Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України"

Проект Закону (09.09.2016)

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України 

ЮВ. ГРОЙСМАН

“     ”                    2016 р.

Закон України

Про внесення змін до Податкового кодексу України
__________________________________________________

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:

  1. Пункт 1.1. статті 1 після слів “повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час” доповнити словами “надання сервісного обслуговування платникам податків та”.

2. У підпункті 12.3.6 пункту 12.3 статті 12,  підпункті 14.1.194. пункту 14.1 статті 14, підпункті 191.1.33 пункту 19.1 статті 19, пункті 56.20 статті 56, абзаці другому підпункту 57.11.3. пункту 57.11, пункті 57.5 статті 57, пунктах 63.6, 63.9 статті 63, пунктах 64.1, 64.5 та в абзаці першому пункту 64.7 статті 64, абзаці другому пункту 65.5 статті 65, пункті 66.2 та першому реченні пункту 66.4 статті 66, в абзаці другому пункту 67.3 статті 67, у пункті 69.5 статті 69, в абзаці п’ятому пункту 70.5, пункті 70.7 та  абзацах третьому і четвертому пункту 70.9 статті 70, у абзаці сьомому підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75, в абзацах третьому та четвертому пункту 85.2 статті 85, абзаці четвертому пункту 89.3, пунктах 91.2 та абзаці першому пункту 91.4 статті 91, пункті 93.3 статті 93, пункті 95.3 статті 95, пункті 97.6 статті 97, пункті 99.7 статті 99, пункті 100.13 статті 100,  пункті 101.5 статті 101, пункті 102.8 статті 102, пункті 103.9 статті 103,  пунктах 183.11, 183.13 - 183.15 статті 183, пункті 192.3 статті 192,  абзаці першому підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196,  пунктах 200.8 та 200.9 статті 200, пунктах 201.2 та 201.7 статті 201, пункті 220.5 статті 220, пункті 226.12 статті 226, пункті 228.8 статті 228, пункті 229.1.14 пункту 229.1 статті 229, пункті 230.8 статті 230, підпункті 258.2.6 пункту 258.2 статті 258, абзаці  третьому підпункту  266.7.2 пункту 266.7 статті 266, підпункті 296.1.2 пункту 296.1 статті 296, абзаці п’ятому підпункту 298.1.4 пункту 298.1, пункті 298.7, абзаці четвертому підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298, абзаці другому пункту 299.9 статті 299, пунктах 342.1 та 342.7 статті 342, пункті 343.4 статті 343 слова “податкову і митну” замінити словами “фінансову;”.

3. У пункті 14.1 статті 14:

1) у підпункті 14.1.11:

підпункт «г» підпункту викласти у такій редакції:

“г) заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком заборгованості осіб, пов'язаних з таким кредитором, та осіб, які перебувають з таким кредитором у трудових відносинах або перебували у трудових відносинах з таким кредитором та період між датою припинення трудових відносин таких осіб та датою прощення їх заборгованості не перевищує 3 роки;”;

у підпункті «ж» після слів “передбаченому законодавством ” доповнити словами “та щодо якої відсутня ймовірність отримання майбутніх економічних вигод;”; 

2) у підпункті 14.1.18 слова та знак “, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування у порядку та за критеріями, визначеними у розділі V цього Кодексу” виключити;

3) у підпунктах 14.1.37, 14.1.112, 14.1.128, 14.1.150 слова “гірничодобувного” замінити словами “гірничого” у відповідних відмінках;

4) підпункт 14.1.49 доповнити абзацом такого змісту:

“Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників), у зв'язку з розподілом частини чистого прибутку.”;

5) доповнити підпунктами 14.1.56, 14.1.561 ,14.1.562  такого змісту:

“14.1.56. електронна адреса - адреса електронної пошти (e-mail адрес) – запис, що ідентифікує поштову скриньку платника податків, з якої приймаються письмові документи в електронній формі та на яку контролюючим органом направляються письмові документи в електронній формі.

14.1.561. електронна ідентифікація – процедура використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну, юридичну особу або представника юридичної особи. Дозволені для використання технології для ідентифікації платників податків в електронному кабінеті платника податків визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;

14.1.562. електронний кабінет платника податків (далі «електронний кабінет») – це персональне автоматизоване робоче місце платника податків, робота в якому здійснюється он-лайн (через мережу Інтернет у режимі реального часу) без використання спеціально встановленого клієнтського застосування.

Електронний кабінет є захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом, який надає безконтактні способи взаємодії платників податків та контролюючих органів з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з питань, що виникають у зв’язку із реалізацією прав та обов’язків платника податків та/або контролюючого органу згідно із положеннями цього Кодексу та які можуть бути реалізовані засобами електронного зв’язку в електронній формі. Порядок функціонування електронного кабінету визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику”;

6) у підпункті 14.1.60 слова “забезпечує формування та” виключити;

7) підпункт  14.1.72 викласти у такій редакції: 

“14.1.72. земельний податок - обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачів (далі - податок для цілей розділу XII цього Кодексу)”;

8) підпункт  14.1.73 викласти у такій редакції: 

“14.1.73. землекористувачі - юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди, а також особи, які використовують земельну ділянку державної чи комунальної власності, на якій розташоване належне їм на праві власності будівля, споруда (їх частина), але право власності чи користування такою земельною ділянкою не оформлено (не переоформлено)”;

9) у підпункті 14.1.90 слова “фонді” замінити словом “капіталі”;

6) доповнити підпунктом 14.1.110  такого змісту:

“14.1.110. методолог електронного кабінету - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику”;

10) у підпункті е) підпункту 14.1.1291 слово та знак «гаражі,» виключити;

11) доповнити підпунктом 14.1.1371 такого змісту:

«14.1.1371  уповноважена особа контролюючого органу – керівник, заступник керівника або посадова (службова) особа контролюючого органу, уповноважена керівником такого органу на виконання певних його функцій.»;

12) доповнити підпунктом 14.1.1441 такого змісту:

“14.1.1441 письмовий документ - документ, створений на папері та/або в електронній формі з дотриманням вимог  законів щодо електронного документообігу, електронного підпису та електронних послуг, складання та/або подання та/або надіслання якого передбачається цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання цього Кодексу, та/або пов'язане із реалізацією прав та обов’язків платника податків та/або контролюючих органів згідно із нормами цього Кодексу”;

13) у підпункті 14.1.150 пункту 14.1. слова “за виключенням агломерації/грудкування руди з термічною обробкою, агломерацію та збагачення фізико-хімічними методами” виключити;

14) підпункти 14.1.162, 14.1.172, 14.1.173 та 14.1.175 викласти в такій редакції:

«14.1.162. пеня - сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми грошових зобов'язань та/або податкових зобов’язань, визначених платником податків та/або контролюючим органом у визначених цим Кодексом випадках, та не сплачених у встановлені законодавством строки.

14.1.172. податкова консультація – індивідуальна податкова консультація та узагальнююча податкова консультація, що надаються в порядку, передбаченому цим Кодексом;

14.1.173. узагальнююча податкова консультація – оприлюднення позиції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, стосовно практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, що склалася за результатами узагальнення індивідуальних податкових консультацій, наданих контролюючими органами платникам податків, та/або у разі виявлення обставин, що свідчать про неоднозначність окремих норм такого законодавства;

14.1.175. податковий борг - сума узгодженого податкового та/або грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної  пені, нарахованої у порядку визначеному цим Кодексом.»:

15) доповнити підпунктом 14.1.1721 такого змісту:

«14.1.172.1 індивідуальна податкова консультація – роз’яснення контролюючого органу, надане платнику податків стосовно практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий орган;»;

16) підпункт 14.1.226 викласти в такій редакції:

“14.1.226. самозайнята особа - платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить індивідуальну чи незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є найманим працівником в межах такої підприємницької, індивідуальної чи незалежної професійної діяльності.

Індивідуальна діяльність – діяльність фізичної особи зі здійснення роздрібної торгівлі на ринках та інших призначених для торгівлі місцях, надання побутових послуг населенню, зайняття традиційними народними промислами за умови, що вона займається такою діяльністю особисто (без використання найманої праці), не є найманим працівником в межах такої діяльності та не є підприємцем”;

17) доповнити підпунктом 14.1.226такого змісту:

“14.1.2261. сервісне обслуговування платників – надання адміністративних, консультаційних, довідкових, інформаційних, електронних та інших послуг, пов'язаних з реалізацією прав та обов'язків платника відповідно до вимог чинного законодавства з питань податкової, митної політики та політики з питань адміністрування єдиного внеску.”;

18) доповнити підпунктом 14.1.242  такого змісту:

“14.1.242. технічний адміністратор електронного кабінету (далі – "технічний адміністратор") – державне підприємство, що визначене центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та віднесене до сфери його управління, що здійснює заходи із розробки, створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення електронного кабінету, відповідає за виконання всіх етапів життєвого циклу такого програмного забезпечення, за його технічне і технологічне забезпечення, впровадження, функціонування, оновлення, модифікацію, усунення помилок, забезпечення цілісності та автентичності вихідного програмного коду електронного кабінету; здійснює технічні та технологічні заходи з надання, блокування та анулювання доступу до електронного кабінету відповідає за збереження та захист даних цього електронного сервісу;”;

4. Пункт 16.1 статті 16 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“16.1.14. у разі якщо платник податків самостійно обрав як спосіб взаємодії з контролюючим органом електронний кабінет - використовувати електронний кабінет для листування з контролюючими органами в електронній формі після проходження електронної ідентифікації в електронному кабінеті, крім платників податків-фізичних осіб, що не зареєстровані суб’єктами підприємницької діяльності, які використовують електронний кабінет для листування із контролюючим органом виключно за власним бажанням;».

5. У пункті 17.1 статті 17:

1) підпункт 17.1.12 виключити;

2) у підпункті 17.1.17 слова «надані контролюючими органами податкові консультації» замінити словами «в тому числі індивідуальну податкову консультацію, яка йому надана, а також узагальнюючу податкову консультацію»:

3) доповнити підпунктами 17.1.13, 17.1.14 такого змісту:

“17.1.13. самостійно обрати спосіб взаємодії з контролюючим органом в електронній формі через електронний кабінет, якщо інше не встановлено цим Кодексом;

17.1.14. реалізовувати права та обов’язки, які передбачені цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання цього Кодексу, та які можуть бути реалізовані в електронній формі засобами електронного зв’язку”.

6. У статті 191:

1) у підпункті 191.1.7 слова “проводять диференціацію платників податків” виключити;

2) у підпункті 191.1.25. слова “затверджують порядки, інструкції, положення, форми розрахунків, звітів, декларацій, інших" замінити словами "надають пропозиції щодо нормативних”;

3) підпункт 191.1.26 виключити;

4) підпункт 191.1.28. викласти в такій редакції:

«191.1.28. надають індивідуальні податкові консультації, інформаційно-довідкові послуги з питань податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;»;

5) підпункти 191.1.31, 191.1.36, 191.1.40, 191.1.41 виключити;

6) підпункт 191.1.41 пункту 191.1 статті 191 виключити;

7) підпункт 191.1.43 викласти в такій редакції:

“191.1.43. здійснюють моніторинг виконання показників розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами, затверджених фінансовими планами державних підприємств, господарських організацій,  у статутному капіталі яких є корпоративні права, що належать державі, їх дочірніми підприємствами;”;

7. Доповнити статтею 192 такого змісту:

“191.1.43. здійснюють моніторинг виконання показників розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами, затверджених фінансовими планами державних підприємств, господарських організацій,  у статутному капіталі яких є корпоративні права, що належать державі, їх дочірніми підприємствами;”;

7. Доповнити статтею 192 такого змісту:

“Стаття 192. Функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики в частині забезпечення формування та реалізації податкової та митної політики.

192.1.  Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, в частині забезпечення формування та реалізації податкової політики виконує такі функції:

192.1.1. здійснює загальне керівництво, контроль, моніторинг та координацію діяльності контролюючих органів;

192.1.2. затверджує процедури, регламенти, порядки, інструкції, положення, методичні рекомендації контролюючим органам, форми розрахунків, звітів, декларацій та будь-яких інших нормативно-правових та/або відомчих актів з питань, що належать до компетенції контролюючих органів;

192.1.3. прогнозує, аналізує надходження податків, зборів, платежів, визначених Податковим та Митним кодексами України, Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників, законодавства, угод про вступ до міжнародних організацій, інших міжнародних договорів України на надходження податків, зборів, платежів, надає пропозиції щодо збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;

192.1.4. забезпечує розвиток, організує впровадження та технічне супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, автоматизацію процедур, зокрема, контроль за повнотою та правильністю виконання митних формальностей, організовує впровадження електронних сервісів для суб'єктів господарювання контролюючими органами;

192.1.5. узагальнює практику застосування законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску, розробляє проекти нормативно-правових актів;

192.1.6. організовує інформаційно-аналітичне забезпечення та організовує автоматизацію процесів адміністрування контролюючими органами;

192.1.7. забезпечує іншим державним органам у встановлених законом випадках доступ до інформації з баз даних центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;

192.1.8. затверджує процедури, правила, регламенти функціонування та адміністрування баз даних, що використовуються в роботі контролюючих органів відповідно до їх компетенції;

192.1.9. видає податкові консультації в письмовій, електронній формах та узагальнюючі податкові консультації відповідно до цього Кодексу;

192.1.10. інші функції, передбачені законом;”.

8. У статті 20:

1) у пункті 20.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

“20.1. Контролюючі органи, крім державних податкових інспекцій, що здійснюють виключно функції сервісного обслуговування платників податків, мають право:”;

у підпункті 20.1.9 виключити речення: «У разі відмови платника податків (його посадових осіб або осіб, які здійснюють готівкові розрахунки та/або провадять діяльність, що підлягає ліцензуванню, патентуванню та/або сертифікації) від проведення такої інвентаризації або ненадання для перевірки документів, їх копій (за умови наявності таких документів) застосовуються заходи, передбачені статтею 94 цього Кодексу;»;

доповнити підпунктом 20.1.351 такого змісту:

«20.1.351. звертатися до суду щодо зобов’язання платника податків, який має податковий борг, укласти договір щодо  переведення права вимоги дебіторської заборгованості цього платника на контролюючий орган;»;

підпункт 20.1.43 виключити.

підпункт 20.1.45 викласти в такій редакції:

“20.1.45. здійснювати щоденне оброблення даних та інформації електронного кабінету, необхідне для виконання покладених на них функцій із адміністрування податків, зборів, митних платежів та реалізацією податкової і митної політики в межах наданих їм повноважень, що включає, але не виключно, прийняття, обробку та аналіз письмових документів та даних платників податків, здійснення повноважень, що передбачені законом та які можуть бути реалізовані в електронній формі засобами електронного зв’язку”;

доповнити підпунктом 20.1.46 такого змісту:

“20.1.46. здійснювати інші повноваження, передбачені законом”;

2) доповнити пунктом 20.2 такого змісту:

«20.2. Керівник контролюючого органу за погодженням з керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику надає посадовим (службовим) особам такого органу повноваження на підписання певних документів, передбачених цим Кодексом.

Кабінет Міністрів України має право встановити обмеження для надання керівниками контролюючих органів повноважень на підписання певних документів посадовим (службовим) особам такого органу.».

9. У статті 21:

1) пункт 21.1 доповнити підпунктом 21.1.8 такого змісту:

«21.1.8. щодня оприлюднювати на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику перелік та повноваження посадових (службових) осіб, уповноважених керівником такого органу на підписання певних документів у випадках, передбачених цим Кодексом.»;

2) у пункті 21.2 слова "посадові особи" замінити словами посадові (службові) особи";

10. Пункт 41.1 статті 41 викласти в такій редакції:

«41.1. Контролюючими органами є органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову, державну митну політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (далі - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику), його територіальні органи».

11. У статті 42:

1) пункт 42.2 викласти в такій редакції:

“42.2. Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його уповноваженому представнику) або надіслані у порядку, визначеному пунктом 42.4 цієї статті.”;

2) пункт 42.4 викласти в такій редакції:

42.4. З платниками податків, які подають звітність в електронній формі та/або пройшли ідентифікацію в електронному кабінеті, листування контролюючих органів здійснюється засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису шляхом одночасного направлення в робочий день документів на електронний кабінет платника податків та на його електронну адресу (адреси).

Датою вручення платнику податків письмового документа є день отримання контролюючим органом квитанції про отримання письмового документа, яка в автоматизованому порядку відправляється з електронного кабінету платника податків протягом робочого дня. У разі якщо така квитанція отримана контролюючим органом у вихідний день, датою вручення платнику податків письмового документа є перший робочий день.

У разі якщо контролюючий орган не направив документ платнику податків на його електронну адресу (адреси) в порядку передбаченому абзацом першим цього пункту, письмовий документ вважається не врученим платнику податків. 

У разі неотримання контролюючим органом протягом робочого дня з електронного кабінету платника податків квитанції у текстовому форматі, письмовий документ повинен бути надісланий за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручений платнику податків (його представнику).

На вимогу платника податків, контролюючий орган надає такому платнику податків відповідний документ у паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної вимоги (в письмовій або електронній формі) платника податків.”.

12. Доповнити статтею 421 такого змісту:

“Стаття 421. «Електронний кабінет»:

421.1. Електронний кабінет створюється та функціонує за такими принципами:

1) прозорість - обов’язкова публікація технічного завдання на розробку програмного забезпечення електронного кабінету та алгоритмів роботи такого програмного забезпечення, настанови для програміста та адміністратора на офіційному веб-сайті методолога електронного кабінету із забезпеченням цілісності та автентичності алгоритмів роботи програмного забезпечення електронного кабінету; 

2) контрольованість - можливість незалежної перевірки коректності роботи електронного кабінету через тестового платника (платників) на базі спеціально створеного тестового майданчику на веб-сайті методолога електронного кабінету; відсутності помилок у програмному забезпеченні, відхилень алгоритмів вихідного програмного коду від завдань, закріплених в технічному завданні на його розробку; перевірка несанкціонованого втручання у роботу програмного забезпечення електронного кабінету, шляхом встановлення порушення цілісності та автентичності вихідного програмного коду;

3) інтеграція із системами, що використовуються платниками податків- наявність API програмного інтерфейсу для електронного обміну даними (EDI - Electronic data interchange);

4) своєчасність усунення помилок - публікація на веб-сайті методолога електронного кабінету реєстру помилок, виявлених платниками податків, перевірка таких повідомлень та усунення помилок у встановлені цим Кодексом строки;

5) автоматизованість - повна автоматизацію процесів створення, прийняття, оброблення, зберігання письмових документів, оброблення та відображення даних (показників) письмових документів та інших облікових даних платника податків;

6) зручність - зрозумілий для платника податків інтерфейс електронного сервісу, який забезпечує доступ до всіх даних про такого платника податків та/або податкових документів стосовно такого платника податків он-лайн (через мережу Інтернет у режимі реального часу); 

7) доступність - безоплатне користування базовими сервісами всіма без виключення платниками податків. Порядок визначення базового сервісу визначається та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику. 

Користування додатковими сервісами є оплатним відповідно до положень діючого законодавства щодо надання адміністративних послуг;

8) спрощення взаємодії платників податків та контролюючого органу - прискорення електронного документообігу між ними;

9) здійснення автоматизованої фіксації дати і часу відправки, отримання письмових документів через електронний кабінет та будь-якої зміни даних, доступних в електронному кабінеті, за допомогою кваліфікованої електронної позначки часу. Інформація щодо дати і часу надсилання та отримання письмових документів, іншої кореспонденції, із ідентифікацією відправника та отримувача зберігається безстроково і може бути отримана через електронний кабінет у вигляді електронного документу, в тому числі у вигляді квитанції у текстовому форматі;

10) збереження за платниками податків під час використання електронного кабінету усіх прав, передбачених цим Кодексом;

11) заборона на створення обмежень у функціонуванні та/або можливостей використання платниками податків електронного кабінету, що передбачені цим Кодексом.

