Проект Закону про податковий суверенітет України та офшорні компанії

Проект Закону 12.04.2016

Проект

вноситься народними депутатами України

Тимошенко Юлія Володимирівна

Кужель Олександра Володимирівна

Крулько Іван Іванович

Шкрум Альона Іванівна

Тарасюк Борис Іванович

Кириленко Іван Григорович

Луценко Ігор Вікторович

Кожем'якін Андірй Анатолійович

Немиря Григорій Михайлович

Соболєв Сергій Владиславович

Євтушок Сергій Миколайович

Бухарєв Владислав Вікторович

Власенко Сергій Володимирович

Дубіль Валерій Олександрович

Івченко Вадим Євгенович

Закон України

Про податковий суверенітет України

та офшорні компанії

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ

Стаття 1. Цілі Закону   

1.1. Цілями Закону є:

а) визначення змісту податкового суверенітету України як частини її загального політичного суверенітету у розумінні статей 1 – 2 Конституції України; 

б) практичне втілення норм статей 9, 67, пунктів першого та восьмого частини другої статті 92 Конституції України як передумови укладенню міжнародних договорів України з питань оподаткування та/або обміну податковою інформацією (її розкриття);

в) гармонізація норм законодавства України та Європейського Союзу за принципом Acquis Communautaire (далі - EU Aсquis), адаптація норм законодавства України до норм, регламентів і стандартів Організації Економічного Співробітництва і Розвитку (далі – ОЕСР) та інших міжнародних організацій, зазначених у цьому Законі;

г) запобігання використанню офшорних податкових юрисдикцій (офшорних компаній) податковими резидентами України з метою ухилення від оподаткування або порушення правил валютного регулювання (валютного контролю);

ґ) запровадження заборон на вчинення окремих контрольованих правочинів за участю офшорних компанійабодля обмеження економічної привабливості здійснення таких контрольованих правочинів шляхом запровадження офшорного мита;

д) боротьба з корупційними правопорушеннями талегалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чирозповсюдженням зброї масового знищення,у тому числі скоєними політично значущими особами;

е) створення стимулів для повернення коштів в Україну, раніше репатрійованих до офшорних податкових юрисдикцій (на користь офшорних компаній). 

1.2. Цей Закон не регулює питань трансфертного ціноутворення, які визначаються Податковим кодексом України.  

Стаття 2. Тлумачення термінів

Для цілей цього Закону терміни розуміються у таких значеннях: 

2.1 анонімна компанія - компанія, яка: 

а) або не має інформації чи згідно із законодавством країни своєї інкорпорації (реєстрації) не має права розкривати (має право не розкривати) інформацію про своїх номінальних та/або кінцевих бенефіціарних власників;

б) або є трастом, холдингом, фондом, страховим пулом чи іншою подібною кредитною (фінансовою) установою, яка здійснює управління (розпорядження) активами анонімної особи чи власними активами за дорученням та/або на користь анонімної особи; 

в) або використовує проксі-сервер (proxyserver) чи систему проксі-серверів для встановлення анонімного мережевого з’єднання з метою закриття даних про своїх номінальних або кінцевих бенефіціарних власників або бенефіціарів окремих правочинів, необхідних для їхньої ідентифікації як податкових резидентів тієї чи іншої країни. 

Анонімною також уважається компанія, яка виступає контролером анонімної компанії або перебуває під контролем анонімної особи або якщо кінцевим бенефіціарним власником такої компанії є анонімна особа;

2.2 анононімна особа -фізична чи юридична особа, яка:  

 а) або одержує пасивний дохід, нарахований на неіменний сертифікат акцій (купон до нього, інший подібний документ), або на пред’явника;

б) або одержує дохід за корпоративними (борговими) цінними паперами на пред’явника (bearer security, bearer bond), у тому числі придбаними в межах їхнього первинного публічного розміщення (іnitial public offering - IPO) чи в межах подальших  (вторинних) розміщень;

в) або є власником (кінцевим бенефіціаром) коштів або цінних паперів (прав вимоги боргу) та їх похідних, які обліковуються на анонімному рахунку;

г) або не розкриває (не розголошує) інформацію про себе як кінцевого бенефіціарного власника компанії або бенефіціара окремого правочину в обсягах, визначених законодавством України для її належної ідентифікації як податкового резидента України та/або як суб’єкта відповідальності за корупційні правопорушення.  

Анонімною також уважається будь-яка особа, яка вповноважує номінального директора компанії на вчинення будь-яких правочинів від її імені (у тому числі за довіреністю, дорученням тощо) з метою приховування інформації про свій статус як платника податків або суб’єкта відповідальності за корупційні правопорушення та/або легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (є номінальним кінцевим бенефіціарним власником компанії);  

2.3  анонімний рахунок - поточний або депозитний рахунок коштів та/або цінних паперів (прав вимоги боргу), відкритий: 

а)  у банку (кредитній установі), який підпадає під визначення анонімної  компанії або є офшорним банком, який не відповідає критеріям, визначеним у пунктах 36.2 – 36.4 статті 36 цього Закону, або є банком – оболонкою;   

б) у будь-якому банку (кредитній установі), якщо такий рахунок підпадає під визначення анонімного (кодового, номерного) (anonymousaccount) та/або під визначення ощадних книжок, чеків чи інших подібних ощадних інструментів на пред’явника (anonymous passbook, checkbook) тощо,  визнаних такими згідно із Директивою ЄС 2005/60 від 26 жовтня 2005 року «Про запобігання  використанню фінансових інституцій для відмивання грошей та фінансуванню тероризму»; 

в) у мережі глобального або локального передання даних (ІНТЕРНЕТ, ІНТРАНЕТ), якщо режим такого інтерактивного (електронного)  рахунку передбачає облік коштів, наданих для поповнення передплаченої (prepaid) платіжної картки (чипу) та не передбачає ідентифікацію особи, яка поповнює такий рахунок та/або особи, яка ініціює видаткові операції з нього, та/або надає доступ до платіжних систем, які використовують валютні сурогати (криптографічні валюти), наприклад як “bitcoin” тощо (у тому числі за допомогою телекомунікаційних послуг);

 

г) на користь анонімної особи.

 

 

Норми цього пункту також поширюються на анонімні рахунки (субрахунки) цінних паперів (похідних цінних паперів), відкриті:

а)  депозитарною або кліринговою установою, визначеною такою згідно із Законом України «Про депозитарну систему України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 39, ст.517), (у тому числі на користь інституційних інвесторів), а для нерезидентів - згідно із законодавством країни  їхньої інкорпорації (реєстрації);  

б) іншою кредитною (фінансовою) установою, включаючи фонди управління активами інститутів спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди,  взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні   пенсійні фонди, фонди банківського управління), інші фінансові установи, які здійснюють управління (розпорядження) активами анонімної особи чи власними активами за дорученням та/або на користь анонімної особи з метою отримання нею прибутку або збереження реальної вартості її активу);

2.4 банк з офшорним статусом (далі – офшорний банк) - банк або інша кредитна установа, яка була зареєстрована (інкорпорована) в офшорній податковій юрисдикції та/або діє на підставі офшорної банківської ліцензії, наданої компетентним органом країни свого податкового резидентства для здійснення банківських та/або розрахункових (трастових) операцій (далі – банківських послуг) виключно з особами, які є податковими резидентами інших країн (іноземними резидентами). Різновидами офшорних банків є: 

а) банк з необмеженою ліцензією (classBBankingLicence) - банк, який надає банківські послуги необмеженому колу іноземних резидентів;  

б) банк з обмеженою ліцензією (classBBankingLicence (Restricted)) - банк, який надає банківські послуги обмеженому колу іноземних резидентів, зазначених в офшорній банківській ліцензії;

в) підпорядкований банк (Administered Bank (Brass Plate)) банк, який передає функції з адміністративного управління власними активами та/або пасивами на користь іноземного резидента, визнаного (авторизованого) банком згідно із законодавством країни податкового резидентства такого підпорядкованого банку, у тому числі на користь офшорного фінансового (у тому числі банківського) холдингу або трасту;   

г) банк – оболонка (Shell Bank) -  різновид підпорядкованого банку, який не має фізичної присутності в жодній з країн. Під терміном «фізична присутність» розуміється наявність:

1) постійного місцезнаходження банку (фактичного місця ведення діяльності та/або розташування його керівного органу) за адресою в країні його податкового резидентства (іншою ніж виключно електронна або доменна адреса), який має дозвіл (ліцензію) компетентного органу такої країни на надання банківських послуг як безпосередньо таким банком так і від імені іншого банку, який здійснює адміністративне управління активами та пасивами такого банку;

2) однієї або більше найманих таким банком фізичних осіб на умовах повної зайнятості  (on  fulltime basis);

3) належного обліку та звітності за банківськими операціями та забезпечення безперешкодного доступу до документів такого обліку (звітності) для відповідних органів банківського (пруденційного) контролю країни його податкового резидентства;

2.5 залежна територія: територія з відповідними географічними кордонами, яка не має власного загального (політичного) суверенітету (заморська територія, королівське володіння, асоційована держава, спеціальний адміністративний район тощо) та/або не є частиною територіально-адміністративного устрою країни у межах, визнаних такими згідно з нормами Декларації ООН від 14 грудня 1960 року; 

2.6 компанія:  будь-яка з нижче визначених осіб:

а) юридична особа або особа, яка прирівнюється за своїм правовим статусом до юридичної особи згідно із законодавством країни її реєстрації (інкорпорації); 

б) фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, який не має статусу юридичної особи;

в) партнерство фізичних осіб, яке не має статусу юридичної особи за законодавством країни його реєстрації (або реєстрації постійного місця проживання таких фізичних осіб) та діє на правах спільної сумісної або часткової власності; 

г) об’єднання юридичних осіб, яке має право за законодавством країни її реєстрації (інкорпорації) здійснювати господарську (підприємницьку) діяльність без створення юридичної особи, наприклад як асоціації, трасти, фонди (у тому числі інвестиційні, пенсійні чи благодійні), страхові пули тощо;

 

ґ) постійні представництва осіб, визначених у підпунктах «а» - «г» цього пункту, у тому числі нерезидентів. 

Для цілей цього Закону термін «компанія» (company) поглинає термін «підприємство» (enterprise) та термін «установа» (establishment), визначені такими у статті 3 Глави ІІ Модельної Конвенції щодо оподаткування доходів та капіталу ОЕСР (OECDModelConventionwithRespecttoTaхes onIncomeandonCapital) та офіційних коментарів до неї (далі – Модельна податкова конвенція). 

