виключити;

5) підпункт 14.1.265 викласти в такій редакції:

«14.1.265. штраф - плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з осіб, що вчинили податкове правопорушення або порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності»;

4. Підпункт 16.1 статті 16 доповнити підпунктом 16.1.15 такого змісту:

«16.1.15. забезпечувати надання контролюючим органам посадовими (службовими) особами та/або працівниками платника податку пояснень з питань, що стосуються предмету перевірки»;

5. Підпункт 20.1 статті 20 після підпункту 20.1.45 доповнити підпунктом 20.1.46 такого змісту:

«20.1.46. під час проведення перевірки та розгляду результатів перевірки отримувати пояснення від посадових (службових) осіб та/або працівників платника податку з питань, що стосуються предмету перевірки»;

6. У зв’язку з цим вважати підпункт 20.1.46 підпунктом 20.1.47;

7. Пункт 21.3 статті 21 виключити;

8. В пункті 30.8 статті 30 слова та цифри «податкові пільги, використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті, повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України» виключити;

9. В підпункті 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 слова та цифри «підпунктом 120.3 статті 120» замінити словами та цифрами «підпунктом 118.3 статті 118»;

10. В статті 42-1:

1) пункт 42-1.10 викласти в такій редакції:

«42-1.10. У разі, коли у роботі електронного кабінету виявлена технічна та/або методологічна помилка, і така помилка визнана технічним адміністратором та/або методологом електронного кабінету або її існування підтверджено рішенням суду, підстави для притягнення платника податків та/або його посадових осіб до адміністративної, кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства, що були зумовлені виключно технічною та/або методологічною помилкою у роботі електронного кабінету, відсутні»;

2) в пункті 42-1.11 слова «що можуть бути спричинені» замінити словами «що були зумовлені виключно»;

11. Пункт 43.5 статті 43 виключити;

12. В пункті 49.6 статті 49 слова «у такому разі платник податків звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої податкової декларації» виключити;

13. Абзаци перший та другий пункту 53.1 статті 53 виключити;

14. В підпункті 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 слова «штрафних (фінансових) санкцій та» замінити словами «штрафів та нарахування»;

15. В пункті 57.4 статті 57 слова «пеня та санкції» замінити словами «пеня та штрафи»;

16. В статті 58:

 1) Пункт 58.1 викласти в такій редакції:

«58.1. Контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення у випадках:

58.1.1. якщо сума податкового зобов'язання платника податків, визначається контролюючим органом,  як особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов'язань з окремого податку або збору, і таке визначення  не пов’язано із  порушенням платником податків податкового чи іншого  законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

58.1.2. за результами електронної перевірки;

58.1.3. якщо сума грошового зобов’язання була збільшена   внаслідок адміністративного оскарження;

58.1.4. якщо контролюючий орган зменшує нараховану  суму грошового зобов’язання раніше прийнятого податкового повідомлення чи податкового повідомлення рішення;

58.1.5 якщо рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов'язання, визначена у податковому повідомленні чи в податковому повідомленні-рішенні.

Податкове повідомлення містить:

1) підставу для нарахування грошового зобов’язання;

2) посилання на норму цього Кодексу та/або іншого акта податкового законодавства чи законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, відповідно до якого був зроблений розрахунок грошових зобов'язань платника податків;

2) суму грошового зобов'язання, що повинен сплатити платник податку; суму зменшеного бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення результатів господарської діяльності або від'ємного значення суми податку на додану вартість;

3) детальний розрахунок грошового зобов’язання платника податків;

4) граничні строки сплати грошового зобов'язання та/або строки виправлення платником податків показників податкової звітності;

5) попередження про наслідки несплати грошового зобов'язання або внесення виправлень до показників податкової звітності в установлений строк;

6) граничні строки, передбачені цим Кодексом для оскарження податкового повідомлення»;

2) Доповнити підпунктами 58.1-1 та 58.1-2 такого змісту:

«58.1-1. Контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення, якщо сума грошового зобов'язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього Кодексу (окрім декларування товарів, передбаченого для громадян та випадків, коли надсилається  податкове  повідомлення  згідно пункту 58.1 статті 58  цього Кодексу) або якщо за результатами перевірки, окрім електронних  перевірок,  контролюючим органом встановлено факт:

58.1-1.1. невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації;

58.1-1.2. завищення розміру задекларованого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованої платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу;

58.1-1.3. заниження або завищення суми податкових зобов'язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки.

58.1-2. Податкове повідомлення-рішення є підставою притягнення особи до фінансової відповідальності за вчинення податкового правопорушення,  та повинно містити:

58.1-2.1.обґрунтовану підставу для нарахування (зменшення) податкового зобов'язання та/або зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, або заниження чи завищення суми податкових зобов’язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість у  вигляді:

а) фактичної підстави,  а  саме обставин вчиненого податкового правопорушення (зокрема обставини, що стосуються події податкового правопорушення та вжиті платником податків заходи щодо дотримання правил та норм податкового законодавства), встановлені за результатами розгляду матеріалів перевірки, з посиланням на документи та інші фактичні дані, що підтверджують вказані обставини;

б) нормативної  підстави - посилання на норму цього Кодексу та/або іншого закону, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, відповідно до якої був зроблений розрахунок або перерахунок грошових зобов'язань платника податків;