421.2. Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків згідно з цим Кодексом та нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу, в тому числі, але не виключно:

1) перегляд в режимі реального часу інформації стосовно платника податків, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з обліком платників податків та адмініструванням податків, зборів, митних платежів, здійснення податкового контролю, в тому числі, але не обмежуючись, даних оперативного обліку податків та зборів (в тому числі даних карток особових рахунків), даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість, даних системи електронного адміністрування реалізації пального, а також одержання такої інформації у вигляді письмового документу, який формується автоматизовано шляхом вивантаження відповідної інформації з електронного кабінету із накладенням електронного підпису посадової особи контролюючого органу та печатки контролюючого органу;

2) проведення звірки розрахунків платників податків з державним та місцевими бюджетами, а також одержання письмового документу, що підтверджує стан таких розрахунків, який формується автоматизовано шляхом вивантаження відповідної інформації з електронного кабінету із накладенням електронного підпису посадової особи контролюючого органу та печатки контролюючого органу;

3) управління сумами помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань відповідно до положень цього Кодексу; 

4) автоматизованого визначення обов’язкових для заповнення та подання форм податкової звітності та рахунків для сплати податків і зборів платника податків;

5) заповнення, перевірка та подання податкових декларацій, звітності до контролюючого органу;

6) реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

7) доступ платників податків до системи електронного адміністрування податку на додану вартість в розрізі поточних значень всіх доданків та від’ємників, передбачених пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу в режимі перегляду у реальному часі та доступу до даних Єдиного реєстру податкових накладних, включаючи можливість формування, перевірки та підтвердження податкових накладних, складених платником податку чи його контрагентами за вчиненими між ними правочинами, для цілей формування податкового кредиту платником податків, перевірка та визначення дати і часу реєстрації таких накладних та/або розрахунків коригування, а також перегляд інформації про незареєстровані податкові накладні та/або розрахунки коригування до них, подані на реєстрацію платником податку, із зазначенням причини відмови у їх реєстрації;

8) інформування платників податків щодо призначення, ходу та результатів його перевірок, передбачених цим Кодексом, в тому числі, але не виключно, отримання наказу про призначення перевірки; отримання акта або довідки, яким оформлені результати перевірки;

9) забезпечення можливості адміністративного оскарження будь-яких рішень контролюючих органів, в тому числі, але не виключно, подання заперечень на акт або довідку, якими оформлені результати перевірки; подання скарги на податкове повідомлення-рішення або інше рішення, дію або бездіяльність контролюючого органу чи посадової особи контролюючого органу, у тому числі, але не виключно, рішення про коригування митної вартості, рішення щодо класифікації товарів для митних цілей, про визначення країни походження, рішення щодо підстав для надання податкових пільг тощо);

10) інформування щодо статусу контрагентів за публічно доступними даними інформаційних ресурсів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, інших реєстрів та баз даних, які ведуться згідно із цим Кодексом, включаючи надання інформації про контрагентів платника податків, щодо яких прийнято рішення про ліквідацію юридичної особи, про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, або яких притягнуто до відповідальності за порушення законів з питань оподаткування (виключно після остаточного узгодження санкцій та зобов’язань);

11) взяття на облік, внесення змін до облікових відомостей, зняття з обліку (у тому числі взяття на облік, внесення змін до облікових відомостей та зняття з обліку осіб, які здійснюють операції з товарами у порядку, визначеному Митним кодексом України), переходу на спеціальні режими оподаткування та інших реєстраційних дій;

12) подання звернень та інших документів на отримання ліцензій, дозволів на поміщення товарів у митні режими, дозволів на провадження митної брокерської діяльності, відкриття та експлуатацію магазинів безмитної торгівлі, митного складу, вільної митної зони комерційного та сервісного типу, складу тимчасового зберігання, вантажного митного комплексу, а також звернень та інших документів з приводу винесення попередніх рішень у порядку та на умовах, передбачених Митним кодексом України;

13) подання заяв та інших документів для отримання статусу уповноваженого економічного оператора;

14) подання звернень та інших документів з метою реєстрації об’єкту інтелектуальної власності у митному реєстрі об’єктів інтелектуальної власності; отримання повідомлень від митниць про призупинення митного оформлення на підставі даних митного реєстру об’єктів інтелектуальної власності та подальшого листування з правовласником з приводу призупинення такого митного оформлення;

15) подання заяв та інших документів з метою отримання документів, що підтверджують країну походження, які видаються митницями (зокрема, сертифікатів EUR.1);

16) подання повідомлення про помилки, що виявлені в роботі електронного кабінету;

17) забезпечення взаємодії платників податків з контролюючими органами з інших питань, передбачених цим Кодексом, яка може бути реалізована в електронній формі засобами електронного зв’язку.

421.3. Програмне забезпечення електронного кабінету  є державною власністю.

421.4. Платники податків мають доступ до електронного кабінету на правах користувача. Контролюючі органи є користувачами електронного кабінету, а також здійснюють щоденне оброблення даних та інформації електронного кабінету, яке є необхідним для виконання покладених на них функцій із адміністрування податків, зборів, митних платежів та реалізацією податкової і митної політики в межах наданих їм повноважень, але без права доступу до програмного забезпечення електронного кабінету та алгоритмів його роботи.

421.5. Платник податку стає користувачем електронного кабінету після проходження безпосередньо в такому кабінеті електронної ідентифікації з використанням електронного підпису та печатки (за наявності) з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу, електронного підпису та електронних послуг або тих сервісів ідентифікації, використання яких дозволяється методологом електронного кабінету.  

Контролюючому органу забороняється вимагати  від платника податків вчинення додаткових дій, які не передбачені цим пунктом, для того, щоб отримати право бути користувачем електронного кабінету.

Починаючи з дня, наступного за днем електронної ідентифікації платника податків в електронному кабінеті, крім вихідних та святкових днів, взаємодія контролюючого органу з платником податків – юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, яка може бути реалізована в електронній формі засобами електронного зв’язку, здійснюється через електронний кабінет таких платників податків. Платники податків-фізичні особи мають право самостійно визначати спосіб взаємодії із контролюючим органом (в тому числі в електронній формі через електронний кабінет), про що роблять відповідну позначку в електронному кабінеті.

421.6. Операційним днем роботи електронного кабінету, протягом якого він працює в повному обсязі (без обмежень), є проміжок часу щоденно з 6 години 00 хвилин до 22 години 00 хвилин. Проміжок часу з 22 години 00 хвилин до 6 години 00 хвилин використовуються для технічного і технологічного забезпечення та обслуговування електронного кабінету, у зв’язку із чим робота електронного кабінету може бути обмежена.

421.7. Платник податків може отримати будь-який документ, що стосується такого платника податків та має бути виданий йому контролюючим органом згідно з законодавством України, або інформацію з баз даних щодо такого платника податків шляхом вивантаження відповідної інформації з електронного кабінету із накладенням електронного підпису посадової особи контролюючого органу та печатки контролюючого органу з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу, електронного підпису та електронних послуг. 

421.8. У разі виявлення платником податків помилок у роботі електронного кабінету він має право надіслати через електронний кабінет повідомлення технічному адміністратору про виявлену помилку. 

421.9. Технічний адміністратор зобов’язаний здійснити перевірку наявності помилки згідно з повідомленням платника податків  протягом 72 годин після надходження такого повідомлення, крім вихідних та святкових днів, про результати якої повідомити платника податків у цей же строк. Якщо технічний адміністратор визнає наявність помилки, то він зобов’язаний усунути таку помилку протягом 48 годин після направлення відповіді платнику податків про результати перевірки повідомлення платника податків про помилку, якщо інші строки її виправлення не будуть встановлені методологом електронного кабінету. Якщо така помилка призводить до порушення прав платників податків або передбачає притягнення платників податків до відповідальності, технічний адміністратор повідомляє всіх платників податків через електронний кабінет про існування такої помилки та про час, необхідний для її усунення і відновлення порушених прав платників податків.

421.10 Методолог електронного кабінету забезпечує:

а)   визначення методологічних та методичних основ створення та функціонування електронного кабінету;

б)  підготовку та затвердження технічного завдання на розробку, оновлення, модифікацію, усунення помилок програмного забезпечення електронного кабінету, 

в)   затвердження та перевірку алгоритмів роботи програмного забезпечення на відповідність вимогам чинного законодавства;

г)   цілісність та автентичність вихідного програмного коду електронного кабінету;

д)     збереження даних, що містяться в електронному кабінеті,

е) контроль за збереження даних, що містяться в електронному кабінеті, за відсутністю технічного втручання в дані або підміни даних в електронному кабінеті;

ж) встановлення строків усунення помилок в програмному забезпечені електронного кабінету або алгоритмів його роботи у випадках, коли усунення помилки технічно не можливе у встановлені цим Кодексом строки;

з) здійснення інших функцій, необхідних для забезпечення функціонування електронного кабінету.

421.11. Платник податків звільняється від відповідальності у разі, якщо у роботі електронного кабінету виявлена помилка і така помилка визнана технічним адміністратором електронного кабінету. Якщо порушення податкового законодавства спричинені такими помилками у роботі електронного кабінету, контролюючим органам забороняється визначати платнику податків грошове зобов’язання, застосовувати штрафні санкції та нараховувати пеню, ініціювати притягнення платника податків та/або його посадових осіб до адміністративної, кримінальної відповідальності.

421.12. Якщо технічний адміністратор не надсилає відповіді про результати перевірки повідомлення про помилку у встановлений цим Кодексом строк або заперечує наявність помилки у програмному забезпеченні електронного кабінету, платник податків має право звернутися до осіб, уповноважених здійснювати незалежну перевірку коректності роботи електронного кабінету через тестового платника (платників) на базі спеціально створеного тестового майданчику на веб-сайті технічного адміністратора електронного кабінету, критерії (вимоги) до яких встановлюються Кабінетом Міністрів України. Якщо в ході тестування буде встановлена помилка в роботі електронного кабінету (включаючи помилки алгоритмів програмного забезпечення), такі уповноважені особи повідомляють про це технічного адміністратора та методолога електронного кабінету. Направлене повідомлення автоматично включається в реєстр помилок, виявлених особами, уповноваженими здійснювати незалежну перевірку коректності роботи електронного кабінету, який публікується на веб-ресурсі методолога електронного кабінету у публічному доступі. Технічний адміністратор зобов’язаний усунути виявлену помилку протягом 48 годин після отримання повідомлення від таких уповноважених осіб, якщо інші строки її виправлення не будуть встановлені методологом електронного кабінету. Якщо така помилка призводить до порушення прав платників податків або передбачає притягнення платників податків до відповідальності, адміністратор повідомляє всіх платників податків через електронний кабінет про існування такої помилки та про час, необхідний для її усунення і відновлення порушених прав платників податків.

421.13. Якщо помилка, що виявлена особами, уповноваженими здійснювати незалежну перевірку коректності роботи електронного кабінету, не буде усунена технічним адміністратором у встановлений підпунктом 421.9 статті 42 цього Кодексу строк, то платник податків має право звернутися до суду за захистом своїх прав та охоронюваних інтересів, про що повідомляє контролюючий орган, технічного адміністратора та методолога електронного кабінету через електронний кабінет. Протягом всього часу судового розгляду такого звернення платника податків контролюючим органам забороняється визначати платнику податків грошове зобов’язання, застосовувати штрафні санкції та нараховувати пеню, ініціювати притягнення платника податків та/або його посадових осіб до адміністративної, кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства, що можуть бути спричинені помилкою у роботі електронного кабінету. ”.

13. У статті 43:

1) назву статті  доповнити знаком та словом , пені»;

2) доповнити новими підпунктами 43.3.1  та 43.4.1 такого змісту:

«43.3.1 Контролюючим органам для здійснення повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошового зобов'язання (в тому числі пені) забороняється вимагати у платника податків документ, який підтверджує відсутність у нього податкового боргу.

43.4.1 У разі повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначеному пунктом 2001.5 статті 2001 цього Кодексу, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а у випадку його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість чи на момент фактичного повернення коштів шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.»;

3) пункту 43.4 викласти у такій  редакції:

«43.4. Платник податків подає заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань (в тому числі пені) у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового та/або податкового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.»;

4) абзац другий пункту 43.5 викласти в такій редакції:

«На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п'яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених податкових та/або грошових зобов'язань, пені платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.»;

5) пункт 43.6 викласти в такій редакції:

«43.6. Повернення помилково та/або надміру сплачених податкових та/або грошових зобов'язань, пені платникам податків здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані.»;

6) доповнити пунктом 43.7 такого змісту:

«43.7. У разі якщо сума помилково та/або надміру сплаченого податкового та/або грошового зобов’язання, пені платника податків, яка виникла після 01 січня 2017 року, не була вчасно повернута останньому у порядку та у строки, передбачені цим Кодексом, така сума вважається заборгованістю бюджету. 

На суму заборгованості бюджету нараховується пеня із розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої за кожний календарний день прострочення у її сплаті, включаючи день погашення (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження).»

14. У статті 44:

1) у пункті 44.3 після слів «не менш як 1095 днів» доповнити словами і знаками  «(при здійсненні контрольованих операцій - не менш як 2555 днів)»;

2) у пункті 44.7 в абзаці першому слова «призначив проведення перевірки» замінити словами «проводить перевірку»; 

3) абзац другий пункту 44.7 викласти в такій редакції: 

«Протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта перевірки, платник податків має право надати до контролюючого органу, що проводив перевірку, заперечення та/або додаткові документи, які підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності».

15. Статтю 45 доповнити підпунктом 45.3 такого змісту:

“45.3. Під час електронної ідентифікації в електронному кабінеті автоматично з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань заповнюються графи з інформацією про телефон, податкову адресу такого платника та електронну адресу (адреси).”.

16. У статті 46:

1) пункт 46.1 після слів “сплата податкового зобов'язання” доповнити словами “ або відображаються обсяги операції (операцій), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування і сплати податку і збору,”;

2) пункт 46.2 викласти в такій редакції:

“46.2. Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім суб’єктів малого підприємництва) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. 

Платники податку на прибуток, суб’єкти малого підприємництва, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. 

Платники податку на прибуток – виробники сільськогосподарської продукції, які обрали річний податковий (звітний) період відповідно до підпункту 137.4.1 пункту 137.4 статті 137 цього Кодексу, складають та подають з відповідною податковою декларацією фінансову звітність за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік та за перше півріччя поточного звітного року.

Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики, та річну фінансову звітність.

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до цього пункту платниками податку на прибуток та неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та її невід’ємною частиною.” ;

17. Пункт 48.4 статті 48 доповнити абзацами такого змісту;

“дата та номер рішення про включення неприбуткової організації до   Реєстру неприбуткових установ та організацій;

ознака неприбутковості організації;

повне найменування нерезидента;

місцезнаходження нерезидента;

назва та код країни резиденції нерезидента.” ;

18. У статті 49:

1) абзац перший пункту 49.2 доповнити реченням такого змісту: 

«Цей абзац застосовується до всіх платників податків, в тому числі й платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.»;

2) в абзаці другому пункту 49.2 цифру  “16” замінити  цифрою  “43”;

3) у пункті 49.4 1. слова «забезпечує формування та» виключити;

4) пункт 49.17 виключити.

19. Главу 3. Податкові консультації викласти в такій редакції: 

«Стаття 52. Податкова консультація

52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на контролюючі органи, протягом 35 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

Звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій чи електронній формі повинно містити:

- найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, податкова адресу, а також номер засобу зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;

- код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб);

- зазначення в чому є практична необхідність отримання податкової консультації;

- позицію платника податків стосовно практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган (у разі наявності); 

- підпис платника податків,

- дату підписання звернення.

На звернення платника податків, яке не відповідає вимогам, зазначеним у цьому пункті, податкова консультація не надається, а направляється відповідь в порядку та строки, передбачені Законом України "Про звернення громадян".

52.2. Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

52.3. За вибором платника податків індивідуальна податкова консультація надається в усній, письмовій або електронній формі. Індивідуальна податкова консультація, надана в письмовій або електронній формі, обов’язково повинна містити назву - податкова консультація, реєстраційний номер в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій, опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, вказаних у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких норм законодавства.

52.4. Індивідуальні податкові консультації надаються:

в усній формі - контролюючими органами;

у письмовій або електронній формі - контролюючими органами в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональними територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Індивідуальна податкова консультація, надана в письмовій або електронній формі, підлягає реєстрації в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій та розміщенню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків, коду ЄДРПОУ (реєстраційного номеру облікової картки) та його податкової адреси. 

Доступ до зазначених єдиної бази та веб-сайту є безоплатним та вільним. Порядок ведення та форма єдиної бази індивідуальних податкових консультацій визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

52.5. Контролюючий орган в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональний територіальний орган зобов'язаний направити до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, індивідуальну податкову консультацію протягом 25 календарних днів, що настають за днем отримання звернення платника податків на отримання індивідуальної податкової консультації, для розгляду питання про внесення відомостей  про таку консультацію до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, про що повідомляє платника податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, отримавши індивідуальну податкову консультацію від контролюючого органу, який йому підпорядковується, протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання такої консультації, але не більше 35 календарних днів, що настають за днем отримання контролюючим органом відповідного звернення платників податків, приймає одне із таких рішень:

- про внесення відомостей про індивідуальну податкову консультацію до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який йому підпорядковується; 

- про відмову у внесенні відомостей до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, з одночасним наданням платнику податку від свого імені індивідуальної податкової консультації та внесенням відомостей про таку консультацію до зазначеного реєстру, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення  контролюючий орган, який йому підпорядковується, та платника податків, у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

52.6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, проводить періодичне узагальнення індивідуальних податкових консультацій, а також аналізує обставини, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, шляхом надання узагальнюючих податкових консультацій, які затверджуються наказом цього органу. 

Узагальнюючі податкові консультації підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, протягом 5 календарних днів з дня їх надання.

Стаття 53. Наслідки застосування податкових консультацій

53.1. Не може бути притягнуто до відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платника податків (податкового агента та/або його посадову особу), який діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації, наданої йому у письмовій або електронній формі після 01 січня 2017 року, а також узагальнюючої податкової консультації, за діяння, що містить ознаки податкового правопорушення, зокрема, на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація була змінена або скасована.

Положення абзацу першого цього пункту застосовуються до індивідуальної податкової консультації за умови, що вона зареєстрована в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій.

У разі якщо положення індивідуальної податкової консультації суперечить положенням узагальнюючої податкової консультації, то застосовуються положення узагальнюючої податкової консультації.

Платник податків та/або податковий агент, які діяли відповідно до податкової консультації, не звільняються від обов’язку сплати  податкового зобов’язання, визначеного цим Кодексом.

53.2. Платник податків може оскаржити до суду наказ про затвердження узагальнюючої податкової консультації або надану йому індивідуальну податкову консультацію як правовий акт індивідуальної дії, викладені в письмовій або електронній формі, які, на думку такого платника податків, суперечать нормам або змісту відповідного податку чи збору.

Скасування судом наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації або індивідуальної податкової консультації є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду.

Протягом 30 календарних днів із дня набрання законної сили рішенням суду про скасування наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації або індивідуальної податкової консультації центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або контролюючий орган з урахуванням висновків суду зобов’язані опублікувати узагальнюючу податкову консультацію або надати платнику податків індивідуальну податкову консультацію.».