При вчиненні правочину, який підпадає під регулювання цим Законом та одночасно є об’єктом регулювання міжнародним договором (конвенцією, угодою) України про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна (упередження ухиленням від сплати податків) термін «компанія»  (company) розуміється у значенні, встановленим таким міжнародним договором (конвенцією, угодою) на підставі норм Модельної податкової конвенції;

2.7 компанія, яка перебуває під контролем офшорної компанії (підконтрольна компанія) - компанія, яка має контролера - офшорну компанію (декілька офшорних компаній) та/або неофшорну компанію, підконтрольну офшорній компанії (декілька неофшорних компаній, якщо хоча б одна з них є підконтрольною офшорній  компанії);   

2.8 компанія, пов’язана з офшорною компанією (пов’язана компанія) – податковий резидент або нерезидент, який вважається пов’язаним з однією або більше офшорними компаніями у розумінні:

а) частини «а» підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України;

б) у разі надання банківських послуг – також який має істотну участь  згідно із статтею 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30);

в) у разі вчинення правочину, який підпадає під регулювання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 50-51, ст.2057) або Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056), - також який підпадає під визначення пов’язаної особи згідно з такими законами; 

2.9 компетентний орган - будь-який центральний або місцевий (регіональний) орган державного управління (його підрозділ) або неурядовий орган (саморегулівна організація), що в межах повноважень, делегованих  центральним або місцевим (регіональним) органом державного управління (його підрозділом), має право приймати нормативні та/або зобов’язувальні рішення (ratio decidenti) як універсального так і індивідуального характеру з питань оподаткування або запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів чи боротьби з корупцією, а також здійснювати їхню офіційну інтерпретацію (тлумачення). 

Компетентними органами України вважаються Президент України, Верховна Рада України, органи державної виконавчої влади, органи місцевої влади (місцевого самоврядування) та інші органи, визначені у Конституції України, або інші компетентні органи, створені законами України на підставі Конституції України;   

2.10 контролер - особа, яка здійснює контроль над управлінням та/або господарською діяльністю компанії шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або спільно з підконтрольними чи пов’язаними особами ат/або володіє 50 та більше відсотками статутного капіталу та/або голосів у  керівних органах такої компанії.   

У відносинах між податковими резидентами України контролером податкового резидента України вважається особа, визначена у пункті 20 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 50-51, ст.2057);

2.11 контроль: вирішальний вплив на управління або господарську діяльність компанії безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється шляхом реалізації права володіння чи користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу керівних органів компанії та/або на результати їхніх рішень, а також на вчинення будь-якого значного (істотного) правочину. 

Значним (істотним) вважається правочин, предмет якого становить 20 та більше відсотків від ринкової вартості чистих активів компанії на дату вчинення такого правочину, а якщо компанія підпадає під визначення офшорної (анонімної)  -  то 10 та більше відсотків від ринкової вартості чистих активів такої офшорної (анонімної) компанії, а при відсутності достовірної оцінки такої ринкової вартості, то від номінальної вартості корпоративних прав, емітованих такою офшорною (анонімною) компанією. 

Якщо сторонами правочину є виключно резиденти України, то такий правочин уважається значним (істотним) згідно із статтею 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 50-51, ст.2057), а якщо стороною правочину є  «близька особа»,  - то згідно із статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056);

2.12 кредитна установа – банк або інша фінансова установа, діяльність якої полягає в залученні активів вкладників (коштів, цінних паперів, прав вимоги боргу, інших активів, що підлягають поверненню) у депозит (депонент), та в наданні кредитів позичальникам за рахунок таких  чи за власний рахунок

Для цілей цього Закону до кредитної установи прирівнюється також  будь-яка депозитарна та/або розрахункова установа, визначена такою з урахуванням особливостей, установлених Директивою 2006/48/ЄС «Про започаткування та здійснення діяльності кредитних установ (виправленої)» від 14 червня 2006 року; будь-який емітент електронних грошей, який допускає овердрафт (технічний кредит в межах встановленого ліміту, що дозволяє клієнту здійснювати розрахунки при недостатності коштів на його рахунку) з урахуванням особливостей, визначених Директивою 2009/110/ЕС «Щодо започаткування та здійснення діяльності установами - емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними».

Якщо сторонами правочину є виключно податкові резиденти України, то для цілей цього Закону кредитною установою вважається особа, визначена:

а) банком згідно з нормами статті 1 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30);

б) фінансовою установою згідно з нормами статті 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 1, ст. 1);

в) депозитарною установою, професійним учасником депозитарної системи згідно з нормами статті 1  Закону України «Про депозитарну систему України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 39, ст.517);

г) фондовою біржею, професійним учасником фондового ринку згідно із  Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 31, ст.268);

ґ) кліринговою палатою (розрахунковим центром) товарної біржі згідно із Законом України «Про товарну біржу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 10, ст.139), а дляаграрної біржі – також з урахуванням норм Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 49, ст.527);  

д)  платіжною організацією (у тому числі кліринговою  чи процесинговою) згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 29, ст.137);

2.13 ліцензування – дії постачальника товарів (послуг) або інвестора, який, у разі необхідності, вживає законні заходи для отримання дозволу компетентного органу (ліцензії) на розпочинання або здійснення певної господарської діяльності, у тому числі шляхом заснування компанії, а також на внесення змін або продовження терміну дії такого дозволу (ліцензії).  

Для податкових резидентів України, які отримують дозвіл (ліцензію) компетентного органу України, термін «ліцензування» розуміється у значенні частини шостої пункту 1 статті 1 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (від 2 березня 2015 р., №222 – VIII);

2.14 офшорна податкова юрисдикція, офшорна країна, офшорна зона, офшорна компанія -  юрисдикції, країни, території та особи, визначені у Розділі IV цього Закону;

2.15 офшорне мито – обов’язковий платіж, визначений таким у статті 22цього Закону; 

2.16 пасивні доходи:

а) дивіденди, проценти, роялті, доходи від надання майна (майнових прав) в оренду та/або у фінансовий лізинг, інші доходи, визначені пасивними згідно з Модельною податковою конвенцією ОЕСР;

б) доходи, отримані за страховими договорами (полісами) із страхування життя чи майна, у тому числі як періодична або однократна сплата доходів, нарахована на вкладену суму (у тому числі як ануїтет);

в) доходи, отримані за страховими договорами (полісами) у межах приватного (недержавного) пенсійного страхування, за правилами якого пенсіонер має право передати право на одержання своєї пенсії іншій особі (крім випадків, коли таке право підпадає під норми спадкового права); 

г) доходи, отримані за будь-якими договорами, які передбачають виплату доходів, нарахованих на майно (актив), наданий його власником у користування  (розпорядження) особі, що діє на користь такого власника або на користь іншої особи, визначеної таким власником.   

Якщо пасивний дохід виплачується в межах податкової юрисдикції України податковим резидентом України на користь податкового резидента України, то склад таких пасивних доходів визначається у підпункті 167.5.3 пункту 167.5 статті 167 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), (далі –  ПКУ);   

2.17 податковий резидент – фізична особа або компанія, яка підпадає під визначення податкового резидента згідно з нормами статті 4 Глави ІІ Модельної податкової конвенції ОЕСР, за яким вони підлягають  оподаткуванню в країні місця проживання (перебування), місця розташування органів управління, здійснення підприємницької діяльності, місця реєстрації (інкорпорації) або іншого аналогічного критерію. Якщо особа є одночасно резидентом декількох країн, то її податкове резидентство визначається з урахуванням таких правил: 

a) особа вважається податковим резидентом лише тієї країни, де вона має місце постійного проживання; 

б) якщо особа має місце постійного проживання в декількох країнах, то вона вважається податковим резидентом лише тієї країни, де вона має тісніші особисті й економічні зв’язки (центр життєвих інтересів); 

в)  якщо не можна визначити країну, в якій особа має центр життєвих інтересів, або коли особа не має місця постійного проживання в жодній із країн, то така особа вважається податковим резидентом лише тієї країни, де вона зазвичай проживає; 

г) якщо така особа проживає в декількох країнах або постійно не проживає в жодній з них, то вона вважається податковим резидентом лише тієї держави, громадянином якої вона є;

ґ) якщо така особа є громадянином декількох країн або не має громадянства жодної з них (є апатридом), то компетентні органи договірних держав вирішують питання її резидентства за взаємною згодою.

Якщо особа одночасно підпадає як під визначення податкового резидента України так і під визначення податкового резидента іноземної держави, то для цілей оподаткування та репатріації доходів за кордон України така особа вважається резидентом України, а для цілей її визначення як офшорної особи – така особа вважається резидентом іноземної країни.

В інших випадках податкове резидентство осіб, які не підпадають під норми міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна (упередження ухиленням від сплати податків) або під норми цього Закону, визначається згідно з нормами ПКУ; 

2.18 податок -обов’язковий грошовий або майновий платіж, який  у межах відповідної податкової юрисдикції країни нараховується на (стягується з):

 

а) доходів (прибутків), приросту (розподілу) капіталу або іншої економічної вигоди, одержаної у вигляді коштів, майна (немайнових прав) чи списаного (прощеного) боргу; 

б) вартості або кількості товарів (послуг); 

в) певних видів трудової або підприємницької діяльності (активності);

 

г) об’єктів права власності або прав на користування ними; 

ґ) інших об’єктів або суб’єктів оподаткування, визначених за правилами такої країни. 

