Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо податкової амністії та оподаткування непідтвердженого доходу)

Проект Закону 23.05.2016

     Проект

                                                                                                                             вноситься

                                                                    Народним депутатом України

                                                                    Фроловим М.О.

                                                                    (посв. №280)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України

(щодо податкової амністії та оподаткування непідтвердженого доходу)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:

1) Пункт 1 статті 14 доповнити підпунктами  14.1.31, 14.1.281 ,14.1.1201 такого змісту:

«14.1.31. активи для цілей розділу IV цього Кодексу – задекларовані ресурси (грошові кошти в готівковій та безготівковій формі, інші валютні цінності, майно та майнові права), що перебувають у власності фізичної особи (у тому числі самозайнятої особи) у результаті минулих подій;»

«14.1.282. витрати для цілей розділу IV цього Кодексу – вибуття активів або збільшення зобов’язань платника податку – фізичної особи (в тому числі самозайнятої особи);»

«14.1.1201. непідтверджений дохід платника податку для цілей розділу IV цього Кодексу – сума коштів, що становить різницю між сумою витрат платника податку на придбання в Україні та за кордоном товарів, робіт, послуг та інших матеріальних цінностей у податкових періодах, починаючи з 1 січня 2016 року, та сумою доходів платника податку, що був оподаткований або звільнений від оподаткування у порядку, встановленому законодавством, у минулих та поточному податкових періодах;»

2)  Пункт 1 статті 20 доповнити підпунктом  20.1.402 такого змісту:

«20.1.402. звертатися до суду з позовом про стягнення суми податкового зобов'язання платника податку відповідно до положень пункту 170.13 статті 170 цього Кодексу;»

3) Пункт 54.3 статті 54 доповнити підпунктом 54.3.7 такого змісту:

«54.3.7. за результатами перевірки в межах процедури податкової амністії, визначеної підрозділом 93 розділу ХХ цього Кодексу.»

4) Пункт 3 статті 73 доповнити підпунктом  6)  такого змісту:

«6) здійснення фізичною особою платником податків протягом календарного року операцій щодо придбання товарів, робіт, послуг та інших матеріальних цінностей на суму, що перевищують встановлений на момент здійснення такої операції ліміт готівкових розрахунків для фізичних осіб, шляхом подання листа у довільній формі із зазначенням інформації про такі операції.»

у зв’язку з цим підпункт 6 вважати підпунктом 7.

5) Пункт 1 статті 78 доповнити підпунктом  78.1.19  такого змісту:

«78.1.19. Платником податків – фізичною особою (в тому числі самозайнятою особою) в межах однієї операції щодо придбання товарів, робіт, послуг та інших матеріальних цінностей здійснено витрати на суму, що перевищують встановлений на момент здійснення такої операції ліміт готівкових розрахунків для фізичних осіб.»

6) Статтю 119 доповнити підпунктом  119.4  такого змісту:

«119.4. Порушення порядку подання контрагентами платника податку – фізичної особи (в тому числі самозайнятої особи) інформації у відповідності до підпункту 170.13.6 пункту 170.13 статті 170 цього Кодексу, – 

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 5 % від суми операцій, відносно яких порушено порядок подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, - 

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі  10 % від суми операцій, відносно яких порушено порядок подання.»

7) Пункт 2 статті 164 доповнити підпунктом  164.2.191  такого змісту:

«164.2.191. непідтверджений дохід платника податку;»

8) Статтю 167 доповнити підпунктами  167.21, 167.6 такого змісту:

«167.21. Ставка податку для непідтверджених доходів платника податку становить 30 % від бази оподаткування.»

«167.6. Ставки податку для об’єктів оподаткування в процедурі надання права податкової амністії визначається підрозділом 93 розділу ХХ цього Кодексу.»

9) Статтю 170 доповнити підпунктами  170.13 такого змісту: 

«170.13. Оподаткування непідтверджених доходів

170.13.1. Податкове зобов'язання платника податку фізичної особи (в тому числі самозайнятої особи) визначається шляхом множення суми непідтвердженого доходу на ставку податку, визначену пунктом 167.21 статті 167 цього Кодексу.