20. У пункті 56.9 статті 56:

в абзаці першому слова «Керівник (його заступник або інша уповноважена посадова особа)» замінити словами «Уповноважена особа»;

в абзацах другому та третьому слова «керівника (його заступника або іншої уповноваженої посадової особи)» заміни словами «уповноваженої особи контролюючого органу» 

21. У підпункті 57.1 1.2. пункту 57.1 1 статті 57:

 1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Сума попередньо сплачених протягом податкового (звітного) періоду авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за такий податковий (звітний) період.”;

2) після абзацу четвертого доповнити абзацом такого змісту:

“У разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму нарахованого податкового зобов'язання підприємством - емітентом корпоративних прав за такий податковий (звітний) період, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступних подткових (звітних) періодів до повного його погашення, а при отриманні від'ємного значення об'єкта оподаткування такого наступного періоду - на зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових (звітних) періодів до повного його погашення.”;

абзаци п’ятий – восьмий вважати абзацами шостим – дев’ятим;

3) у абзаці шостому слова “за звичайними цінами” замінити словами “ з принципом “витягнутої руки”;

22. У статті 58:

1) в абзаці п’ятому пункту 58.1 після слів «граничні строки сплати грошового зобов'язання та/або строки виправлення платником податків показників податкової звітності;» доповнити словами «попередження про необхідність складення та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної або про необхідність виправлення помилок, допущених при зазначенні реквізитів податкової накладної – у випадках передбачених цим Кодексом»;

2) абзаци перший і другий пункту 58.3 викласти в такій редакції:

«Податкове повідомлення-рішення вважається належним чином врученим платнику податків (крім фізичних осіб), якщо його надіслано у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження фізичної особи з повідомленням про вручення або у порядку, визначеному пунктом 42.4 статті 42 цього Кодексу. У такому самому порядку надсилаються податкові вимоги та рішення про результати розгляду скарг».

23. Пункт 59.1 статті 59 викласти в такій редакції:

«59.1. У разі, коли у платника податків виник податковий борг,контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога може надсилатись (вручатись) контролюючим органом за місцем обліку платника податків (основне та/або неосновне місце обліку), в якому обліковується податковий борг платника податків.

Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує шістдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків.».

24. У статті 61:

1) у пункті 61.1 після слів “що вживаються контролюючими органами” доповнити словами “та координуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику,”

2) пункт 61.3 статті 61 викласти в такій редакції:

“61.3. Органи Служби безпеки України, Національної поліції, Фінансової поліції, прокуратури, інші правоохоронні органи та їх службові (посадові) особи не можуть брати безпосередньої участі у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами, та проводити перевірки суб'єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування”.

25. У статті 63:

1) в абзаці другому пункту 63.3 та пункті 63.13 слова «забезпечує формування та» виключити;

2) в абзаці першому пункту 63.10 слова "державну податкову і митну політику" замінити словами "державну фінансову політику";

3) пункт 63.12 викласти в такій редакції:

“63.12. Інформація, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з обліком платників податків, вноситься до інформаційних баз даних центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або державного підприємства, що належить до сфери відання такого центрального органу виконавчої влади, і використовується у порядку, встановленому цим органом.”.

26. У пункті 64.6 статті 64 слова “у підпункті 153.13.10 пункту 153.13 статті 153 або” виключити;

27. У першому реченні пункту 66.4 статті 66 слова "бухгалтерського та/або" виключити. 

28. У статті 70:

в абзаці першому пункту 70.1 та пункті 70.8 слова «забезпечує формування та» виключити.

29. У пункті 71.1 статті 71 після слів "комплекс заходів" доповнити словами ", що координується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику,". 

30. Підпункт 72.1.5 пункту 72.1 статті 72 викласти в редакції:

«72.1.5. за наслідками податкового контролю».

31. У статті 73:

в абзаці другому пункту 73.3 статті 73 слова «керівником (заступником керівника) контролюючого органу" замінити словами "( уповноваженою особою контролюючого органу)";

абзаци п’ятнадцятий і шістнадцятий пункту 73.3 статті 73 викласти в такій редакції:

«Запит вважається належним чином врученим, якщо його надіслано у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження (за виключенням проведення зустрічної звірки) протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). 

У разі проведення зустрічної звірки платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту. Документальне підтвердження цієї інформації може бути надано лише за згодою платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин.

У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому - п’ятому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.»;

пункт 73.5 викласти в такій редакції:

«73.5. З метою отримання податкової інформації, необхідної у зв’язку з проведенням перевірок, контролюючі органи мають право здійснювати зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання щодо платника податків.

Зустрічною звіркою вважається співставлення даних, отриманих від суб'єкта господарювання, що здійснюється контролюючими органами з метою отримання податкової інформації.

Під час проведення зустрічної звірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність звірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у письмовому запиті контролюючого органу на проведення зустрічної звірки.

Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

За результатами зустрічних звірок складається довідка, яка надається суб'єкту господарювання у десятиденний термін.

Повторне здійснення зустрічних звірок контролюючими органами з одного й того самого питання заборонено.».

32. У статті 74:

пункт 74.1 викласти в такій редакції:

“74.1. Податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, зберігається в інформаційних базах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або державного підприємства, що належить до сфери відання такого центрального органу виконавчої влади, та безпосередньо опрацьовується їх посадовими (службовими) особами та контролюючими органами. 

Перелік інформаційних баз, а також форми і методи опрацювання інформації визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та реалізує державну фінансову політику.”;

доповнити пунктом 74.3 такого змісту:

“74.3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, зобов’язаний публікувати  на своєму офіційному веб-сайті відкритий вихідний програмний код поточної версії програмного забезпечення інформаційних баз, та всіх змін до нього, із забезпеченням цілісності та автентичності вихідного програмного коду”.

33. У статті 75:

підпункт 75.1.1. пункту 75.1 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Предметом камеральної перевірки може бути також своєчасність подання податкових декларацій (розрахунків), та/або своєчасність реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі та/або розрахунків коригування до податкових накладних, виправлення помилок у податкових накладних та/або сплати узгодженої суми податкового (грошового) зобов’язання виключно на підставі даних, що зберігаються (опрацьовуються) у відповідних інформаційних базах.»;

у абзаці четвертому підпункту 75.1.2 пункту 75.1 слово «обставин» замінити словом «підстав»;

у підпункті 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 слово «патентів» виключити.

34. У статті 76:

у пункті 76.1 слова «керівника» замінити словами «уповноваженої особи»;

доповнити статтю новим пунктом 76.3 такого змісту:

«76.3. Камеральна перевірка може бути проведена лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання.

А щодо своєчасної сплати узгоджених сум податкових (грошових зобов’язань) – протягом 30 днів від настання строку сплати.».

35. У статті 77:

1) пункт 77.1 доповнити абзацом такого змісту:

“План-графік перевірок оприлюднюється на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.»; 

2) в абзаці четвертому пункту 77.2 статті 77 цифру  “16” замінити цифрою  “43”;

3) у пункті 77.3 після слів «своєчасності сплати» доповнити словами «митних платежів»;

4) у пункті 77.4 слова «керівником» замінити словами «уповноваженою особою»;

36. У статті 78:

1) у пункті 78.1:

в абзаці першому слово «обставин» замінити словом «підстав»;

у підпункті 78.1.1 та підпункті 78.1.4 цифру «10» замінити цифрою «15» та після слів «з дня» доповнити знаком та словами «, наступного за днем»;

підпункт 78.1.3 доповнити реченням такого змісту:

«Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для її проведення;»;

у підпункті 78.1.5 після слів «акта перевірки» доповнити словами «та/або додаткові документи в порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу,» та новими абзацами такого змісту:

«Наказ про проведення документальної позапланової перевірки з підстав зазначених у цьому підпункті приймається:

- у разі розгляду заперечення до акта перевірки та/або додаткових документів в порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу,  - контролюючим органом, який проводив перевірку;

- під час проведення процедури адміністративного оскарження - контролюючим органом вищого рівня, який розглядає скаргу платника податків;»

у абзаці другому підпункту 78.1.9 слова «пояснень та документального підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначається інформація зі скарги» замінити словами «протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання письмового запиту контролюючого органу, в якому зазначається інформація зі скарги, пояснення та документальне підтвердження на цей запит;»;

у підпункті 78.1.11 слова «або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора»  виключити;

у абзаці другому підпункту 78.1.12 слово «Рішення» замінити словом «Наказ»;

доповнити пунктом 78.1.19. такого змісту:

«78.1.19. платником податків не надано для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту. Така перевірка проводиться виключно з питань, що зазначені у запиті контролюючого органу.»;

2) у абзаці другому цифри та знаки «78.1.11» виключити;

3) у пункті 78.3 слова «податкової міліції», «податковою міліцією» замінити словами «правоохоронних органів» у відповідному відмінку;

4) у пункті 78.4 слово «керівник» замінити словами «уповноважена особа», слова «під розписку» замінити словами та знаком «у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу,».

37. У статті 79:

у пункті 79.1 слово «керівником» замінити словами «уповноваженою особою», слово «обставин» замінити словом «підстав»;

у пункті 79.2 слово «керівника» замінити словами «уповноваженої особи», слова «надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку» замінити словами «вручення платнику податків (його представнику) у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу,».

38. У статті 80: 

1) у пункті 80.2:

слово «керівника» замінити словами «уповноваженої особи», слово «обставин» замінити словом «підстав»;

у підпунктах 80.2.2, 80.2.5, 80.2.7 після слів «у разі» доповнити словами «наявності та/або»;

підпункт 80.2.5 доповнити словами та знаками «(нафтопродуктів, палива моторного альтернативного, скрапленого газу);»

у підпункті 80.2.6 слова «визначених у пункті 75.1.3;» замінити словами «непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи; проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); виявлення спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на контрольній стрічці, створеній в електронній формі; наявності ліцензій, свідоцтв; дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).»

1) пункт 80.3 викласти у такій редакції: 

«80.3. Фактична перевірка, що здійснюється за наявності підстави, визначеної у підпункті 80.2.6 пункту 80.2 цієї статті, може бути проведена для контролю щодо припинення порушень законодавства з питань, визначених у вказаному підпункті, одноразово протягом 12 місяців з дати складання акта за результатами попередньої перевірки.».

39. У статті 81:

У абзаці другому та третьому пункту 81.1 слова  "керівника контролюючого органу або його заступника" замінити словами «уповноваженої особи контролюючого органу";

абзац п’ятий пункту 81.1 після слів «цим пунктом,» доповнити словами «відсутність законних підстав для здійснення перевірки,»;

пункт 81.2 викласти в новій редакції:

«81.2. У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки посадовими (службовими) особами контролюючого органу за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка (для документальної виїзної перевірки) або за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника (для фактичної перевірки), вказаному у направленні на перевірку, невідкладно складається у двох примірниках акт, який засвідчує факт відмови, із зазначенням заявлених причин відмови, один примірник якого вручається під підпис, відразу після його складання, платнику податків та/або уповноваженій особі платника податків.

Посадова (службова) особа платника податків (його представник або особа, яка фактично проводить розрахункові операції) має право надати свої письмові пояснення до складеного контролюючим органом акту. 

У разі відмови платника податків та/або його посадових (службових) осіб (представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) розписатися в акті, який засвідчує факт відмови у допуску до проведення перевірки, посадовими (службовими) особами контролюючого органу складається акт, який засвідчує факт відмови в отриманні акту та/або наданні письмових пояснень до нього.

У разі якщо посадові (службові) особи контролюючого органу відповідно до вимог цього пункту не склали акт за місцем фактичного провадження платником податків діяльності або не надали його платнику податків (уповноваженій особі платника податків), то акт, який засвідчує факт відмови у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки, мають право скласти посадові (службові) особи платника податків (його представники або особи, які фактично проводять розрахункові операції). Платник податків зобов'язаний протягом 1 робочого дня надіслати або вручити нарочним примірник такого акту контролюючому органу, який призначив проведення перевірки.».

40. У статті 82:

У підпункті 82.1 цифри «30», «10», «20», «15», «5», «10» замінити цифрами «45», «15», «30», «23», «8», «15» відповідно;

У пунктах 82.1, 82.2, 82.3, 82.4 слово «керівника» замінити словами «уповноваженої особи»; 

у абзаці першому пункту 82.4  слово «великого» виключити;

у абзацах першому і другому пункту 82.4 слова: «рекомендованим листом з повідомленням про вручення,» замінити словами «у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу,».

41. Підпункт 83.1.6 пункту 83.1 статті 83 перед словами «інші матеріали» доповнити словами та знаком «податкові консультації,»

42. У статті 84:

у пункті 84.2 слова «керівника (або його заступника) контролюючого органу)" замінити словами " уповноваженої особи контролюючого органу";

у пункті 84.3 слова «керівник (або заступник)" замінити словами уповноважена особа"

43. У статті 85:

1) абзац другий пункту 85.2 викласти в такій редакції:

«При цьому великий платник податків зобов'язаний також надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб копії наступних документів, що створюються ним в електронній формі: з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів), не пізніше двох робочих днів, наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки»;

2) у пункті 85.4 після слова «посадові» доповнити словом та знаками «(службові)»;

3) пункт 85.8 виключити.

44. У статті 86:

1) у пункті 86.4:

у абзаці другому перше речення викласти в новій редакції: 

«Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки протягом трьох робочих днів після його реєстрації вручається особисто платнику податків чи його представникам або надсилається у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.»;

у другому і третьому реченні слово «законних» виключити;

2) у пункті 86.7:

перше речення абзацу першого викласти в новій редакції такого змісту:

«У разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення та/або додаткові документи в порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта (довідки).»;

у другому реченні абзацу першого після слова «заперечення» доповнити словами « та/або додаткові документи», слово «п'яти» замінити словом «семи»;

третє речення абзацу першого викласти в новій редакції такого змісту:

«Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень та/або додаткових документів, про що такий платник податку зазначає у запереченнях та/або листі про надання додаткових документів в порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу.»

другий абзац пункту викласти в такій редакції:

«У разі якщо платник податку виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів, зазначивши про це в запереченні та/або листі про надання додаткових документів в порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, контролюючий орган зобов'язаний повідомити такого платника податків про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень та/або листа про надання додаткових документів в порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, але не пізніше ніж за чотири робочих дні до дня їх розгляду. 

Повідомлення повинно бути надіслано у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.»;

В абзаці третьому слова «керівника відповідного контролюючого органу (або уповноваженого ним представника)» замінити словами «уповноваженої особи відповідного контролюючого органу»;

в абзаці четвертому слова "керівником контролюючого органу (або його заступником)" замінити словами "уповноваженою особою контролюючого органу";

3) пункт 86.8 викласти в новій редакції:

«86.8. Податкове повідомлення-рішення приймається уповноваженою особою контролюючого органу протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку, передбаченому статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень (за результатами фактичної перевірки - з дня реєстрації (надходження) акта такої перевірки до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків), а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки та/або додаткових документів, поданих в порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень та/або додаткових документів і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.».

45. У статті 87:

1) У пункті 87.1:

абзац другий викласти у такій редакції:

«Джерелом самостійної сплати грошових зобов'язань з податку на додану вартість є суми коштів, джерела яких зазначені в абзаці першому цього пункту, та обліковуються в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.  У випадках сплати податкових зобов'язань, що виникли до 1 липня 2015 року, та/або погашення податкового боргу, за податковими зобов’язаннями, що виникли до 1 липня 2015 року, перерахування коштів до бюджету здійснюється  безпосередньо з поточних рахунків платника податку, відкритих у банках.»;

в абзаці п’ятому після слів «до відповідних бюджетів» доповнити словами та знаками: «(крім сум помилково/надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість);»;

в абзаці сьомому:

у реченні першому після слів «не можуть бути джерелом погашення податкового боргу, крім погашення податкового боргу з податку на додану вартість» доповнити словами та знаками «(за винятком податкового боргу, що виник до 1 липня 2015 року)»;

речення друге доповнити знаками та словами «(за винятком сум податкового боргу, по яких сформовано реєстр відповідно до п.2001.6 статті 2001 цього Кодексу)».

2) доповнити пунктом 87.1такого змісту:

«87.1. Погашення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків може бути здійснено шляхом проведення взаєморозрахунків непогашених зустрічних грошових зобов’язань відповідного бюджету перед таким платником податків, що виникли згідно з нормами податкового або бюджетного законодавства чи цивільно-правових угод, строк погашення яких настав до моменту виникнення грошових зобов’язань платника податків. Таке погашення здійснюється на підставі заяви платника податків за рішенням керівника (заступника керівника) контролюючого органу. Учасниками таких взаєморозрахунків можуть бути один або декілька платників податків. Порядок проведення взаєморозрахунків визначається Кабінетом Міністрів України.».

3) пункт 87.5 викласти у такій редакції:

«87.5. У разі якщо здійснення заходів щодо погашення податкового боргу платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, не привело до повного погашення суми податкового боргу або у разі недостатності у платника коштів для погашення податкового боргу, контролюючий орган визначає дебіторську заборгованість платника податків, строк погашення якої настав, джерелом погашення податкового боргу такого платника податків.

Контролюючий орган укладає з платником податків договір щодо  переведення права вимоги такої дебіторської заборгованості. Така  дебіторська заборгованість продовжує залишатися активом платника податків, що має податковий борг, про що зазначається в договорі між платником податків і контролюючим органом, та повинна бути відповідним чином розкрита в примітках до фінансової звітності.

Податковий борг продовжує обліковуватись за платником податків, у якого він виник, до надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення цієї дебіторської заборгованості. Контролюючий орган повідомляє платника податків про таке надходження в п’ятиденний термін з дня отримання відповідного документа.

У випадку відмови платника податків, що має податковий борг, від укладання з контролюючим органом договору щодо переведення права вимоги дебіторської заборгованості, такий контролюючий орган звертається до суду щодо зобов’язання платника укласти зазначений договір.

Стягнення дебіторської заборгованості (коштів на рахунках дебіторів, продаж дебіторської заборгованості, продаж майна дебітора), право вимоги якої переведено на контролюючий орган, здійснюється за рішенням суду»;

46. У статті 89:

1) у абзаці шостому пункту 89.2 слово «двадцяти» замінити на «шістдесяти»;

2) у абзаці третьому слово «керівника» замінити словами «уповноваженої особи»;

2)  у абзаці третьому пункту 89.5 статті 89 слова «з повідомленням про вручення» замінити словами «у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу»;

47. У статті 91:

1) перше речення пункту 91.1 викласти у такій редакції:

«У разі наявності у платника податків податкового боргу уповноважена особа контролюючого органу, в якому обліковується такий податковий борг (за основним та/або неосновним місцем обліку платника податків), призначає такому платнику податкового керуючого.»;

2) доповнити пункт 91.3 новим абзацом такого змісту:

«У разі відмови платника податків від підписання акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави, податковий керуючий має право залучати до опису майна платника податків не менш як двох понятих»;

48. У підпункті 93.1.4. пункту 93.1 статті 93 слова «скасування» замінити словами «визнання протиправними та/або скасування».

49. У статті 94:

Пункт 94.1 доповнити підпунктом 94.2.8 такого змісту:

«94.2.8. платник податків (його посадові особи або особи, які здійснюють готівкові розрахунки та/або проводять діяльність, що підлягає ліцензуванню) відмовляється від проведення відповідно до вимог цього Кодексу інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки) або не надає у встановлених законом випадках для перевірки документи та або їх копії (за умови наявності таких документів).»;

У пункті 94.5 слово «керівника» замінити словами «уповноваженої особи», слово «керівником» замінити словами «уповноваженою особою»;

у пункті 94.6 та абзаці четвертому пункту 94.7 слова «керівник контролюючого органу (його заступник)" замінити словами «уповноважена особа контролюючого органу";

у пункті 94.8 слова «керівника контролюючого органу (його заступника)» замінити словами «уповноваженої особи контролюючого органу»;

у пункті 94.9 слова «керівником контролюючого органу (його заступником)» замінити словами «уповноваженою особою контролюючого органу»;

у пункті 94.10 слова «керівника контролюючого органу (його заступника)» замінити словами «уповноваженої особи контролюючого органу»;

у пункті 94.11:

в абзаці першому слова «керівника контролюючого органу (його заступника)» замінити словами «уповноваженої особи контролюючого органу»;

в абзаці другому слова «керівником контролюючого органу (його заступником)»  замінити словами «уповноваженої особи контролюючого органу»;

у пункті 94.14 слово «керівником (заступником)» замінити словами «уповноваженою особою контролюючого органу».;

у підпункті 94.19.6 пункту 94.19 слова «керівника контролюючого органу (його заступника)» замінити словами «уповноваженої особи контролюючого органу».

