Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про податковий суверенітет України та офшорні компанії"

Проект Закону 12.04.2016

проект

вноситься народними депутатами України

Тимошенко Юлія Володимирівна

Луценко Ігор Вікторович

Кужель Олександра Володимирівна

Крулько Іван Іванович

Шкрум Альона Іванівна

Тарасюк Борис Іванович

Кириленко Іван Григорович

Кожем'якін Андірй Анатолійович

Немиря Григорій Михайлович

Соболєв Сергій Владиславович

Івченко Вадим Євгенович

Євтушок Сергій Миколайович

Бухарєв Владислав Вікторович

Дубіль Валерій Олександрович

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести такі зміни до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112)

1. За текстом Податкового кодексу України словосполучення «господарська операція», «операція», «контрольована операція» замінити словами «правочин», «контрольований правочин» у відповідному відмінку та числі.

2. Статтю 5 викласти у такій редакції:

«Стаття 5. Співвідношення податкового законодавства з іншим законодавством України

5.1. Терміни та процедури, встановлені цим Кодексом, застосовуються для регулювання правовідносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу, та можуть застосовуватися в іншому законодавстві України, яке містить прямі посилання на такі терміни (процедури).

5.2. Якщо терміни, використані у цьому Кодексі, мають інші тлумачення, або процедури, встановлені цим Кодексом, мають інший порядок їхнього вчинення згідно з іншим законодавством України, то для цілей оподаткування пріоритет мають тлумачення термінів та та порядок вчинення процедур, встановлених цим Кодексом.

5.3. Якщо терміни, використані у цьому Кодексі, не розтлумачуються як у цьому Кодексі так і в іншому законодавстві України чи розтлумачуються в іншому законодавстві України або розуміються в іншому звичаєвому (побутовому) змісті, який протирічить основним засадам податкового законодавства України, визначених у статті 4 цього Кодексу, то для цілей оподаткування (правової кваліфікації правочинів) такі терміни тлумачаться у значеннях, установлених нормативними актами компетентних органів Європейського Союзу за принципом Aqui Communiter та/або згідно з нормами (стандартами) ОЕСР та/бо нормами інших міжнародних нормативно-правових актів (рішень, регламентів, стандартів), на які посилається цей Кодекс або посилаються закони України, на які посилається цей Кодекс.

5.4. При виникненні конкуренції між тлумаченням термінів двостороннім міжнародним договором України та тлумаченням термінів багатостороннім міжнародним договором України, який регулює аналогічні правовідносини та в якому бере участь іноземна країна – сторона двостороннього міжнародного договору, пріоритет мають терміни, розтлумачені багатостороннім міжнародним договором України. Не вважається «конкуренцією тлумачень» деталізація двостороннім міжнародним договором України термінів багатостороннього міжнародного договору України, якщо внаслідок такої деталізації не змінюється юридична сутність таких термінів та не звужується податковий суверенітет України у розумінні Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії».

5.5. При визначенні податкових зобов’язань резидента України, які викають внаслідок вчинення правочину, стороною якого є офшорна компанія, також застосовуються терміни, визначені у статті 2 Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії».

5.6. Суд або контролюючий орган, на якого покладаються функції органу адміністративного оскарження згідно з цим Кодексом, при визначенні міри юридичної відповідальності особи у сфері оподаткування зобов’язаний при інших рівних правових обставинах використовувати норми цієї статті».

3. У статті 7:

а) у пункті 7.3 після слів «цим Кодексом» додати слова: «та законами України, які регулюють правовідносини, пов’язані із справлянням державного мита (у тому числі офшорного мита) та судового збору»;

б) пункт 7.4 доповнити після коми такими словами: «та законами України, які регулюють правовідносини, пов’язані із справлянням державного мита (у тому числі офшорного мита) та судового збору».

4. У статті 9:

а) частину 9.1.7 підпункту 9.1 викласти у такій редакції:

«9.1.7. мито, державне мито (включаючи офшорне мито), судовий збір»;

б) підпункт 9.2 викласти у такій редакції:

«9.2. Відносини, пов’язані з установленням та справлянням мита, регулюються Митним кодексом України з урахуванням Закону України «Про митний тариф України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.740) та цього Кодексу.

Відносини, пов’язані з установленням та справлянням державного мита (у тому числі офшорного мита) та судового збору регулюються законами України з таких питань, з урахуванням норм цього Кодексу».

5. Пункт 10.3 статті 10 доповнити таким реченням:

«Встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) є обов’язковим для нерухомого майна, яке перебуває у власності або користуванні осіб, що мають статус (підпадають під визначення) офшорної компанії згідно з підпунктом 14.1.140-1 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу».