58.1-2.2. суму грошового зобов'язання, що повинен сплатити платник податку; суму зменшеного бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення результатів господарської діяльності або від'ємного значення суми податку на додану вартість;

58.1-2.3. детальний  розрахунок податкового зобов'язання (за наявності) та штрафних (фінансових) санкцій,

58.1-2.4. граничні строки сплати грошового зобов'язання;

58.1-2.5. попередження про необхідність складення та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної/розрахунку коригування до неї або про необхідність виправлення помилок, допущених під час зазначення реквізитів податкової накладної, у випадках, передбачених цим Кодексом;

58.1-2.6. попередження про наслідки несплати грошового зобов'язання або внесення виправлень до показників податкової звітності в установлений строк;

58.1-2.7. граничні строки, передбачені цим Кодексом для оскарження податкового повідомлення-рішення,

Форма та порядок надіслання податкового повідомлення, податкового повідомлення-рішення і розрахунку грошового зобов'язання визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику»;

3) в пункті 58.2:

в абзаці першому слова «Податкове повідомлення-рішення» замінити словами «Податкове повідомлення та податкове повідомлення рішення»;

в абзаці другому слова «податкові повідомлення-рішення» замінити словами «податкові повідомлення-рішення або податкові повідомлення у відповідних випадках»;

в абзаці третьому слова «податкових повідомлень-рішень» замінити словами «податкових повідомлень та податкових повідомлень-рішень»;

4) в пункті 58.3:

в абзаці першому слова «Податкове повідомлення-рішення» замінити словами «Податкове повідомлення, податкове повідомлення-рішення»;

в абзаці другому слова «Податкове повідомлення-рішення» замінити словами «Податкове повідомлення, податкове повідомлення-рішення»;

в абзаці третьому та четвертому слова «податкове повідомлення-рішення» замінити словами «податкове повідомлення/податкове повідомлення-рішення»;

17. В пункті 59.1 статті 59 слова «податкового повідомлення-рішення» замінити словами «податкового повідомлення/податкового повідомлення-рішення»;

18. В статті 60:

1) В назві слова «податкового повідомлення-рішення» замінити словами «податкового повідомлення, податкового повідомлення-рішення»;

2) в пункті 60.1:

слова «податкове повідомлення-рішення» замінити словами «податкове повідомлення, податкове повідомлення-рішення»;

в підпункті 60.1.2 слова «податкове повідомлення-рішення» замінити словами «податкове повідомлення, податкове повідомлення-рішення»;

в підпункті 60.1.3 слова «податкового повідомлення-рішення» замінити словами «податкового повідомлення або податкового повідомлення-рішення»;

в підпункті 60.1.4 слова «повідомлення-рішення контролюючого органу» замінити словами «податкове повідомлення чи  податкове  повідомлення-рішення»;

в підпункті 60.1.5 слова «податковому повідомленні-рішенні контролюючого органу» замінити словами «податковому повідомлені чи податковому повідомленні-рішенні»;

 1. в пункті 60.3 слова «податкове повідомлення-рішення» замінити словами «податкове повідомлення, податкове повідомлення-рішення», слова «податкового повідомлення-рішення» замінити словами «податкового повідомлення або податкового повідомлення-рішення»;
 2. в пунктах 60.4 та 60.5 слова «податкове повідомлення-рішення» замінити словами «податкове повідомлення, податкове повідомлення-рішення»;
 3. в пункті 60.6 слова «окреме податкове повідомлення-рішення» замінити словами «окреме податкове повідомлення»;

19. В пункті 65.10 статті 65 слово «санкцій» замінити словами «штрафів та нарахування пені»;

20. Останнє речення пункту 66.4 статті 66 виключити;

21. Пункт 69.6 статті 69 виключити;

У зв’язку з цим пункт 69.7 вважати пунктом 69.6;

22. В статті 82:

 1. в абзаці другому пункту "82.1 слова та цифри «15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не більш як на 5 робочих днів, інших платників податків - не більш як на 10 робочих днів» замінити відповідно словами та цифрами «45 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не більш як на 15 робочих днів, інших платників податків - не більш як на 30 робочих днів»;
 2. в абзаці другому пункту 82.2 слова та цифри «10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не більш як на 2 робочих дні, інших платників податків - не більш як на 5 робочих днів» замінити відповідно словами та цифрами «30 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не більш як на 6 робочих дня, інших платників податків - не більш як на 15 робочих днів»;
 3. в абзаці другому пункту 82.3 слово та цифру «5 діб» замінити словом та цифрами «15 діб»;
 4. В пункті 82.4:

в абзаці першому слово «великого» виключити»;

додати абзац п’ятий такого змісту:

«У випадку порушення  посадовими (службовими особами)  контролюючого органу терміну, визначеного у пункті 85.4-1  статті 85 цього Кодексу, за заявою платника податків проведення документальної виїзної планової та позапланової перевірки повинно бути зупинено на строк не менше ніж 5 робочих днів»;

23. В статті 85:

 1. в пункті 85.4 слова «покладено на контролюючі органи» замінити словами «покладено на контролюючі органи, а також копії документів, що свідчать про вжиті платником податків заходи щодо дотримання правил та норм податкового законодавства»;
 2. доповнити підпунктом 85.4-1 такого змісту:

«Відповідний запит на отримання копій документів повинен бути поданий посадовою (службовою) особою контролюючого органу не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати закінчення перевірки»;

 1. В статті 86:
 1. Пункти 86.7 та 86.8 викласти в такій редакції:

«86.7. У разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення та/або додаткові документи, зокрема документи, що підтверджують відсутність вини, наявність пом’якшуючих обставин або обставин, що звільняють від фінансової відповідальності відповідно до цього Кодексу, в порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків, протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта (довідки).