50. У статті 95:

у другому реченні абзацу третього пункту 95.3 статті 95 слова «його керівником» замінити словами «уповноваженою особою контролюючого органу»;

пункт 95.5 доповнити текстом такого змісту:

«У випадках коли податковий борг виник в результаті несплати грошового зобов’язання та/або пені, визначених платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у встановлені цим Кодексом строки, стягнення коштів за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, та/або коштів з рахунків такого платника у банках здійснюється за рішенням керівника (його заступника) контролюючого органу без звернення до суду.

У таких випадках:

рішення про стягнення коштів з рахунків такого платника у банках є вимогою стягувача до боржника, що підлягає негайному та обов'язковому виконанню шляхом ініціювання переказу у платіжній системі за правилами відповідної платіжної системи;

рішення про стягнення готівкових коштів вручається такому платнику податків і є підставою для стягнення.»;

у пункті 95.14 слово «(контракті)» замінити на «купівлі-продажу» та доповнити новими абзацами такого змісту:

«Договір купівлі-продажу майна, що укладається за результатами проведених торгів, обов’язково має бути підписаний платником податків-боржником, майно якого було продано на торгах.

У разі відмови боржника від підписання договору купівлі-продажу, такий договір підписується керівником (уповноваженою ним посадовою (службовою) особою) контролюючого органу, за дорученням якого здійснювався продаж майна, у присутності не менш як двох понятих.»;

51. У статті 100:

1) у пункті 100.1 слова «розміру пені, визначеному пунктом 129.4 статті 129 цього Кодексу» замінити словами «розміру 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на  день прийняття контролюючим органом рішення про розстрочення, відстроченням грошових зобов'язань або податкового боргу»;

2) пункти 100.8, 100.9, 100.10 та 100.11 викласти в такій редакції:

«100.8. Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених (відстрочених) сум або їх частки, приймається у такому порядку: 

стосовно загальнодержавних податків та зборів – уповноваженою особою контролюючого органу, крім випадків, передбачених пунктом 100.9 цієї статті; 

стосовно місцевих податків і зборів – уповноваженою особою контролюючого органу та затверджується фінансовим органом місцевого органу виконавчої влади, до бюджету якого зараховуються такі місцеві податки чи збори.

100.9. Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених (відстрочених) сум або їх частки щодо загальнодержавних податків та зборів на строк, що виходить за межі одного та/або більше бюджетних років, крім випадків, передбачених цим пунктом, приймається уповноваженою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику про що повідомляється центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених (відстрочених) сум або їх частки щодо загальнодержавних податків та зборів, коли сума, заявлена до розстрочення (відстрочення) становить 10 мільйонів гривень та більше, приймається уповноваженою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику якщо:

- сума попередньо наданого розстрочення (відстрочення) не була погашена у межах одного бюджетного року;

- розстрочення (відстрочення), зокрема перенесення строків сплати розстрочених (відстрочених) сум, виходить за межі одного та/або більше бюджетних років.

100.10. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, формує та веде у відкритому доступі реєстр заяв про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу, який щодня опубліковує на своєму офіційному веб-сайті.

До такого реєстру вносяться наступні дані по кожній з поданих заяв:

назва платника податку та код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб);

дата подання заяви про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань або податкового боргу;

вид заяви (про розстрочення чи про відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу);

сума грошового зобов'язання чи податкового боргу, заявленого до розстрочення (відстрочення);

вид податку/збору грошове зобов'язання чи податковий борг по якому заявлений до розстрочення (відстрочення);

рішення контролюючого органу за результатами розгляду заяви, номер та дата такого рішення; 

дата та номер договору про розстрочення (відстрочення) грошового зобов'язання чи податкового боргу;

строк дії договору про розстрочення (відстрочення) грошового зобов'язання чи податкового боргу;

вартість майна переданого у податкову заставу.

Заяви про розстрочення (відстрочення) грошового зобов'язання чи податкового боргу вносяться до Реєстру заяв про розстрочення (відстрочення) грошового зобов'язання чи податкового боргу протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження.

Порядок ведення та форма реєстру заяв про розстрочення (відстрочення) грошового зобов'язання чи податкового боргу затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

100.11. Розстрочення або відстрочення надаються окремо за кожним податком та збором.

Якщо сума грошового зобов'язання або податкового боргу, заявлена до розстрочення (відстрочення) становить 3 мільйона гривень та більше, розстрочення або відстрочення надається лише за умови перебування у податковій заставі майна платника податків, балансова вартість якого відповідає заявленій сумі. 

Строки сплати розстрочених (відстрочених) сум або їх частки можуть бути перенесені шляхом прийняття окремого рішення та внесення відповідних змін до договорів розстрочення (відстрочення).»

52. У статті 102:

в абзаці першому пункту 102.1 після слів «має право» доповнити словами: «провести перевірку та»;

в останньому реченні пункту 102.1 після слів «такого грошового зобов'язання» доповнити словами та знаками «(в тому числі від нарахованої пені)»;

у пункті 102.6 статті 100 слова «керівником контролюючого органу (його заступником)» замінити словами «уповноваженою особою контролюючого органу».

53. У статті 103:

в абзаці другому пункту 103.6 слова «забезпечує формування та» виключити.

54. У пункті 109.1 статті 109 після слів «є протиправні» доповнити словами «винні».

55. Абзац перший пункту 120.1 статті 120 викласти в такій редакції: 

«120.1. Неподання (крім випадків, в яких податкова декларація не подається відповідно до пункту 49.2 статті 49 цього Кодексу) або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків),».

56. Статтю  1201 викласти у такій редакції:

Стаття 1201. Порушення термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування, а також допущення помилок, при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної

120 1.1. Відсутність протягом граничного терміну, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної (за виключенням податкової накладної, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування; які не є об'єктом оподаткування;  з вивезення товарів за межі митної території України) та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної, що встановлено контролюючим органом за результатами документальної перевірки, тягне за собою накладення на  платника податку штрафу в розмірі 50 відсотків від суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість.

У разі реєстрації податкової накладної протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення – рішення, штрафні санкції, передбачені пунктом 120 1.2. цієї статті  не застосовуються.

1201.2. Порушення платником податку на додану вартість граничного терміну, передбаченого статтею 201 цього Кодексу,  для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної (за виключенням податкової накладної, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування; які не є об'єктом оподаткування;  з вивезення товарів за межі митної території України) та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної, тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі 30 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній/розрахунку коригування до неї.

У разі реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до початку проведення документальної перевірки, предметом якої є дотримання вимог цього Кодексу з питань своєчасності реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних таких документів, штрафні санкції, передбачені пунктом 120 1.1. цієї статті  не застосовуються.

120 1.3. Виключено.

120 1.4. Допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, виявлених контролюючим органом за результатами документальної перевірки, проведеної за заявою покупця, -

тягне за собою накладення на платника податку - продавця штрафу в розмірі 170 гривень та зобов'язання виправити такі помилки.

Невиконання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків узгодженого податкового повідомлення - рішення про виправлення платником податків - продавцем зазначених в абзаці першому цього пункту помилок -

тягне за собою накладення на такого платника податку штрафу в розмірі:

10 відсотків суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість, - у разі невиправлення помилок протягом 15 календарних днів;

20 відсотків суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість, - у разі невиправлення помилок від 16 до 30 календарних днів;

30 відсотків суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість, - у разі невиправлення помилок від 31 до 60 календарних днів;

40 відсотків суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість, - у разі невиправлення помилок від 61 до 90 календарних днів;

 

50 відсотків суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість, - у разі невиправлення помилок після спливу 91 календарного дня.

57. У абзаці першому пункту 123.1 статті 123 цифри та знак «54.3.4,» виключити.

58. У статті 129 пункти 129.1, 129.2, 129.4, 129.6 викласти в такій редакції:

«129.1. Нарахування пені розпочинається:

129.1.1. при нарахуванні суми грошового зобов'язання, визначеної контролюючим органом за результатами податкової перевірки, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку коли  податковий обов'язок, визначений цим Кодексом, повинен був виконаний платником податків (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження);

129.1.2. при нарахуванні суми податкового зобов'язання, визначеного контролюючим органом, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження);

129.1.3. при нарахуванні суми податкового зобов'язання, визначеного платником податків або податковим агентом, - після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання. 

129.2. У разі визнання протиправним та/або скасування нарахованого контролюючим органом грошового або податкового зобов'язання (його частини) у порядку адміністративного та/або судового оскарження пеня за період заниження такого зобов'язання (його частини) скасовується.

129.4. На суми податкового або грошового зобов'язання, визначені пунктом 129.1 цієї статті (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог цього Кодексу, коли її розмір не встановлений, нараховується пеня із розрахунку  100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення.

129.6. За порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з вини банку або органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, такий банк/орган сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції у розмірах, встановлених цим Кодексом, а також несе іншу відповідальність, встановлену цим Кодексом за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або державного цільового фонду (в тому числі обов'язок сплати податкового або грошового зобов'язання). При цьому платник податків звільняється від необхідності сплати податкового або грошового зобов'язання та іншої відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню та/або штрафні санкції.».

59. У пункті 130.1 статті 130 слова «керівник контролюючого органу (його заступник)» замінити словами «уповноваженою особою контролюючого органу».

60. У статті 133: 

1) підпункт 133.1.2 пункту 133.1виключити.

2) у пункті 133.4:   

у підпункті 133.4.1:

 абзац третій та четвертий підпункту після слів “установчі документи якої” доповнити словами та снаками “(або установчі документи організації вищого рівня, на підставі  яких діє неприбуткова організація відповідно до закону)”;

підпункт доповнити абзацами такого змісту:

“Положення абзаців третього та четвертого цього підпункту стосовно вимог щодо наявності установчих документів не поширюється на бюджетні установи. 

Зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації, та які за результатами розгляду цих документів внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, для цілей оподаткування вважаються неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації.”;

підпункти 133.4.2 та 133.4.3 викласти в такій редакції

“133.4.2. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та таке використання не вважається розподілом доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників, членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб відповідно до абзацу третього підпункту 133.4.1 цього пункту.;

133.4.3. У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених цим пунктом, така неприбуткова організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, подати звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року  (або з початку визнання організації неприбутковою у встановленому порядку, якщо таке визнання відбулось пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів.  Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

За період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком) та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду, а також подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність,  та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим розділом для платників податку на прибуток.”;

доповнити підпунктом 133.4.7 такого змісту:

“133.4.7. Для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам цього пункту та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, встановлюється річний податковий (звітний) період, крім випадків, передбачених підпунктом 133.4.3 цього пункту.”

3) доповнити підпунктом такого змісту:

“133.6. Національний банк України здійснює розрахунки з Державним бюджетом України відповідно до Закону України “Про Національний банк України”.”

61. Підпункт 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 доповнити абзацом такого змісту:

“Платники податку на прибуток - виробники сільськогосподарської продукції, які обрали річний податковий (звітний) період відповідно до підпункту 137.4.1 пункту 137.4 статті 137 цього Кодексу, фінансовий результат до оподаткування за податковий (звітний) період обчислюють шляхом зменшення фінансового результату до оподаткування за минулий звітний рік на фінансовий результат до оподаткування за перше півріччя такого року та збільшення на фінансовий результат до оподаткування  за перше півріччя поточного звітного року, що визначені відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.”;

62. У статті 137:

1) у абзаці другому пункту 137.6 слова “податкових (звітних) періодів” замінити словами “ податкового (звітного) року.”;

2) доповнити пунктом такого змісту:

“137.7. Нерезидент щороку отримує від контролюючого органу підтвердження українською мовою щодо сплати податку.”;

63. У статті 138:

1) у пункті 138.1:

абзац четвертий після слів “бухгалтерського обліку” доповнити словами “або міжнародних стандартів фінансової звітності,”;

доповнити абзацами такого змісту:

“на суму залишкової вартості окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта;

на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів чи невиробничих нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.”;

2) абзац четвертий пункту 138.2 замінити абзацами такого змісту:

“на суму дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму первісної вартості окремого об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі продажу такого об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не вище суми доходів від такого продажу.”;

3) у пункті 138.3:

підпункт 138.3.1 доповнити абзацом такого змісту:

“Для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.”;

підпункт 138.3.2 викласти в такій редакції:

“138.3.2. Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел:

вартість гудвілу;

витрати на придбання/самостійне виготовлення невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних активів;

витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення  невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних активів;

Терміни «невиробничі основні засоби», «невиробничі нематеріальні активи» означають відповідно  основні засоби, нематеріальні активи, які не призначені для використання в господарській діяльності платника податку”;  

64. У статті 139:

1) підпункти 139.1.1 та 139.1.2 пункту 139.1 викласти в такій редакції:

“139.1.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується:

на суму витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

139.1.2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується:

на суму використання створеного забезпечення (резервів) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), сформованого відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму коригування (зменшення) забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень (резерву)  на відпустки працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.”;

2) у пункті 139.2:

абзац третій підпункту 139.2.1 викласти в такій редакції:

“на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів.”       

підпункт 139.2.2 викласти в такій редакції:

“139.2.2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується:

на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1. статті 14 цього Кодексу.”;

3) підпункт 4 підпункту 139.3.4. пункту 139.3 викласти в такій редакції:

“4) на суму доходів (зменшення витрат) від погашення раніше списаної за рахунок резерву заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.”;

65. У статті 140:

1) у пункті 140.2:

абзац перший після слів “борговими зобов’язаннями” доповнити словами та знаками “,що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами,”;

абзац другий після слів “боргових зобов’язань” доповнити словами та знаками “, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами,”;

2) у підпункті 140.3 слова “до повного її погашення” замінити словами та знаком “від суми процентів, що залишились не врахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування,”;

3) у підпункті 140.4.1 пункту 140.4 слова “податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів;” замінити словами “ цього податку та платників єдиного податку;”;

4) у пункті 140.5:

у підпункті 140.5.1:

слова “звичайних цін” замінити словами “ціни, визначеної за принципом “витягнутої руки”;

доповнити абзацом такого змісту:

“Норми цього підпункту застосовуються за результатами податкового (звітного) року;”

у підпункт 140.5.2 слова “звичайною ціною” замінити словами « викласти в такій редакції: “ ціною, визначеною за принципом “витягнутої руки”;

доповнити абзацом такого змісту:

“Норми цього підпункту застосовуються за результатами податкового (звітного) року; ”;

підпункт 140.5.4 викласти в такій редакції:

“140.5.4. на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій зазначених у пункті 140.2 та у підпункті 140.5.6 цього пункту та операцій, які визнані контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), придбаних у:

неприбуткових організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ та неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків,  якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою здійснення  діяльності такого страховика;

нерезидентів (в тому числі нерезидентів - пов'язаних осіб), що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу.

Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо:

Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо:

операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами цін, визначених за принципом “витягнутої руки”, відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту.”;

підпункт 140.5.5 виключити;

абзац третій підпункту 140.5.6 викласти в такій редакції:

“операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами цін, визначених за принципом “витягнутої руки”, відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту;”

абзаци десятий – дванадцятий  підпункту 140.5.7 викласти в такій редакції:

“операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами цін, визначених за принципом “витягнутої руки”, відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту;”;

підпункт 140.5.9 викласти в такій редакції:

“140.5.9. на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг  (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків,  якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою здійснення  діяльності такого страховика), у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.”;

доповнити підпунктами 140.5.10 – 140.5.13 такого змісту:

“140.5.10. на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку на прибуток підприємств (крім фізичних осіб), особам, які оподатковуються за ставкою нуль відсотків відповідно до пункту 43 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» цього Кодексу, за винятком безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується положення підпункту 140.5.9 цього пункту;

140.5.11. на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та згідно цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є платниками податку на прибуток (крім фізичних осіб) та на користь платників податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою нуль відсотків відповідно до пункту 43 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» цього Кодексу;

140.5.12. на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до розділу ХІІ цього Кодексу щодо об’єктів нежитлової нерухомості, врахованого у витратах звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

140.5.13. на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування.”;

66. У статті 141:

1) у пункті 141.1:

підпункт 141.1.2 доповнити абзацом такого змісту:

“Страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування до об’єкта оподаткування, до якого застосовується ставка, визначена відповідно до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статті 136 цього Кодексу,  не включаються.”;

 підпункт 141.1.3 викласти в такій редакції:

“141.1.3 Фінансовий результат до оподаткування страховика збільшується:

на позитивну різницю між приростом (убутком) сформованих у відповідному звітному періоді за національними та/або міжнародними стандартами фінансової звітності страховими резервами (технічними, математичними, належних виплат страхових сум та іншими, формування яких передбачено законодавством у сфері страхування, крім тих, які не впливають на формування  фінансового результату до оподаткування страховика) (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих за методикою формування, обліку та розміщення страхових резервів, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (далі - Методика) (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах.”;

підпункт 141.1.4 викласти в такій редакції:

“141.1. Фінансовий результат до оподаткування страховика зменшується: 

на від’ємну різницю між приростом (убутком) сформованих у відповідному звітному періоді за національними та/або міжнародними стандартами фінансової звітності страховими резервами (технічними, математичними, належних виплат страхових сум та іншими, формування яких передбачено законодавством у сфері страхування, крім тих, які не впливають на формування  фінансового результату до оподаткування страховика) (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих за методикою формування, обліку та розміщення страхових резервів, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (далі - Методика) (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах).”;

у підпункті 141.1.5 слова “підпункті 141.1.4 пункту 141.1” замінити словами“ пункті 141.1”;

2) пункт 141.2 викласти в наступній редакції:

“Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів”

 3) у пункті 141.2:

абзац третій підпункту141.2.1 викласти в такій редакції:

“на суму від’ємного фінансового результату переоцінки цінних паперів (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик),  відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.”;

у підпунктах 141.2.4 та 141.2.5  слова та знаки “(загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій)”  замінити словами та знаками “(загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій та/або від’ємного фінансового результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій)”;

4) у пункті 141.4:

абзац четвертий підпункту 141.4.5 викласти в такій редакції:

“під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному такою національною комісією, підтверджують, що перестрахування здійснено в перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим зазначеною національною комісією), а також під час укладання договорів перестрахування з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, - за ставкою 0 відсотків;”;

абзац десятий підпункту 141.4.9 виключити;

у підпункт 141.4.10 слова “продані або розміщені нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів” виключити;

5) пункт 141.7 виключити;

6) доповнити пунктом 141.8 такого змісту:

“141.8. Особливості обліку під час реорганізації та виділу

141.8.1. Об’єкти основних засобів та нематеріальних активів юридичної особи, що припиняється у зв’язку з проведенням реорганізації, включаються до складу відповідних груп основних засобів та нематеріальних активів платника податків (платників податків) – правонаступника (правонаступників) за залишковою вартістю, яка визначена  на дату затвердження передавального акту (розподільчого балансу) з урахуванням положень статті 138 цього Кодексу та підлягає амортизації в порядку, визначеному цим Кодексом.

141.8.2 Фінансовий результат до оподаткування платника податку - правонаступника зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, що обліковувалось у платника податку, який припиняється в процесі реорганізації шляхом перетворення на дату затвердження передавального акту.

141.8.3 Фінансовий результат до оподаткування платників податків - правонаступників зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, що обліковувалось у платника податку, що реорганізується шляхом поділу пропорційно до отриманої частки майна, згідно з розподільчим балансом.

141.8.4. Фінансовий результат до оподаткування платника податку - правонаступника зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, що обліковувалось у платника податку (платників податків), який (які) припиняється (припиняються) в процесі реорганізації шляхом приєднання, на дату затвердження передавального акту, крім випадків, коли платник (платники) податку, що припиняється (припиняються), та платник податку – правонаступник були пов’язаними особами менш ніж вісімнадцять послідовних місяців до дати до дати завершення приєднання. 

