Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні

Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮВ. ГРОЙСМАН

“     ”                     2017 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:

1. У пункті 14.1 статті 14:

1) підпункт 14.1.11 після слів “встановленого законом” доповнити словами “, розгляд звернень платників податків, громадян, державних органів та перегляд рішень контролюючих органів у порядку адміністративного оскарження”;

2) підпункт 14.1.30 викласти в такій редакції:

“14.1.30. відокремлені підрозділи — відокремлені підрозділи у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України та інших законах, що регулюють діяльність відокремлених підрозділів, у тому числі розташовані на території України відокремлені підрозділи іноземних компаній, організацій. Для розділу IV цього Кодексу до відокремлених підрозділів відносяться також інші підрозділи, визначені у статті 64 Господарського кодексу України, що розташовані поза місцезнаходженням юридичної особи та мають з фізичними особами трудові або інші відносини, під час яких виникає об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб;”;

3) підпункт “г” підпункту 14.1.139 викласти в такій редакції:

“г) постійне представництво, належно зареєстроване (акредитоване) на території України згідно із законом;”;

4) підпункт 14.1.202 після слів “передачі прав власності на такі товари” доповнити словами “, а також операції із передачі майна у довірчу власність, як способу забезпечення виконання зобов’язання”;

5) абзац другий підпункту 14.1.226 викласти в такій редакції:

“Незалежна професійна діяльність — діяльність фізичної особи, умовою ведення якої згідно із законом є державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності (діяльність приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), судових експертів, приватних виконавців та інших) за умови, що така особа не є фізичною особою — підприємцем, найманим працівником в межах такої діяльності;”.

2. Підпункт 191.1.7 пункту 191.1 статті 191 після слів “облік платників податків” доповнити словами “, платників єдиного внеску”.

3. У пункті 20.1 статті 20:

1) у підпункті 20.1.2 слова “та скріплені печаткою (за наявності)” виключити;

2) у підпункті 20.1.23 слова “Державного реєстру страхувальників” та “органам фондів” замінити відповідно словами “реєстру страхувальників” та “фондам”.

4. У пункті 42.2 статті 42 слова “рекомендованим листом з повідомленням про вручення” замінити словами “засобами поштового зв’язку”.

5. В абзаці першому пункту 44.7 статті 44 слова “(засвідчені печаткою платника податків (за наявності печатки) та підписом платника податків – фізичної особи або посадової особи платника податків – юридичної особи)” замінити словами “(засвідчені підписом платника податків – фізичної особи або посадової особи платника податків – юридичної особи)”.

6. Пункт 45.1 статті 45 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Податковою адресою фізичної особи — підприємця є місцезнаходження такої особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

 

7. У пункті 48.3 статті 48:

1) абзаци шостий і сьомий замінити абзацом такого змісту:

“податковий номер або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий — тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – дванадцятим;

2) в абзаці дванадцятому слова “, засвідчені печаткою платника податку (за наявності)” виключити.

8. Пункт 49.15 статті 49 після слів “письмової відмови” доповнити словами “або квитанції про відмову”.

9. У статті 63:

1) абзац третій пункту 63.6 замінити абзацами такого змісту:

“Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться за прізвищем, ім'ям, по батькові, серією та номером діючого паспорта громадянина України у формі книжечки або номером діючого паспорта громадянина України у формі картки, що оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру (далі — серія та номер паспорта). До паспортів зазначених осіб вноситься відмітка, яка свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Така відмітка вноситься:

контролюючими органами — до паспортів громадян України у формі книжечок. Порядок внесення такої відмітки визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;

органом, що здійснює оформлення паспорта громадянина України у формі картки, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Інформаційна взаємодія між Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та Єдиним державним демографічним реєстром щодо обміну відомостями про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків) або право здійснювати платежі за серією та номером паспорта здійснюється в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.”;

 

2) абзац дев’ятий пункту 63.13 викласти в такій редакції:

“відомості про передачу відповідним контролюючим органом до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відомостей у зв’язку з припиненням юридичної особи, що передбачені законодавством.”;

3) доповнити статтю пунктом 63.14 такого змісту:

“63.14. Для цілей цієї глави датою отримання документів (відомостей, заяв, запитів та інших документів), поданих у паперовому вигляді — дата надходження до відповідного контролюючого органу, поданих у електронному вигляді – час та дата формування центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, повідомлення (квитанції) про підтвердження факту прийняття до оброблення відповідних документів. Якщо документ надійшов менше ніж за дві години до закінчення робочого часу або у неробочий день та час, то датою його отримання вважається наступний після нього робочий день.”.