170.13.2. Контролюючий орган приймає податкове повідомлення-рішення, в якому визначає податкове зобов'язання платника податку у випадку:

a) одержання доказів подання платником податків фізичною особою (в тому числі самозайнятою особою) недостовірної інформації щодо своїх доходів та витрат;

б) неможливості перевірки відомостей податкової декларації у зв’язку з ненаданням платником податків відповіді на запит контролюючого органу щодо підтвердження доходів та витрат платника податку – фізичної особи (в тому числі самозайнятої особи);

в) у разі виявлення непідтвердженого доходу за результатами проведення перевірки платника податку – фізичної особи (в тому числі самозайнятої особи).

170.13.3. Податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку, обчисленого згідно з підпунктом 170.13.1 пункту 170.13 цієї статті та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку – фізичній особі (в тому числі самозайнятій особі) контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації):

а) у разі виявлення непідтвердженого доходу у випадках, передбачених абзацами «а» та «б» підпункту 170.13.2 пункту 170.13 цієї статті – протягом 10 днів з дня, наступного за останнім днем строку, встановленого статтею 73 цього Кодексу для відповіді на запит контролюючого органу; 

б) у разі виявлення непідтвердженого доходу у випадку, передбаченому абзацом «в» підпункту 170.13.2 пункту 170.13 цієї статті – у строки, визначені статтею 86 цього Кодексу.

170.13.4. У разі, якщо платник податку – фізична особа (в тому числі самозайнята особа) у строки, визначені статтею 57 цього Кодексу, не виконує податковий обов’язок зі сплати податкового зобов'язання контролюючий орган звертається до адміністративного суду з позовом про стягнення суми податкового зобов'язання платника податку.

170.13.5. Стягнення суми податкового зобов'язання платника податку здійснюється державною виконавчою службою на підставі рішення суду та відповідно до закону про виконавче провадження.

170.13.6. Контрагенти платників податків – фізичних осіб (у тому числі самозайнятих осіб) зобов’язані щомісячно до 10 числа поточного місяця повідомляти контролюючі органи про здійснення платниками податків за попередній місяць операцій щодо придбання товарів, робіт, послуг та інших матеріальних цінностей на суму, що перевищують встановлений на момент здійснення такої операції ліміт готівкових розрахунків для фізичних осіб, шляхом подання листа у довільній формі із зазначенням інформації про такі операції.»

10) До розділу ХХ «Перехідні положення» внести такі зміни:

1.  Доповнити Підрозділ 1 пунктом 8 такого змісту:

«8. Подання уточнюючих розрахунків до річної податкової декларації прo майновий стан тa доходи фізичних осіб за податкові (звітні) періоди до 1 січня 2016 року – заборонено.»;

2. Доповнити підрозділом 93 такого змісту: 

«Підрозділ 93. Особливості надання податкової амністії фізичним особам

1. Податкова амністія – це право платника податків – фізичної особи (у тому числі самозайняті особи) розкрити суму одержаних станом на 1 січня 2016 року доходів попередніх податкових періодів, із обчисленням, декларуванням та сплатою податкових зобов’язань, визначених у порядку та за ставками, передбаченими цим Підрозділом. 

2. Податковою амністією можуть скористатися платники податків – фізичні особи, у тому числі самозайняті особи, що були повнолітніми та дієздатними  на момент отримання задекларованого згідно цього Підрозділу доходу та є дієздатними протягом процедури податкової амністії.  

3. Податкові зобов’язання платника податків, що скористалися податковою амністією, визначаються за такими ставками податку на доходи фізичних осіб:

3.1. - 3 відсотки бази оподаткування щодо доходів, визначених підпунктом 4.1 пункту 4 цього Підрозділу. 

3.2.- 0 відсотків бази оподаткування щодо доходів, визначених підпунктом 4.2 пункту 4 цього Підрозділу. 

3.3. - 6 відсотків бази оподаткування щодо доходів, визначених підпунктом 4.3 пункту 4 цього Підрозділу.