6. Пункт 11.4 статті 11 викласти у такій редакції:

«11.4. Спеціальні податкові режими можуть бути запроваджені виключно у випадках, встановлених цим Кодексом, з урахуванням обмежень, ввизначених у Законі України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії». Спеціальні податкові режими не можуть поширюватися на господарюючих суб’єктів, які мають статус (підпадають під визначення) офшорної компанії згідно з підпунктом 14.1.140-1 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, та/або знаходяться під контролем такої офшорної компанії (є підконтрольним їй)».

7. Пункт 12.2 доповнити новим абзацом такого змісту: «Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим призупиняються протягом строку тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя».

8. Підпункт 12.3.7 пункту 12.3 доповнити частиною такого змісту:

«Пільги з місцевих податків не можуть надаватися нерезиденту, який має статус (підпадає під визначення) офшорної компанії згідно з підпунктом 14.1.140-1 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу та/або резиденту України, який знаходиться під контролем такої офшорної компанії (є підконтрольним їй), а також фізичним особам – резидентам України, які підпадають під визначення політично значущих осіб згідно із законодавством України».

9. Статтю 13 викласти у такій редакції:

«Стаття 13. Усунення подвійного оподаткування

13.1. Доходи (прибутки), отримані резидентом України (нараховані на його користь) з джерел за межами України (далі - іноземні доходи) враховуються у повному обсязі:

а) під час визначення об'єкта та/або бази оподаткування (податкового зобов’язання, фінансового результату до оподаткування);

б) для розрахунку показників, які надають право резиденту України на отримання податкових пільг або на застосування спеціальних систем оподаткування, визначених у цьому Кодексі;

в) з метою віднесення резидента України до великих платників податку або до суб’єктів спеціальних податкових режимів (спрощених систем оподаткування) згідно з цим Кодексом;

г) в інших випадках, коли згідно з цим Кодексом обсяг іноземного доходу впливає на визначення (розрахунок) податкових зобов’язань (податкового боргу) резидента України чи на правила податкового адміністрування (таких як визначення податкових періодів, праа на автоматичне відшкодування податку на додану вартість тощо).

13.2. При отриманні (нарахуванні) іноземного доходу (крім пасивного) резидент України – платник податку на прибуток підприємств може включити до розрахунку свого податкового зобов’язання (фінансових результатів до оподаткування) суму витрат, фактично понесених ним у зв’язку з отриманням (нарахуванням) такого іноземного доходу, з урахуванням того, що:

а) порядок визнання таких витрат визначається цим Кодексом згідно з нормами міжнародних договорів України про уникнення подвійному оподаткуванню та упередження податковим ухиленням, а за відсутністю таких міжнародних договорів – цим Кодексом на підставі норм Aqui Communitaire (щодо країн – членів ЄС, які ратифікували Угоду про Асоціацію), а в інших випадках – згідно з Модельною податкової конвенцією ОЕСР;

б) якщо джерело нарахування (виплати) такого доходу знаходиться у нерезидента, який має статус (підпадає під визначення) офшорної компанії згідно з підпунктом 14.1.140-1 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, то порядок визнання таких витрат здійснюється також з урахуванням особливостей, установлених законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

в) збитки, які можуть виникнути внаслідок включення таких витрат до розрахунку податкового зобов’язання (фінансових результатів), з метою оподаткування не визнаються.

13.3. Доходи з будь-яких джерел, отримані нерезидентом, який підпадає під визначення офшорної компанії згідно з підпунктом 14.1.140-1 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу та перебуває під контролем резидента України – платника податку на прибуток підприємств (є підконтрольним), ураховуються під час визначення податкового зобов’язання такого резидента України (фінансового результату до оподаткування) у частині, на яку він має право, включаючи доходи, нерозподілені чи нерепатрійовані на його користь або розподілені (репатрійовані) за його уповноваженням (дорученням) на користь інших осіб протягом звітного або попереднього звітному податкових періодів.

Це правило поширюється також на фізичних осіб – резидентів України, які здійснюють контроль над таким нерезидентом (єконтролером такого нерезидента).

13.4. Суми податків або аналогічних платежів, сплачених за межами України резидентом України у зв’язку з виникненням права на іноземний дохід або його репатріацією, враховуються під час розрахунку податкових зобов’язань (фінансових результатів до оподаткування) у порядку, встановленому цим Кодексом згідно з нормами міжнародних договорів України про уникнення подвійному оподаткуванню та упередження податковим ухиленням, а за відсутністю таких міжнародних договорів – цим Кодексом на підставі норм Aqui Communitaire (щодо країн – членів ЄС, які ратифікували Угоду про Асоціацію), а в інших випадках – згідно з Модельною податкової конвенцією ОЕСР.

Якщо джерело нарахування (виплати) іноземного доходу знаходиться у нерезидента, який має статус (підпадає під визначення) офшорної компанії згідно з підпунктом 14.1.140-1 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, то при встановленні порядку врахування сум таких податків (аналогічних платежів), ураховуються норми Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії».