10. У статті 64:

1) у пункті 64.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

“64.1. Взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, скасування державної реєстрації їх припинення, наданих згідно із Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” у день отримання зазначених відомостей контролюючими органами.”;

в абзаці другому слова “взяття на облік юридичної особи та відокремленого підрозділу юридичної особи” замінити словами “отримання відповідних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”;

2) у пункті 64.2 слова “не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від них” замінити словами “у день отримання”;

3) у пункті 64.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

“64.3. Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів у контролюючих органах згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується відомостями, оприлюдненими на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб —  підприємців та громадських формувань”.”;

абзац другий після слів “підрозділам юридичних осіб” доповнити словами “не пізніше”;

4) абзаци перший і другий пункту 64.5 викласти в такій редакції:

“64.5. Взяття на облік за основним місцем обліку відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, скасування державної реєстрації їх припинення, наданих згідно із Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” у день отримання зазначених відомостей контролюючими органами.

Взяття на облік (внесення змін, перереєстрація) за основним місцем обліку відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій, у тому числі постійного представництва нерезидента, які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб —  підприємців та громадських формувань, здійснюється на підставі відповідної заяви, яку платник податків зобов’язаний подати контролюючому органу за своїм місцезнаходженням у десятиденний строк після реєстрації (акредитації) такого підрозділу на території України згідно із законом або до початку провадження господарської діяльності, якщо така реєстрація (акредитації) не є обов’язковою згідно із законодавством, у день отримання зазначеної заяви контролюючим органом.”;

5) абзац п’ятий пункту 64.6 виключити.

11.  У статті 65:

1) у пункті 65.5:

в абзаці першому слова “не пізніше наступного робочого дня з дня” замінити словами “у день”;

в абзаці другому слова “у день взяття на облік” замінити словами “у день отримання відповідних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Взяття на облік фізичної особи — підприємця підтверджується відомостями, оприлюдненими на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”.”;

2) пункт 65.9 викласти в такій редакції:

“65.9. Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа — підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.”;

3) у пункті 65.10:

підпункти 65.10.1, 65.10.2, 65.10.6 i 65.10.7 виключити.

в абзаці першому підпункту 65.10.8 слова “підприємницької або незалежної професійної діяльності” замінити словами “незалежної професійної діяльності або скасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем”.

12. У статті 67:

1) в абзаці першому підпункту 67.1.1 пункту 67.1 слово “закриття” виключити;

2) у пункті 67.2:

в абзаці третьому слово “відміни” замінити словом “скасування”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що не пов’язано з банкрутством, за позовами контролюючих органів є:

неподання протягом року контролюючим органам податкових декларацій, звітності, від дати граничного строку подання звітності, відповідно до цього Кодексу;

юридична особа — емітент цінних паперів підпадає під ознаки фіктивності;

провадження юридичною особою діяльності, що заборонена законом;

визнання судом фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності.”;

3) пункт 67.4 після слів “у судовому порядку” доповнити словами “, а також у разі втрати ознак платника податку, які визначені цим Кодексом”;

4) доповнити статтю пунктом 67.5 такого змісту:

“67.5. Відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” контролюючий орган направляє до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів у разі:

наявності податкового боргу (у тому числі розстроченого/відстроченого), сум узгоджених або неузгоджених, в тому числі оскаржуваних в адміністративному або судовому порядку, грошових зобов’язань або нарахувань щодо податків, зборів, митних платежів, інших платежів, передбачених податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючи органи, щодо юридичної особи та/або її відокремлених підрозділів;

якщо такий орган проводить документальну перевірку, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати податків, зборів, митних платежів юридичної особи та/або її відокремлених підрозділів, та якщо такий орган не може провести / завершити зазначену перевірку у зв’язку із не допуском посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки, ненаданням або відсутністю первинних документів, податкової звітності та інших документів, що пов’язані з обчисленням та сплатою платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, або за наявності інших незалежних від контролюючого органу причин, за яких не може бути проведена (завершена) зазначена перевірка та винесені податкові повідомлення-рішення.”.

13. Пункт 68.1 статті 68 викласти в такій редакції:

“68.1. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в день проведення реєстраційної дії повинен передати до інформаційних систем контролюючих органів відомості, передбачені Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”.”.