141.8.5. Фінансовий результат до оподаткування платника податку - правонаступника зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, що обліковувалось у платників податків, які припиняються в процесі реорганізації шляхом злиття, на дату затвердження передавального акту, крім випадків, коли платники податків, що припиняються, були пов’язаними особами менш ніж вісімнадцять послідовних місяців до дати завершення злиття. 

141.8.6. Платник податку, з якого був здійснений виділ та платник податку (платники податку), що утворився (утворилися) внаслідок виділу, мають право зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, що обліковувалось у платника податку до виділу, пропорційно до отриманої частки майна, згідно з розподільчим балансом.”.

67. У статті 164: 

у підпункті 164.1.3 пункту 164.1 слова «фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності згідно із статтею 177 цього Кодексу, та доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність згідно із статтею 178 цього Кодексу» замінити словами «фізичною особою, яка здійснює індивідуальну діяльність згідно із 177 цього Кодексу, фізичною особою - підприємцем та фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність - згідно із статтею 178 цього Кодексу»;

підпункт «д» підпункту 164.2.17 пункту 164.2 доповнити абзацами такого змісту:

«За кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит) платник податку має право на сплату податкового зобов’язання, нарахованого на суму боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності, протягом трьох років, починаючи з року у якому задекларовано суму такого зобов’язання. Для розстрочення такої суми податкового зобов’язання платником податку разом з декларацією до контролюючого органу подається заява у довільній формі, що містить фактичні дані про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту), підтверджену відповідними документами кредитора та коротке пояснення обставин, що призвели до необхідності розстрочення задекларованої суми податкового зобов’язання.

Суми розстрочених податкових зобов’язань розраховуються платником податку самостійно згідно з відповідними документами щодо суми прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту) та погашаються рівними частками кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня і до 20 грудня), починаючи з кварталу, що настає за тим кварталом, у якому до контролюючого органу подано заяву у довільній формі, що містить фактичні дані про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту), підтверджену відповідними документами кредитора та коротке пояснення обставин, що призвели до необхідності розстрочення задекларованої суми податкового зобов’язання».  

68. У статті 165:

1) у пункті 165.1:

підпункт "а" підпункту 165.1.1 викласти в такій редакції:

"а) сума грошової допомоги, яка надається згідно із законом членам сімей військовослужбовців, поліцейських чи осіб начальницького і рядового складу, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Фінансової поліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, які загинули (безвісно пропали) або померли під час виконання службових обов'язків";

у підпункті 165.1.19 після слів «обслуговування платника податку» доповнити словами «або члена сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення, дитини, законним представником якої є платник податку, за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги (у випадку надання коштів)»;

у підпункті 165.1.19 після слів «обслуговування платника податку» доповнити словами «або члена сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення, дитини, законним представником якої є платник податку, за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги (у випадку надання коштів)»;

підпункт 165.1.21 викласти у такій редакції:

165.1.21. сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за підготовку чи перепідготовку фізичної особи.

у підпункті 165.1.24: 

в абзаці п’ятому слова «або міською радою» замінити словами
«, міською радою або радою об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,»;

в абаці восьмому слова «або міською радою» замінити словами
«, міською радою або радою об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,»;

після абзацу дев’ятого доповнити абзацами такого змісту:

«Доходи, отримані від продажу дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів, не є оподатковуваним доходом платника податку, якщо вони зібрані в межах максимальної норми безоплатного збору встановленої органами виконавчої влади відповідно до Лісового кодексу України.  

Якщо суб’єкт господарювання, який придбав у фізичної особи – платника податку власну сільськогосподарську продукцію, дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби безпосередньо (за дорученням) або через посередників, здійснює в подальшому операції з вивезення за межі митної території України такої продукції, то доходи, зазначені у цьому пункті, підлягають оподаткуванню на загальних підставах. 

Такий суб’єкт господарювання є податковим агентом платника податку.

Податковим агентом у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за ставкою, визначеною абзацом першим пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу, із загальної вартості такої сільськогосподарської продукції, дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів, яка вивозиться за межі митної території України. При цьому у податковому розрахунку не зазначається відомості про фізичну особу - платника податку –- отримувачів доходів, від продажу такої продукції».  

підпункт 165.1.42 доповнити абзацом другим такого змісту:

«суми коштів, надані благодійними організаціями, а також громадськими організаціями, які відповідно до напрямів діяльності, визначеними їх установчими документами, як ветеранські, жіночі, молодіжні, дитячі, наукові, творчі, технічні, культурно-просвітницькі,  фізкультурно-спортивні громадські організації, платникам податку - учасникам конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з'їздів, семінарів, фестивалів, виставок, концертів, реабілітаційних заходів, фізкультурно-спортивних заходів та конкурсів, які провадяться такими організаціями, як компенсація витрат на проживання, харчування та проїзд до місця проведення заходів та у зворотному напрямку;

69. У підпункті 166.3.3 пункту 166.3 статті 166 друге речення виключити.

70. Статтю 167 доповнити новим пунктом 167.6 такого змісту:

«167.6. Сплата податку у фіксованому розмірі - 10 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, застосовується для оподаткування доходів осіб, які займаються індивідуальною діяльністю без реєстрації підприємцем згідно зі статтею 177 цього Кодексу.»;

71. У статті 168: 

1) підпункт 168.4.6. пункту 168.4 виключити; 

2) пункт 168.5 викласти в такій редакції:

"168.5. Суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, Фінансової поліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян".

72. У статті 170:

1) в абзаці другому підпункту 170.1.2 після слів «що встановлюються органом місцевого самоврядування села, селища, міста,» доповнити словами «об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,»;

2) у підпункті 170.7.4:

у підпункті «а»:

в абзаці першому:

слова «закладу охорони здоров'я» замінити словами «платнику податку за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги, або юридичній особі, як в Україні, так і за кордоном, яка надає послуги з медичного обслуговування, реабілітації  платнику податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, дитини, законним представником якої є платник податку»;

після слів «послуг з лікування» доповнити словами «або медичного обслуговування, реабілітації»;

після слів «першого ступеня споріднення» доповнити словами «дитини, законним представником якої є платник податку,»  

абзац другий викласти у такій редакції:

«платнику податку за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги, або протезно-ортопедичним підприємствам, іншим підприємствам для компенсації вартості протезно-ортопедичних виробів, технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення для індивідуального користування, наданих за медичними показаннями платнику податку або члену його сім'ї першого ступеня споріднення, або дитині, законним представником якої є платник податку за наявності відповідних підтверджуючих документів»;

після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:

«реабілітаційним установам для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації, наданих за медичними показаннями платнику податку або члену його сім'ї першого ступеня споріднення, або дитині, законним представником якої є платник податку за наявності відповідних підтверджуючих документів»;

3) у підпункті 170.7.5 після слів «отримання такої допомоги» доповнити словами «за винятком допомоги наданої на лікування або медичне обслуговування, реабілітацію та»;

4) підпункті 170.7.6. слово «керівник» замінити словами «уповноважена особа»;

5) у абзаці третьому підпункту «а»  підпункту 170.7.8.  після слів і цифр «підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, –»  доповнити словами «як допомога на лікування та медичне обслуговування (обстеження, діагностика), у тому числі,»

6) у підпункті а) підпункту 170.9.1 пункту 170.9:

в абзаці третьому слова «за наявності посадкового талона та документа про сплату» замінити словами «та розрахункових документів про їх придбання»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«До оподатковуваного доходу не включаються також витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв'язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон - не вище 40 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро,  установленим Національним банком України, в розрахунку за кожен такий день»;

в абзаці тринадцятому слова «та відмітками уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті або документі, що його замінює» замінити словами «за наявності документальних доказів перебування особи у відрядженні (відмітки прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документів, рахунків на проживання та/або будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні)»;

в абзаці чотирнадцятому слова «, наказу або відміток уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в паспорті або документі, що його замінює,» замінити  словами «та наказу».

73. У статті 173: 

1) абзац другий пункту 173.3 викласти у такій редакції:

«Якщо об'єкт рухомого майна продається (обмінюється) за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента чи фізичної особи – підприємця або здійснюється укладання та оформлення договорів відчуження транспортних засобів у присутності  посадових осіб органів, які здійснюють реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів, такий посередник або відповідний орган виконує функції податкового агента стосовно подання до контролюючого органу інформації про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку в порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку, а платник податку під час укладення договору зобов'язаний самостійно у встановленому цим Кодексом порядку сплатити до бюджету податок з доходу від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого майна».

2) після абзацу шостого пункту 173.4 доповнити абзацом такого змісту:

«Органи, у присутності посадових осіб яких між фізичними особами здійснюється укладення та оформлення договорів купівлі-продажу (міни, поставки), а також інших договорів, здійснюють у встановленому законом порядку реєстрацію таких транспортних засобів за наявності оціночної або середньоринкової вартості такого рухомого майна  та документа про сплату податку сторонами договору, обчисленого у встановленому цим Кодексом порядку, та щокварталу подають до контролюючого органу інформацію про такі угоди (договори), включаючи інформацію про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку, в порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку».

74. Статтю 177 викласти у такій редакції:

«Стаття 177. Оподаткування індивідуальної діяльності 

177.1. Фізична особа за власним бажанням може займатися провадженням визначених цією статтею видів діяльності без реєстрації підприємцем із сплатою податку на доходи фізичних осіб у фіксованому розмірі за умов здійснення такої діяльності індивідуально (особисто без найманих осіб)  та не перевищення річного обсягу доходу від провадження такої діяльності понад 250-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.            

177.2  Фізична особа, яка має намір здійснювати індивідуальну діяльність, зобов'язана стати на облік у контролюючих органах за місцем свого постійного проживання (податкової адреси) як особа, яка здійснює індивідуальну діяльність.

Підставою для взяття на облік у контролюючому органі є письмова заява такої фізичної особи, яку вона може подати до органу місцевого самоврядування або до контролюючого органу за місцем постійного проживання (податкової адреси)  з зазначенням дати початку діяльності, періоду її провадження та обраного виду діяльності. Орган місцевого самоврядування протягом  трьох робочих днів з моменту одержання такої заяви повідомляє відповідний контролюючий орган у порядку, встановленому центральним орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

177.3. Фізична особа, яка взята на облік у контролюючих органах як така, що здійснює індивідуальну діяльність, сплачує фіксовану суму податку на доходи фізичних осіб шляхом здійснення авансового платежу за календарні періоди, що дорівнюють місяцю, кварталу, півроку, року (за вибором платника). Сплата фіксованої суми податку здійснюється не пізніше 20 числа (включно) місяця за наступні календарні періоди (місяць, квартал, півріччя, рік), в яких платник податку має намір здійснювати  таку діяльність.

Провадження індивідуальної діяльності за обраним видом починається з 1 числа місяця, за який здійснено авансовий платіж та продовжується до останнього числа місяця (включно) того календарного періоду (місяць, квартал, півроку, рік), за який здійснено авансовий платіж податку.

Авансові платежі за календарні періоди, в яких індивідуальна діяльність фактично не провадилась, поверненню не підлягають. 

177.4. Податок на доходи фізичних осіб з доходів від індивідуальної діяльності сплачується у фіксованому розмірі, який становить 10 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року з розрахунку на календарний місяць.

З  доходів, отриманих не від провадження індивідуальної діяльності, сплачується податок на доходи фізичних осіб у порядку та за ставками, встановленими для таких доходів цим розділом.

177.5. Платники податку на доходи фізичних осіб у фіксованому розмірі звільняються від обов’язкового ведення обліку доходів і витрат, пов’язаних з провадженням обраного ними виду індивідуальної діяльності.

177.6. За наслідками звітного (податкового) року зазначені у цій статті платники податку зобов’язані подати річну податкову декларацію та вказати в ній фактичну суму доходу, отриманого від здійснення обраного виду діяльності. 

У разі перевищення річного обсягу доходу понад розмір, зазначений у пункті 177.1 цієї статті, такий платник податку позбавляється права займатися у наступному за звітним податковому році визначеною цією статтею індивідуальною діяльністю та зобов’язаний доплатити з такого перевищення податок  на доходи  фізичних осіб за ставкою, визначеною  пунктом 167.3 статті 167 цього розділу.

177.7. Види індивідуальної діяльності, які має право здійснювати фізична особа зі сплатою встановленого цією статтею податку на доходи фізичних  осіб у фіксованому розмірі: 

1) роздрібна торгівля товарами власного виробництва;

2) надання побутових послуг населенню. Для цілей цього пункту під побутовими послугами населенню, які надаються фізичними особами, які здійснюють індивідуальну діяльність, розуміються такі види послуг, що надаються іншим фізичним особам за їх індивідуальним замовленням:

послуги з ремонту взуття;

послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

послуги з ремонту трикотажних виробів;

послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

послуги з ремонту шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів;

послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

послуги з ремонту автомобілів, мотоциклів, моторолерів, і мопедів, велосипедів та інших автотранспортних засобів за індивідуальним замовленням;

послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових та офісних приладів;

послуги з ремонту годинників;

послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

послуги з прання та прасування білизни та інших текстильних виробів;

перукарські та косметологічні послуги, послуги з манікюру та педікюру, татуювання;

послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

послуги домашньої прислуги, гувернера, репетитора, догляд за хворими або немічними особами;

послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням;

грумінг;

3) зайняття традиційними народними промислами. Перелік видів традиційних народних промислів, якими можуть займатися фізичні особи на умовах, визначених цим пунктом, встановлюється сільськими, селищними та міськими радами за місцем постійного проживання (податкової адреси) таких платників податку».

75. Статтю 178 викласти в такій редакції:

«Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих самозайнятими фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, а також фізичними особами - підприємцями, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування 

178.1. Доходи фізичних осіб - підприємців, а також осіб, які провадить незалежну професійну діяльність, отримані протягом звітного (податкового) року від провадження такої діяльності, оподатковуються за ставкою, визначеною в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу.

178.2. Об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з провадженням господарської  або незалежної професійної діяльності  фізичної особи. 

178.3. Для фізичної особи - підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, не включаються до витрат і доходу суми податку на додану вартість, що входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг).

178.4. До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичними особами - підприємцями, належать:

178.4.1. витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат;

178.4.2. витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі - працівники), які включають витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на оплату за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами цього розділу);

обов’язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов’язкове страхування життя або здоров’я працівників у випадках, передбачених законодавством;

178.4.3. суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом, суми акцизного податку сплачені під час роздрібної торгівлі підакцизними товарами у розмірах і порядку, встановлених підпунктом 215.3.10 пункту 215.10 статті 215 та пунктом 222.3 статті 222 цього Кодексу», суми обов’язкового платежу з орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, яку орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою у розмірі визначеному статтею 288 розділу ХІІ цього Кодексу.  

178.4.4. інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов’язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 178.4.1-178.4.3 цього пункту, до яких відносяться витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв’язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

178.5. Фізичні особи - підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають до контролюючого органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб, сплачені протягом звітного (податкового) періоду.

178.5.1. авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів та витрат кожного календарного кварталу, та сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.

Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від’ємне значення, то авансовий платіж за такий період не сплачується;

178.5.2. фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Такі платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені підпунктом 178.5.1 цього пункту, що настануть у звітному (податковому) році;

178.5.3. остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб на підставі документального підтвердження факту його сплати.

Надмірно сплачені суми податку підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку або поверненню платнику податку в порядку, передбаченому цим Кодексом.

178.6. У разі якщо зазначений у цій статті платник податку   отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької або незалежної професійної діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами та ставками, встановленими цим розділом для платників податку на доходи фізичних осіб.

178.7. Зазначена у цій статті фізична особа вважається податковим агентом працівника - фізичної особи, яка перебуває з нею у трудових, цивільно-правових відносинах, або іншої фізичної особи) щодо будь-яких оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) на користь такої особи. 

178.8. Як виключення з пункту 178.7 цієї статті під час нарахування (виплати) податковим агентом доходу фізичній особі - підприємцю від здійснення нею підприємницької діяльності, а також фізичній особі, яка здійснює незалежну професійну діяльність, податок на доходи у джерела виплати не утримується, якщо такими самозайнятими особами надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб'єкта підприємницької діяльності або перебування на обліку  у контролюючому органі як особи, що провадить незалежну професійну діяльність. 

Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) самозайнятій особі доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до підпунктів 14.1.195 та 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

178.9. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем, який обрав іншу систему оподаткування доходів від провадження господарської діяльності, здійснюється за відповідними правилами, встановленими цим Кодексом.

178.10. Зазначені у цій статті самозайняті фізичні особи зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи, які відповідають вимогам  бухгалтерського обліку 

Форми Книг обліку доходів і витрат для підприємців та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, а також порядок їх ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

178.11. Фізичні особи - підприємці застосовують реєстратори розрахункових операцій відповідно до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”.

178.12. Фізичні особи - підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений підпунктом 49.18.5 пункту 49.18 статті 49 цього Кодексу, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

178.13. Іноземці та особи без громадянства, які зареєстровані підприємцями згідно із законодавством України, є резидентами, і на них поширюється дія пункту 178.11 цієї статті.

178.14. Особливості оподаткування доходів самозайнятих осіб – підприємців.

178.14.1. самозайняті особи, які мають право застосовувати особливості оподаткування, визначені цим пунктом:

а) підприємці, обсяг доходу яких від провадження господарської діяльності протягом календарного року, що передує звітному (податковому) року застосування особливостей оподаткування самозайнятих осіб, не перевищує 4000  розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в тому числі вперше зареєстровані у поточному році;

б) особи, що провадять незалежну професійну діяльність, обсяг доходу яких від провадження такої діяльності протягом календарного року, що передує звітному (податковому) року застосування особливостей оподаткування самозайнятих осіб, не перевищує 4000  розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, в тому числі вперше взяті на облік у контролюючому органі  у поточному році;

178.14.2. не мають права застосувати особливості оподаткування самозайнятих осіб фізичні особи - підприємці, які здійснюють:

діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

обмін іноземної валюти;

виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

видобуток, реалізацію корисних копалин;

діяльність у сфері фінансового посередництва;

діяльність з управління підприємствами;

діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

діяльність з продажу предметів мистецтва та/або антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

торгівлю цінними паперами та деривативами.

Також не мають права застосувати особливості оподаткування самозайнятих осіб зазначені у цій статті фізичні особи, які протягом трьох послідовних податкових (звітних) років декларують відсутність доходів або від’ємне значення чистого оподатковуваного доходу;  

178.14.3. фізичні особи - підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, за власним бажанням можуть прийняти рішення про застосовування  визначених у цьому пункті особливостей оподаткування самозайнятих осіб. 

Таке рішення може бути прийнято фізичною особою один раз протягом календарного року.

Зазначені у цьому підпункті особливості оподаткування самозайнятих осіб можуть застосовуватися з першого числа будь-якого календарного місяця звітного (податкового) року.

Підтвердження прийнятого фізичною особою рішення про застосування особливостей оподаткування  самозайнятих осіб здійснюється шляхом подання такою особою до відповідного контролюючого органу за місцем державної реєстрації фізичної особи - підприємця чи за місцем постійного проживання особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, відповідної заяви у письмовій формі.

Така заява подається не пізніше 25 числа місяця, що передує місяцю, в якому платник податку буде застосувати особливості оподаткування самозайнятих осіб.

Фізична особа, яка застосовує особливості оподаткування самозайнятих осіб, може відмовитись від їх застосування з першого дня будь-якого календарного кварталу, шляхом подання письмової заяви до відповідного контролюючого органу.

Така заява подається не пізніше останнього  календарного дня кварталу, що передує кварталу, з якого фізична особа відмовляється від застосування особливостей оподаткування самозайнятих осіб;

178.14.4. доходи фізичних осіб, які застосовують особливості оподаткування самозайнятих осіб, отримані протягом календарного року від провадження господарської або незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу;

178.14.5. об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між доходами, фактично отриманими протягом  звітного (податкового) року і документально підтвердженими витратами, здійсненими протягом  звітного (податкового) року, визначеними  у підпункті 178.14.16 цього пункту, пов’язаними з господарською діяльністю фізичної особи - підприємця або із провадженням певного виду незалежної професійної діяльності.