Для цілей цього Закону до податків також прирівнюються:

а) одноразова чи періодична плата за адміністративну послугу, яка надається органом державного управління (його підрозділом) або іншим компетентним органом від імені країни як передумова реалізації особою будь-якого свого суб’єктивного права (у тому числі за провадження певного виду діяльності (активності) або доступу до правосуддя); 

б) одноразовий чи періодичний грошовий платіж, який справляється як обов’язкова передумова розпочинанню, продовженню або закінченню певного виду діяльності (активності) та/або реалізації будь-якого  іншого суб’єктивного права платника податку (у тому числі як плата за ліцензію чи інший подібний дозвіл);

в) обов’язковий грошовий внесок до фондів соціального страхування (забезпечення), незалежно від їхнього типу (солідарного, накопичувального чи персоніфікованого) для покриття ризиків зменшення доходу громадянина внаслідок втрати роботи (безробіття), тимчасового або постійного захворювання, малого або похилого віку, за іншими обставинами непереборної сили, пов’язаними із життям людини (у тому числі  для реалізації інклюзивної політики для людей з особливими потребами (інвалідів)); до інших публічних фондів, наприклад як фондів гарантування вкладів до кредитних чи страхових установ тощо;

 

г) частина прибуткової продукції (її грошовий еквівалент), яка підлягає  стягненню (передачі, сплаті) на користь (у власність) держави відповідно до угоди про розподіл продукції або в рамках державно – приватного партнерства або в інших подібних випадках, коли передбачається розподіл спільних ризиків та спільних доходів (прибутків, капіталу) між державою та компанією;

ґ) штрафні (фінансові) санкції за порушення законодавства, яке регулює правовідносини, визначені цим пунктом;    

2.18–1 національний податок - податок, який запроваджуються або може бути запровадженим, зміненим та/або скасованим у межах відповідних податкових юрисдикцій країни за самостійним рішенням її компетентних органів. Достатньою ознакою національного податку є повне зарахування одержаних від нього доходів до складу державного (федерального, національного) бюджету (далі – загальнодержавний податок) або до відповідного місцевого (регіонального) бюджету такої країни (далі – місцевий податок), її публічних фондів (включаючи страхові) чи бюджетів (кошторисів) відповідних органів державного управління (місцевого, регіонального самоврядування);

2.18-2 іноземний податок - податок, який не підпадає під визначення національного податку згідно з пунктом 2.19-1 цієї статті;   

2.19 політично значуща особа (ПЗО) –  особа, яка незалежно від її громадянства та податкового резидентства підпадає під визначення політично значущої особи  (politicallyeхроsedperson)  (далі – ПЗО) згідно з пунктами «а – с» статті 2 Конвенції ООН проти корупції, ратифікованої Законом України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 49) з урахуванням вимог Третьої Директиви Європейського парламенту та Ради від 26 жовтня 2005 року (2005/60/ЄС) «Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансуванню тероризму» (On  the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing) (з урахуванням подальших змін) та Директиви ЄС від 1 серпня 2006 року (2006/70) «Про визначення імплементаційних заходів норм Директиви 2005/60/ЕС Європейського парламенту  та Ради в частині визначення терміну «політично значущі особи» та технічних критеріїв для спрощення процедур належної обачливості щодо клієнтів та для виключення засад фінансової діяльності, що здійснюється час від часу або обмежено» (Directive 2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive  2005/60/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of politically exposed person and the technical criteria for simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a financial activity conducted on an occasional or very limited basis). 

2.19-1. Виходячи із змісту пункту 2.19 цієї статті, політично значущими особами (ПЗО) в Україні вважаються такі резиденти України:  

1) Президент України; члени консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, створених Президентом України згідно з частиною 28 статті 106 Конституції України; Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, його перший заступник та заступники; радники та помічники Президента України;

2) народні депутати України; радники та помічники Голови Верховної Ради України, Першого заступника та Заступника Голови Верховної Ради України; помічники інших народних депутатів України; голова Апарату Верховної Ради України та його заступники; керівники підрозділів Апарату Верховної Ради України та їхні заступники; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

3) Прем’єр – міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр та віце-прем’єр-міністри України, міністри України та керівники інших центральних органів виконавчої влади України, їхні перші заступники та заступники; керівники патронатних служб Прем’єр – міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України чи міністрів України, які не очолюють міністерство; члени консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, створених Кабінетом Міністрів України; радники або помічники члена Кабінету Міністрів України чи керівника інших центральних органів виконавчої влади України;

4) голови міст Києва, Севастополя, міст - обласних центрів України, їхні перші заступники та заступники; голови обласних рад, їхні перші заступники та заступники; депутати зазначених органів місцевого самоврядування та керуючі справами їхнім виконавчим апаратом; 

5) голови державних місцевих адміністрацій, перші заступники та заступники голів державних місцевих адміністрацій,  а впродовж дії Закону України «Про  військово-цивільні адміністрації» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.87) – також керівники військово-цивільних адміністрацій та їхні заступники;  

6) голова та інші члени Рахункової палати, керівник патронатної служби Рахункової палати, радники членів Рахункової палати, члени консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Рахунковою палатою згідно із законом;

7) голова Антимонопольного комітету України, його перший заступник та заступники, інші державні уповноважені, керівники територіальних відділень Антимонопольного комітету України та їхні заступники, члени адміністративних колегій Антимонопольного комітету України та його  територіальних відділень;  

8) голова Фонду державного майна України, його перший заступник та заступник (заступники); керівники регіональних відділень та представництв Фонду державного майна України; члени наглядової ради з питань оціночної діяльності, створеної Фондом державного майна України згідно із законом;

9) Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перші заступники та заступники; члени Ради національної безпеки і оборони, які за посадою не підпадають під визначення осіб, зазначених в інших частинах цього пункту;

10) члени Ради Національного банку України, Голова Національного банку України та інші члени правління Національного банку України; члени наглядових рад державних банків України; 

11) члени Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення;

12) Голова Центральної виборчої комісії, його заступники та інші члени Центральної виборчої комісії; керівники секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії, служби розпорядника Державним реєстром виборців, а також будь-які заступники зазначених осіб;

13) судді Конституційного суду України; судді судів загальної юрисдикції, їхні помічники; члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів; Голова та члени Державної судової адміністрації України та керівники її територіальних органів; керівники апаратів будь-якого з судів; судові розпорядники; члени Вищої ради юстиції, які за посадою не підпадають під визначення осіб, зазначених в інших частинах цього пункту; ректор, проректори та інші керівники національної школи суддів України, створеної за законом;  

14) Генеральний прокурор України, будь-які його заступники, інші прокурори, включаючи головного військового прокурора, прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури;  помічники прокурорів; 

15) Директор Національного антикорупційного бюро України; директори територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України; детективи Національного антикорупційного бюро України; члени конкурсної комісії, яка визначає кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України; керівники підрозділів внутрішнього контролю центрального та територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України;

16) Директор Державного бюро розслідувань, його перший заступник та заступник; члени комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань та його заступників;

17) Голова, заступник та інші члени Національного агентства з питань запобігання корупції; члени конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади голови та заступників Національного агентства з питань запобігання корупції; керівники територіальних органів Національного агентства з питань запобігання корупції (у разі їхнього створення); 

18) особи, які згідно із законом підпадають під визначення вищого офіцерського складу чи  посідають їхні штатні посади згідно із Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст.385); 

19)  керівник Національної поліції України та будь-які його заступники, інші особи, які мають спеціальні звання вищого складу чи посідають їхні штатні посади  згідно із  Законом України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379);  

20) голова Служби безпеки України, члени колегії Служби безпеки України, начальники органів та підрозділів Служби безпеки України, визначені такими у Законі України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 27, ст.382);

21) голова Державної фіскальної служби України та будь-які його заступники; керівники територіальних органів Державної фіскальної служби України та будь-які їхні заступники; працівники  Державної фіскальної служби України,  які за своїм правовим статусом прирівнюються до осіб, визначених у частині 19 цього пункту; 

22) Голова та члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку  та інформатизації; члени інших державних колегіальних органів, юрисдикція яких поширюється на всю або частину території України; радники та помічники голів таких національних комісій (державних колегіальних органів),керівники їхніх апаратів;

23) начальник управління Державної охорони України та будь-які його заступники, визначені такими  згідно із Законом України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 35, ст.236);

24) особи, які згідно із законодавством України мають право тимчасово  виконувати повноваження (функції) осіб, зазначених у підпунктах 1 - 22 цього пункту;  

25) особи, які згідно з частиною четвертою пункту першого статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України (ВВР) 2014, №  49, ст.2059) вважаються близькими до осіб, зазначених у цьому пункті; 

2.20 страховий пул (insurance pool)- добровільне об’єднання страховиків, яке не має статусу юридичної особи, створене на основі договору між ними для співстрахування (спільного страхування або перестрахування окремих ризиків) на умовах солідарної відповідальності за виплату страхового відшкодування та/або розподілу одержаного доходу (вигоди), у тому числі від  надання супутніх фінансових послуг, за договором страхування або перестрахування, укладеним одним з учасників такого страхового пулу за уповноваженням його членів.     

У межах глобальної податкової юрисдикції України страховий пул може бути також створеним як юридична особа згідно із статтею 13 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 18, ст. 78);

 

2.20-1 страховий пул з офшорним статусом (офшорний страховий пул) – страховий пул, який: 

а) або був зареєстрованим (має фактичне місцезнаходження) в межах офшорної податкової юрисдикції;

б) або коли учасники страхового пулу (співстраховики) розподіляють між собою ризики за договором страхування або перестрахування, укладеним від імені учасника, що має статус офшорної компанії;  

в)  або коли виплата відшкодування за ризиком, прийнятим у співстрахування, здійснюється на користь страхувальника - офшорної компанії  або іншого офшорного бенефіціара, у тому числі анонімної особи;

2.21 траст (trust)– система правовідносин, які оформлюються договором, за яким засновник трасту (settlor) передає активи (речі) у власність трасту, чиє повне або обмежене управління (розпорядження) здійснюється керуючим (trustee) від імені трасту або від власного імені та виключно в інтересах (на користь) засновника трасту або визначеного ним бенефіціара. 

Згідно із законодавством країни реєстрації (місцезнаходження) або країни податкового резидентства трасту та/або його керуючого, траст може бути:

а) створеним як юридична особа чи особа, яка не підпадає під визначення юридичної особи;

б) звільненим від обов’язку обов’язкової реєстрації (діючим defacto) при належному посвідченні справжності (належності) правочинів зі створення такого трасту або уповноваження керуючого трастом. 

Нерезидент, який використовує у своїй назві словосполучення «пайовий траст» (unittrust) та при цьому не має статусу юридичної особи, для цілей цього Закону прирівнюється до пайового фонду (mutualfund), визначеного таким згідно з пунктами 1 та 3 статті 41, пункту 1 статті 42, статей 43 та 45 Закону України «Про інститути спільного інвестування»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, N 29, ст.337) для податкового резидента України.