14. У статті 70:

1) у пункті 70.2:

у підпункті 70.2.4 слова “а для іноземних громадян — також громадянство” замінити словами “перебування”;

доповнити пункт підпунктами 70.2.6–70.2.8 такого змісту:

“70.2.6. громадянство;

70.2.7. унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (у разі внесення інформації про особу до Єдиного державного демографічного реєстру);

70.2.8. для іноземців — податковий номер у країні громадянства (за наявності).”;

2) в абзаці третьому пункту 70.5 слова “– контролюючому органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування” замінити словами “або тимчасово перебуває за межами населеного пункту проживання, — до будь-якого контролюючого органу”;

3) пункт 70.6 викласти в такій редакції:

“70.6. Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та у сфері реєстрації фізичних осіб, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу зобов’язані подавати інформацію щодо зміни даних, які включаються до облікової картки фізичної особи — платника податків, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”;

4) пункт 70.10 викласти в такій редакції:

“70.10. Будь-яким контролюючим органом на прохання фізичної особи до паспорта громадянина України у формі книжечки можуть бути внесені (сьома, восьма або дев'ята сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру.”;

5) абзац перший пункту 70.12 після слова “біржі” доповнити словами “, громадськими формуваннями”;

6) у пункті 70.16:

абзац перший після слів “за своїм місцезнаходженням” доповнити словами “або централізовано в електронному вигляді (для органів виконавчої влади)”;

у підпункті 70.16.1 слова “та фізичні особи — підприємці,” замінити словами “, громадські формування, фізичні особи — підприємці та”;

у підпункті 70.16.7¹ слова “органи, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб” замінити словами “центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб”.

15. Доповнити статтю 74 пунктом 74.4 такого змісту:

“74.4. Податкова інформація з реєстрів, банків та баз даних, що формуються та ведуться контролюючими органами згідно з цим Кодексом, може надаватись судам, органам прокуратури, органам досудового розслідування за наявності встановленого законодавством права на отримання такої інформації з метою здійснення повноважень, визначених законом, в електронному вигляді із дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису або у разі необхідності за письмовим запитом.

Порядок надання податкової інформації з реєстрів, банків та баз даних в електронному вигляді встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням із відповідними державними органами.”.

16. У статті 85:

1) у пункті 85.4:

у першому реченні слова “належним чином завірені” виключити;

у другому реченні слова “та скріплені печаткою (за наявності)” виключити;

2) у другому реченні пункту 85.8 слова “та скріплені печаткою (за наявності)” виключити.

17. Підпункти 87.3.1 i 87.3.2 пункту 87.3 статті 87 викласти в такій редакції:

“87.3.1. майно платника податків, надане ним у заставу іншим особам (на час дії такої застави) або передане ним у довірчу власність (на час дії такої довірчої власності), якщо така застава (довірча власність) зареєстрована згідно із законом у відповідних державних реєстрах до моменту виникнення права податкової застави;

87.3.2. майно, яке належить на правах власності іншим особам та перебуває у володінні або користуванні платника податків, у тому числі (але не виключно) майно, передане платнику податків у лізинг (оренду), схов (відповідальне зберігання), ломбардний схов, на комісію (консигнацію); об’єкти довірчої власності, що належать платнику податків як довірчому власнику, давальницька сировина, надана підприємству для переробки, крім її частини, що надається платнику податків як оплата за такі послуги, а також майно інших осіб, прийняті платником податків у заставу чи заклад, довірче або будь-які інші види агентського управління;”.

18. У підпункті 98.1.1 пункту 98.1 статті 98 слова “коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України” замінити словами “податкового номеру”.

19. У статті 119:

1) пункт 119.1 виключити;

2) доповнити статтю пунктом 119.4 такого змісту:

“119.4. Штрафи, передбачені пунктами 119.2, 119.3 цієї статті, не застосовуються у випадках, коли помилки щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, були виправлені податковими агентами самостійно або протягом 30 календарних днів з дня надходження відомостей про такі помилки від контролюючого органу у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.”.

20. У статті 183:

1) в абзаці першому пункту 183.5 слова “можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць)” замінити словами “а також особи, які реєструються платниками податку без подання заяви про реєстрацію платником податку відповідно до пункту 183.7 цієї статті, можуть навести у заяві про реєстрацію таких осіб або заяві про реєстрацію платником податку бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку”;

2) абзаци перший – третій пункту 183.7 замінити абзацами такого змісту:

“183.7. Заява про реєстрацію особи як платника податку подається до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Суб’єкти господарювання (новостворені) можуть заявити про своє бажання добровільно зареєструватися як платник податку шляхом проставлення у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи або заяві про державну реєстрацію фізичної особи — підприємцем відповідної відмітки та внесення інших даних, необхідних для такої реєстрації. Такі відомості в електронній формі передаються до контролюючих органів у порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім; 

3) у пункті 183.9:

абзац перший замінити абзацами такого змісту:

”183.9. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку контролюючий орган зобов’язаний зареєструвати особу платником податку:

у день надходження відомостей – для новостворених суб’єктів, зазначених у абзаці другому пункту 183.7 цієї статті. Якщо відомості надійшли менше ніж за дві години до закінчення робочого часу або у неробочий день та час, то датою їх надходження вважається наступний після нього робочий день;

у інших випадках — протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу.