13.5. Для отримання права на зарахування витрат згідно з пунктом 13.2 цієї статті та/або для врахування податків (аналогічних платежів) згідно з пунктом 13.4 цієї статті резидент України зобов’язаний за запитом контролюючого органу надати відповідний документ компетентного органу іноземної країни, який:

а) підтверджує факт понесення таких витрат та/або факт сплати таких податків (аналогічних платежів);

б) був легалізований відповідною дипломатичною (консульською) установою України або шляхом вчинення апостилю згідно з Гаагською Конвенцією «Про скасування вимоги легалізації іноземних офіційних документів», ратифікованою Верховною Радою України (Закон України № 2933-III 10.01.2002 (ВВР, 2002, N 23, ст.153).

13.6. Сума іноземних доходів, отримана резидентом України, який не є платником податку на прибуток підприємств чи звільняється від нього згідно із цим Кодексом:

а) включається платником податку на доходи фізичних осіб до складу сукупного доходу податкового періоду в якому такі доходи було фактично отримано, а також до загального річного оподаткованого доходу з метою перерахунку податкових зобов’язань у випадках, визначених цим Кодексом;

б) враховується фізичною особою – суб’єктом спрощених систем оподаткування з метою визначення граничних обсягів її доходу.

13.7. Будь-які іноземні доходи резидента України підлягають декларуванню. Якщо такі іноземні доходи не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень цього Кодексу чи міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, то:

а) у податковій декларації зазначається така обставина;

б) сума таких іноземних доходів бере участь при визначенні податкового зобов’язання резидента України згідно із пунктом 13.3 цієї статті або розрахованого за непрямими методами (у разі запровадження за законом)».

10. У пункті 14.1 статті 14:

а) у підпункті 14.1.10 слово «договору» замінити словами: «або декількох договорів»;

б) підпункт «е» підпункту 14.1.11 виключити;

в) підпункт 14.1.16 «виробнича дотація з бюджету» виключити як такий, що суперечить вимогам Бюджетного кодексу України, Договору СОТ «Про субсидії та подібні заходи» (On Subsidies and Countervailling Measures), а також Угоді про Асоціацію з ЄС*), а також як термін, який в подальшому не використовується у цьому Кодексі;

г) підпункт 14.1.18 викласти у такій редакції:

«14.1.18. бюджетне відшкодування - відшкодування від'ємного значення податку на додану вартість або повернення сум надміру сплачених податків (зборів) з відповідного бюджету України у порядку, визначеному цим Кодексом»;

ґ) підпункт 14.1.49 викласти у такій редакції:

«14.1.49 дивіденд – дохід, який нараховуюється на акцію (корпоративне право) та підлягає пропорційному розподілу (виплаті) емітентом на користь:

а) власника такої акції (корпоративного права) згідно із договором про створення (інкорпорацію) емітента, або про придбання такої акції (корпоративного права) на вторинному ринку, у тому числі за кордоном України;

б) особи, яка володіє іншими подібними правами на отримання частки доходу (прибутку) іншої особи без прийняття на себе відповідальності за зобов’язаннями такої іншої особи (у тому числі як деривативи, опціони на придбання цінних паперів), а також за зобов’язаннями командитного товариства або товариства з повною відповідальністю;

в) державного або місцевого бюджетів України чи на користь власників міноритарних акції у порядку, визначеному законами України.

Дивіденд, який був нарахований на користь платника податку, але не був виплаченим на його користь (іншим особам за його уповноваженням), вважається отриманим таким платником для цілей оподаткування».

д) підпункт 14.1.71 викласти у такій редакції:

«14.1.71. звичайна ціна - ціна товарів (робіт, послуг), яка дорівнює ціні, зазначеній у договорі (контракті), стороною якого є платник податку.

Для цілей оподаткування звичайна ціна повинна відповідати ринковій ціні, визначеній за принципом «витягнутої руки».

У випадках, визначених цим Кодексом, контролюючий орган має право надати запит, а платник податку зобов’язаний обґрунтувати відповідність договірної (контрактної) ціни рівню звичайної.

Платник податку зобов’язаний самостійно надати таке обґрунтування у складі податкової звітності при здійсненні (вчиненні):

а) бартерної (товарообмінної) операції або правочину, який передбачає заміну грошового зобов’язання на майнове (наприклад, при виплаті в натурі заробітної плати, пасивного доходу, виграшу в державну лотерею тощо);

б) правочину, стороною якого є пов’язана з таким платником особа – резидент;

в) правочину, стороною якого є інший резидент, який звільняється від оподаткування чи сплачує податок за спеціальними режимами або за іншими ставками ніж основна (базова);

г) правочину, стороною якого є особа, яка згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» підпадає під визначення офшорної компанії.

