Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо покращення умов застосування реєстраторів розрахункових операцій

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо покращення умов застосування реєстраторів розрахункових операцій

ПРОЕКТ

вноситься народними депутатами України:

Фроловим М.О.(№ 280)

Демчаком Р.Є. (№233)

Чекітою Г.Л.

Шиньковичем А.В.

Мельниченком В.В.

Юриком Т.З.

Мельником С.І.

Кіршем О.В.

Гуляєвим В.О.

Кишкарем П.М.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо  покращення умов застосування реєстраторів розрахункових операцій

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І.  Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

  1. Статтю 295 доповнити пунктами 295.10-295.11 такого змісту:

«295.10. Платники єдиного податку першої-третьої груп (фізичні особи-підприємці), які звільнені від обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій відповідно до закону, але добровільно придбали їх та почали застосовувати у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, мають право зменшити податкові зобов’язання по сплаті єдиного податку на умовах та в порядку, визначених підпунктами 295.10.1 – 295.10.6 цього пункту. 

295.10.1. Платник єдиного податку першої-третьої групи (фізична особа-підприємець), який звільнений від обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій відповідно до закону, має право зменшити податкові зобов’язання по сплаті єдиного податку на вартість одного реєстратора розрахункових операцій, придбаного таким платником єдиного податку  у виробників або постачальників, визначених Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (в межах граничної суми компенсації, визначеної підпунктом 295.10.2 цього пункту), у разі дотримання таких умов в сукупності:

1) модель реєстратора розрахункових операцій включена до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та забезпечує створення контрольної стрічки в електронній формі;

2) реєстратор розрахункових операцій введений в експлуатацію (в тому числі переведений у фіскальний режим роботи), зареєстрований  у контролюючому органів та застосовується платником єдиного податку у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг при здійсненні розрахункових  операції  в  готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів тощо) до дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такого платника та/або до закінчення строку служби реєстратора розрахункових операцій та/або до відмови від спрощеної системи оподаткування та/або до настання обставин, передбачених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу;

3) реєстратор розрахункових операцій не відчужується та/або не передається у користування іншим особам, крім випадків передання виробнику (постачальнику) чи центру сервісного обслуговування у випадках, передбачених законодавством.  

295.10.2. Гранична сума компенсації вартості одного реєстратора розрахункових операцій, придбаного платником єдиного податку першої-третьої групи (фізичною особою-підприємцем) за рахунок зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку становить не більше трьох  розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, в якому було придбано такий реєстратор.

295.10.3. Зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку, передбачене цим пунктом, проводиться на підставі заяви платника єдиного податку першої-третьої групи (фізичної особи-підприємця) до контролюючого органу, до якої додаються повідомлення про застосування реєстратора розрахункових операцій таким платником, документи, що підтверджують факт придбання та вартість реєстратора розрахункових операцій, а також засвідчують його реєстрацію у контролюючому органі.  

Форми заяви про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку, перелік документів, що додаються до такої заяви, строки та порядок їх подання до контролюючих органів затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 

295.10.4. Зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку, передбачене пунктом 295.10 цього Кодексу, здійснюється:

платниками єдиного податку (фізичними особами-підприємцями) першої та другої груп -  з першого числа календарного місяця, наступного за місяцем, в якому до відповідного контролюючого органу було подано заяву про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку та додатки до неї;

платниками єдиного податку (фізичними особами-підприємцями) третьої групи – з першого числа календарного кварталу, в якому до відповідного контролюючого органу було подано заяву про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку та додатки до неї.

Сума, на яку можуть бути зменшені податкові зобов’язання по сплаті єдиного податку становить:

для платників єдиного податку (фізичних осіб-підприємців) першої та другої груп - 50 відсотків суми єдиного податку, що підлягає сплаті такими платниками згідно положень цього Кодексу;

для платників єдиного податку (фізичних осіб-підприємців) третьої групи – визначається такими платниками самостійно в межах до 50 відсотків суми єдиного податку, що підлягає сплаті згідно положень цього Кодексу. 

295.10.5. Зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку, передбачене пунктом 295.10 цього Кодексу, може бути застосовано до повного покриття вартості придбаного реєстратора розрахункових операцій в межах граничної суми компенсації або до дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності платника єдиного податку та/або до закінчення строку служби реєстратора розрахункових операцій та/або до відмови від спрощеної системи оподаткування та/або до настання обставин, передбачених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу.