86.8. Акт перевірки, заперечення до акта перевірки та/або додаткові документи, у випадку їх подання платником податку, а також документи, що підтверджують наявність або відсутність вини, наявність пом’якшуючих обставин або обставин, що звільняють від фінансової відповідальності (матеріали перевірки), розглядаються керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу, який проводив перевірку.

Розгляд матеріалів перевірки здійснюється керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу протягом 7 робочих днів з моменту спливу строку, передбаченого пунктом 86.7 цієї статті.

Контролюючий орган зобов’язаний повідомити платника податків про місце і час проведення розгляду матеріалів перевірки. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше ніж за чотири робочі дні до дня їх розгляду, але не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень та/або листа про надання додаткових документів у порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу.

Платник податків має право брати участь в процесі розгляду матеріалів перевірки особисто або через свого представника. Безпосередньо під час розгляду матеріалів перевірки платник податку має право надавати письмові та/або усні пояснення з приводу предмету розгляду.

Відсутність платника податку або його представника, повідомленого в передбаченому цією статтею порядку про час і місце розгляду матеріалів перевірки, не є перешкодою для розгляду матеріалів перевірки, за винятком тих випадків, коли участь цієї особи буде визнано керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу, який проводив перевірку, обов'язковим для розгляду матеріалів перевірки з метою повного та об’єктивного встановлення всіх обставин справи.

Під час розгляду матеріалів перевірки керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу, який проводив перевірку:

1) встановлює, чи вчинив платник податку, щодо якого було складено акт перевірки, порушення податкового законодавства та/або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган;

2) встановлює, чи є виявлені порушення податковими правопорушеннями;

3) досліджує питання наявності або відсутності обставин, що виключають вину  у вчиненні податкового правопорушення (окрім правопорушень, відповідальність за які наступає незалежно від наявності вини), пом'якшують або звільняють від відповідальності;

4) визначає грошові зобов’язання особи.

При розгляді матеріалів перевірки контролюючим органом досліджуються усі наявні фактичні дані, що стосуються предмету розгляду, у тому числі документи, надані платником податків або витребувані у нього, письмові та усні пояснення платника податку, інші фактичні дані, що наявні або доступні контролюючому органу.

У разі встановлення контролюючим органом за результатом розгляду матеріалів перевірки факту вчинення особою податкового правопорушення  та відсутності обставин, що звільняють від відповідальності, та/або іншого порушення податкового законодавства чи законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу приймає податкове повідомлення-рішення.

Контролюючим та іншим державним органам забороняється використовувати акт перевірки як підставу для висновків стосовно взаємовідносин платника податків з його контрагентами, якщо за результатами складення акта перевірки податкове повідомлення-рішення не надіслано (не вручено) платнику податків або воно вважається відкликаним відповідно до статті 60 цього Кодексу»;

 1. Доповнити пунктом 86.9 такого змісту:

«86.9. Податкове повідомлення-рішення приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу протягом трьох робочих днів, наступних за днем завершення розгляду матеріалів податкової перевірки»;

25. Главу 9 Розділу ІІ доповнити статтею 87-1 такого змісту:

«Стаття 87-1. Порядок зарахування коштів, що надходять в рахунок погашення податкового боргу (його частини) або сплати грошового зобов’язання

87-1.1. Грошові кошти, що надходять в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу (його частини), підлягають зарахуванню в такій черговості:

в першу чергу – в рахунок сплати податкових зобов’язань (за черговістю їх виникнення);

у другу чергу – в рахунок сплати штрафів;

у третю чергу – в рахунок сплати пені;

87-1.2. Якщо платник податків не виконує встановленої пунктом 87-1.1 цієї статті черговості платежів або не визначає її у платіжному документі (чи визначає з порушенням зазначеного порядку), контролюючий орган самостійно здійснює такий розподіл суми у порядку, визначеному цією статтею»

26. В пункті 94.13 статті 94 слова «передбачених контролюючим органам, згідно із законом» виключити;

27. Абзац четвертий пункту 99.1 статті 99 виключити;

У зв’язку з чим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим;

28. Статтю 109 викласти в такій редакції:

«Стаття 109. Загальні положення

109.1. Податковим правопорушенням є протиправне, як правило, винне діяння (дія чи бездіяльність) платника податку (в тому числі осіб прирівняних до нього), контролюючих органів, та/або їх посадових (службових) осіб, інших суб’єктів у випадках, прямо передбачених цим Кодексом.

109.2. Порушення податкового законодавства та порушення вимог, встановлених іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Кодексом та іншими законами України.

109.3. У випадках, визначених пунктом 115.1 статті 115, пунктами 116.1, 116.2, 116.4 статті 116, статтею 117, пунктами 118.1, 118.2 статті 118, статтею 118-1, абзацом 1 пункту 119.3 статтями 119, 126 цього Кодексу, особа несе фінансову відповідальність за вчинення податкового правопорушення незалежно від наявності вини.