Для цілей цього Закону не вважається трастом податковий резидент України, який підпадає під визначення довірчого товариства згідно із Декретом Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 19, ст.207) та/або під визначення управителя згідно із статтею 1033 ЦКУ;

2.21-1 траст з офшорним статусом (офшорний траст) - траст, який:

а) або був зареєстрованим (має фактичне місце знаходження) у межах офшорної податкової юрисдикції;

б) або має керуючого (trustee) - податкового резидента офшорної країни, а для пайового трасту – офшорну компанію з управління його активами;

в) або був зареєстрованим (має фактичне місце знаходження) у межах неофшорної податкової юрисдикції з нульовим або номінальним (у тому числі у фіксованій сумі) оподаткуванням доходів (прибутків, капіталу) такого трасту та/або його керуючого  (для пайового трасту - компанії з управління активами) та/або засновника трасту – податкового резидента України чи визначеного ним  бенефіціара, який підпадає під визначення офшорної компанії. 

г) або розподіляє одержані ним доходи (прибутки) на користь анонімних бенефіціарів,  незалежно від місця реєстрації (місця знаходження) трасту;

ґ) або коли траст є відкличним (revocabletrust). Для цілей цього Закону відкличним вважається траст, якщо договір про його створення припускає будь-яку з таких можливостей: 

-  повернення у власність засновника (співзасновника) трасту активів (речей), раніше переданих ним у траст; 

- зворотний викуп засновником (співзасновником) трасту активів (речей), раніше переданих ним у траст по заздалегідь обумовленій ціні; 

- укладення договору (контракту) між трастом та його засновником (співзасновником) про придбання останнім опціону або інших прав на викуп активів (речей), раніше переданих у траст, які надають пріоритет на такий викуп;   

2.22 фонд (fund)- інвестиційний або інший фонд (у тому числі благодійний або публічний), створений для управління активами, переданих інвесторами (благодійниками) з метою подальшого розподілу доходу (прибутку), одержаного від операцій з такими активами на користь кінцевих бенефіціарів фонду у спосіб, визначений його засновниками (співзасновниками). Активи, передані до фонду, можуть бути повернутими інвестору (благодійнику) виключно у випадках їхнього нецільового використання (у цілях, непередбачених договором про створення фонду). 

У правових відносинах між податковими резидентами України під визначення фонду у розумінні цього пункту підпадають також:

а) інститути спільного інвестування, визначені такими у Законі України «Про інститути спільного інвестування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, N 29, ст.337); 

б)  благодійні фонди, визначені такими згідно із пунктом 4 статті 13 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 25, ст.252);

в) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, визначений таким у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 50, ст.564)

г) централізований  страховий резервний фонд Моторного бюро(МТСБУ), створений згідно із Законом України  «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст. 1); 

г) інші публічні фонди, створені (що можуть бути створеними) в межах глобальної або локальних податкових юрисдикцій України для гарантування (повернення) вкладів (внесків), унесених до кредитних установ – резидентів України, у тому числі до публічних (державних) фондів соціального страхування (забезпечення) згідно із Законом України про «Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 23, ст.121) та Законом України «Про пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 3, ст. 10);  

2.22-1 фонд  з офшорним статусом (офшорний фонд)  – особа, яка підпадає під визначення фонду згідно з абзацом першим пункту 2.22 цієї статті, та при цьому: 

а) або була зареєстрована (має фактичне місце знаходження) у межах офшорної податкової юрисдикції;

б) або має компанію з управління активами, яка підпадає під визначення офшорної компанії;

в) або здійснює будь-яку виплату на користь анонімної особи – свого бенефіціара  або за посередництвом неанонімної особи  - на користь анонімної особи або на користь компанії з управління активами такого фонду, що має статус офшорної компанії та/або здійснює виплату на користь анонімної особи, офшорної компанії або іншого офшорного бенефіціара;     

2.23 холдинг  (holding, parentcompany)- компанія, яка володіє та/або має в розпорядженні чи користуванні корпоративні права, емітовані дочірньою компанією (subsidiary) у кількості, що дозволяє здійснювати контроль як над такою дочірньою компанією так і опосередковано над особами, які перебувають під контролем такої дочірньої компанії.  

У межах глобальної податкової юрисдикції України холдингом (холдинговою компанією) вважається податковий резидент України, який підпадає під визначення холдингової компанії згідно із частиною 5 статті 1 Закону України «Про холдингові компанії в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 34, ст.291) або фінансової холдингової компанії, контролера фінансової групи (у тому числі материнського банку, материнської небанківської фінансової установи, допоміжної компанії) згідно із Законами України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30) та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 1, ст.1);   

2.23-1 холдинг з офшорним статусом (офшорний холдинг) -холдинг, який:

а) або був зареєстрованим (інкорпорованим) у будь-якій організаційно-правовій формі  в межах офшорної податкової юрисдикції;

б)  або був зареєстрованим (інкорпорованим) в межах неофшорної податкової юрисдикції, в якій діє нульове або номінальне оподаткування (у тому числі як фіксована сума) доходів (прибутків, капіталу):

- одержаних холдингом безпосередньо від дочірньої компанії – податкового резидента України або опосередковано через іншу компанію (незалежно від її резидентського статусу), що перебуває під контролем податкового резидента України або здійснює контроль над податковим резидентом України;  

- нарахованих (виплачених) ним на користь податкового резидента України або на користь будь-якої іншої особи,  перебуває під контролем податкового резидента України або здійснює контроль над податковим резидентом України

в) або незалежно від місця  реєстрації (інкорпорації) здійснює контроль хоча б над однією зі своїх дочірніх компаній, яка підпадає під визначення офшорної компанії.

Стаття 3. Пріоритет тлумачень

3.1.Якщо терміни, використані в цьому Законі, мають інші тлумачення в  іншому законодавстві України, яке не регулює питань податкового суверенітету України  чи офшорних юрисдикцій (офшорних компаній), то для досягнення цілей, визначених у статті 1 цього Закону, та правової кваліфікації контрольованих правочинів за участю офшорної компанії пріоритет мають терміни, розтлумачені цим Законом. 

3.2.Якщо терміни, використані в цьому Законі не розтлумачуються як у цьому Законі так і в іншому законодавстві України, або мають іншу назву в іншому законодавстві України, яке не регулює питань офшорних юрисдикцій (офшорних компаній), чи розуміються в іншому звичаєвому (побутовому) змісті, то для досягнення цілей, визначених у статті 1цього Закону, та правової кваліфікації контрольованих правочинів за участю офшорної компанії такі терміни тлумачаться в значеннях, установлених нормативними актами компетентних органів Європейського Союзу (незалежно від того, чи застосовуються вони до України за принципом EU Aqui) та/або згідно з нормами (стандартами) ОЕСР та/бо нормами інших міжнародних нормативно-правових актів (рішень, регламентів, стандартів), на які прямо посилається цей Закон. 

3.3. Якщо терміни, використані в цьому Законі, зазначаються латинською,  англійською або українською мовами, то для цілей їхнього тлумачення пріоритет має українська мова. За відсутністю офіційного автентичного перекладу таких термінів українською мовою згідно з нормами міжнародних нормативно-правових актів (рішень, регламентів, стандартів) або при їхньому перекладі на декілька іноземних мов (крім української), то для цілей тлумачення таких термінів пріоритет мають латинська та/або англійська мови.

3.4. При виникненні конкуренції між тлумаченням термінів двостороннім міжнародним договором України з іноземною країною та тлумаченням таких термінів багатостороннім міжнародним договором України, що регулює аналогічні правовідносини та в якому бере участь така іноземна країна, пріоритет мають терміни, розтлумачені багатостороннім міжнародним договором України. 

Не вважається «конкуренцією між тлумаченнями» деталізація двостороннім міжнародним договором України термінів багатостороннього міжнародного договору України, якщо внаслідок такої деталізації не змінюється юридична сутність таких термінів та права України (громадян України, податкових резидентів України) не звужуються. 

3.5.  Суд або контролюючий орган України зобов’язаний використовувати зазначені правила тлумачення термінів цього Закону з метою визначення правосуб’єктності та/або юридичної відповідальності особи, яка підпадає під регулювання цим Законом.

Стаття 4. Визначення податкової юрисдикції

 

4.1. Податкова юрисдикція країни поширюється на всю географічну територію (включаючи залежні території), на яку поширюється політичний суверенітет такої країни. Для цілей цього Закону податкові юрисдикції країни поділяються на глобальні, локальні та автономні.

4.2. Глобальною податковою юрисдикцією вважається географічна територія країни (залежна територія), на якій справляються загальнодержавні податки та встановлюються загальнообов’язкові правила (підходи) адміністрування (стягнення) національних податків. Глобальна податкова юрисдикція може бути також поширеною на окремі об’єкти оподаткування як доходи, прибутки, приріст капіталу тощо, які мають іноземне джерело походження та підлягають оподаткуванню незалежно від факту їхньої репатріації на користь податкового резидента або за його дорученням – на користь іншого бенефіціара.  

4.3. Локальною податковою юрисдикцією вважається частина глобальної податкової юрисдикції країни межі якої, як правило, співпадають з адміністративними межами (кордонами) однієї чи декількох територіально-адміністративних одиниць з яких складається (на яку поділено) таку країну (залежну територію). У межах локальної податкової юрисдикції  справляються як загальнодержавні податки так і місцеві податки, запроваджені відповідним органом місцевого самоврядування (адміністрування) у межах власної податкової компетенції, визначеної згідно з законодавством такої країни, а також діють загальнонаціональні правила податкового адміністрування.

4.4. Автономною податковою юрисдикцією (територією з особливою податковою юрисдикцією) вважається різновид локальної податкової юрисдикції, у межах якої не справляються загальнодержавні податки або справляються у спосіб, відмінний від загального, або коли доходи від будь-якого із загальнодержавних податків зараховуються до доходів бюджету адміністративного органу такої локальної юрисдикції або коли запроваджуються місцеві податки (надаються пільги), не передбачені для запровадження (надання) у межах інших локальних податкових юрисдикцій такої країни, або коли діють правила адміністрування податків, відмінні від загальнодержавних. Податкова юрисдикція країни також вважається автономною де – факто (de  facto), якщо передумовою перетину товарами (вантажами), транспортними засобами та/або фізичними особами її адміністративних меж з іншою територією такої країни є вимога сплати будь-яких національних податків або інших подібних обов’язкових платежів.  