4. Податкова амністія розповсюджується на такі види доходів:

4.1. Грошові кошти в готівковій та безготівковій формі на рахунках в фінансових установах (включно із банками), валютні цінності (крім цінних паперів, передбачених підпунктом 4.2 пункту 4 цього Підрозділу), що знаходяться на  території  України та за її межами. Для цілей податкової амністії, кошти на банківських рахунках повинні перебувати по останній день строку, визначеного пунктом 6 цього Підрозділу. 

4.2. Доходи, за рахунок яких було придбане рухоме та нерухоме майно, акції, частки (паї) у майні юридичних осіб, в тому числі частки (паї) у майні юридичних осіб, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, вартість окремого об’єкту, з яких становить понад двадцять тисяч гривень.

4.3. Доходи у формі права вимоги та інших майнових прав (крім майнових прав, визначених підпунктом 4.2 пункту 4 цього Підрозділу), підтверджених документально, за умови, що сума до сплати платнику податків становить понад двадцять тисяч гривень. 

4.4. Платник податків може скористатися податковою амністією, якщо загальна сума доходів, визначених в підпунктах 4.1-4.3 пункту 4 цього Підрозділу становить понад 200 000 гривень.   

4.5. Фізичні особи, що не скористалися податковою амністією вважаються такими, що підтвердили доходи на суму двісті тисяч гривень. 

4.6. Фізичні особи, що скористалися правом на податкову амністію, вважаються такими, що підтвердили доходи на суму 200 000 гривень та суму, що визначена в декларації, поданій до контролюючого органу згідно цього Підрозділу. 

5. Базою оподаткування для доходів, визначених у пункті 4 цього Підрозділу, є:

5.1. Щодо доходів, визначених у підпункті 4.1. пункту 4 цього Підрозділу, - різниця між розміром доходів, визначених у підпункті 4.1. пункту 4 цього Підрозділу, що задекларовані в порядку, передбаченому пунктом 6 цього підрозділу, та розміром доходів, платника податків, оподаткованих та/або звільнених від оподаткування у передбаченому законодавством порядку, до 01.01.2016.

5.2. Щодо доходів, визначених у підпункті 4.2 пункту 4 цього Підрозділу, - вартість майна, визначена платником за правилами визначення, звичайної ціни, згідно пункту 14.1.71 статті 14 цього Кодексу.

5.3. Щодо доходів у формі права вимоги або інших майнових прав, базою оподаткування є:

5.3.1. для майнових прав у грошовій формі – сума коштів, що належить до сплати платнику податків, яка підтверджена документально.

5.3.2. для майнових прав в іншій, ніж грошова форма – визначена платником податку сума коштів в декларації, що подається згідно пункту 6 цього Підрозділу. 

6. Декларування доходів, визначених в пункті 4 цього Підрозділу здійснюється шляхом подання платником податків або його представником декларації у формі, затвердженій Кабінетом Міністрів України. Декларація подається протягом 90 днів з наступного дня за днем затвердження Кабінетом міністрів України,  форми декларації, до контролюючого органу за місцем реєстрації фізичної особи. До декларації додається заява в довільній формі про те, що задекларовані доходи не отримані злочинним шляхом. Контролюючий орган не приймає податкову декларацію, якщо платник податків не додав до неї заяву про те, що задекларовані доходи не отримані злочинним шляхом. 

Платник податків самостійно визначає податкове зобов’язання в податковій декларації. Визначене, згідно з цим Підрозділом, податкове зобов’язання підлягає перевірці контролюючим органом, в межах повноважень, визначених пунктом 9 цього Підрозділу. 

Платник податків не має права подавати уточнюючий розрахунок до декларації в порядку податкової амністії. 

7. Платник податків вважається таким, що скористався податковою амністією з моменту подання декларації в порядку, визначеному цим Підрозділом. 

8. Податкове зобов’язання сплачується протягом десяти днів з моменту його узгодження. Податкове зобов’язання платника податків є узгодженим, якщо протягом 30 календарних днів з дня, наступного за останнім днем строку подання декларації, податковий орган не надіслав платнику податків податкове повідомлення-рішення. 

9. Несплата або несвоєчасна сплата узгоджених, згідно з цим Підрозділом, податкових зобов’язань, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Кодексом. 