109.4. Контролюючі органи несуть відповідальність за чинення податкових правопорушень незалежно від наявності вини»;

29. Статтю 110 викласти в такій редакції:

«Стаття 110. Суб’єкти, які притягаються до відповідальності за вчинення податкових правопорушень

110.1. Платники податків, податкові агенти, а також інші суб’єкти у випадках, прямо передбачених цим Кодексом, несуть фінансову відповідальність за вчинення податкових правопорушень.

110.2. Фізична особа – платник податку може бути притягнута до фінансової відповідальності у випадку набуття на момент вчинення податкового правопорушення повної цивільної дієздатності.

110.3. Контролюючі органи несуть відповідальність у вигляді відшкодування шкоди особі, щодо якої було вчинено податкове правопорушення, відповідно до положень статті 114 цього Кодексу.

Контролюючі органи несуть відповідальність за вчинення податкових правопорушень посадовими (службовими) особами таких контролюючих органів.

110.4. Законні представники платників податків-фізичних осіб у випадку невиконання обов'язків, визначених цим Кодексом, несуть фінансову відповідальність, встановлену для платників податків.

110.5. Юридична особа-платник податку несе фінансову відповідальність за вчинення податкових правопорушень її відокремленими підрозділами»;

30. В статті 111:

 1. в пункті 111.2 слова «штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені» замінити словом «штрафів»;
 2. доповнити пунктом 111.3 такого змісту:

«111.3. Притягнення фізичної або юридичної особи до фінансової відповідальності за податкове правопорушення не звільняє фізичну особу чи посадових (службових) осіб юридичної особи у передбачених законом випадках від юридичної відповідальності інших видів»;

31. Статтю 112 викласти в такій редакції:

«Стаття 112. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень

112.1. Особа може бути притягнена до фінансової відповідальності за вчинення податкового правопорушення за умови наявності в її діянні (дії або бездіяльності) вини, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

112.2. Особа вважається винною у вчиненні правопорушення, якщо в установленому порядку буде встановлено, що вона мала можливість для дотримання правил та норм, за порушення яких цим Кодексом передбачена відповідальність, проте не вжила достатніх заходів щодо їх дотримання. 

Вжиті платником податків заходи щодо дотримання правил та норм податкового законодавства вважаються достатніми, якщо контролюючий орган не доведе у встановленому порядку, що вчиняючи певні дії або допускаючи бездіяльність, за які передбачена відповідальність, платник податків діяв не розумно, недобросовісно та без належної обачності.

112.3. Особа не може бути притягнута до фінансової відповідальності за вчинення податкового правопорушення інакше, як на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом.

112.4. Особа не може бути притягнута повторно до відповідальності одного виду за вчинення одного і того ж податкового правопорушення.

112.5. Підставою для притягнення особи до фінансової відповідальності за вчинення податкового правопорушення та стягнення штрафу є податкове повідомлення-рішення, що відповідає вимогам, визначеним пунктом 58.1 статті 58 цього Кодексу.

112.6. Притягнення або звільнення особи від фінансової відповідальності за вчинення податкового правопорушення (окрім звільнення за підставою, передбаченою підпунктом 112.6.1 пункту 112.6 цієї статті), а також наявність обставин, які відповідно до цього Кодексу звільняють від фінансової відповідальності, не звільняє її від виконання податкового обов'язку.

112.7. У випадку, якщо контролюючий орган не доведе у встановленому порядку, що платник податків мав можливість для дотримання правил та норм, за порушення яких цим Кодексом передбачена відповідальність, проте не вжив достатніх заходів щодо їх дотримання, платник податків не може бути притягнений до відповідальності за таке порушення.

У правопорушеннях, передбачених пунктом 116.3 статті 116, пунктами 118.3, 118.4 статті 118, статтями 118-1, 121, 124 цього Кодексу, обов’язок доведення передбачених попереднім абзацом обставин покладається на платника податку.

Порядок доведення обставин, за яких особа може бути притягнена до фінансової відповідальності за вчинене податкове правопорушення, в межах судового провадження визначається процесуальним законодавством.

Всі сумніви щодо наявності обставин, за яких особа може бути притягнена до відповідальності за порушення податкового законодавства, трактуються на користь такої особи.

112.8. Обставинами, що звільняють від фінансової відповідальності є:

112.8.1. сплив строків давності застосування штрафів за вчинення податкового правопорушення;

112.8.2. вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою, що діяла у відповідності до індивідуальної консультації, що була  надана такому платнику податків, або узагальнюючої , за умови що вони зареєстрована в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій, та/або висновку Верховного Суду  щодо застосування норми права;

112.8.3. вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності контролюючих органів, визнаних такими у встановленому законом порядку;

112.8.4. вчинення діяння (дії або бездіяльності) з вини банку, органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, установи - учасника платіжної системи, еквайрія (щодо податкових правопорушень, передбачених статтями 122, 123, 125 цього Кодексу);

113.8.5. вчинення діяння (дії або бездіяльності) з вини оператора поштового зв’язку, інформація про якого міститься в єдиному державному реєстрі операторів поштового зв’язку (щодо податкового правопорушення, передбаченого пунктом 118.1 статті 118 цього Кодексу), за умови виконання обов’язку, визначеного абзацом другим пункту 49.6 статті 49 цього Кодексу;