РОЗДІЛ ІІ. ПОДАТКОВИЙ СУВЕРЕНІТЕТ КРАЇН

Стаття 5. Зміст податкового суверенітету

5.1. Податковий суверенітет країни складається із сукупності її виключних прав на запровадження, зміну та скасування національних податків у межах власних податкових юрисдикцій, включаючи надання, зміну та скасування податкових пільг, прав на вирішення будь-яких податкових суперечок, прав на встановлення юридичної відповідальності за порушення норм податкового законодавства та інших прав на адміністрування податків, які випливають із змісту загального (політичного) суверенітету країни.    

5.2. Для цілей цього Закону країни можуть мати повний податковий суверенітет, обмежений податковий суверенітет або не мати податкового суверенітету з урахуванням того, що:

а) якщо іноземну країну можна одночасно віднести до країни з повним податковим суверенітетом та до країни з обмеженим податковим суверенітетом, то така країна вважається країною з обмеженим податковим суверенітетом;   

б) якщо іноземну країну можна одночасно віднести до країни з обмеженим податковим суверенітетом та до країни без податкового суверенітету, то така країна вважається країною без податкового суверенітету.

в) якщо частину території іноземної країни було окуповано (анексовано) іншою країною (групою країн) або коли країна де-факто (defacto) не здійснює політичний, військовий, адміністративний або економічний контроль над частиною своєї території за іншими причинами, то вважається, що податковий суверенітет країни не поширюється на таку частину її території.

5.3. Не вважається обмеженням податкового суверенітету:

а) передання (делегування) країною прав на вирішення (врегулювання) окремої суперечки щодо справляння (стягнення) національних податків під юрисдикцію міжнародного суду (арбітражу), створеного під егідою (у рамках):

1) Організації Об’єднаних Націй (ООН) та/або міжнародної організації, створеної під егідою ООН, у тому числі (але не виключно) Світової Організації Торгівлі (WTO) та Світової Митної Організації (WCO);

2)  іншої міжнародної організації, яка є суб’єктом міжнародного публічного права (має міжнародну правосуб’єктність), якщо за її статутом (регламентом діяльності) країна - член може застосувати право вето (у тому числі відкладальне) на будь-яке рішення, яке звужує обсяги податкового суверенітету  країни – відповідача, або якщо така країна може висловити застереження про непоширення або часткове поширення юрисдикції суду (арбітражу), створеного такою міжнародною організацією, на всі чи окремі податкові юрисдикції такої країни, або на окремі національні податки чи окремих платників;  

б) передання скарг на порушення об’єктивних або суб’єктивних прав фізичної особи як платника податку під юрисдикцію міжнародного суду, створеного за Конвенцією ООН «Про захист прав людини і основоположних свобод» від 1950 року, а також протоколів до неї (Європейського суду з прав людини)  або іншого подібного суду із захисту прав людини, рішення якого є обов’язковими до виконання згідно із законодавством такої країни;

в) прийняття країною обов’язків із запровадження, зміни, скасування та/або адміністрування національних податків, що мають вплив на міжнародну торгівлю, згідно з нормами та правилами, запровадженими міжнародними організаціями, зазначеними у підпунктах «а» - «б» цього підпункту.

Стаття 6. Країна з повним податковим суверенітетом

6.1. Країною з повним податковим суверенітетомуважається країна, яка  реалізує всі суверенні права, визначені згідно зі своєю конституцією (конституційним актом) або іншим законом, який визначає обсяг загального (політичного) суверенітету такої країни, щодо: 

а) установлення вичерпного переліку національних податків, які запроваджуються або можуть бути запровадженими, зміненими та скасованими у межах її глобальної, локальних або автономних податкових юрисдикцій;

б) запровадження локальних та/або автономних податкових юрисдикцій,  зміну їхніх адміністративних (географічних) меж та обсягів податкових повноважень;  

в) визначення об’єктів оподаткування, ставок податків, інших елементів податкових баз, підстав для віднесення особи до платника того чи іншого національного податку;

г) установлення правил надання відстрочень, розстрочень або скасування податкового зобов'язаня (податкового боргу) чи його частини (надання податкових пільг); 

ґ) визначення правил податкового адміністрування, а саме податкових періодів, форм податкової звітності, правил підтвердження достовірності даних,  способу та часу звітування;     

д) установлення юридичної відповідальності за порушення норм податкового законодавства; порядку досудового (апеляційного)вирішення (врегулювання) податкових суперечок;  судових процедур;

е) визначення правил укладення, зміни та/або денонсації міжнародних договорів з питань оподаткування чи обміну податковою інформацією (її розкриття). 

6.2. На території країни з повним податковим суверенітетом не можуть запроваджуватися та/або справлятися (стягуватися) іноземні податки.

Стаття 7. Країна з обмеженим податковим суверенітетом

 

7.1. Країною з обмеженим податковим суверенітетом уважається іноземна країна, яка:

а) або добровільно передає (делегує) будь-яке із суверенних прав, зазначених у частинах «а» - «д» пункту 6.1 статті 6 цього Закону, на користь іншої країни (групи країн) чи на користь міжнародної організації (наднаціонального органу) (крім випадків, зазначених у пункті 5.3. статті 5 цього Закону);  

б) або не поширює свій податковий суверенітет на територію офшорної зони, створеної  в межах її території.

7.2. Достатньою підставою вважати, що іноземна країна має обмежений суверенітет, є факт запровадження, справляння (стягнення) будь-якого  іноземного непрямого податку (податку на додану вартість, акцизу, тощо) в межах будь-якої з її локальних (автономних)податкових юрисдикцій, включаючи території, які тимчасово окуповані (анексовані) іншою країною (групою країн).   

Стаття 8. Країна без податкового суверенітету

8.1. Країною без податкового суверенітету вважається іноземна країна, яка:

а) або не є членом ООН; 

б) або  передає (делегує) всі суверенні права, зазначені у статті 4 цього Закону на користь будь-якої іншої країни (групи країн) чи міжнародної організації (наднаціональному органу) чи будь-якій особі, яка є суб’єктом права державної власності іншої країни або суб’єктом права приватної власності. 

8.2. Достатньою підставою вважати, що іноземна країна не має податкового суверенітету, є факт: 

а) або справляння (стягнення) будь-якого іноземного податку в межах її глобальної податкової юрисдикції;

б) або передання (делегування) свого суверенного права на укладення, зміну та/або денонсацію міжнародних договорів з питань оподаткування або обміну податковою інформацією (її розкриття) або будь-яких інших договорів з питань міжнародної торгівлі на користь іншої країни (групі країн) чи міжнародної організації (наднаціональному органу) чи будь-якій особі, яка є суб’єктом права державної власності іншої країни або суб’єктом права приватної власності, незалежно від резидентства такої особи. 

РОЗДІЛ ІІІ. ПОДАТКОВИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ТА ПОДАТКОВІ ЮРИСДИКЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 9. Зміст податкового суверенітету України

9.1. Україна має повний податковий суверенітет,  який є частиною її загального (політичного) суверенітету у розумінні частини першої статті 2 Конституції України. 

9.2. Податковий суверенітет України поширюються на:

а) загальну (суцільну) географічну територію України та території, які знаходяться під виключною юрисдикцією України згідно з нормами міжнародного права, а саме на територіальне море України і прилеглі зони, протоки, що використовуються для міжнародного судноплавства, континентальний шельф, відкрите море, режим островів, міжнародний район морського дна та повітряний простір, а також на будь-яку іншу географічну територію за межами територіальних вод України, на яку поширюється податковий суверенітет України згідно з нормами міжнародного права; 

б) будь-яку частину території України, яку тимчасово окуповано (анексовано);

в) будь-яку територію, залежну від України (у разі виникнення).     

9.3. У межах глобальної (локальних, автономних) податкових юрисдикцій України не можуть запроваджуватися та/або справлятися (стягуватися) іноземні податки. 

Особи, які у межах будь-якої з податкових юрисдикцій України (у тому числі на тимчасово окупованих (анексованій) територіях України) нараховують (стягують) та/або сплачують (справляють) іноземні податки, а також  національні податки з порушенням норм Податкового або Бюджетного кодексів України, підпадають під юридичну відповідальність, зокрема (але не виключно) за перевищення влади або службових повноважень.   

Стаття 10.   Особливості укладення міжнародних договорів України з питань оподаткування  (обміну/розкриття податкової інформації)

10.1. Виходячи з принципу рівноправності суверенних інтересів держав, закріпленого в статті 2 Статуту ООН, Україна може укладати міжнародні договори з питань оподаткування (обміну/розкриття податкової інформації), виключно з іноземною країною, яка:

а) має повний податковий суверенітет у розумінні статті 4 цього Закону, але виключно з питань, які стосуються загальнодержавних податків та/або місцевих податків, що мають вплив на міжнародну торгівлю згідно з нормами ГАТТ (СОТ); 

б) має обмежений податковий суверенітет у розумінні статті 7 цього Закону, але виключно з питань, які стосуються загальнодержавних податків  (місцевих податків, які мають вплив на міжнародну торгівлю) та перебувають під повним податковим суверенітетом такої іноземної країни.     

10.2. Будь-який міжнародний договір України з питань оподаткування (обміну/розкриття податкової інформації), не може: 

а) містити норм, які призводять до звуження обсягів податкового суверенітету України та/або скорочення меж територій, на які поширюється податковий суверенітет України без дотримання вимог частини другої статті 9 Конституції України щодо прийняття рішення про звуження загального (політичного) суверенітету України на всенародному референдумі. Порядок розширення обсягів та/або меж податкового суверенітету України на інші географічні території визначається окремим законом України з цього питання;  

б) містити вимог про передання (делегування) повноважень Верховної Ради України щодо оподаткування, передбачених пунктом 9 частини першої та пунктом 1 частини другої статті 92 Конституції України, на користь іншого органу державної влади України або на користь іншої країни (групи країн) чи міжнародної організації (наднаціонального органу); 

в) регулювати питання, пов’язані з місцевими податками,  крім тих, що мають вплив на міжнародну торгівлю;

г) упроваджувати іноземні податки на території України;

ґ) бути укладеним  з іноземною країною, яка не має податкового суверенітету та/або підпадає під визначення офшорної країни згідно із статтею 14 цього Закону, або з будь-якими органами управління (адміністрування) локальних (автономних) юрисдикцій такої іноземної країни. У виняток з цього правила Кабінет Міністрів України може уповноважити відповідний центральний орган державної виконавчої влади укласти міжвідомчий договір з відповідним адміністративним органом офшорної зони про обмін податковою інформацією згідно з Модельним договором про обмін інформацією з податкових питань (Model Tax Information Exchange Agreements (TIEAs)), затвердженим Робочою групою Глобального Форуму ОЕСР «З питань прозорості та обміну інформацією для податкових цілей» (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes OECD).