Якщо результатом розрахунку чистого оподатковуваного доходу за підсумками звітного (податкового) періоду є від’ємне значення, то сума такого від’ємного значення підлягає включенню до витрат наступного звітного (податкового) періоду, а також кожного з наступних звітних (податкових) періодів до повного погашення такого від'ємного значення об’єкта оподаткування;

178.14.6. для визначення розміру чистого оподатковуваного доходу фізичні особи зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат. форма якої та порядок її ведення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування  державної фінансової політики.

Форма Книги обліку доходів і витрат повинна містити інформацію виключно щодо:

первинного документу (назва документу, дата складання, номер документу, призначення платежу, сума постачання);

контрагента (назва або П.І.Б., податковий номер або серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

суми отриманих доходів;

суми понесених витрат.

До визначення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування  державної фінансової  політики, форми Книги обліку доходів і витрат, фізична особа зобов’язання забезпечити її ведення у довільній формі. 

Зазначені у цьому підпункті особи ведуть спрощений облік доходів і витрат за касовим методом; 

178.14.7. для фізичних осіб, які застосовують особливості оподаткування самозайнятих осіб, звітним (податковим) періодом є календарний рік.

Фізичні особи, які застосовують особливості оподаткування самозайнятих осіб, подають до відповідного контролюючого органу податкову декларацію за результатами календарного року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб, сплачені протягом звітного (податкового) періоду;

178.14.8. авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів та витрат кожного календарного кварталу, та сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.

Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від’ємне значення, то авансовий платіж за такий період не сплачується;

178.14.9. остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний (податковий) рік здійснюється платником податку самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплачених ним протягом року авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб на підставі документального підтвердження факту їх сплати;

178.14.10. податок на доходи фізичних осіб за звітний (податковий) рік сплачується протягом 50 календарних днів, що настають за останнім календарним днем  звітного (податкового) року;

178.14.11. надмірно сплачені суми податку на доходи фізичних осіб підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку або поверненню платнику податку в порядку, передбаченому цим Кодексом;

178.14.12. фізична особа, яка застосовує особливості оподаткування самозайнятих осіб,  виконує всі обов’язки податкового агента, передбачені розділом цим Кодексом, стосовно будь-яких оподатковуваних доходів, нарахованих на користь фізичних осіб, в тому числі які перебувають з нею у трудових або в цивільно-правових відносинах; 

178.14.13. до доходів звітного періоду включаються усі суми, що отримані фізичною особою від провадження господарської або незалежної професійної діяльності в готівковій та/або безготівковій формі, у тому числі, але не виключно, отримані аванси, передоплата, платежі за договорами комісії, доручення, транспортного експедирування, агентськими договорами;

178.14.14. до доходів звітного періоду підприємця не включаються:

суми податку на додану вартість (за винятком фізичних осіб, які не є платниками податку на додану вартість);

суми позики, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців, та суми кредитів;

суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів (у межах державних або місцевих програм);

суми коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), що повертаються фізичній особі з бюджетів або державних цільових фондів;

178.14.15. інші доходи, ніж від провадження господарської  або незалежної професійної діяльності, оподатковуються за загальними правилами, встановленими цим Кодексом для платників податків - фізичних осіб;

178.14.16. до витрат звітного періоду  підприємця включаються документально підтверджені витрати фізичної особи в готівковій та/або безготівковій формі, пов’язані з господарською діяльністю фізичної особи - підприємця або із провадженням певного виду незалежної професійної діяльності, в тому числі, але не виключно, аванси, передоплата, платежі за договорами комісії, доручення, транспортного експедирування, агентськими договорами, витрати. За бажанням фізичної особи – підприємця до витрат звітного періоду можуть бути віднесені суми розрахованої амортизації основних засобів та нематеріальних активів.

Перелік витрат по кожному виду незалежної професійної діяльності визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики; 

178.14.17. не включаються до складу витрат підприємця:

витрати, не пов’язані з діяльністю самозайнятої особи;

витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;

витрати на придбання та утримання основних засобів подвійного призначення, визначених у цій статті;

суми податку на додану вартість (за винятком фізичних осіб, які не є платниками податку на додану вартість);

документально не підтверджені витрати;

178.14.18. зазначені у цій статті підприємці мають право (за власним бажанням) відносити на витрати, пов’язані з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. При цьому амортизації підлягають:

витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів;

витрати на самостійне виготовлення основних засобів.

Не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу витрат звітного періоду витрати на:

проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів;

ліквідацію основних засобів (в частині залишкової вартості).

Не підлягають амортизації основні засоби подвійного призначення:

земельні ділянки;

об’єкти житлової нерухомості;

легкові та вантажні автомобілі;

178.14.18.1. розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів та нематеріальних активів;

178.14.18.2. облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об’єктом;

178.14.18.3. амортизація нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, самостійно установленого фізичною особою, але не менше мінімально допустимого строку корисного використання об’єкту основних засобів та нематеріальних активів:

Групи

Мінімально допустимі строки корисного використання, років

1 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

15

2 – будівлі, споруди, передавальні пристрої

10

3 – машини, обладнання, тварини, багаторічні насадження та інше

5

4 – нематеріальні активи

відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки

 

Дія цього підпункту поширюється виключно на об’єкти основних засобів та нематеріальних активів,  витрати на придбання чи самостійне виготовлення яких документально підтверджені;

178.14.18.4. достатньою підставою для документального підтвердження понесених витрат у звітному періоді є наявність документу, складеного у довільній формі, обов’язкові реквізити якого включають інформацію щодо:

контрагента (назва або П.І.Б., податковий номер або серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

найменування товару (послуги);

кількісних показників проведеної операції;

вартісних показників постачання;

дати проведення операції;

суми ПДВ (в разі реєстрації фізичної особи платником ПДВ).

Вимагати зазначення у документах, що підтверджують витрати фізичної особи, інших реквізитів, не встановлених цим пунктом, забороняється;

178.14.19. документи, які підтверджують понесені підприємцями витрати у звітному періоді, що були включені до розрахунку чистого оподатковуваного доходу, зазначеного в податковій декларації звітного (податкового) періоду, повинні зберігатися фізичною особою протягом 1095 днів від граничного терміну подання податкової декларації, до якої такі витрати включені, незалежно від того чи продовжує така фізична особа провадити господарську або незалежну професійну діяльність;

178.14.20. фізична особа - підприємець, яка застосовує особливості оподаткування самозайнятих осіб, може за власним вибором зареєструватися платником податку на додану вартість згідно з розділом V цього Кодексу;

178.14.21. перелік витрат щодо кожного виду незалежної професійної діяльності визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;

178.13.22. фізична особа втрачає право на застосування особливостей оподаткування для самозайнятих осіб, визначених цією статтею, на період двох наступних календарних років,  у разі:

перевищення обсягу річного доходу понад 4000  розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

 декларування від’ємного значення чистого оподатковуваного доходу, протягом трьох послідовних звітних (податкових) періодів;

порушення вимог, встановлених цією статтею;

178.14.23. фізична особа – підприємець, яка застосовує особливості оподаткування самозайнятих осіб, звільняється від обов’язку застосування у своїй діяльності реєстратора розрахункових операцій, якщо обсяг її доходу протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку».

76. У статті 179:

1) в абзаці другому пункту 179.6 слова «опікуна або» замінити словами «батьків, опікуна або»;

2) пункт 179.10 викласти в такій редакції:

 «179.10. Платник податку має право звернутися до відповідного контролюючого органу з проханням надати консультативну допомогу з питань, які стосуються заповнення його річної податкової декларації, а контролюючий орган зобов'язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням».

77. У статті 183:

у пунктах 183.3, 183.5 та 183.9 слово «виписку» замінити словом «складання»;

у пунктах 183.12 та 183.13 слова «забезпечує формування та» виключити.

78. У статті 184:

в абзаці п’ятому пункту 184.1 слово «товарів» замінити словами «товарів/послуг»;

у пункті 184.5 слово «виписку» замінити словом «складання».

79. У підпункті а) пункту 185.1 статті 185 після слів «у тому числі операції» доповнити словами «з безоплатної передачі та»;

80. У статті 189:

1) у абзаці другому пункту 189.3 слова «у межах договорів, що передбачають передання права власності на такі товари» замінити словами «за договорами, що передбачають передання або перехід права власності на такі товари»;

2) у абзаці другому пункту 189.9:

після слова «коли» доповнити словом та знаком «запаси,»;

після слів «викрадення» та «перетворення» доповнити словом та знаком «запасів,».

81. У пункті 192.1 статті 192:

у абзаці другому слова «видана їх отримувачу - платнику» замінити словами «складена на отримувача - платника»;

абзац п’ятий замінити абзацами п’ятим та шостим у такій редакції:

«Розрахунки коригування, складені платником податку-продавцем до податкових накладних, що не видаються отримувачу, та передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (зменшення податкового зобов'язання постачальника та податкового кредиту отримувача), можуть бути зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку-продавцем на суму, що не перевищує 20 відсотків сплачених згідно з цими податковими накладними податкових зобов'язань до бюджету. У випадку необхідності реєстрації таких розрахунків коригування на суму, що перевищує 20 відсотків сплачених згідно з відповідними податковими накладними податкових зобов'язань до бюджету, а також у випадку необхідності реєстрації розрахунків коригування до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, платник податків-продавець подає до контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку, заяву про проведення перевірки. Реєстрація розрахунку коригування здійснюється лише після проведення контролюючим органом перевірки розрахунку коригування відповідно до глави 8 цього Кодексу.

Розрахунок коригування, що складається до податкової накладної, складеної отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем (покупцем) таких послуг»;

абзац шостий вважати абзацом сьомим;

82. У пункті 196.1 статті 196:

1) у підпункті 196.1.1 після слів «центральним органом виконавчої влади, що» доповнити  словами «забезпечує формування та»;

2) у підпункті 196.1.5:

доповнити новим третім абзацом такого змісту:

«переходу права власності на об’єкт фінансового лізингу до лізингодавця (нового  кредитора) від лізингодавця (первинного кредитора), із збереженням прав та обов’язків сторін за договором фінансового лізингу,  за умови, якщо лізингодавцем (первинним кредитором) при передачі лізингоодержувачу такого об’єкта фінансового лізингу були нараховані та відображені у податковій звітності за відповідний звітний (податковий) період податкові зобов’язання з податку».

83. У статті 197:

1) у абзаці шостому підпункту 197.1.2 пункту 197.1 цифри та слова «I - IV рівнів акредитації» виключити;

2) у пункті 197.10 слово «виписки» замінити словом «складання».

84. У статті 198:

1) у пункті 198.1:

у абзаці другому слова та знаки «(у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України)» виключити;

у абзаці третьому знак та слова «, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України» виключити;

доповнити абзацом шостим  такого змісту:

«д) ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України;»;

2) пункт 198.3 викласти у такій редакції:

«198.3. Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг або виходячи з бази оподаткування, визначеної пунктом 190.1 статті 190 цього Кодексу (для товарів, які ввозяться на митну територію України) та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів  та послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);

ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України;

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.»;

5) у пункті 198.6: 

у абзаці четвертому після слів «з дати складення податкової накладної» доповнити словами та знаком «/ розрахунку коригування до такої податкової накладної»;

у абзаці сьомому цифри «60» замінити цифрами «365»;

4) доповнити пунктом 198.7 такого змісту:

«198.7. Сума від’ємного значення, що підлягає зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, що реорганізується шляхом:

- приєднання, злиття, перетворення, підлягає перенесенню до складу податкового кредиту правонаступника у періоді наступним після підписання передавального акту або розподільчого балансу відповідно до законодавства;

- поділу, виділення підлягає перенесенню до складу податкового кредиту правонаступника пропорційно до отриманої частки майна, згідно з розподільчим балансом, у періоді наступним після підписання розподільчого балансу відповідно до законодавства.»;

85. У пункті 199.5 статті 199 слова «податку, які відносяться до податкового кредиту за операціями, зазначеними» та «податкового кредиту» замінити словами «податкових зобов’язань, зазначених» та «податкових зобов’язань» відповідно.

86. У статті 200:

1) у пункті 200.7:

друге речення абзацу першого виключити;

у підпункті 200.7.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«200.7.1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, формує та веде Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.»;

абзаци другий та третій виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«До Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування вносяться такі дані:»;

в абзаці чотирнадцятому слово «відповідного» виключити;

в абзаці п’ятнадцятому слова «реєстрів» та «затверджуються» замінити відповідно словами «Реєстру» та «затверджується»;

у підпункті 200.7.2 слова «кожного відповідного» виключити;

в абзаці першому у підпункті 200.7.3 слова «реєстри» та «зазначені» замінити відповідно словами «Реєстр» та «зазначений»;

2) пункт 200.10 викласти у такій редакції:

«200.10. Камеральна перевірка даних податкової декларації, в якій заявлена до відшкодування сума податку на додану вартість, проводиться контролюючим органом у строк, передбачений пунктом 76.3 статті 76 цього Кодексу.»; 

3) пункти 200.19, 200.20, 200.21 виключити.

87. У статті 2001:

1) у абзаці другому пункту 2001.1 слово «виданих» замінити словом «складених»;

2) у пункті 2001.2:

доповнити абзацом другим такого змісту:

«Розрахунки з бюджетом в системі електронного адміністрування  податку на додану вартість здійснюються з цих рахунків, крім випадку, передбаченого абзацом другим пункту 87.1 статті 87  цього Кодексу. Суми податку на додану вартість, перераховані до бюджету безпосередньо з поточних рахунків платника податку, відкритих у банках, не зараховуються в рахунок сплати податкових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податку крім випадків, передбачених цим Кодексом, і підлягають поверненню на поточний рахунок платника податків у порядку, встановленому статтею 43 цього Кодексу.»;

абзаци другий – шостий вважати третім – сьомим відповідно;

3) у пункті 2001.3:

Після абзацу четвертого доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

«Враховується в обрахунку показника ∑НаклОтр платника податку  правонаступника підприємства платника податку, що реорганізується (приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення), сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, який настає після анулювання реєстрації як платника податку такого підприємства, за виключенням суми збільшення від’ємного значення, сформованої після 1 липня 2015 року за результатами поданих уточнюючих розрахунків та перевірки контролюючого органу.»;

абзаци п’ятий – двадцятий вважати абзацами шостим – двадцять першим;

у абзаці сімнадцятому пункту 2001.3 слово «виданими» замінити словами «складеними»;

у абзаці вісімнадцятому пункту 2001.3 слова «, проведених за результатами перевірок» замінити словами «та результатів перевірок, що проводяться відповідно до цього Кодексу»;

4) підпункт г) пункту 2001.4 викласти у такій редакції:

«г) з бюджету в сумах надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість, повернутих платнику податків у порядку, встановленому реченням другим пункту 43.4 статті 43 цього Кодексу цього Кодексу.»;

5) у пункті 2001.5 слово «виданих» замінити на слово «складених»;

6) у пункті  2001.6:

абзаци другий – четвертий викласти у такій редакції:

 «Якщо на дату подання податкової звітності з податку сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої звітності, платник податку має право подати до контролюючого органу у складі такої податкової звітності заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню на поточний рахунок такого платника податку, реквізити якого платник зазначає в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов'язань з податку.»;

абзаци п’ятий – дев’ятий вважати третім –  сьомим; 

в абзаці третьому слова «до бюджету або» виключити».

7) Доповнити новим пунктом 2011.9 такого змісту:

«200¹.9  Якщо у платника податку є наявним загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (∑Перевищ),  а суми, визначеної  пунктом 2001.3 статті 2001 цього кодексу (∑Накл), не достатньо для реєстрації таким платником податкової накладної або розрахунку коригування до такої податкової накладної за звітні періоди виникнення такого перевищення, платник податку має право зареєструвати податкову накладну або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку, що дорівнює різниці між сумою податку, визначеною відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього кодексу (∑Накл) на момент реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування, та сумою податку, визначеною відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього кодексу (∑Накл), розрахованої на момент останнього перерахунку показника ∑Перевищ.»;

8) у пункті 200.23 слова «на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення» замінити словами «в розмірі, передбаченому пунктом 129.4 статті 129 цього Кодексу».

88. У статті 201:

1) у пункті 201.1:

у абзаці четвертому слово «виписування» замінити словом «складання»;

абзац чотирнадцятий викласти у новій редакції:

«і) код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; платники податків,  крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право вказувати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг не повністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду;»;

2) пункт 201.3 викласти у новій редакції:

«201.3. У разі звільнення від оподаткування у податковій накладній робиться запис "Без ПДВ" з посиланням на відповідний пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи цього Кодексу та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування податком»;

3) у пункті 201.10:

абзац другий викласти у такій редакції:

«Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 січня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.»;

доповнити абзацом третім такого змісту:

«У випадках, на які не поширюється дія абзацу другого цього пункту, податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту».;

абзаци третій – дев’ятнадцятий вважати четвертим – двадцятим; 

абзаци дванадцятий та тринадцятий замінити абзацами дванадцятим – п’ятнадцятим у такій редакції:

«Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних має бути здійснена:

для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 день (включно) календарного місяця - до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені;

для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній день (включно) календарного місяця - до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складе ні. У разі порушення цього терміну застосовуються штрафні санкції згідно з цим Кодексом.

Платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 365 календарних днів, наступних за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідних податкових накладних та/або розрахунках коригування»;

абзаци чотирнадцятий – двадцятий вважати абзацами шістнадцятим – двадцять другим відповідно;

абзац двадцять перший викласти у такій редакції:

«Протягом 90 календарних днів з дня надходження такої заяви із скаргою з урахуванням вимог встановлених підпунктом 78.1.9 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу контролюючий орган зобов'язаний провести документальну перевірку зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією.»;

після абзацу двадцять першого доповнити двома абзацами такого змісту:

 «За результатами такої перевірки контролюючий орган приймає рішення про донарахування суми податкових зобов'язань з податку та/або про необхідність, з урахуванням строку, визначеного цим пунктом, складення та реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних або виправлення помилок, допущених при зазначенні реквізитів податкової накладної, такому платнику вручається податкове повідомлення-рішення, передбачене цим Кодексом.

Платник податку протягом 10 календарних днів з дня узгодження податкового повідомлення–рішення повинен: скласти відповідну податкову накладну та зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних, а уразі виправлення помилок допущених при зазначенні реквізитів податкової накладної, скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної та надати його платнику податку – покупцю для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також скласти відповідну податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.»;

абзац двадцять другий вважати абзацом двадцять четвертим;

абзац двадцять четвертий  виключити.

89. У пункті 202.2 статті 202:

у абзаці першому слова «які відповідно до підпункту «б» пункту 154.6 статті 154 цього Кодексу мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток, на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року, а також платники податку,» виключити;

абзац другий виключити.

90. У пункті 208.4 статті 208 та пункті 210.5 статті 210 слово «виписується» замінити словом «складається».

91. У статті 212:

після абзацу першого підпункту 212.3.4 пункту 212.3 доповнити абзацом такого змісту:

«Не підлягають реєстрації платники, які здійснюють роздрібну реалізацію пального в споживчій тарі ємністю до 2 літрів (включно) та не здійснюють фізичний відпуск пального.»