112.8.6. виявлення у роботі електронного кабінету технічної та/або методологічної помилки і визнання такої помилки технічним адміністратором та/або методологом електронного кабінету або підтвердження її існування рішенням суду, якщо порушення спричинені такою помилкою. Ненарахування штрафів та/або пені за порушення, що спричинені технічною та/або методологічною помилкою у роботі електронного кабінету, закріплюється (реалізується) в програмному забезпеченні, яке застосовується для автоматичного розрахунку штрафів та/або пені за порушення податкового законодавства;

112.8.7. самостійне донарахування суми податкових зобов'язань, окрім застосування штрафів, передбачених абзацами третім - п’ятим пункту 50.1 статті 50 та пунктом 118.2 статті 118 цього Кодексу, за умови сплати штрафів, передбачених пунктом 50.1 статті 50 цього Кодексу (щодо правопорушення, передбаченого статтею 123 цього Кодексу);

112.8.8. наявність сум помилково або надміру сплачених грошових зобов’язань платника податку з податку (збору), що дорівнюють або перевищують суму несплати (не своєчасної сплати) цього або іншого податку (збору) на дату прийняття відповідного податкового повідомлення-рішення про притягнення платника до фінансової відповідальності (щодо податкових правопорушень, передбачених статтями 122, 123 цього Кодексу).

112.8.9. інші випадки звільнення від фінансової відповідальності, передбачені цим Кодексом»;

32. Главу 11 Розділу ІІ доповнити статтею 112-1 такого змісту:

«Стаття 112-1. Обставини, що пом’якшують відповідальність особи

112-1.1. До обставин, що пом’якшують відповідальність особи за вчинення правопорушень відносяться:

112-1.1.1. вчинення діяння під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність;

112-1.1.2. вчинення діяння при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;

112-1.1.3. самостійне повідомлення платником податків про вчинене ним правопорушення (за винятком складів правопорушень, передбачених статтями 123 та 125 цього Кодексу);

112-1.2. Контролюючий орган може визнати обставинами, що пом’якшують відповідальність особи й інші обставини, не передбачені пунктом 112-1.1 цієї статті»;

33. Статтю 113 викласти в такій редакції:

«Стаття 113.  Штрафи з платників податків, податкових агентів та інших осіб, визнаних суб’єктами фінансової відповідальності за податкові правопорушення

113.1. Стягнення, сплата штрафів та оскарження податкових повідомлень-рішень про накладення штрафів здійснюються у порядку, визначеному цим Кодексом для сплати, стягнення та оскарження сум податкових зобов'язань. Суми штрафів зараховуються до бюджетів, до яких згідно із законом зараховуються відповідні податки та збори. 

113.2 Граничні строки застосування штрафів до платників податків відповідають строкам давності для нарахування податкових зобов'язань, визначеним статтею 102 цього Кодексу.

113.3. Перебіг строку давності для застосування штрафів зупиняється, якщо особа безпідставно не допускає представників контролюючого органу до проведення податкової перевірки або не подає податкову декларацію, що перешкоджає визначенню контролюючими органами суми грошового зобов’язання, а також у випадку зупинення податкової перевірки з підстав, встановлених цим Кодексом.

В цих випадках перебіг строку давності зупиняється з дня складення у порядку, визначеному цим Кодексом, акта про недопуск до перевірки, або акта камеральної перевірки, що фіксує неподання декларації платником податків або  наказу про зупинення податкової перевірки.

113.5. Перебіг строку давності відновлюється при усуненні  платником податків перешкод для здійснення контролюючим органом податкового контролю, визначення суми грошового зобов’язання платника (допуск до проведення перевірки, подання податкової декларації) або поновлення податкової перевірки.

113.6. У разі наявності хоча б однієї обставини, що пом'якшує відповідальність, розмір штрафу становить 50 % від розміру, встановленого відповідною статтею цього Кодексу. 

113.7. У разі вчинення однією особою двох і більше податкових правопорушень, штрафи стягуються за кожне вчинене порушення окремо»;

34. Статтю 114 викласти в такій редакції:

«Стаття 114. Відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю контролюючих органів, їх посадових (службових) осіб

114.1. Особа, чиї права порушено, має право на відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю контролюючих органів, їх посадових (службових) осіб.

Шкода, заподіяна протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю контролюючих органів, їх посадових (службових) осіб відшкодовується державою за рахунок коштів Державного бюджету незалежно від вини контролюючого органу, його посадових (службових) осіб.

114.2. Шкода, заподіяна протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю контролюючих органів, їх посадових (службових) осіб, що визнаються податковими правопорушеннями відповідно до цього Кодексу, відшкодовується в повному обсязі в порядку, передбаченому законодавством про відшкодування шкоди.

Особа, чиї права порушені, за наявності обставин, передбачених підпунктами пунктом 127.2 статті 127 цього Кодексу вправі заявити вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю контролюючих органів, їх посадових (службових) осіб, у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої станом на дату визнання таких рішень, дій чи бездіяльності незаконними в порядку, передбаченому законодавством. В такому разі доведенню підлягає лише протиправність рішень, дій чи бездіяльності відносно особи.

У передбачених попереднім абзацом випадках шкода понад встановлений розмір відшкодуванню не підлягає.