10.3. Якщо впродовж дії міжнародного договору України з питань оподаткування чи обміну (розкриття) податкової інформації звужується обсяг податкового суверенітету іноземної країни – контрагента (іноземна країна стає країною з обмеженим суверенітетом або країною без податкового суверенітету), то:

а) Україна має право на односторонню відповідну (адекватну) зміну обсягу своїх прав та обов’язків за таким міжнародним договором, у тому числі на одностороннє розірвання (денонсацію) такого міжнародного договору;

б) порядок нотифікації компетентних органів іноземної країни про таку обставину визначається міністерством закордонних справ України, виходячи з норм міжнародного права. 

10.4. Норми Закону України «Про міжнародні договори України» діють з урахуванням норм цього Закону.

Стаття 11.  Податкові юрисдикції  України

11.1. Глобальна податкова юрисдикція України складається з локальних податкових юрисдикцій, межі яких співпадають з адміністративними межами територіальних громад (об’єднань територіальних громад) України.  

11.2. У межах податкових юрисдикцій України не дозволяється створення  офшорних зон, реєстрація офшорних компаній та відкриття анонімних рахунків для податкових резидентів України.  

11.3. Будь-яка вільна (спеціальна) зона України, що має економічний чи міграційний режим, відмінний від загального, створена на підставі пункту восьмого частини другої статті 92 Конституції України, не може містити ознак офшорної зони щодо податкових резидентів України.

11.4. Податкова юрисдикція України також поширюється на окремі елементи (бази) оподаткування податкових резидентів України, які виникають за межами її території (мають іноземне джерело походження), у випадках, визначених Податковим кодексом України.  

11.5. Особливості застосування норм бюджетного, податкового та митного законодавства України на тимчасово окупованих (анексованій) частинах території України визначаються з урахуванням норм цього Закону та спеціальних законів України з таких питань. При цьому, у разі виникнення юридичноїконкуренції між нормами таких спеціальних законів та іншим законодавством України, пріоритет мають норми таких спеціальних законів.  

 

Стаття 12. Порядок стягнення податків на території військових баз, призначених для тимчасового перебування іноземних військових формувань на території України

12.1. Глобальна податкова юрисдикція України поширюється на територію військової бази іноземної країни, яка згідно нормами Конституції України тимчасово перебуває (тимчасово дислокована) в Україні. При цьому: 

а) будь-яка юридична особа, яка має місцезнаходження (розташована) у межах території тимчасової дислокації військової бази іноземної країни, та будь-яка фізична особа, яка має місце постійного або тимчасового проживання (перебування) у межах такої території та/або отримує доходи з джерелом походження від таких юридичних осіб, вважається податковим резидентом України без права отримання будь-яких податкових пільг та/або бюджетних відшкодувань;  

б)  порядок перетину  адміністративних меж території тимчасової дислокації військової бази іноземної країни фізичними особами, товарами (вантажами) та транспортними засобами регулюється виключно законодавством України, включаючи Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 23, ст.148).

12.2. Міжнародний договір України з питань тимчасової дислокації військової бази іноземної країни повинен містити застереження про:

а) заборону здійснення будь-якої підприємницької (господарської) діяльності резидентами такої іноземної країни у межах території тимчасової дислокації її військової бази в Україні; 

б) поширення на територію тимчасової дислокації її військової бази в Україні норм податкового, фінансового, адміністративного та кримінального права України, пов’язаного з оподаткуванням, у тому числі (але не виключно) про безперешкодний допуск на таку територію осіб, які провадять податковий аудит (перевірки), та забезпечення належних умов для них; про виконання припису будь-якого адміністративного органу України або рішення суду України про накладення обмежень на активи податкового боржника та/або про примусове стягнення його активів (у тому числі які перебувають в податковій заставі) у випадках, визначених законами України; про створення належних умов для  виконання судових рішень з питань оподаткування, у тому числі щодо стягнення податкового боргу. 

12.3. Будь-який правочин, який вчиняється у межах території тимчасової дислокації військової бази іноземної країни в Україні, підпадає під виключне регулювання законодавством (юрисдикцію) України, а якщо стороною правочину є нерезидент України, - також міжнародного права (з урахуванням Закону України «Про міжнародне приватне право» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 32, ст.422)).

12.4. Норми міжнародного договору України, які суперечать нормам цієї статті, вважаються такими, що обмежують податковий суверенітет України як частину її загального (політичного) суверенітету в розумінні частини першої статті 2 Конституції України, та підлягають негайному зупиненню (призупиненню) за процедурою, передбаченою Віденською конвенцією про право міжнародних договорів та/або Віденською конвенцією про право договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями.

12.5. На території тимчасової дислокації військової бази іноземної країни не можуть запроваджуватися та справлятися (стягуватися) будь-які іноземні податки.

РОЗДІЛ ІV. ОФШОРНІ ПОДАТКОВІ ЮРИСДИКЦІЇ (ОФШОРНІ КОМПАНІЇ) ТА КОНТРОЛЬОВАНІ ПРАВОЧИНИ

Стаття 13. Офшорна податкова юрисдикція 

13.1. Офшорною щодо України вважається іноземна податкова юрисдикція, яка відповідає будь-якому з наступних критеріїв, визначених з урахуванням таких рекомендацій ОЕСР:

а) відсутнє оподаткування або присутнє номінальне (у тому числі за фіксованим розміром) оподаткування доходів як компанії, підконтрольної податковому резиденту України чи є пов’язаною з ним, так і  доходів податкового резидента України - кінцевого бенефіціарного власника такої компанії чи бенефіціара за окремим правочином, стороною якого є така компанія, або у випадках визнання такої іноземної юрисдикції низькоподатковою (безподатковою) згідно з пунктом 13.2 цієї статті.

б) відсутній або недостатньо ефективний обмін податковою інформацією між компетентними органами іноземної податкової юрисдикції та компетентними органами України про компанію, підконтрольну податковому резиденту України чи є пов’язаною з ним, та/або про податкового резидента України, який є кінцевим бенефіціарним власником такої компанії чи бенефіціаром за окремим правочином, стороною якого є така компанія; 

в) відсутні прозорість та ефективність при дотриманні законодавчих чи адміністративних правил або судових процедур, запроваджених в іноземній податковій юрисдикції, що призводить до неналежного регуляторного (пруденційного) нагляду над компанією та/або до неналежного розкриття податкової чи фінансової інформації про неї та/або про податкового резидента України, який є кінцевим бенефіціарним власником такої компанії чи бенефіціаром за окремим правочином, стороною якого є така компанія, або неналежного виконання судових рішень;

г) наявні інші ознаки офшорної країни (офшорної зони), визначені у статтях 14 – 15 цього Закону.  

13.2.Низькоподатковою (безподатковою) вважається іноземна юрисдикція,  у межах якої  дохід, прибуток, капітал (приріст капіталу), інші об’єкти оподаткування, визначені у Модельній податковій конвенції ОЕСР, звільняються від оподаткування або оподатковуються за ставкою, що не перевищує двох третин (1/3) основної (базової) ставки відповідного податку, який застосовується в межах глобальної податкової юрисдикції України до співставних об’єктів оподаткування, у тому числі при виплаті пасивних доходів на користь податкового резидента України або за його уповноваженням чи уповноваженням його кінцевого бенефіціарного власника на користь будь-якої іншої особи (незалежно від податкового резидентства останньої). Порядок співставлення об’єктів оподаткування визначається Міністерством фінансів України виходячи з міжнародних стандартів бухгалтерського (фінансового) обліку, встановлених Комітетом (Радою) з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standard Board, IASB), а у відносинах з країнами, які ратифікували Угоду про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами – членами,  - також з урахуванням вимог «Aqui EU».  

 

13.3. Офшорні податкові юрисдикції поділяються на офшорні країни та офшорні зони.

Стаття 14. Офшорна країна

14.1.Іноземна країна вважається офшорною, якщо: 

а)така іноземна країна (квазі – державне утворення)не є членом ООН(крім Ватикану (Святого Престолу) та Палестини, що мають статус спостерігачів при ООН), або коли таку іноземну країну не визнано Україною. Перелік таких іноземних країн (квазі - державних утворень) міститься у пункті 1.1 Розділу І Додатку І до цього Закону;  

б) або коли між Україною та такою іноземною країною – членом ООН не встановлені або зупинені (призупинені) дипломатичні та/або консульські відносини. Перелік таких іноземних країн міститься у пункті 1.2 Додатку І до цього Закону; 

в)або коли між Україною та такою іноземною країною не укладено або зупинено (призупинено)міжнародний договір (конвенцію, угоду)про уникнення подвійному оподаткуванню доходів та майна (упередження ухиленням від сплати податків). Перелік іноземних країн, з якими укладено такий міжнародний договір (конвенція, угода) міститься у пункті 1.3 Додатку І до цього Закону;    

г)або коли така іноземна країна не приєдналася до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах, ратифіковану Законом України «Про ратифікацію Конвенції про взаємну адміністративну допомогу  у податкових справах»  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 15, ст.193). Перелік іноземних країн, які приєдналися до зазначеної Конвенції,  міститься у пункті 1.4 Додатку І до цього Закону;    

ґ)або коли таку іноземну країну включено ФАТФ (Міжнародною групою з протидії відмиванню коштів(Financial Action Task Force on Money Laundering) до списку країн, якіне співпрацюють з  ФАТФ  або мають високий корупційний ризик  (high-risk and non-cooperative jurisdictions).Перелік таких іноземних країн міститься  у пункті 1.5 Додатку І до цього Закону;

д) або коли така іноземна країна підпадає під визначення низькоподаткової (безподаткової) юрисдикції згідно з пунктом 13.2 статті 13 цього Закону. Перелік таких іноземних країн міститься у пункті 1.8 Додатку І до цього Закону.