Реєстрація здійснюється шляхом внесення до реєстру платників податку запису про реєстрацію такої особи як платника податку:”.

У зв’язку з цим абзаци другий — шостий вважати відповідно абзацами п’ятим – дев’ятим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“з першого числа місяця, наступного за днем подання реєстраційної заяви до контролюючого органу, у разі добровільної реєстрації особи як платника податку на додану вартість, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено;”;

4) у пункті 183.15:

абзац другий викласти в такій редакції:

“У разі перетворення юридичної особи — платника податку або зміни даних про платника податку, які стосуються податкового номера та/або найменування (прізвища, імені та по батькові) платника податку і не пов’язані з ліквідацією або реорганізацією платника податку, а також встановлення розбіжностей чи помилок у записах реєстру платників податку проводиться перереєстрація платника податку.”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Для перереєстрації платник податку подає відповідно до пункту 183.7 цієї статті заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації.

Перереєстрація у зв’язку із зміною найменування (прізвища, імені та по батькові) платника податку, який включений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, здійснюється контролюючим органом без подання заяви платником податку на підставі відомостей з цього Єдиного державного реєстру.

У разі перетворення юридичної особи — платника податку і неподання у встановлений абзацом четвертим цього пункту заяви для перереєстрації, контролюючий орган приймає самостійне рішення про анулювання реєстрації платника податку на підставі підпункту “б” пункту 184.1 статті 184 цього Кодексу.”.

21. У пункті 184.10 статті 184 слова “Про анулювання реєстрації платника податку контролюючий орган” замінити словами “Контролюючий орган, який прийняв самостійне рішення про анулювання реєстрації платника податку,”.

22. Підпункт 196.1.2 пункту 196.1 статті 196 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

“передачі майна у довірчу власність, як способу забезпечення виконання зобов’язання, повернення такого майна із довірчої власності довірчому засновнику, якщо місце такої передачі (повернення) знаходиться на митній території України;”.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

23. Абзац перший пункту 197.12 статті 197 після слів “на яке було звернено стягнення” доповнити словами “, а також операції із встановлення довірчої власності, як способу забезпечення виконання зобов’язання”.

 

24. У статті 298:

1) підпункти 2 і 4 підпункту 298.1.1 пункту 298.1 викласти в такій редакції:

“2) засобами поштового зв’язку;”;

“4) суб’єкти господарювання (новостворені) можуть заявити про своє бажання обрати спрощену систему оподаткування шляхом проставлення у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи або заяві про державну реєстрацію фізичної особи — підприємцем відповідної відмітки та внесення інших даних, необхідних для обрання спрощеної системи оподаткування. Такі відомості в електронній формі передаються до контролюючих органів у порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”.”;

2) у підпункті 1 пункту 298.3 слова “код за ЄДРПОУ” та “через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків” замінити відповідно словами “податковий номер” та “мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта”.

25. У статті 299:

1) пункт 299.4 викласти в такій редакції:

“299.4. У випадках, передбачених підпунктом 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу, контролюючий орган, у разі відсутності визначених цим Кодексом підстав для відмови, здійснює реєстрацію суб'єкта господарювання як платника єдиного податку з дати, визначеної відповідно до зазначеного підпункту:

для новостворених суб’єктів — у день надходження відомостей відповідно до підпункту 4 підпункту 298.1.1 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу. Якщо відомості надійшли менше ніж за дві години до закінчення робочого часу або у неробочий день та час, то датою їх надходження вважається наступний після нього робочий день;

для інших суб’єктів — протягом двох робочих днів з дати отримання контролюючим органом заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування.”;

2) у підпункті 1 пункту 299.7 слова “код згідно з ЄДРПОУ” та “через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті” замінити відповідно словами “податковий номер” та “мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта”.

 

26. У підрозділі 10 розділу ХХ “Перехідні положення”:

1) пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Норми статті 69 цього Кодексу не поширюються на депозитарні установи у разі відкриття ними рахунків у цінних паперах власникам для обліку прав на належні таким власникам дематеріалізовані цінні папери відповідно до договорів з емітентами зазначених цінних паперів про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників. Зобов’язання, передбачені статтею 69 цього Кодексу, мають бути виконані депозитарною установою у разі звернення осіб, зазначених у цій статті, в день укладення ними договору про обслуговування рахунка у цінних паперах.”.

27. У тексті Кодексу слова “Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців” в усіх відмінках замінити словами “Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

              Голова
Верховної Ради України

comments powered by HyperComments
close icon
Замовити персональну презентацію