114.3. Шкода, заподіяна протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю контролюючих органів, їх посадових (службових) осіб, може включати:

114.3.1. вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна платника податків, визначена відповідно до вимог законодавства;

114.3.2. додаткові витрати, понесені платником податку внаслідок протиправних рішень, дій чи бездіяльності контролюючих органів, їх посадових (службових) осіб (штрафні санкції, сплачені контрагентам платника податку, вартість додаткових робіт, послуг, додатково витрачених матеріалів тощо);

114.3.3. документально підтверджені витрати, пов'язані з адміністративним та/або судовим оскарженням (за винятком сум, що підлягають відшкодуванню у порядку розподілу судових витрат згідно процесуального законодавства) незаконних (протиправних) рішень, дій або бездіяльності (юридичний супровід не пов’язаний з захистом, наданим адвокатом, відрядження працівників або представників платника податку, залучення експертів, отримання необхідних доказів, виготовлення копій документів тощо). Сума такого відшкодування не повинна перевищувати 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, в якому приймається відповідне судове рішення або рішення іншого органу, в передбачених законом випадках»;

35. Статті 115, 116 виключити;

У зв’язку з чим статті 117-120, 120-1, 120-2 вважати відповідно статтями 115-120;

36. в пункті 115.1 слово «місцезнаходження» замінити словами «місцезнаходження/місця проживання»;

37. В статті 116:

1) викласти назву статті в такій редакції:

«Стаття 116. Порушення порядку відкриття або закриття рахунків платника податків у банках та інших фінансових установах»

2) Викласти пункт 116.1 статті 116 в такій редакції:

«116.1. Відкриття банками або іншими фінансовими установами рахунків платників податків без наявності документів, що підтверджують взяття їх на облік у контролюючих органах, або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для осіб, взяття на облік яких у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань") чи інформації з цього реєстру із зазначенням даних про взяття на облік в контролюючих органах як платника податків –

тягне за собою накладення штрафу на банк чи іншу фінансову установу в розмірі 340 гривень за кожний випадок відкриття рахунку платника податків з порушеннями, передбаченими цим пунктом»;

3) Викласти пункт 116.3 статті 166 в такій редакції:

«116.3. Здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків банком або іншою фінансовою установою до моменту взяття на облік такого рахунку відповідним контролюючим органом»;

38. В пункті 117.3 статті 117 слова «без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків» замінити словами «без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків, у випадку, коли законодавство вимагає від особи отримання такого номера»;

39. В статті 118:

1) Абзац третій пункту 118.2 статті 118 виключити;

2) В абзаці п’ятому пункту 118.3 статті 118 слова «фінансових санкцій (штрафів)» замінити словом «штрафів»;

40. Главу 11 Розділу ІІ доповнити статтею 118-1 такого змісту:

«Стаття 118-1. Порушення порядку подання інформації контролюючим органам про угоди щодо оренди об’єктів нерухомості

118-1.1. Порушення нотаріусом порядку та/або строків подання інформації щодо посвідчення договорів оренди об'єктів нерухомості у разі вчинення такої нотаріальної дії -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень за кожне таке порушення.

118-1.2. Порушення рієлтером порядку та/або строків подання інформації про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) про оренду нерухомості -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень за кожне таке порушення.

118.-1.3. Дії, передбачені підпунктами 118-1.1 та 118-1.2 цієї статті, вчинені суб’єктом, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке порушення».

41. В статті 120:

 1. Пункт 120.1 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

«50 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 121 і більше календарних днів».

2) Пункт 120.2 викласти в такій редакції:

«Сума акцизного податку для цілей пункту 120.1 цієї статті визначається за ставкою, що встановлена на дату здійснення операції з пальним, що мала бути відображена в акцизній накладній, та курсом Національного банку України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється така операція».

42. Пункт 122.1 статті 122 після слів «Несплата (неперерахування)» доповнити словами «або сплата (перерахування) не в повному обсязі».

43. Статтю 123 викласти в такій редакції:

«Стаття 123. Порушення правил сплати податків та зборів

1. Несплата (несвоєчасна сплата) суми податкового зобов’язання, завищення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків – 

тягнуть накладення штрафу в розмірі 10 % від суми несплаченого (не своєчасно сплаченого) податкового зобов’язання, суми завищення бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків.

2. Діяння, передбачені пунктом першим цієї статті, вчинені умисно,

тягнуть накладення штрафу в розмірі 25 % від суми несплаченого (не своєчасно сплаченого) податкового зобов’язання, суми завищення бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків.

Діяння вважаються вчиненими умисно, якщо існують доведені контролюючим органом обставини, які свідчать, що платник податків штучно, цілеспрямовано створив умови, які не можуть мати іншої мети крім як невиконання або неналежне виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

3.Діяння, передбачені пунктом другим цієї статті, вчинені повторно протягом 365 календарних днів, або призвели до прострочення сплати податкового зобов’язання на строк більше 90 календарних днів, або що призвели до ненадходження податкових зобов’язань на суму що перевищує 1000 мінімальних заробітних плат,

тягнуть накладення штрафу в розмірі 50% від суми несплаченого (не своєчасно сплаченого) податкового зобов’язання, суми завищення бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків».