14.2.У виняток із положень частин «в» - «г» пункту 14.1 цієї статті іноземна країна не вважається офшорною (крім територій офшорних зон, створених в її межах або залежних від неї офшорних юрисдикцій), якщо така іноземна країна:   

а)або є членом ОЕСР. Перелік таких країн міститься у пункті 1.6Додатку І до цього Закону;

б) або ратифікувала Угоду про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами – членами. Перелік таких країн міститься у пункті 1.7 Додатку І до цього Закону;

в) або має статус партнерської згідно з міжнародним договором України «Про податкові вимоги до іноземних рахунків (FATCA)» (починаючи з  дати набрання чинності таким міжнародним договором для України). 

г) або є членом Глобального Форуму ОЕСР з питань прозорості та обміну інформацією для податкових цілей (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes) та запровадила Стандарт Автоматичного обміну інформацією (Automatic Exchange of Information) (починаючи з дати запровадження Україною такого стандарту на своїй території). 

Стаття 15. Офшорна зона

15.1. Офшорною зоною вважається частина суверенної території іноземної країни, яка не підпадає під визначення офшорної згідно із статтею 14 цього Закону, або інша юрисдикція, залежна від такої неофшорної іноземної країни, якщо: 

а)або така частина території  (залежна юрисдикція) підпадає під ознаки офшорної податкової юрисдикції згідно з частинами «а» - «д» пункту 13.1 статті 13 цього Закону;

б)або на таку частину території(залежної юрисдикції) іноземної країни не поширюється повний податковий суверенітет такої іноземної країни;

в)або за законодавством такої іноземної країни дозволяється створення офшорних компаній у межах частин її території (залежних юрисдикцій); 

г)або така частина території (залежна юрисдикція) підпадає під визначення низькоподаткової (безподаткової) згідно з пунктом 13.2 статті 13 цього Закону.

 

15.2. Перелік офшорних зон  (низькоподаткових (безподаткових) залежних (заморських) територій та інших юрисдикцій, які не мають повного податкового суверенітету) міститься у пункті 1.9 Додатку І до цього Закону.

15.3. Офшорною зоною вважається також будь-яка частина території іноземної країни (залежної від неї території), яку було окуповано або анексовано іншою іноземною країною, чи коли в інших випадках іноземна країна de-facto не може здійснювати будь-які права, які випливають з обсягів її  політичного суверенітету (у тому числі податкового суверенітету) над такою частиною своєї території (залежної території).

Перелік таких окупованих (анексованих) територій оприлюднюється держателем Єдиного державного Реєстру офшорних юрисдикцій на підставі відомостей, наданих Міністерством закордонних справ України. 

Стаття 16. Офшорна компанія

16.1.Офшорною вважається будь-яка компанія, зареєстрована (інкорпорована, має фактичне місцезнаходження) на території офшорної податкової юрисдикції (офшорної країни, офшорної зони), крім компаній, чий неофшорний статус легалізовано згідно із статтею 17 цього Закону.  

16.2. Офшорною також уважається компанія, зареєстрована (інкорпорована, має фактичне місцезнаходження) у межах будь-якої неофшорної країни (далі - офшорна компанія), але має ознаки офшорної компанії, зокрема:

а) або включається до переліку офшорних компаній за критеріями, встановленими компетентним органом такої іноземної країни;

б) або підпадає під визначення пунктів 2.2, 2.4, 2.19-1, 2.20-1, 2.21-1, 2.22-1 статті 2 цього Закону;   

в)або створюється в будь-яких організаційно – правових формах переважно для надання послуг податковому резиденту України з ухилення та/або  заниження його зобов’язань перед державним або місцевими бюджетами України або з метою збільшення зобов’язань державного або місцевих бюджетів України перед податковим резидентом України, у тому числі за бюджетними відшкодуваннями з окремих національних податків, або з метою уникнення податковим резидентом України юридичної відповідальності за порушення норм валютного законодавства України. Перелік окремих типів таких офшорних компаній у розрізі окремих неофшорних країни визначаються у пункті 1.10 Додатку І до цього Закону;

г) або не здійснює жодної підприємницької (господарської)  діяльності (крім операційної) в межах іноземної податкової юрисдикції її реєстрації (інкорпорації);

16.3.Офшорною також уважається будь-яка компанія, яка не зареєстрована (не інкорпорована) в жодній з податкових юрисдикцій. При цьому місце реєстрації її електронної та/або доменної адреси не може вважатися достатньою підставою для визначення місця її резидентства (реєстрації, інкорпорації).

16.4. До офшорних компаній прирівнюються також постійні представництва нерезидентів, які підпадають під визначення офшорних компаній згідно з пунктами 16.1 – 16.3 цієї статті.  

Стаття 17. Легалізація неофшорного статусу компанії, яка була зареєстрована (інкорпорована) в  межах офшорної податкової юрисдикції 

17.1. Компанія, яка була зареєстрована (інкорпорована) в межах офшорної країни (офшорної зони), але не підпадає під визначення офшорної  компанії згідно з пунктами 16.2 – 16.4 статті 16 цього Закону, має право задекларувати свій неофшорний статус шляхом подання Декларації про неофшорний статус. Така Декларація підлягає легалізації відповідною дипломатичною (консульською) установою України. 

Передумовою легалізації Декларації про неофшорний статус є:

а) надання компетентним органом іноземної країни належного документа, який підтверджує факт реєстрації (інкорпорації) такої компанії в такій іноземній країні та не включення такої компанії  до переліку офшорних компаній за критеріями, встановленими таким компетентним органом;

б)письмова відмова такої компанії від використання прав, передбачених Гаагською Конвенцією «Про скасування вимоги легалізації іноземних офіційних документів», ратифікованої Верховною Радою України (Закон України  № 2933-III  10.01.2002 (ВВР, 2002, N 23, ст.153). При цьому вчинення апостилю, передбачене зазначеною Конвенцією, не потребується.  

17.2. Податковий резидент України, який має намір вчинити контрольований правочин (продовжити його вчинення) з іноземною компанією, зареєстрованою (інкорпорованою) в офшорній податковій юрисдикції, зобов’язаний висунути вимогу до такої іноземної компанії про надання нею легалізованої Декларації про неофшорний статус, з урахуванням того, що:  

а)іноземна компанія, яка не надає таку Декларацію як передумову вчинення (продовження вчинення) контрольованого правочину, вважається офшорною для цілей цього Закону; 

б) типові вимоги до обсягу інформації, що мають міститися в такій Декларації, визначаються Міністерством фінансів України з урахуванням вимог цього Закону.

17.3. Не вимагається подання Декларації про неофшорний статус та її легалізація іноземною компанією, що була зареєстрована (інкорпорована) на території будь-якій іноземної країни (податкової юрисдикції), якщо:

а) загальна сума правочину між такою іноземною компанією та податковим резидентом України не перевищує сум,  встановлених у пункті 3 статті 9 (з урахуванням статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 50-51, ст.2057));

б) податковий резидент України дотримується принципу належної обачливості (due diligence) згідно із Статтею 18 цього Закону. 

Стаття 18. Принцип належної обачливості (due diligence)

18.1. Податковий резидент України повинен дотримуватися принципу належної обачливості (далі - due diligence), якщо він має намір укласти правочин (у тому числі контрольований) з особою, зареєстрованою (інкорпорованою):

а) в офшорній податковій юрисдикції, у тому числі з особою, яка не підпадає під визначення офшорної компанії згідно із статтею 17 цієї статті; 

б) в неофшорній податковій юрисдикції, але яка може підпасти під визначення офшорної компанії згідно із пунктом 16.2 статті 16 цього Закону.

18.2.За принципом due diligence податковий резидент України самостійно визначає офшорний (неофшорний) статус свого контрагента за будь-яким правочином (у тому числі контрольованим), здійснивши достатні заходи з отримання інформації про контрагента до моменту вчинення або продовження вчинення такого правочину. 

18.3. Достатніми вважаються заходи податкового резидента України із збирання (знаходження) інформації про офшорний (неофшорний) статус контрагента, одержаної як від такого контрагента так і від інших осіб  (у тому числі за плату) в межах підготовки до вчинення (продовження вчинення) правочину (у тому числі контрольованого), включаючи інформацію про персональні дані осіб – кінцевих бенефіціарних власників такого контрагента (його контролерів чи пов’язаних осіб), які можуть засвідчувати про його офшорний (неофшорний) статус. 

Така інформація не вважається конфіденційною чи інформацією з обмеженим доступом, якщо вона:   

а) збирається (аналізується) податковим резидентом України виключно з метою визначення офшорного (неофшорного) статусу свого іноземного контрагента; 

б) може бути переданою (розголошеною) виключно на користь власників такого податкового резидента України або створених ними наглядових (ревізійних) органів, а у випадках, визначених законом, - також на користь контролюючих (правоохоронних) органів України;

На таку інформацію та на податкового резидента України, який збирає таку інформацію з метою дотримання принципу due diligence, не поширюються  обмеження, встановлені законами України «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.650), «Про захист персональних даних» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481), «Про доступ до публічної інформації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314), а також статтею 505 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356).

18.4. Незалежно від вимог пункту 18.3 цього пункту принцип due diligence вважається дотриманим податковим резидентом України, який отримує:

а) легалізований документ про неофшорний статус іноземного контрагента згідно із статтею 17 цього Закону;

б)  офіційну виписку з Єдиного державного реєстру  офшорних юрисдикцій згідно із статтею 19 цього Закону, в якій засвідчується офшорний (неофшорний) статус іноземного контрагента (його кінцевих бенефіціарних власників, контролерів та/або пов’язаних осіб).

18.5.  У будь-яких випадках тягар доказів про належне дотримання принципу due diligence покладається на податкового резидента України.

18.6. Принцип due diligence не поширюється на іноземних контрагентів, які підпадають під визначення офшорних компаній за формальними ознаками згідно з пунктами 1.1 «Перелік іноземних країн (квазі – державних утворень), які не є членами ООН або не визнані Україною»,  1.2 «Перелік країн – членів ООН, з якими Україна не встановила (зупинила, призупинила) дипломатичні або консульські відносини», 1.5 «Перелік іноземних країн, які не співпрацюють з  ФАТФ  або мають високий корупційний ризик  (high-risk and non-cooperative jurisdictions)» Додатку І до цього Закону. 

Стаття 19. Єдиний  Державний реєстр офшорних  юрисдикцій та типів офшорних компаній(Реєстр Офшорів)

19.1. Міністерство фінансів України веде Єдиний державний реєстр офшорних юрисдикцій та типів офшорних компаній (далі – Реєстр Офшорів), а також є його держателем. 