Якщо згідно із законодавством України передумовою вчинення правочину, об’єктом якого є окремий об’єкт власності (право на користування ним), є проведення незалежної оцінки за Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 47, ст.251) або «Про оцінку земель» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст.229) тощо, то оціночна вартість такого об’єкта вважається звичайною ціною.

Якщо згідно із законодавством України окремий об’єкт власності (право на користування чи розпорядження ним) може бути проданим (відчуженим) виключно на аукціоні (публічних торгах), то ціна їхнього придбання на такому акціоні (торгах) уважається звичайною ціною.

Якщо згідно із законодавством України продаж (відчуження) об'єкту власності (права на користування чи розпорядження ним) здійснюється у примусовому порядку, то звичайною вважається ціна, сплачена покупцем»;

е) підпункт 14.1.89-1 викласти у такій редакції:

«14.1.89-1. кооперативні виплати – виплати, визначені такими згідно із Законом України «Про кооперацію». Для цілей оподаткування кооперативні виплати прирівнюються до дивідендів»;

є) підпункт 14.1.95. пункту 14.1 статті 14 викласти у такій редакції:

«14.1.95. кредит – кошти, які підпадають під визначення Параграфу 2 Статті 71 Цивільного кодексу України.

Кредиторами вважаються особи, які надають кредит або мають право вимоги за ним. Зокрема (але не виключно) кредиторами також уважаються:

а) наймані працівники - щодо заборгованості роботодавця за заробітною платою, яка була нарахована, але не виплачена у строк;

б) особи, які придбали боргові цінні папери, випущені (емітовані) резидентами України, у тому числі в межах державної чи місцевої позики;

в) резиденти України, які згідно з нормами цього Кодексу мають право на отримання бюджетного відшкодування;

г) контролюючі органи – щодо податкового боргу, який реструктуровано (розстрочено, відсточено) згідно з цим Кодексом.

Особливості надання та отримання кредитів особою, яка має статус (підпадає під визначення) офшорної компанії згідно з підпунктом 14.1.140-1 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу (у тому числі якщо стороною правочину є офшорний банк чи офшорна кредитна установа), визначаються з урахуванням норм Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

ж) підпункт 14.1.122 викласти у такій редакції:

«14.1.122. нерезиденти – особи, які не підпадають під визначення резидентів України згідно з підпунктом 14.1.213 цього пункту. Якщо податкові зобов’язання резидента чи право на отримання ним бюджетного відшкодування визначаються цим Кодексом з урахуванням його офшорного (неофшорного) статусу або офшорного (неофшорного) статусу його контрагентів за будь-яким правочином, то резидентський статус сторін такого правочину визначається з урахуванням пункту 2.17 статті 2 Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

з) доповнити пункт новими підпунктами 14.1.140-1 та 14.1.140-2 такого змісту:

«14.1.140-1. офшорна компанія, офшорна зона, офшорна податкова юрисдикція (офшорна країна) - компанія, зона, податкова юрисдикція (іноземна країна), визначені такими Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

14.1.140-2. офшорні банки (кредитні установи), страхові пули, трасти, фонди, холдинги – особи, визначені такими у статті 2 Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

і) підпункт 14.1.200 викласти у такій редакції:

«14.1.200. призовий фонд – сума накопичених ставок гравців у державну лотерею, яка підлягає виплаті переможцю або додаванню до джекпоту з метою наступних виплат переможцям згідно з правилами державної лотереї. Сума призового фонду (у тому числі джекпоту), яка залишається невитрибовуваною гравцем протягом 90 днів з дати проведнення розіграшу, підлягагає зарахуванню до складу Державного бюджету України у строки, встановлені цим Кодексом для сплати податку з прибутку підприємств»;

и) у підпункті 14.1.206: у першому абзаці після слова «кредитора» додати слово «(позикодавця)»; підпункт а) доповнити словами «(у позику)»;

й) підпункт 14.1.213 викласти у такій редакції:

«14.1.213. резиденти - це:

а) юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на території України, так і за її межами;

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та та користуються імунітетом згідно з Віденськими конвенціями «Про дипломатичні відносини», «Про консульські відносини» та іншими міжнародними договорами України, стороною яких є Україна;

в) фізична особа - резидент - фізична особа, яка має місце проживання в Україні.

У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.

Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.

Якщо всупереч закону фізична особа - громадянин України має також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування цим податком така особа вважається громадянином України, який не має права на залік податків, сплачених за кордоном, передбаченого цим Кодексом або нормами міжнародних угод України.

Якщо фізична особа є особою без громадянства і на неї не поширюються положення абзаців першого - четвертого цього підпункту, то її статус визначається згідно з нормами міжнародного права.

Достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому цим Кодексом, або її реєстрація як самозайнятої особи.

У разі якщо у розділі IV цього Кодексу використовується термін "резидент" у відповідних відмінках, під цим терміном розуміється "фізична особа - резидент";

Для цілей, визначених у Законі України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії», резидентом вважається також податковий резидент України, визначений таким у пункті 2.17 статті 2 зазначеного закону».

к) підпункт 14.1.267 викласти в такій редакції:

«14.1.267. позика - кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, які підпадають під визначення Параграфу 1 Статті 71 Цивільного кодексу України.

Особливості надання або отримання позики особою, яка підпадає під визначення офшорної компанії, визначаються з урахуванням Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

л) підпункт 14.1.268 викласти у такій редакції:

«14.1.268. пасивні доходи - доходи, отримані як:

а) дивіденди, проценти, роялті;

б) доходи, отримані за страховими договорами (полісами) із страхування життя чи майна фізичних осіб, у тому числі як однократна чи періодична виплата доходів, нарахованих на вкладену суму (у тому числі як ануїтет);

в) доходи, отримані за страховими договорами (полісами) в межах недержавного (приватного) пенсійного страхування, у тому числі вигодонабувачем пенсії, іншим ніж застрахована особа;

г) доходи від надання будь-якого майна (майнового чи немайнового права) у користування та/або розпорядження іншій особі (у тому числі від надання майна (майнових прав) в оренду або у фінансовий лізинг);

ґ) інші доходи, визначені пасивними згідно з Модельною податковою конвенцією ОЕСР».

11. У пункті 15.1 статті 15 після слів: «які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування» додати у дужках слова: «(або мають право на них згідно із пунктом 13.1 статті 13 цього Кодексу)».

12. Підпункт 16.1.7 пункту 16.1 статті 16 доповнити після коми такими словами:

«а у випадках, визначених Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» - також декларувати себе як контролера офшорної компанії або особи, яка перебуває під контролем офшорної компанії (є пов’язаною особою), а також подавати декларацію про свій неофшорний статус або неофшорний статус контрагентів (інші документи, які її замінюють) у випадках, визначених зазначеним законом».

13. Пункт 17.1 статті 17доповнити новим підпунктом 17.1.13 такого змісту:

«17.1.13. декларувати себе як контролера офшорної компанії або особи, яка перебуває під контролем офшорної компанії, а також подавати декларацію про свій неофшорний статус та про неофшорний статус контрагентів (інші документи, які її замінюють) у випадках, визначених Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»».

14. Пункт 20.1 статті 20 доповнити підпунктом 20.1.40-2 такого змісту:

«20.1.40-2. визнавати правочини нікчемними ipso jure у випадках та в порядку, встановленими Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

15. У статті 39:

а) підпункт 39.2.1викласти у такій редакції:

«39.2.1.1. Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями вважаються:

а) правочини, які впливають на розрахунок фінансового результату платника податку до оподаткування, вчинені з пов’язаними особами – нерезидентами або з резидентами, які мають статус (підпадають під визначення)офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

б) правочини, визначені у підпункті 39.2.1.2 цього підпункту;

в) правочини з продажу або придбання товарів (робіт, послуг), вчинені платником податку за агентськими, довірчими, комісійними та іншими посередницькими договорами, укладеними з особами, які підпадають під визначення офшорних компаній згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

б) підпункт 39.2.1.2 викласти у такій редакції:

«39.2.1.2. Для цілей розрахунку фінансового результату до оподаткування контрольованими також уважаються правочини, сторони яких мають статус (підпадають під визначення) офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії».

Якщо на початок вчинення такого правочину одна з його сторін не підпадала під визначення офшорної компанії, але протягом його вчинення чи на дату його завершення підпала під таке визначення, то для цілей цього Кодексу такий правочин уважається контрольованим протягом усього строку його вчинення.

Низькоподатковою (безподатковою) вважається країна (податкова юрисдикція), у межах якої дохід, прибуток, капітал (приріст капіталу), інші об’єкти оподаткування, визначені у Модельній конвенції ОЕСР щодо оподаткування доходів та капіталу, звільняються від оподаткування або оподатковуються за ставкою, що не перевищує двох третин основної (базової) ставки податку на прибуток підприємств, запровадженої Україні.

Перелік таких офшорних юрисдикцій (офшорних компаній) міститься у Реєстрі офшорів, визначених таким у Законі України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»».