44. Статтю 124 викласти в такій редакції:

«Стаття 124. Порушення правил володіння, користування та розпорядження майном, що перебуває в податковій заставі або під адміністративним арештом

 

124.1. Протиправне відчуження платником податку майна, що перебуває в податковій заставі або під адміністративним арештом, -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі балансової вартості відчуженого майна, а якщо балансова вартість такого майна не визначена – у розмірі вартості, визначеної за звичайними цінами. 

124.2. Передання платником податку в користування іншим особам майна, що перебуває в податковій заставі, без заміни його за згодою контролюючого органу іншим майном такої самої або більшої вартості -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

124.3. Здійснення операцій майном, що перебуває під умовним арештом, без попереднього отримання дозволу керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу на здійснення таких операцій, -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 2040 гривень»;

45. Статтю 126 виключити;

У зв’язку з чим статті 127 та 128 вважати відповідно статтями 125 та 126;

46. В статті 125:

1) в назві статті слова «сплати (перерахування)» замінити словом «перерахування»;

2) абзац 1 пункту 125.1 викласти в такій редакції:

«125.1. Ненарахування, неутримання та/або неперерахування податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь платника податків, -

3) В абзаці восьмому пункту 125.1 слова «Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються, коли ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування)» замінити словами «Податковий агент звільняється від відповідальності за цим пунктом, коли ненарахування, неутримання та/або неперерахування»

47. В абзаці четвертому пункту 126.1 статті 126 слово «дії» замінити словом «діяння»;

48. Главу 11 Розділу ІІ доповнити статтею 127 такого змісту:

«Стаття 127. Податкові правопорушення контролюючих органів

127.1. Податковими правопорушеннями контролюючих органів є протиправні рішення, дії або бездіяльність контролюючих органів, їх посадових (службових) осіб, вчинення яких є підставою для відшкодування шкоди особі, чиї права порушені, відповідно до закону.

127.2. Податковими порушеннями, відшкодування шкоди за вчинення яких згідно з пунктом 114.2 статті 114 цього Кодексу допускається внаслідок доведення лише факту його вчинення, є: 

127.2.2. Прийняття незаконного рішення, а так само вчинення незаконних діянь (дій або бездіяльності)  контролюючим органом та/або його посадовими (службовими) особами , що призвели до безпідставної відмови в набутті, а так само до безпідставної втрати особою статусу платника податку або платника одного з податків, набуття та/або анулювання (втрата) якого відбувається за рішенням контролюючого органу;

127.2.3. Невнесення або несвоєчасне внесення контролюючим органом даних до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та/або порушення строків початку проведення камеральної перевірки, передбаченої пунктом 200.10 цього Кодексу, а у випадках, визначених пунктом 200.11 цього Кодексу – перевірки, зазначеної у такому пункті, якщо за результатами таких протиправних діянь було порушено строки повернення сум бюджетного відшкодування;

127.2.4. Прийняття посадовими (службовими) особами контролюючого органу  рішення про використання майна, визначеного пунктом 87.3 статті 87 цього Кодексу, як джерела погашення грошового зобов'язання або податкового боргу платника податків.

127.2.5. Перешкоджання посадовими (службовими) особами контролюючого органу звільненню майна особи з-під режиму тимчасово затримання.

127.3. Шкода, заподіяна платнику податків внаслідок податкового правопорушення контролюючого органу, відшкодовується за рішенням суду або рішенням контролюючого органу вищого рівня з урахуванням вимог, встановлених статтею 114 цього Кодексу».

49. Статтю 128-1 виключити;

50. В статті 129:

1) назву статті викласти в такій редакції:

«Стаття 129. Порядок нарахування пені»;

2) в пункті 129.1:

в підпунктах 129.1.1 та 129.1.2 слово «робочого» виключити;

в підпункті 129.1.3 слова «після спливу 90 календарних днів, наступних» замінити словами «починаючи з першого дня, наступного»;

доповнити підпунктами 129.1.4 та 129.1.5 такого змісту:

«129.1.4. у випадку несвоєчасного повернення надміру/помилково сплачених платежів, а також несвоєчасного відшкодування сум податку на додану вартість, - починаючи з першого дня, наступного за останнім днем граничного строку повернення таких коштів;

129.1.5. у випадку заниження суми податкового зобов’язання - починаючи з першого дня заниження за весь період заниження»;

3) в підпункті 129.3.4 пункту 129.3 слова «скасування або» виключити;

4) в пункті 129.4:

в абзаці першому слова та цифри «підпунктами 129.1.1 та 129.1.2 пункту» замінити словом та цифрами «пунктом 129.1»;

абзац другий виключити;

5) пункт 129.6 викласти в такій редакції:

«129.6. За порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з вини банку, органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, установи - учасника платіжної системи, еквайрія, такий банк/орган сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафи у розмірах, встановлених цим Кодексом»;

6) Пункт 129.9 викласти в такій редакції:

«129.9. Пеня не нараховується, а нарахована пеня підлягає анулюванню у таких випадках:

129.9.1. сплив строків давності, передбачених статтею 102 цього Кодексу;

129.9.2. вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою, що діяла у відповідності до індивідуальної чи узагальнюючої податкової консультації та/або висновку про застосування норми права Верховного Суду України;

129.9.3. вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності контролюючих органів, визнаних такими у встановленому законом порядку; 

129.9.4. вчинення діяння (дії чи бездіяльності) з вини банку, органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, установи - учасника платіжної системи, еквайрія;

129.9.5. виявлення у роботі електронного кабінету технічної та/або методологічної помилки і визнання такої помилки технічним адміністратором та/або методологом електронного кабінету або підтвердження її існування рішенням суду, якщо така помилка призвела до несвоєчасного виконання податкового обов’язку;

129.9.6. протягом строку прийняття спадщини - на грошові зобов'язання та/або податковий борг спадкодавців;

129.9.7. в інших випадках, передбачених цим Кодексом»;

51. Статтю 131 викласти в такій редакції:

«Стаття 131. Порядок сплати пені

131.1. Нараховані контролюючим органом суми пені самостійно сплачуються платником податків.