295.10.6. У разі якщо після подання заяви про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку та додатків до неї платником єдиного податку другої або третьої групи (фізичною особою-підприємцем) було перевищено обсяг доходу понад 1000000 гривень, за таким платником зберігається право на зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку на вартість придбаного реєстратора розрахункових операцій в межах граничної суми компенсації або до настання обставин, передбачених підпунктом 295.10.5 пункту 295.10 цього Кодексу.

295.11. На платників єдиного податку першої-третьої груп (фізичні особи-підприємці), які подали до контролюючого органу заяву про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку з підстав, визначених пунктом 295.10. статті 295 цього Кодексу, поширюється дія Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

         На платників єдиного податку першої-третьої груп (фізичні особи-підприємці), які подали до контролюючого органу заяву про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку з підстав, визначених пунктом 295.10. статті 295 цього Кодексу, не поширюються положення пунктів 30.6 та 30.8. статті 30 цього Кодексу.

         Платники єдиного податку першої-третьої груп (фізичні особи-підприємці), які подали до контролюючого органу заяву про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку з підстав, визначених пунктом 295.10. статті 295 цього Кодексу, не мають права відмовитися від використання зазначеної податкової пільги або зупинити її використання.»

  1. У статті 296:

1) в абзаці першому пункту 296.2 після слів «щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу» доповнити словами «,а також суми зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку відповідно до пункту 295.10 статті 295 цього Кодексу.»

2) підпункт 296.5.3 пункту 296.5 доповнити абзацом третім такого змісту:

«3) суми зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку відповідно до пункту 295.10 статті 295 цього Кодексу.»

  II. Прикінцеві положення

 

     1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

 

     2. Встановити, що положення пункту 1 підрозділу І цього Закону (щодо доповнення статті 295 Податкового кодексу України пунктами 295.10-295.11)  застосовуються до платників єдиного податку, які придбали реєстратори розрахункових операцій протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.

 

3. Внести до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами) такі зміни:

  1. У статті 2:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

 «розрахункова операція   - це: приймання  від  покупця  готівкових коштів, приймання в якості оплати коштів за допомогою електронних платіжних засобів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), в тому числі в рахунок повної чи часткової попередньої оплати товарів (послуг) або в рахунок погашення вартості товарів (послуг), реалізованих покупцю з відстроченням чи з розстроченням платежу, видача готівкових коштів  за повернутий  покупцем  товар   (ненадану   послугу),   а   у разі застосування для розрахунку за реалізовані товари (послуги) електронних платіжних засобів незалежно від місця та способу реалізації товарів (послуг) - оформлення відповідного розрахункового документа щодо повної або часткової оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця  або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця; прийом від покупців (споживачів) коштів для подальшого переказу, в тому числі з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування; прийом та виплата коштів при здійсненні операцій купівлі-продажу іноземної готівкової валюти; при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою засобами продавця та проведенням розрахунків поза місцезнаходженням господарської одиниці продавця – фіксація передачі товарів з господарської одиниці продавця з ознакою «відстрочення платежу» чи «часткова оплата» в залежності від умов правочину з покупцем, а також фіксація отримання продавцем від покупця готівкових коштів; при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою їх іншим суб’єктом господарювання та проведенням розрахунків через фінансову установу за наявності відповідної угоди між продавцем товарів та фінансовою установою - фіксація передачі товарів з господарської одиниці продавця з ознакою «оплата фінансовій установі»;

в абзаці сімнадцятому слова «продажу (повернення) товарів, надання   послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу  іноземної  валюти» замінити словами «проведення розрахункової операції»;

абзац дев’ятнадцятий виключити;

          доповнити новим абзацом такого змісту:

«реалізація товарів дистанційним способом – в значенні, наведеному в Законі України «Про електронну комерцію»;

  1. У статті 3:

в абзаці першому слова «(із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо)» замінити словами «(із застосуванням електронних платіжних засобів тощо)»;

пункт 1 викласти в наступній редакції:

«1)  проводити  розрахункові операції  на  повну  суму вартості товарів (наданих послуг) або на частину фактично оплаченої покупцем вартості товарів (наданих послуг) в разі здійснення часткових розрахунків чи на повну суму прийнятих для подальшого переказу готівкових коштів через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку  та  переведені  у  фіскальний  режим  роботи  реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних  розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках,  передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;»

доповнити пунктом 1-2 такого змісту:

«1-2) при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою засобами продавця та проведенням розрахунків поза місцезнаходженням господарської одиниці продавця – проводити розрахункові операції з ознакою «відстрочення платежу» (при оплаті повної суми вартості товару) чи з ознакою «часткова оплата» (при оплаті частини вартості товару) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку  та  переведені  у  фіскальний  режим  роботи  реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних  розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій та переданням таких розрахункових документів покупцю засобами продавця, а за фактом отримання продавцем від покупця готівкових коштів чи оплати покупцем за допомогою електронних платіжних засобів -  проводити розрахункові операції на повну суму отриманих від покупця коштів через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку  та  переведені  у  фіскальний  режим  роботи  реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів та направленням їх копій на адресу електронної пошти покупця (у випадку її надання продавцю при укладенні правочину) та/або  на номер мобільного телефону за допомогою SMS-повідомлень та/або розміщення в особистому кабінеті на сайті продавця;»

доповнити пунктом 1-3 такого змісту:

«1-3) при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою їх іншим суб’єктом господарювання та проведенням розрахунків через фінансову установу за наявності відповідної угоди між продавцем товарів та фінансовою установою - проводити розрахункові операції через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку  та  переведені  у  фіскальний  режим  роботи  реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій з ознакою «оплата фінансовій установі»;

«2) продавці товарів (послуг) - видавати  покупцю (споживачу), особі, яка повертає товар чи відмовляється від послуги розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної розрахункової операції, або направляти копію такого розрахункового документа на електронну пошту покупця та/або на номер мобільного телефону за допомогою SMS повідомлень та/або розміщення в особистому кабінеті на сайті продавця у випадках, передбачених пунктом 1-2 цієї статті, а при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою їх іншим суб’єктом господарювання та проведенням розрахунків через фінансову установу за наявності відповідної угоди між продавцем товарів та фінансовою установою – передавати роздрукований розрахунковий документ суб’єкту господарювання, який здійснює доставку товарів; суб’єкти господарювання, які здійснюють доставку товарів продавців – надавати покупцю отриманий від продавця розрахунковий документ; суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з приймання готівки  для  подальшого  її  переказу - видавати покупцю (споживачу) розрахунковий документ встановленої форми на повну суму прийнятої готівки»;

         у пункті 5 слова «книги обліку розрахункових операцій та» виключити;

         у пункті 6 слова «книг обліку розрахункових операцій та» виключити;

         пункт 13 викласти в такій редакції:  

«13) забезпечувати  відповідність  сум  готівкових  коштів  на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій за готівковою формою оплати, а у випадку використання розрахункової  книжки  -  загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня. 

Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб-підприємців, які у передбачених законом випадках звільнені від обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій та на випадки, передбачені пунктом 13‑1 цієї статті.»;

доповнити пунктом 13-1 такого змісту:

«13-1) при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою засобами продавця та проведенням розрахунків поза місцезнаходженням господарської одиниці продавця – забезпечувати оприбуткування повної суми отриманих від покупців готівкових коштів в касі суб’єкта господарювання (його господарської одиниці) не пізніше 96 годин з часу проведення відповідної розрахункової операції готівковими коштами з ознакою «відстрочення платежу» (при оплаті повної суми вартості товару) чи з ознакою «часткова оплата» (при оплаті частини вартості товару). Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством з регулювання обігу готівки.» 

  1. У статті 5 слова «книги обліку розрахункових операцій та» виключити;

 

4) У статті 8 слова «книг обліку розрахункових операцій» виключити;

 

5) У пункті 12 статті 9 слова «(оптова торгівля тощо)» замінити словами «(склади, місця зберігання товарів при оптовій торгівлі)»;

 

6) У статті 10 слова «та книг обліку розрахункових операцій», виключити;

7) У пункті 1 статті 17:

в абзаці першому слова «невідповідності у юридичних осіб на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті, більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої  законом  на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі   використання юридичною особою  розрахункової  книжки» замінити словами  «невідповідності у суб’єктів господарювання на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті за готівковою формою оплати, більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої  законом на 1 січня податкового (звітного) року (крім випадків, передбачених пунктом 13-1 статті 3 цього Закону), а в разі використання суб’єктом господарювання розрахункової  книжки».

 

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності  цим Законом:

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та затвердження нормативно-правових актів, що необхідні для реалізації цього Закону.

 

5.  Національному банку України  протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради

          України                                                                      

comments powered by HyperComments
close icon
Замовити персональну презентацію