Порядок співставлення баз та об’єктів оподаткування визначається Міністерством фінансів України, виходячи з міжнародних стандартів бухгалтерського (фінансового) обліку, затверджених Комітетом (Радою) з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standard Board, IASB) з урахуванням положень Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами»;

16. У підпункті 39.4.6 пункту 39.4 статті 39:

а) абзац перший та частину «а» підпункту 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 викласти у такій редакції:

«39.4.6. Документація з трансфертного ціноутворення (сукупність документів або єдиний документ, складений за типовою формою, визначеною Міністерством фінансів України з урахуванням норм Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»), має містити дані про сторін правочину, достатні для їхньої ідентифікації та визначення наявності або відсутності ознак пов’язаності між ними та/або ознак офшорної компанії у будь-якої із сторін правочину, у тому числі:

а) дані про місце реєстрації (інкорпорації) контрагентів – сторін контрольованих правочинів та осіб, які безпосередньо або опосередковано володіють корпоративними правами платника податків у розмірі 20 і більше відсотків;

17. У пункті 120.3 статті 120:

а) в абзаці першому після слів «документації з трансфертного ціноутворення» додати у дужках слова: (у тому числі декларації про неофшорний статус контрагента (інших документів, які її замінюють) згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»);

б) в абзаці другому після слів «звіту про контрольовані операції» додати у дужках слова: (неподання декларації про неофшорний статус (інших документів, які замінюють таку Декларацію згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»);

18. У підпункті 134.1.1. пункту 134.1 статті 134абзац перший доповнити такими словами: «з урахуванням особливостей, установлених абзацом восьмим цього підпункту та правочинів, стороною яких є особи, визначені як офшорні згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії».

19. У статті 134абзац восьмий доповнити реченням такого змісту: «Норми цього абзацу не поширюються на операції платника податку, стороною яких є нерезиденти, визначені у підпункті 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу, якщо внаслідок такого коригування зменшується фінансовий результат до оподаткування такого платника податку».

20. Пункт 136.3 статті 136 викласти у такій редакції: «136.3. До доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України застосовуються ставки, встановлені у пункті 141.4 статті 141 цього Кодексу»;

21. Пункт 139.3 статті 139доповнити пунктом 139.3.6 такого змісту:«139.3.6. Фінансовий результат до оподаткування не може бути зменшеним чи відкорегованим у спосіб, що призводить до зменшення розміру податкового зобов’язання платника, якщо будь-яка із сторін правочину, вчиненого платником податку, має статус(підпадає під визначення) офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії».

22. Пункт 140.2 статті 140доповнити абзацом третім такого змісту:

«Норми абзацу першого цього пункту та пункту 140.3 цієї статті не можуть застосовуватися платниками податку, які мають статус (підпадають під визначення) офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або іншими платниками податку, які мають боргові зобов’язання,визначені у пункті 140.1 цієї статті за операціями з офшорними компаніями – нерезидентами. При цьому сума нарахованих процентів повністю враховується у збільшення фінансового результату до оподаткування».

23.Упункті 140.5 статті 140:

а) у підпункті 140.5.4:

в абзаці першому слова: «та у підпункті 140.5.5 цього пункту та операцій, які визнані контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу» замінити словами: «з урахуванням підпункту 140.5.5 цього пункту»;

абзац третій викласти у такій редакції: «нерезидентів, які мають статус (підпадають під визначення) офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» (у тому числі зазначених у частині «б» підпункту 39.2.1.1 та в абзаці першому підпункту 39.2.1.2 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу)»;

абзац п’ятий доповнити таким реченням: «Платник податку зобов’язаний застосовувати вимоги цього пункту, якщо стороною вчиненого ним правочину є особа, що має статус (підпадає під визначення) офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або діє за уповноваженням офшорної компанії–бенефіціара таких процентів»;

б)підпункт 140.5.5доповнити новим абзацом такого змісту:

«Платник податку зобов’язаний застосовувати вимоги цього пункту, якщо роялті нараховується (виплачується) на користь особи, яка має статус (підпадає під визначення) офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або на користь нерезидента, який діє за уповноваженням офшорної компанії – бенефіціара роялті»;

в)підпункт 140.5.6доповнити абзацом такого змісту:

«Платник податку зобов’язаний застосовувати вимоги цього пункту, якщо роялті нараховується (виплачується) на користь особи, яка має статус (підпадає під визначення) офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або на користь нерезидента, який діє за уповноваженням офшорної компанії – бенефіціара роялті».