131.2. Суми пені зараховуються до бюджетів, до яких згідно із законом зараховуються відповідні податки.

131.3. Нараховані суми пені на користь платника податку виплачуються йому в порядку, передбаченому для виплати сум коштів, на які вона нарахована»;

52. Главу 12 Розділу ІІ доповнити статтею 132-1 такого змісту:

«Стаття 132-1. Порядок нарахування пені в окремих випадках

132-1.1. У окремих випадках використання податкових пільг не за призначенням чи несвоєчасного їх повернення нарахування пені здійснюється з урахуванням наступного:

132-1.1.1. у разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів відповідно до статті 142 цього Кодексу - з дня звільнення від оподаткування до дня збільшення податкового зобов’язання виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України;

132-1.1.2. у випадках, передбачених пунктом 197.23 статті 197 цього Кодексу, - з моменту ввезення або першого постачання до моменту збільшення податкового зобов'язання;

132-1.1.3. у випадках, передбачених пунктом 206.16 статті 206 цього Кодексу, - з дня надання звільнення або умовного звільнення від оподаткування до дня збільшення податкового зобов'язання;

132-1.1.4. у разі порушення вимог щодо цільового використання товарів, зазначених в статті 211 цього Кодексу, - нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та за період від дати ввезення на митну територію України таких товарів або виконання робіт і постачання послуг до дати збільшення податкових зобов'язань;

132-1.1.5. у випадках, передбачених пунктом 218.3 статті 218  цього Кодексу, - з дня надання звільнення або умовного звільнення від оподаткування до дня збільшення податкового зобов’язання»;

53. В статті 142 слова «цього Кодексу» замінити словами та цифрами «глави 12 цього Кодексу»;

54. В статті 168:

 1. підпункт 168.1.5 пункту 168.1 виключити;
 2. підпункт 168.4.7 пункту 168.4 виключити;

55. В пункті 170.1 статті 170:

 1. останнє речення абзацу четвертого підпункту 170.1.5 виключити;
 2. абзац другий підпункту 170.1.6 виключити;

56. В статті 197:

 1. в пункті 197.6 слова «фінансових санкцій» замінити словами «штрафів та нарахуванням пені»;
 2. в абзаці десятому пункту 197.16 слова «виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов'язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов'язання» замінити словами та цифрами «відповідно до Глави 12 цього Кодексу»;
 3. в пункті 197.23 слова «цього Кодексу» замінити словами «Глави 12 цього Кодексу»;

57. Останнє речення пункту 200.23 статті 200 виключити;

58. В пункті 206.16 статті 206 слова «до статті 129 цього Кодексу, розраховану з дня надання звільнення або умовного звільнення від оподаткування» замінити словами та цифрами «до Глави 12 цього Кодексу»;

59. В пункті 211.3 статті 211 слова «виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та за період від дати ввезення на митну територію України таких товарів або виконання робіт і постачання послуг до дати збільшення податкових зобов'язань» замінити словами та цифрами «нараховану відповідно до Глави 12 цього Кодексу»;

60. В пункті 218.3 статті 218 слова «до статті 129 цього Кодексу, розраховану з дня надання звільнення або умовного звільнення від оподаткування» замінити словами та цифрами «до Глави 12 цього Кодексу»;

61. В статті 266:

 1. В підпункті 266.7.2 пункту 266.7:

в абзаці першому та третьому слово «повідомлення-рішення» замінити словом «повідомлення»;

в абзаці четвертому слово «повідомлень-рішень» замінити словом «повідомлень»;

2) В останньому абзаці підпункту 266.7.3 пункту 266.7 слово «повідомлення-рішення» замінити словом «повідомлення»;

3) В підпункті 266.8.2 пункту 266.8 слово «повідомлення-рішення» замінити словом «повідомлення»;

4) В абзаці другому підпункту 266.10.1 пункту 266.10 слово «повідомлення-рішення» замінити словом «повідомлення»;

62. В абзацах першому та другому підпункту 267.6.2 пункту 267.6 статті 267 слово «повідомлення-рішення» замінити словом «повідомлення»;

63. В абзацах першому, третьому, четвертому та десятому пункту 286.5 статті 286 слово «повідомлення-рішення» замінити словом «повідомлення»;

64. В абзаці четвертому пункту 8 Підрозділу 2 Розділу ХХ слова «фінансових санкцій» замінити словами «штрафів та нарахуванням пені»;

65. В Підрозділі 10 Розділу ХХ:

 1. В пункті 6 слова «фінансові санкції» замінити словами «штрафи та не нараховується пеня»;
 2. В абзаці першому пункту 39 слова «фінансову (штрафні санкції та/або пеню)» замінити словами «фінансову (штрафи) та пені».
comments powered by HyperComments
Замовити персональну презентацію