92. У статті 213:

пункт 213.3 доповнити підпунктом 213.3.13 такого змісту:

"213.3.13. ввезення на митну територію України неферментованої (не переробленої) тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію ферментованої (переробленої) тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або на експорт; реалізація тютюнової сировини тютюново-ферментаційним заводам особами, які виробляють тютюнову сировину на митній території України; реалізація ферментованої (переробленої) тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами виробникам тютюнових виробів. ";

93. У статті 215:

1)  пункт 215.2 доповнити підпунктом 215.2.4 такого змісту:

«215.2.4. Починаючи із 2017 року, специфічні ставки акцизного податку, встановлені в національній валюті, та мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку підлягають щорічній індексації за наступною формулою:

Сі = Сб × дІ,

де Сі – проіндексована ставка акцизного податку або мінімального податкового зобов'язання із сплати акцизного податку, гривень за  одиницю виміру, округлена до двох знаків після коми;

Сб – базова ставка акцизного податку або мінімального податкового зобов'язання із сплати акцизного податку, встановлені підпунктами 215.3.1, 215.3.2 та 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 на рік, наступний за роком, у якому проводиться індексація;

дІ – добуток індексів споживчих цін на товари та послуги за період з вересня 2016 року по вересень року, у якому проводиться індексація.

Індекс споживчих цін на товари та послуги розраховується центральним органом виконавчої влади в галузі статистики щорічно за період з вересня року, що передує року, у якому проводиться індексація по вересень року, у якому проводиться індексація, та до 20 жовтня року, у якому проводиться індексація, передається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, розраховує добуток індексів споживчих цін на товари та послуги та до 1 листопада року, у якому проводиться індексація, розміщує його на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі.

У разі коли індекс споживчих цін на товари та послуги, розрахований центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, є меншим ніж 100 відсотків, для цілей розрахунку його значення приймається за 100 відсотків.

Проіндексовані ставки застосовуються для обчислення сум акцизного податку та мінімального податкового зобов'язання із сплати акцизного податку у всіх податкових (звітних) періодах року, наступного за роком, у якому проводилася індексація.»  

2) у пункті 215.3 

у пункті 215.3.4 цифри та слова:

«2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00

Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази

євро за 1000 літрів

31»

замінити цифрами та словами:

«2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00

Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази

євро за 1000 літрів

31

2901 10 00 00

Тільки бутан та ізобутан

- " -

31»

цифри та слова:

«2901 10 00 00

Вуглеводні ациклічні насичені

- " -

171,50»

замінити цифрами та словами:

 

«2901 10 00 00

Вуглеводні ациклічні насичені (крім бутану та ізобутану)

- " -

171,50»

  1. у підпункті 215.3. 51 цифри та слова:

 

«8703 90 10 00

- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами

109,129 євро за               1 штуку»

 

 

замінити цифрами та словами:

 

«8703 90 10

- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами:

 

8703 90 10 10

- - - транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома)

109,129 євро за 1 штуку;

8703 90 10 90

- - - інші

109,129 євро за 1 штуку;»

 
  1. у підпункті 215.3.7 цифри та слова:

 

«8711 90 00 00

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них, крім тих, що з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом; коляски

22 євро за             1 штуку»

замінити цифрами та словами:

 

 

«8711 90

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них, крім тих, що з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом; коляски

22 євро за             1 штуку»

 

3) у пункті 216.9 статті 216 слова «оформлення розрахункового документа на суму проведеної операції» замінити словами «оформлення документа»

94. У статті 217:

доповнити пунктом 217.7 такого змісту:

«217.7. На платників, які здійснюють роздрібну реалізацію пального в споживчій тарі ємністю до 2 літрів (включно) та не здійснюють фізичний відпуск пального не розповсюджуються вимоги статей 231, 232 цього Кодексу.»;

95. У статті 220: 

1) у пункті 220.2

слова «державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи» замінити словами «державну податкову і митну політику»;

слова «формування державної фінансової політики» замінити словами «формування та реалізацію державної фінансової політики»;

2) у пунктах 220.8, 220.9 слова «забезпечує формування та» виключити;

96. Статтю 221 доповнити пунктом 221.5 такого змісту:

«221.5. У разі реалізації тютюнової сировини суб’єктам господарювання, які не є виробниками тютюнових виробів та/або тютюново-ферментаційними заводами, з суб’єктів, що здійснили таку реалізацію, справляється штраф у розмірі 200 відсотків вартості реалізованої тютюнової сировини. Реалізована таким чином сировина підлягає конфіскації та знищенню.».

97. Пункт 223.2 статті 223 викласти у такій редакції:

«223.2. Платники податку, визначені пунктом 212.1 статті 212 цього Кодексу (крім імпортерів підакцизних товарів, зазначених у підпунктах 215.3.4, 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу) подають щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 цього Кодексу».

  1. У статті 226:

у пункті 226.9:

в абзаці четвертому слова "алкогольні напої" замінити словами "вироблені в Україні алкогольні напої";

доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

"алкогольні напої іноземного виробництва з марками акцизного податку, на яких зазначена сума акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням міцності продукції та місткості тари. "

99. У пункті 227.2 статті 227 слова «забезпечує формування та» виключити;

100. Пункт 230.9 статті 230 після слів "призначення керівник" доповнити словами "(уповноважена ним посадова (службова) особа)".

101. Доповнити статтею 2491  такого змісту:

"Стаття 2491. Індексація ставок екологічного податку

2491.1. Щороку проводиться індексація ставок екологічного податку, визначених в абсолютних значеннях. Індексація здійснюється, починаючи з 2017 року, а для нових або змінених ставок – починаючи з року, наступного за роком, в якому така ставка вперше застосовується, за формулою:

Сі = Сб × дІ,

де Сі – проіндексована ставка екологічного податку, гривень за одиницю виміру, округлена до двох знаків після коми;

Сб – базова ставка екологічного податку, гривень за одиницю виміру;

Під час проведення індексації базовими вважаються значення ставок станом на 31 грудня 2016 року, а для нових або змінених ставок - на 31 грудня року, в якому така ставка вперше застосовується.

дІ – добуток індексів споживчих цін на товари та послуги за попередні роки, починаючи з 2016 року, а для нових або змінених ставок – починаючи з року, в якому така ставка вперше застосовується.

Для цілей розрахунку використовуються офіційно оприлюднені річні (до грудня попереднього року) індекси споживчих цін на товари та послуги.

2491.2. У разі коли індекс споживчих цін на товари та послуги за попередній рік є меншим ніж 100 відсотків, то для цілей розрахунку його значення приймається за 100 відсотків.

2491.3. Індекс споживчих цін на товари та послуги розраховується центральним органом виконавчої влади в галузі статистики та передається ним до 20 січня року, у якому проводиться індексація, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, який розраховує добуток індексів споживчих цін на товари та послуги та до 1 лютого року, у якому проводиться індексація, розміщує його на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі.

Проіндексовані ставки застосовуються для обчислення сум екологічного податку у всіх податкових (звітних) періодах року, у якому проводиться індексація.".

102. У статті 252:

1) пункт 252.1 доповнити підпунктом 252.1.6 такого змісту:

“252.1.6. Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб'єкти господарювання, які виконують будівельні роботи, на виконання яких необхідно отримання погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.”;

2) пункт 252.3 доповнити підпунктом 252.3.3 такого змісту:

“252.3.3. обсяг товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється під час виконання будівельних робіт, на виконання яких необхідно отримання погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у тому числі під час виконання робіт в акваторіях водних об’єктів.”;

3) у пункті 252.8:

в абзаці восьмому слова “забезпечує формування та” виключити;

в абзаці дев'ятому після слів “пов'язаних з” доповнити словами  “операціями перепродажної підготовки, у тому числі пакуванням, фасуванням (бутелюванням) та/або термічною агломерацією, а також з”;

4) у пункті 252.9:

в абзаці першому після слів “пов'язаних з” доповнити словами  “операціями перепродажної підготовки, у тому числі пакуванням, фасуванням (бутелюванням) та/або термічною агломерацією, а також з”;

в абзаці першому підпункту 252.9.1 після слів після слів “пов'язаних з” доповнити словами  “операціями перепродажної підготовки, у тому числі пакуванням, фасуванням (бутелюванням) та/або термічною агломерацією, а також з”;

5) у підпункті 252.11.1 пункту 252.11:

абзац четвертий доповнити словами “, у тому числі фасуванням (бутелюванням)”;

в абзаці п’ятому після слів “включаючи передпродажну підготовку” доповнити словами  “, у тому числі термічну агломерацію продукції гірничого підприємства”;

6) абзаци другий – четвертий пункту 252.22 виключити;

7) в абзаці першому пункту 252.23 після слова “отримав” доповнити словами  “або переоформив”.

103. У пункті 254.5 статті 254:

підпункт 254.5.1 викласти в такій редакції:

"254.5.1. Перелік користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати та/або зміни до нього подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, із зазначенням виду зв'язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку.";

абзац третій підпункту 254.5.3 викласти в такій редакції:

"Інші платники рентної плати сплачують рентну плату починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата рентної плати здійснюється платниками рентної плати з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику рентної плати в такій смузі радіочастот у певному регіоні, крім випадків, коли наступні дозволи на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, видані на пристрої потужність яких передбачає застосування іншої, ніж у попередніх дозволах ставки рентної плати.".

104. У статті 255:

1) пункт 255.1 викласти в такій редакції:

"255.1. Платниками рентної плати за спеціальне використання води є:

первинні водокористувачі - суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду отриману шляхом забору води з водних об'єктів;

суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.";

в абзаці першому пункту 255.3 слова ", з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання" виключити;

2) підпункт 255.4.6 пункту 255.4 виключити;

3) у пункті 255.11: 

4) підпункт 255.11.2 викласти в такій редакції:

"255.11.2. Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої) водних об’єктів, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.";

5) у підпункті 255.11.3 слова "з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання," виключити;

6) у підпункті 255.11.4 слова "з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання" виключити;

7) у підпункті 255.11.12 слова "з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання" виключити;

8) підпункти 255.11.17 та 255.11.18 виключити. 

105. Доповнити статтею 2562 такого змісту:

"Стаття 2562. Індексація ставок рентної плати

2562.1. Щороку проводиться індексація ставок рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, визначених в абсолютних значеннях. Індексація здійснюється, починаючи з 2017 року, а для нових або змінених ставок – починаючи з року, наступного за роком, в якому така ставка вперше застосовується, за формулою:

Сі = Сб × дІ,

де Сі – проіндексована ставка рентної плати, гривень за  одиницю виміру, округлена до двох знаків після коми;

Сб – базова ставка рентної плати, гривень за одиницю виміру; 

Під час проведення індексації базовими вважаються значення ставок станом на 31 грудня 2016 року, а для нових або змінених ставок - на 31 грудня року, в якому така ставка вперше застосовується.

дІ – добуток індексів цін виробників промислової продукції (для рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів) або добуток індексів споживчих цін на товари та послуги (для рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України) за попередні роки, починаючи з 2016 року, а для нових або змінених ставок – починаючи з року, в якому така ставка вперше застосовується.

Для цілей розрахунку використовуються офіційно оприлюднені річні (до грудня попереднього року) індекси цін виробників промислової продукції (для рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів) або річні (до грудня попереднього року) індекси споживчих цін на товари та послуги (для рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України).

2562.2. У разі коли індекс цін виробників промислової продукції або індекс споживчих цін на товари та послуги за попередній рік є меншим ніж 100 відсотків, для цілей розрахунку його значення приймається за 100 відсотків.

2562.3. Індекс цін виробників промислової продукції та індекс споживчих цін на товари та послуги розраховуються центральним органом виконавчої влади в галузі статистики та передаються ним до 20 січня року, у якому проводиться індексація, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, який розраховує добутки відповідних індексів та до 1 лютого року, у якому проводиться індексація, розміщує їх на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі.

Проіндексовані ставки застосовуються для обчислення сум рентної плати у всіх податкових (звітних) періодах року, в якому проводиться індексація.".

106. Підпункт 257.3.4 пункту 257.3 статті 257 викласти в такій редакції:

"257.3.4. з рентної плати за спеціальне використання води – за місцезнаходженням водного об’єкту, крім податкової декларації з рентної плати за спеціальне використання води для потреб водного транспорту, яка подається за місцем податкової реєстрації;".

107. У абзаці третьому підпункту 258.2.2 пункту 258.2 статті 258 слова “забезпечує формування та” виключити;

108. У статті 266:

 

підпункт 266.2.2 пункту 266.2 доповнити підпунктом «ї» такого змісту:

«ї) господарські (присадибні) будівлі.»;

у підпункті 266.8.1 пункту 266.8 слова «він втратив» замінити словом «припинилося», а слово «виникло» замінити словами «він набув»;

109. У статті 267:

1) у підпункті 267.2.1 пункту 267.2:

 абзац другий викласти в такій редакції:

«Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального.»

доповнити абзацом третім такого змісту:

«Щорічно до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, із зазначенням марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального таких автомобілів.»;

2) у пункті 267.6:

абзац третій підпункту 267.6.3 викласти в такій редакції:

«Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.»;

у абзаці п’ятому підпункту 267.6.10 знак та слова «, документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля» виключити.

110. Пункт 274.1 статті 274 доповнити абзацами такого змісту:

"У разі якщо протягом року з моменту набуття права власності на будівлю, споруду (її частину), розташовану на земельній ділянці державної чи комунальної власності, особа не подала до компетентного органу:

а) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки - у випадках, передбачених абзацами третім та четвертим частини першої статті 123 Земельного кодексу України;

б) або клопотання про надання земельної ділянки - у випадках, передбачених абзацом шостим частини першої статті 123 Земельного кодексу України;

з метою оформлення права користування земельною ділянкою, ставка земельного податку до моменту оформлення особою таких прав встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

Положення цього підпункту не поширюється на осіб, які згідно з чинним законодавством мають право на набуття земельних ділянок в постійне користування."

111. Пункт 286.1 статті 286 викласти у такій редакції:

"286.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру або дані державного реєстру речових прав на нерухоме майно, якщо у державному земельному кадастрі відсутні дані про земельні ділянки під нерухомим майном.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."

112. У статті 287:

пункт 287.1 викласти у такій редакції:

"287.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою або права власності на будівлі, споруди (їх частини), які розташовані на такій земельній ділянці.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні. Норми даного абзацу не поширюються на територію, на якій на праві власності знаходяться будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території.";

пункт 287.6 викласти у такій редакції:

"287.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується новим власником на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на такі будівлі, споруди (їх частини).

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частини), що розташовані на орендованій земельній ділянці державної або комунальної власності, плата за землю, з урахуванням прибудинкової території, здійснюється новим власником цих приміщень у відповідній частині.";

пункт 287.8 викласти у такій редакції:

«287.8. Плата за землю за земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки або в об'єкті нежитлової нерухомості, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, перераховується до бюджету податковим агентом. Власники та/або орендарі квартир та нежитлових приміщень (їх частин) у жилому будинку (у тому числі багатоквартирному) сплачують податковому агенту податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.

Для цілей застосування цього пункту податковим агентом для перерахування до бюджету  плати за землю можуть бути:

підприємства, установи і організації, яким  відповідно до законодавства надані в постійне користування земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки (а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території), та які здійснюють управління цими багатоквартирними будинками;

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, яким передані безоплатно у власність або в постійне користування земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку.»

113. У статті 291:

підпункт 291.4.1 пункту 291.4 доповнити словами наступного змісту: «, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.»;

у підпункті 291.5.8 пункту 291.5 слова «суб’єкти господарювання» замінити словами «платники податків». 

114. Пункт 292.12 статті 292 виключити.

115. У статті 293

абзац перший пункту 293.2 викласти в такій редакції:

«293.2.  Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:»

у пункті 293.8:

у абзаці першому підпункту 4 цифру «2» замінити цифрою «3»;

у абзаці третьому підпункту 4 цифру і слово «4 відсотки» замінити цифрою і словом «5 відсотків»;

у підпункті 5 цифру «4» замінити цифрою «3».

116. У пункті 294.6 статті 294 слова «подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності» замінити словами «відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення».

117. У пункті 295.8 статті 295 слова «до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності або» виключити.

118. У статті 296:

у підпункті 296.1.2 пункту 296.1 слова «податку і митну» замінити словом «фінансову», а після слів «Книга обліку доходів» додати слова «та витрат»;

у абзаці другому пункту 296.2 слова «другої, третьої або п’ятої» замінити словами «другої або третьої»;

абзац перший підпункту 296.5.1 пункту 296.5 доповнити словами «або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом»;

у абзаці третьому пункту 296.10 слова «дії свідоцтва» замінити словами «реєстрації суб’єкта господарювання як».

119. Статтю 297 доповнити пунктом 297.4 такого змісту:

«297.4 Дивіденди, що виплачуються платниками єдиного податку третьої групи (юридичними особами) та четвертої групи власникам корпоративних прав (засновникам таких платників єдиного податку), оподатковуються за правилами, встановленими розділами II і IV цього Кодексу.»

120. У підпункті 298.8.3 пункту 298.8 статті 298:

1) у абзаці першому слова «готової продукції» замінити словами і знаком «готової продукції)»;

2) у абзаці шостому після слів «підакцизних товарів» додати кому, а слова «готової продукції» замінити словами і знаком «готової продукції)».

121. У статті 299:

у пункті 299.2 слова «забезпечує формування та» виключити.

у абзаці першому пункту 299.13 слова «забезпечує формування та» виключити.

122. У пункті 337.4 статті 337:

слова «виданих», «виписана», «виписки» та «виписано» замінити словами «складених», «складена», «складання» та «складено» відповідно;

у останньому абзаці друге речення виключити.

123. У пункті 338.1 статті 338 абзаци третій – четвертий замінити трьома абзацами такого змісту:

“Сплата рентної плати передує розподілу продукції і не враховується у складі продукції, що підлягає розподілу.

Податковим (звітним) періодом для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за угодою про розподіл продукції є календарний квартал.

Податкові декларації подаються окремо за кожним спеціальним дозволом та (або) окремим об’єктом, що визнається об’єктом комерційного відкриття.”.

У зв'язку з цим абзаци п’ятий – сьомий вважати абзацами шостим – восьмим.

124. У пункті 344.1 статті 344 слова "органів, крім діючих у них підрозділів податкової міліції, здійснюється" замінити словом "органів здійснюється".

125. Розділ XVIII2 "ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ" виключити.

126. У розділі XX “Перехідні положення”:

1) у підрозділі 2:

у пункті 11 слова «виписана», «виписки», «виписані» замінити словами «складена», «складання», «складені» відповідно;

у пункті 23  слова та цифри «1 січня 2017 року» замінити словами та цифрами «1 січня 2019 року»;

у пункті 32:

 після цифр «5402 11 00 00» слово та цифри «та 5407 10 00 00» виключити;

після цифр та знаку «3921 90 60 00,» доповнити цифрами та знаком «5407 10 00 00,»;

у пункті 341 після слів «цього Кодексу» доповнити словами «та мають відповідну ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

пункт 37 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«Дія цього пункту не поширюється на платників податків, визначених пунктом 38 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення»»;

у пункті 44 після слів та знаку « згідно з УКТ ЗЕД,» доповнити словами та знаком «надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення,»;

у абзаці третьому пункту 45:

друге речення доповнити словами «до настання звітного періоду, в якому платник податку не передбачає використання зазначеної пільги»;

у реченні третьому слова «в якому подано заяву» замінити словами «зазначеного у заяві»;

пункт 46 «46. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі - Проект) для японських суб'єктів з реалізації Проекту встановлюються такі особливості оподаткування податком на додану вартість:

а) до операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення товарів, визначених пунктом 4 2 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України, для виконання робіт та/або надання послуг у рамках реалізації Проекту застосовується умовне повне звільнення від оподаткування;

б) операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, визначених підпунктом 12 пункту 4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України, для виконання робіт та/або надання послуг у рамках реалізації Проекту звільняються від оподаткування;

в) операції з постачання послуг на митній території України, які виконуються за угодами в рамках реалізації Проекту, звільняються від оподаткування. Порядок звільнення від оподаткування таких послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України;

г) операції з постачання послуг у рамках реалізації Проекту із спорудження об'єкта (або його частин) японським суб'єктом з реалізації Проекту українському замовнику з реалізації Проекту ПАТ «АК «Київводоканал» звільняються від оподаткування.