10. Контролюючий орган з метою перевірки суми податкових зобов’язань платника податків, що скористався податковою амністією має право: 

10.1. Запрошувати платників податків, зборів, платежів або їх представників для перевірки правильності нарахування податкових зобов’язань згідно правил цього Підрозділу. Письмові повідомлення із запрошенням надсилаються рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення та відомості про доходи, які платник податків повинен підтвердити. 

10.2. Отримувати безоплатно від платників податків, у порядку, визначеному законодавством, довідки, копії документів, засвідчені підписом платника та скріплені печаткою (за наявності), що підтверджують походження доходів, що задекларовані в порядку, визначеному цим Підрозділом. У запиті про надання документів, контролюючий орган зазначає відомості про доходи, які платник податків повинен підтвердити документально. Вимога про надання документів надсилається рекомендованим листом. 

10.3. Отримувати безоплатно від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і матеріали, що підтверджують походження доходів, що задекларовані в порядку, визначеному цим Підрозділом. 

10.4. отримувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України, банків та інших фінансових установ довідки у порядку, встановленому Законом України "Про банки і банківську діяльність" та цим Кодексом, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду – інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках.

11. Платник податків, що скористався правом на податкову амністію зобов’язаний:

11.1. З’являтися до контролюючого органу за запрошенням, надісланим у встановленому підпунктом 10.1. пункту 10 цього Підрозділу порядку, протягом 2 робочих днів з наступного дня за днем отримання запрошення.

11.2 Надавати на вимогу контролюючого органу засвідчені належним чином копії документів. Копії документів, що підтверджують зазначені у вимозі контролюючого органу доходів, платник податків подає до контролюючого органу особисто або надсилає рекомендованим листом не пізніше, ніж на другий день після отримання письмової вимоги контролюючого органу. 

11.3 Не перешкоджати законній діяльності посадової особи контролюючого органу під час виконання нею службових обов'язків та виконувати законні вимоги такої посадової особи;

12. Якщо платник податків не надає до контролюючого органу документи, що підтверджують дохід та сплату з нього податкових зобов’язань, або не з’являється до контролюючого органу на письмове запрошення контролюючого органу – всі відомості, зазначені в декларації, поданій згідно цього Підрозділу, вважаються недостовірною інформацією. 

13. Контролюючий орган приймає податкове повідомлення-рішення, в якому визначає податкове зобов'язання платника податку у випадку:

13.1. Одержання під час перевірки доказів подання платником податків фізичною особою (в тому числі само зайнятою особою) недостовірної інформації щодо своїх доходів 

13.2. неможливості перевірки відомостей податкової декларації у зв’язку з ненаданням платником податків відповіді на вимогу контролюючого органу щодо підтвердження доходів платника податку – фізичної особи (в тому числі самозайнятої особи). 

14. Прийняте податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене в порядку, визначеному статтею 56 цього Кодексу. 

15. Платник податків, що скористався правом на податкову амністію звільняється від відповідальності за ухилення від оподаткування, неподання та несвоєчасне подання податкової звітності стосовно доходів, що були визначені ним в податковій декларації у порядку, визначеному цим Підрозділом. 

Податкові декларації, а також відомості, що містяться в них, документи, що були одержані податковим органом під час перевірки відомостей, що містяться в таких деклараціях, не можуть бути використані в розслідуваннях та/або перевірках відносно платника податків або інших осіб, а також в якості доказів у кримінальних справах щодо уникнення від оподаткування, справах про адміністративні правопорушення, цивільних та адміністративних справах. 

Відомості, що містяться в податкових деклараціях та доданих до них документах, що подані згідно з цим Підрозділом, є конфіденційною інформацією та не підлягають розголошенню.»

  ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Статтю 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 17, ст. 184; 2006 р., № 27, ст. 232) доповнити пунктом 3) такого змісту:

«3) Фізичні особи (в тому числі самозайняті особи) звільняються від відповідальності за порушення валютного законодавства щодо валютних цінностей, задекларованих згідно з підрозділом 93 розділу ХХ Податкового кодексу України.».

2. Цей Закон, набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

3.  Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

4. Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України

comments powered by HyperComments
close icon
Замовити персональну презентацію