г)у підпункті 140.5.7:

підпункт 1 викласти у такій редакції: «1) нерезидента, який має статус (підпадає під визначення) офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

підпункт 2 доповнити такими словами: «(крім осіб,які мають статус (підпадають під визначення) офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»);

підпункт 3 виключити;

підпункт 4 доповнити у дужках такими словами: «(або коли така держава підпадає під визначення офшорної країни згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»)»;

підпункт 6 доповнити абзацом такого змісту: «Платник податку зобов’язаний застосовувати вимоги цього пункту, якщо роялті нараховується (виплачується) на користь особи, яка має статус (підпадає під визначення) офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або на користь нерезидента, який діє за уповноваженням офшорної компанії – бенефіціара»;

24. У пункті 141.4 статті 141:

а) у підпункті «і» підпункту 141.4.1 виключити слова: «(крім діяльності з проведення лотерей)»;

б)в абзаці п’ятому підпункту 141.4.5 після слів «в інших випадках, ніж зазначені в абзацах другому – четвертому цього пункту» додати у дужках слова: «(а також при здійсненні страхових виплат (страхових відшкодувань) на користь нерезидента або уповноваженої ним особи, які мають статус (підпадають під визначення) офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»);

в) у підпункті 141.4.6слова «за власний рахунок» замінити словами: «за рахунок такої виплати»;

г) у підпункті 141.4.9:

в абзаці першому слово «підприємства» замінити словами «резиденти України»;

абзац другий викласти у такій редакції: «Суми податків або аналогічних платежів, сплачені за межами України резидентом України у зв’язку з виникненням права на іноземний дохід або з його репатріацією, враховуються під час розрахунку податкових зобов’язань (фінансових результатів до оподаткування) у порядку, встановленому цим Кодексом згідно з нормами міжнародних договорів України про уникнення подвійному оподаткуванню та упередження податковим ухиленням, а за відсутністю таких міжнародних договорів – цим Кодексом на підставі норм Aqui Communitaire (щодо країн – членів ЄС, які ратифікували Угоду про Асоціацію), а в інших випадках – згідно з Модельною податкової конвенцією ОЕСР. Особливості такого врахування визначаються у статті 13 цього Кодексу»;

абзаци дев’ятий – десятий виключити;

д) доповнити пункт новим підпунктом 141.4.11такого змісту:

«141.4.11. У разі укладення правочину між резидентом та нерезидентом(або на користь уповноваженої нерезидентом особи), які мають статус (підпадають під визначення) офшорної компаніїзгідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії», то ставки податку, зазначені у цьому пункті, підлягають стягненню у подвійному розмірі».

25.Підпункт 141.4.10 пункту 141.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Звільнення від оподаткування, передбачене цим підпунктом, не поширюється на доходи, отримані нерезидентами, які підпадають під визначення офшорних компаній згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» та/або резидентами України, які знаходяться під контролем офшорних компаній».

26.Підпункт 167.5.3 пункту 167.5 статті 167 викласти у такій редакції:

167.5.3 У цьому розділі термін "пасивні доходи" означає такі доходи: проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок; проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках; інші проценти (у тому числі дисконтні доходи);процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом; плата (відсотки), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки;дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості; дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону; відсотки (дисконт), отриманий власником облігації від їх емітента відповідно до закону; дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів; інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти; роялті; дивіденди, а також будь-які інші доходи (прибутки), одержані особами, які мають статус (підпадають під визначення) офшорних осіб (у тому числі офшорних компаній) згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії».

27.У підпункті 170.2.8 пункту 170.2 статті 170:

а) підпункт «а» доповнити після коми такими словами: «крім продажу інвестиційних активів на користь офшорних осіб (у тому числі офшорних компаній), визначених такими за Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»), дохід від якого оподатковується за зальними правилами»;

б) підпункт «б» доповнити після коми такими словами: «крім продажу інвестиційних активів на користь офшорних осіб (у тому числі офшорних компаній), визначених такими за Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»,дохід від якого оподатковується за зальними правилами».

28. У пункті 188.1 статті 188:

а) абзац перший викластиу такій редакції:

«188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їхньої договірної (митної) вартості, збільшеної на суму непрямих податків, нарахованих на таку вартість згідно із законами України»;

б) абзац другий викласти у такій редакції:

«Якщо постачальником товарів (робіт, послуг) є особа, яка підпадає під визначення пов’язаної особи з покупцем (одержувачем) та/або під визначення офшорної особи (у тому числі офшорної компанії) згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії», то:

а) база оподаткування операцій при постачанні товарів (робіт, послуг) не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг;

б) база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче їх собівартості;

в) база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (а в разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), з урахуваннямправил визначення ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), щозгідно із законом підлягають адміністративному регулюванню, у тому числі товарів (робіт, послуг), які поставляються особами, що підпадають під визначення природних або штучних монополій згідно із законом»;

г) в абзаці третьому виключити слова: «(за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю - бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії)».

29.Пункт 195.2 статті 195 викласти у такій редакції:

«195.2. Звільняються від оподаткування операції з постачання товарів за межі (у межах)митної території України під митними режимами, визначеними у підпункті 195.1.1 пункту 195.1 цієї статті, якщо операції з постачання таких товарів на митній території України звільнено від оподаткування згідно зі статтею 197 цього розділу».