У разі порушення умов звільнення від оподаткування, визначених цим пунктом, платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку, що має бути нарахована на дату виникнення таких податкових зобов'язань, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період з дати виникнення податкових зобов'язань до дати збільшення обсягу податкових зобов'язань.

Термін «японський суб'єкт з реалізації Проекту» вживається у значенні, наведеному у пункті 9 підрозділу 1 цього розділу» вважати пунктом 47;

доповнити пунктами 48 - 51 такого змісту:

 

«48. Протягом 5 робочих днів з дня набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ________" центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику зобов’язаний сформувати Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування у хронологічному порядку надходження заяв про повернення суми бюджетного відшкодування до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам податку, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 200.19 цієї статті та Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам податку, які не відповідають критеріям, визначеним пунктом 200.19 цієї статті.»;

49. Встановити, що на десятий робочий день після дати набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової реформи…» зареєстрованим платникам податку значення суми податку, на яку такий платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначене пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу, збільшується на суму коштів, повернутих з бюджету платнику податку відповідно до пункту 43.4 статті 43 цього Кодексу на рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в період з 1 січня 2016 року до дати набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової реформи…», що були сплачені до бюджету безпосередньо з поточного рахунку платника, а також що були перераховані з рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість до бюджету за заявою платника відповідно до пункту 2001.6 статті 2001 цього Кодексу .

В межах суми такого збільшення платник податку має право подати заяву та перерахувати кошти з рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість такого платника податку на його поточний рахунок відповідно до пункту 2001.6 статті 2001 цього Кодексу.»;

50. Штрафні санкції та пеня, передбачені цим Кодексом, не застосовуються до сільськогосподарських підприємств, що застосовують спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість відповідно до статті 209 цього Кодексу, за заниження такими сільськогосподарськими підприємствами податкового зобов’язання з податку на додану вартість або завищення ними бюджетного відшкодування, які виникли внаслідок порушення порядку розподілу податкового кредиту, визначеного підпунктом 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 цього Кодексу, за звітні (податкові) періоди з 1 січня 2016 року по 1 січня 2017 року.

51. Тимчасово, до 01 січня 2019 року, від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з ввезення на митну територію України, постачання на митній території України та вивезення в митному режимі експорту:

горіхів волоських товарних підкатегорій 0802 31 00 00 та 0802 32 00 00 згідно УКТ ЗЕД;

грибів товарних підкатегорій 0709 59 10 00, 0709 59 30 00 та 0709 59 90 00 згідно УКТ ЗЕД;

суниці та полуниці товарної підкатегорії 0810 10 00 00 згідно УКТ ЗЕД, журавлини, чорниці та інших плодів товарної підпозиції 0810 40 згідно УКТ ЗЕД.»;

3) у підрозділі 4:

1) у пункті 1 абзац другий виключити;

2) пункт 8 та 16 виключити;

3) доповнити пунктами 41-46 такого змісту:

“41.Суми доходів або витрат, що враховані при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток до 1 січня 2015 року, та враховані у складі доходів або витрат відповідно до положень бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування після 1 січня 2015 року, не підлягають повторному врахуванню при визначенні такого об’єкта та формують різницю, згідно з якою фінансовий результат до оподаткування:

зменшується на суму таких доходів;

збільшується на суму таких витрат.

42. Платники податку на прибуток у період до 31 грудня 2021 року  при розрахунку амортизації основних засобів можуть застосовувати починаючи з 1 січня 2017 року 25-відсоткову річну норму амортизації (прискорену амортизацію за прямолінійним методом) за умови одночасного виконання таких умов:

а) власні основні засоби відносяться до груп 3 – 8, 16;

б) мінімальний строк корисного використання таких основних засобів складає не менше чотирьох років;

в) основні засоби, які були введені в експлуатацію платником податків в межах одного з податкових періодів, починаючи з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2021 року.

У випадку не використання основних засобів у власній господарській діяльності, в тому числі надання їх в оренду іншим особам (за виключенням платників податків, основним видом діяльності яких є послуги за надання в оренду майна), або продажу об’єкта основних засобів до закінчення чотирирічного періоду з дати введення його в експлуатацію, платник податку у звітному періоді, коли відбувся продаж, зобов’язаний:

-  збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортизації основних засобів відповідно до цього пункту протягом податкових періодів, в яких здійснювалось нарахування амортизації із застосуванням 25-відсоткової річної норми амортизації;

-  зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму розрахованої амортизації таких основних засобів відповідно до пункту 138.3  статті 138 цього Кодексу за відповідні податкові періоди.

При застосуванні прискореної амортизації положення пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу не застосовуються в частині нарахування амортизації у відповідності до встановлених мінімально допустимих строків амортизації основних засобів та методів її нарахування.

У випадку проведення реорганізації чи виділу відповідно до пункту 141.8 статті  141 цього Кодексу, право на застосування прискореної амортизації, визначеної цим пунктом, переходить до правонаступника (-ів) відповідно до частки капітальних інвестицій, що отримані таким правонаступником (-ами) згідно з розподільчими балансом чи передавальним актом.

43. На період до 31 грудня 2021 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких річний дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку  за останній річний звітний період не перевищує трьох мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному із таких критеріїв:

а) утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;

б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3 мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;

в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів робіт, послуг) становив до 3 мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.

При цьому, якщо платники податку, які застосовують норми цього пункту, у будь-якому звітному періоді досягли показників щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає критеріям, зазначеним у цьому пункті, то такі платники податку зобов'язані оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу.

Дія цього пункту не поширюється на суб'єктів господарювання, які:

1) утворені після 1 січня 2017 року шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації;

2) здійснюють:

2.1) діяльність у сфері розваг, визначену в підпункті 14.1.46 пункту 14.1 статті 14 розділу I;

2.2) виробництво, оптовий продаж, експорт, імпорт підакцизних товарів;

2.3) виробництво, оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів;

2.4) видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

2.5) фінансову та страхову діяльність (гр. 64 - гр. 66 Секції K КВЕДДК 009:2010),

2.6) діяльність з обміну валют;

2.7) видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення;

2.8) операції з нерухомим майном (гр. 68 КВЕДДК 009:2010);

2.9) поштову та кур’єрську діяльність (гр. 53 КВЕДДК 009:2010);

2.10) діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

2.11) діяльність з надання послугу сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";

2.12) охоронну діяльність;

2.13) зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації);

2.14) виробництво продукції на давальницькій сировині;

2.15) оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

2.16) діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води;

2.17) діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку (гр. 69 КВЕДДК 009:2010).;

2.18) діяльність у сфері інжинірингу (гр. 71 КВЕДДК 009:2010).

Платники податку, зазначені у підпунктах "а", "б", "в" цього пункту, які здійснюють нарахування та виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховують та вносять до бюджету авансовий внесок із податку в порядку, встановленому пунктом 57.11 статті 57 цього Кодексу, та сплачують податок на прибуток за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу, за звітний податковий період, у якому здійснювалося нарахування та виплата дивідендів.

44. Платник податку, який відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ цього Кодексу, збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму амортизації витрат, пов’язаних з ремонтом та поліпшенням об’єктів основних засобів, яка була врахована під час визначення об’єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу ІІІ цього Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

45. У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів, введеного в експлуатацію до 1 січня 2015 року в бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені підпунктом 138.3.3 пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу, то для розрахунку амортизації починаючи з періодів після 1 січня 2015 року використовуються строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів, установлені в бухгалтерському обліку, в частині строку, що залишився. 

При цьому не проводиться перерахунок амортизаційних відрахувань нарахованих до 1 січня 2015 року. 

46.    У разі коли амортизація об’єкту основних засобів нараховувалась виробничим методом згідно з підпунктом 145.1.5. пункту 145.1 статті 145 цього Кодексу в редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, строк корисного використання такого об’єкта встановлюється відповідно до норм підпункту 138.3.3 пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу, з урахуванням терміну фактичної  експлуатації такого об’єкта основних засобів.”.

3) у підрозділі 10:

доповнити пунктом 201 такого змісту:

"201. Штрафні санкції за здійснення суб'єктами господарювання операцій з реалізації пального в ємностях до 2 літрів без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку, передбачені пунктом 117.3 статті 117 цього Кодексу, не застосовуються з дати виникнення зобов’язання щодо такої реєстрації до останнього числа місяця, що настає після місяця в якому опубліковано цей Закон.

Штрафні санкції за порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, передбачені статтею 1202 цього Кодексу, не застосовуються до осіб, які реалізують пальне в ємностях до 2 літрів з дати виникнення зобов’язання щодо такої реєстрації до останнього числа місяця, що настає після місяця в якому опубліковано цей Закон.".

4) доповнити пунктом 38 такого змісту:

«38. Установити, що тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, для платників податків місцезнаходженням (місцем проживанням) яких є територія проведення антитерористичної операції та платників податків, які здійснюють діяльність та/або мають нерухомість на цій території, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням таких особливостей.

38.1. Терміни, що застосовуються у цьому пункті:

період проведення антитерористичної операції та територія проведення антитерористичної операції - використовуються у значеннях, наведених Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»;

тимчасово окупована територія – територія окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, визначена відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» та інших нормативно-правових актів;

окремі території проведення антитерористичної операції відмінні, ніж тимчасово окупована територія – окремі території проведення антитерористичної операції, на яких, починаючи з 14 квітня 2014 року проводилася або проводиться антитерористична операція, які не є тимчасово окупованими територіями;

інша територія України - територія України, крім території проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території АР Крим;

внутрішньо переміщена особа - використовується у значенні, наведеному Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

38.2. На період проведення антитерористичної операції для платників податків місцезнаходженням (місцем проживанням) яких, станом на  14 квітня 2014 року була територія окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, визначена відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької областей тимчасово окупованими територіями»  і які на день набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України » не змінили своє місцезнаходження (місце проживання) з тимчасово окупованої території на іншу територію України або окремі території проведення антитерористичної операції відмінні, ніж тимчасово окупована територія:

1) зупиняється нарахування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені за несвоєчасне погашення визначених станом на  14 квітня 2014 року грошових зобов'язань, по яких зупинено стягнення;  

2) зупиняється застосування норм статей 59, 60 (в частині податкових вимог), 87-101 цього Кодексу;

Відлік строку давності, визначений статтею 102 Кодексу, зупиняється на період, протягом якого до платників податків вказаних у цьому пункті не застосовувались заходи стягнення, передбачені статтями 59, 60, 87-101 цього Кодексу.

Норми цього підпункту не застосовуються:

з дати  реєстрації зміни місця проживання фізичною особою - платником податків і переселення на іншу територію України або окремі території проведення антитерористичної операції відмінні, ніж тимчасово окупована територія на постійне місце проживання, місце проживання внутрішньо переміщеної особи та проведення реєстраційної дії щодо зміни місця проживання фізичної особи – підприємця; 

з дати реєстрації зміни місцезнаходження юридичної особи на іншу територію України або окремі території проведення антитерористичної операції відмінні, ніж тимчасово окупована територія.

38.3. Для платників податків – самозайнятих фізичних осіб під час особливого періоду, визначеного Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», призваних на військову службу під час мобілізації або залучених до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, норми підпункту 38.2 цього пункту застосовуються на весь строк їх військової служби. 

38.4. Якщо місцезнаходженням філії, представництва чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи є:

тимчасово окупована територія, а місцезнаходженням відповідної юридичної особи є інша територія України або окремі території Донецької та Луганської областей відмінні, ніж тимчасово окупована територія, то до такого відокремленого  підрозділу норми підпункту 38.2 цього пункту не застосовуються і у період проведення антитерористичної операції відокремлений підрозділ перебуває на обліку (основне місце обліку), сплачує податки, подає податкові декларації та виконує інші обов’язки платника податків за основним місцем обліку юридичної особи;

інша територія України або окремі території Донецької та Луганської областей відмінні, ніж тимчасово окупована територія, а місцезнаходженням юридичної особи такого відокремленого підрозділу є тимчасово окупована територія то такі відокремлені підрозділи перебувають на обліку, як окремі платники податків і зборів та сплачувати податки і збори на умовах та у порядку, визначених цим Кодексом. 

38.5. На період проведення антитерористичної операції справляння податку на додану вартість здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у цьому пункті.

1) Не здійснюється добровільна та обов’язкова реєстрація платниками податку на додану вартість (у тому числі суб’єктами спеціального режиму оподаткування, повторна реєстрація, відміна анулювання реєстрації) осіб, місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово окупована територія.

2) Здійснюється анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (у тому числі суб’єкта спеціального режиму оподаткування), крім підстав, визначених пунктом 184.1 статті 184 цього Кодексу:

а) для платників податків, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія:

у разі неподання протягом одного податкового місяця контролюючому органу декларації з податку на додану вартість та/або подання такої декларації, яка свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, що здійснюються з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту;

у разі реєстрації платником податку протягом одного звітного (податкового) періоду податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, якщо за такий період у строки, визначені статтею 203 цього Кодексу, таким платником не було подано податкової декларації з податку на додану вартість та/або не було проведено розрахунків з бюджетом з цього податку;

б) для платників податків, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є окремі території проведення антитерористичної операції, інші, ніж тимчасово окупована територія:

у разі неподання протягом трьох податкових місяців контролюючому органу декларації з податку на додану вартість та/або подання такої декларації, яка свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, що здійснюються з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту;

у разі реєстрації протягом трьох податкових місяців податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, якщо за такий період у строки, визначені статтею 203 цього Кодексу, не подано податкової декларації та/або не проведено розрахунків з бюджетом.

Податкові накладні, визначені в абзацах шостому та дев’ятому цього пункту, не є підставою для включення сум податку, зазначених в таких податкових накладних, до складу податкового кредиту покупців. Сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначена пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу, та податковий кредит покупця, сформований на підставі таких податкових накладних, підлягають зменшенню на суму податку, зазначену в таких податкових накладних, на підставі узгодженого податкового повідомлення-рішення.

Анулювання реєстрації на підставах, визначених у цьому пункті, здійснюється за заявою платника податку або за самостійним рішенням відповідного контролюючого органу та за правилами, встановленими пунктами 184.2 – 184.7 статті 184 цього Кодексу.

3) Не здійснюється бюджетне відшкодування податку на додану вартість, у тому числі повернення заборгованості бюджету з відшкодування податку на додану вартість, та повернення помилково або надміру зарахованих до бюджетів коштів платникам податку, місцезнаходженням (місцем проживанням) та/або місцем ведення господарської діяльності  яких є  тимчасово окупована територія чи окремі території проведення антитерористичної операції, інші, ніж тимчасово окупована територія.

Суми податку на додану вартість, які відповідно до цього пункту не відшкодовувались платникам податку, підлягають бюджетному відшкодуванню після закінчення періоду проведення антитерористичної операції у розмірі узгодженої контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами документальної перевірки.

Суми помилково або надміру зарахованих до бюджетів коштів, які відповідно до цього пункту не повертались, підлягають поверненню після закінчення періоду проведення антитерористичної операції у загальновстановленому порядку.

38.6. Платники податків місцезнаходженням (місцем проживанням) яких є тимчасово окупована територія та/або які здійснюють виробництво (імпорт) алкогольних напоїв і тютюнових виробів на тимчасово окупованій території, не мають права замовляти марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, які виробляються на цій території.

Ввезення на іншу територію України або окремі території проведення антитерористичної операції відмінні, ніж тимчасово окупована територія тютюнових виробів або алкогольних напоїв, що були вироблені на тимчасово окупованій території забороняється.

Зупиняється застосування до платників податків місцезнаходженням (місцем проживанням) та/або місцем здійснення діяльності яких є тимчасово окупована територія, норм пунктів 213.2 та 213.3 статті 213 та статей 225, 229 цього Кодексу.

38.7. Не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 цього Кодексу, об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що розташовані на тимчасово окупованій території, які перебувають у власності:

фізичних осіб - у звітному періоді з 1 січня 2016 року до 31 грудня року, в якому закінчено проведення антитерористичної операції;

юридичних осіб - у звітному періоді з 1 січня 2016 року до 31 грудня року, в якому закінчено проведення антитерористичної операції.

Не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що розташовані на окремих територіях проведення антитерористичної операції відмінних, ніж тимчасово окупована територія, та які постраждали внаслідок бойових дій і непридатні для використання, визнані такими згідно з рішенням органів місцевого самоврядування або органів місцевої влади.

Нараховані та сплачені за період 2016 року суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 цього Кодексу, вважаються переплатою та зараховуються в рахунок майбутніх платежів по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної.

38.8. Не нараховується та не сплачується земельний податок за земельні ділянки, які розташовані на тимчасово окупованій території та перебувають у власності та/або постійному користуванні платників податків:

фізичних осіб - у звітному періоді з 1 січня 2017 року до 31 грудня року, в якому закінчено проведення антитерористичної операції;

юридичних осіб - у звітному періоді з 1 січня 2017  року до 31 грудня року, в якому закінчено проведення антитерористичної операції.

38.8.1. Земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території та які перебувають у власності та/або користуванні платників єдиного податку четвертої групи, не є об’єктом оподаткування єдиним податком у звітному періоді з 1 січня 2017 року до 31 грудня року, в якому завершено антитерористичну операцію.

Для платників єдиного податку четвертої групи, у яких місцезнаходженням всіх земельних ділянок є тимчасово окупована територія, для переходу на спрощену систему оподаткування або підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи у році, наступному після року, в якому завершено антитерористичну операцію, розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва не надається. 

38.8.2. На період проведення антитерористичної операції не нараховується та не сплачується орендна плата за земельні ділянки державної/комунальної власності, розташовані на тимчасово окупованій території.

38.8.3. Не нараховується та не сплачується плата за землю за земельні ділянки, що розташовані на окремих територіях проведення антитерористичної операції відмінних, ніж тимчасово окупована територія, та які постраждали внаслідок бойових дій і непридатні для використання, визнані такими згідно з рішенням органів місцевого самоврядування або органів місцевої влади.

38.9. Під час нарахування (виплати) фізичним особам – підприємцям, місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово окупована територія (незалежно від системи оподаткування), доходу від здійснення ними підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, зобов’язані утримати податок на доходи у джерела виплати. При цьому, на таких осіб не поширюється дія пункту 177.8 статті 177 цього Кодексу.»

5) доповнити пунктом 39 такого змісту:

 

«39. Індивідуальна податкова консультація, надана у письмовій або електронній формі до 31 грудня 2016 року (включно), звільняє платнику податків (податкового агента та/або його посадову особу) від відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/або пеня), за діяння, що містить ознаки податкового правопорушення, вчинені з 01 січня 2017 року, за умови якщо платник податків до 28 лютого 2017 року (включно) звернувся до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, із заявою про внесення  такої консультації до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, надавши її копію.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, отримавши вказані звернення платника податків та копію податкової консультації до 31 травня 2017 року (включно), приймає одне із таких рішень:

- про внесення відомостей про індивідуальну податкову консультацію до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій;

- про відмову від внесення відомостей до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій, з одночасним наданням платнику податку від свого імені індивідуальної податкової консультації та внесенням відомостей про таку консультацію до зазначеного реєстру.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику зобов'язаний повідомити платника податків про прийняте рішення протягом 1 робочого дня з моменту його прийняття у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

Положення цього пункту стосовно звільнення платника податків (податкового агента та/або його посадову особу) від відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/або пеня), не застосовуються з 01 червня 2017 року, якщо податкова консультація, надана до 31 грудня 2016 року (включно), не зареєстрована в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій згідно із вимогами, визначеними цим пунктом.».

ІІ. Прикінцеві положення

  1. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2017 року, крім пункту 12 розділу I цього Закону (щодо доповнення Кодексу новим пунктом 43.7 статті 43) щодо неповернення та/або несвоєчасного повернення сум надміру або помилково сплачених грошових зобов’язань, який набирає чинності з 1 січня 2019 року.
  2. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний строк  з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова

Верховної Ради України

comments powered by HyperComments
close icon
Структура документа
Проект Закону (09.09.2016)
Замовити персональну презентацію