30.У статті 197:

а) пункт 197.4 викласти у такій редакції:

«197.4. Звільнення від оподаткування операцій з постачання товарів на митній території України, передбачені пунктом 197.1 цієї статті, поширюються на операції з їхнього ввезення у межі Україниу митних режимах імпорту (реімпорту), крімввезення товарів, що мають місце походження з офшорних юрисдикцій (офшорних країн) або постачаються офшорними особами (у тому числі офшорними компаніями) чи неофшорними особами, які перебувають під контролем офшорних осіб, визначеними такими згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»».

б) у пункті 197.16:

а) абзац четвертий пункту 197.16.2.4. після коми доповнити такими словами «а їхні посадові (службові) особи підпадають під юридичну відповідальність за умисне ухилення від оподаткування»;

б) доповнити пункт абзацом п’ятим такого змісту: «Звільнення від оподаткування не поширюється на товари (обладнання, устаткування, матеріали, комплектуючі, сировину, вироби тощо), передбачені цим пунктом, якщо вонимають місце походження з офшорних юрисдикцій (офшорних країн) або якіпостачаються офшорними особами (офшорними компаніями), визначені такими згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»».

в) доповнити новим пунктом 197.24 такого змісту:

«197.24. Звільняються від оподаткування операції з постачання товарів (супутніх послуг)під будь-якими митними режимами за межі України (нульова ставка не застосовуються та бюджетне відшкодування не надається), якщо такі товари постачаються на користь нерезидента чи уповноваженої ним особи, які мають статус (підпадають під визначення) офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або на користь нерезидента, який перебуває під контролем офшорної особи чи коли кінцевим бенефіціаром (отримувачем) таких товарів є офшорна особа.

31.У підпункті 266.2.2 статті 266:

а) підпункт «а» доповнити після коми такими словами: «крім тих, що передані в оренду (суборенду) особам, які мають статус (підпадають під визначення) офшорних осіб (у тому числі офшорних компаній) згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

б) у підпункті «ґ» після слів «непридатна для проживання» додати слова: «або нежитлова нерухомість, непридатна для використання (експлуатації) за призначенням»;

в) підпункт «е» доповнити після коми такими словами: «та не мають окремої поштової адреси, крім об’єктів нежитлової нерухомості, які належать на правах власності або передані в оренду (суборенду) особам, які мають статус (підпадають під визначення) офшорних осіб (у тому числі офшорних компаній) згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

г) підпункт «є» доповнити після коми такими словами: «які підпадають під визначення будівель та споруд згідно з підпунктом 138.3.3 пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу, крім тих, що належать на правах власності або передані в оренду (суборенду) особам, які мають статус (підпадають під визначення) офшорних осіб (у тому числі офшорних компаній) згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

ґ) підпункт «ж» доповнити після коми такими словами: «які підпадають під визначення будівель та споруд згідно з підпунктом 138.3.3 пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу, крім тих, що належать на правах власності або передані в оренду (суборенду) особам, які мають статус (підпадають під визначення) офшорних осіб (у тому числі офшорних компаній) згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»».

32.Підпункт 266.3.1 статті 266 доповнити після коми такими словами: «а у випадку, якщо власником такого об’єкту є юридична особа, - також її неамортизована вартість, визначена згідно із статтею 138 цього Закону».

33.Підпункт 266.3.3 статті 266 викласти у такій редакції:

«266.3.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, визначається за правилами, встановленими підпунктами 266.3.1 - 266.3.2 цього пункту для фізичних осіб без застосування пільг, встановлених у пункті 266.4 цієї статті. Додатково база оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, не може становити менше 3 відсотків її неамортизованої вартості, яка розраховується згідно із статтею 138 цього Кодексу».

34.Абзац перший підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 доповнити таким реченням: «Не надаються пільги з нежитлової нерухомості, яка перебуває у власності юридичних осіб чи була надана в оренду (суборенду) фізичними особами на користь осіб, які мають статус (підпадають під визначення) офшорних осіб (у тому числі офшорних компаній) згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії».

35.Підпункт 266.5.1 статті 266 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, яка належить на правах власності особам,які мають статус (підпадають під визначення) офшорних осіб (у тому числі офшорних компаній) згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або перебувають під їхнім контролем, збільшуються у десять разів».

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дати офіційного оприлюднення.

1. Ставки податків, змінені (встановлені) цим Законом, починають застосовуватися з 1 січня 2017 року.

2. Ставки податків на репатріацію доходів (прибутків) на користь офшорних компаній (уповноважених ними осіб) починають застосовуватися з дати набрання чинності цим Законом.

3. Окремі положення цього Закону, в яких містяться посилання на Закон України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії», починають застосовуватися з дати набрання чинності Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії».

ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ В.ГРОЙСМАН

comments powered by HyperComments
close icon
Замовити персональну презентацію