19.2. У Реєстрі Офшорів зазначаються відомості, достатні для визначення податковим резидентом України або контролюючим органом офшорного (неофшорного) статусу компанії – контрагента, зокрема:

а) перелік іноземних податкових юрисдикцій, які визнаються офшорними;

б) перелік іноземних країн, які не можуть бути визнані офшорними згідно з цим Законом(вважаються неофшорними країнами); 

в) перелік типів компаній, зареєстрованих (інкорпорованих) в неофшорних країнах (оншорних компаній), але мають ознаки офшорних компаній;

г) докладні правила визначення офшорного (неофшорного) статусу компанії – іноземного контрагента.

19.3.Реєстрофшорівскладається за формою, визначеною у Додатку І до цього Закону «Індикативний Реєстр офшорів», який є невід’ємною частиною цього Закону. Індикативний Реєстр офшорів набирає чинність з дати набрання чинності цим Законом та втрачає чинність з дати офіційного оприлюднення Реєстру офшорів, складеного Міністерством фінансів України за формою Індикативного Реєстру офшорів та за критеріями, встановленими цим Законом для віднесення податкових юрисдикцій (країн, зон) чи окремих типів компаній до числа офшорних. 

19.4. Реєстр офшорів (включаючи зміни та офіційні коментарі до нього):

а)засвідчуються підписом міністра фінансів України або особою, яка виконує його обов’язки. Такі особи несуть персональну юридичну відповідальність за достовірність даних Реєстру офшорів та його вчасне оприлюднення,  забезпечення безоплатного доступу до такого Реєстру, у тому числі за  службову недбалість (незалежно від наявності шкоди, заподіяної охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб);

б) містить відомості, які вважаються публічною інформацією (інформацією з відкритим доступом);

в) підлягає оприлюдненню на офіційній Інтернет - сторінці (сайті) Міністерства фінансів України у режимі вільного (безоплатного) доступу для будь-якої зацікавленої особи, у тому числі для безоплатного електронного копіювання. 

19.5. Розпорядником Реєстру офшорів є Міністерство фінансів України або державне підприємство, засноване за рішенням Кабінету Міністрів України, яке не може бути корпоратизованим, приватизованим або бути переданим під управління інших осіб.  

Розпорядник Реєстру офшорів зобов’язаний:

а) забезпечити безоплатний доступ зацікавленій особі (без висування вимог про її попередню реєстрацію (ідентифікацію, верифікацію)) до безоплатного копіювання відомостей Реєстру офшорів у режимі реального часу (онлайн);

б) надати за запитом зацікавленої ідентифікованої особи офіційну виписку з Реєстру офшорів на її запит у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 47, ст.256). Ідентифікованою вважається особа, яка подає запит, надісланий мережею Інтернет за її електронним підписом або письмово у формі, яка дозволяє ідентифікацію (верифікацію) особи за правилами, встановленими законодавством України;

в) передати службі фінансового моніторингу або правоохоронному органу України за їхнім умотивованим запитом будь-яку наявну інформацію про офшорні компанії, їхніх кінцевих бенефіціарних власників, контролерів чи пов’язаних з ними осіб.  

19.6. За запитом зацікавленої особи розпорядник Реєстру офшорів може надавати додаткові адміністративні послуги, зокрема щодо визначення офшорного (неофшорного) статусу окремої компанії та/або надання інформації про кінцевих бенефіціарних власників чи контролерів (пов’язаних осіб) офшорної компанії. При цьому:

а)перелік таких адміністративних послуг та їхня вартість, розрахована згідно з вимогами законодавства про надання адміністративних послуг, мають бути завчасно оприлюдненими та доступними для будь-якого запитувача;  

б) на такі відомості не поширюються обмеження  з їхнього оприлюднення (розкриття), встановлені статтею 30 Закону України «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.650); Законом України «Про захист персональних даних» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481) у частині надання згоди на розголошення (оприлюднення) персональних даних особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником офшорної компанії або пов’язаною з ним; Законом України «Про доступ до публічної інформації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314);пунктом 4 статті 46 та статтею 47 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056);

в) розпорядник Реєстру офшорів має право відмовити у наданні такої адміністративної послуги виключно з метою дотримання вимог Закону України «Про державну таємницю» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 16, ст.93). Зацікавлена особа може оскаржити таку відмову у загальному порядку.   

19.7. Якщо будь-яка податкова юрисдикція змінює свій статус з офшорного на неофшорний чи навпаки, то Міністерство фінансів України невідкладно вносить відповідні зміни до Реєстру офшорів. Такі зміни набирають чинності:

а) у разі внесення змін до цього Закону щодо критеріїв визнання податкової юрисдикції або компанії окремого типу офшорними чи до форми Індикативного реєстру офшорів, – то з дати, яка визначається у Законі України, що вносить такі зміни; 

б)  у разі виключення іноземної податкової юрисдикції або компанії окремого типу з числа офшорних, то з дати офіційного оприлюднення рішення Міністерства фінансів України про таке виключення;

в) у разі включення Міністерством фінансів України іноземної податкової юрисдикції до числа офшорних, – то у розумний строк, який дозволяє податковому резиденту України скористатися можливістю легалізації неофшорного статусу компанії – контрагента згідно із статтею 17 цього Закону або здійснити інші належні дії за принципом duediligence. При цьому розумним вважається строк, який установлюється індивідуально для кожної окремої податкової юрисдикції виходячи з офіційно встановленого мінімального строку для легалізації неофшорного статусу компанії – податкового резидента офшорної країни, або універсально для всіх податкових юрисдикцій у строк, достатній для здійснення податковим резидентом України належних дій за принципом duediligence. 

19.8.  Рішення Міністерства фінансів України про внесення змін до Реєстру офшорів та/або про встановлення «розумного строку» щодо набрання ними чинності можуть бути оскарженими у порядку, встановленому законодавством України для оскарження нормативно – правових актів, але не можуть бути оскарженими в міжнародному комерційному арбітражі, визначеному таким згідно із  Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 25, ст.198)  або в міжнародному суді (трибуналі), у тому числі за процедурою, встановленою Конвенцією про визнання та виконання рішень іноземних арбітражних рішень від 1958 року  («Нью-Йоркскої Конвенції»).   

Стаття 20. Контрольовані правочини

20.1. Контрольованим вважається будь-який правочин, стороною якого є офшорна компанія, за наявності будь-якої з нижче визначених підстав:

а) іншим суб’єктом (іншою стороною) правочину є компетентний орган державного управління (місцевого самоврядування) України або інша особа, уповноважена діяти від їхнього імені (у тому числі державне або комунальне підприємство); 

б) об’єктом (предметом) правочину є актив (майно, річ), які перебувають у державній (комунальній) власності України (у розпорядженні державного (комунального підприємства), або інші активи, що мають обмежену оборотоздатність у розумінні статті 178 Цивільного кодексу України (у тому числі земля, надра, природні поклади, природні ресурси тощо);

в) платіж за правочином здійснюється за рахунок державного або місцевого бюджету або за рахунок державних (місцевих) позик; 

г) передумовою здійснення правочину є одержання дозволу (ліцензії) на провадження певних видів господарської діяльності, або в інших випадках, визначених у статтях 22 - 42 цього Закону:

ґ)іншим суб’єктом (іншою стороною) правочину є особа, визначена ПЗО згідно із пунктом 2.19 статті 2 цього Закону.    

20.2. Для цілей визнання правочину контрольованим під терміном «офшорна компанія» розуміється як компанія, визначена офшорною згідно із статтею 16 цього Закону, так і податковий резидент України, який:

а) перебуває під контролем (є підконтрольним) офшорної (офшорній) компанії або є пов’язаним з офшорною компанією;

б) не підпадає під визначення офшорної компанії згідно з підпунктом «а» цього пункту, але діє від імені (за дорученням, уповноваженням) офшорної компанії та/або на її користь. 

20.3. Правочин також вважається контрольованим, якщо в його межах здійснюється операція, визнана контрольованою згідно із статтею 39 Податкового кодексу України.

20.3. Правочин також вважається контрольованим, якщо в його межах здійснюється операція, визнана контрольованою згідно із статтею 39 Податкового кодексу України.

Стаття 21. Декларація про неофшорний статус та визнання контрольованого правочину нікчемним ipsojure

21.1. За винятками, визначеними у цій статті, будь-яка особа, що має намір вчинити контрольований правочин, зобов’язана подати Декларацію про свій неофшорний статус (далі – Декларацію про неофшорний статус). Якщо стороною контрольованого правочину є декілька осіб, то Декларація про неофшорний статус подається всіма такими особами.

21.2. Подання Декларації про неофшорний статус уважається істотною умовою вчинення контрольованого правочину у розумінні частини 1 статті 638 Цивільного кодексу України.

21.3. Декларант, який підпадає під визначення пункту 17.1 статті 17 цього Закону, замість Декларації про неофшорний статус подає належно легалізовані документи. 

21.4. Декларація про неофшорний статус не подається:

а) органами державного управління (місцевого самоврядування) України та/або особами, які перебувають у державній (комунальній) власності України та/або є дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав (крім почесних консульств) чи є представництвами міжнародних організацій в Україні, зареєстрованими (визнаними) згідно з міжнародними договорами або іншими законами України;

б)офшорною компанією, її постійним представництвом або резидентом України, який перебуває під контролем (є підконтрольним) офшорної (офшорній) компанії. 

21.5. Податковий резидент України, який є стороною контрольованого правочину, має право добровільно надати Декларацію про свій неофшорний статус, а також про неофшорний статус своїх контрагентів у межах принципу duediligence. 

21.6. Податковий резидент України, який є стороною контрольованого правочину та не має кінцевих бенефіціарних власників (контролерів або пов’язаних осіб) - нерезидентів, має право:

а) подати спрощену Декларацію про свій неофшорний статус, в якій декларується відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів або пов’язаних осіб - нерезидентів; 

б) не подавати жодної Декларації про свій неофшорний статус. У цьому випадку податковий резидент України вважається таким, що задекларував свій неофшорний статус та дотримується принципу due diligence.          

21.7. Декларація (спрощена Декларація) про неофшорний статус складається за формою, встановленою Міністерством фінансів України та містить відомості, достатні для належної ідентифікації декларанта тадля підтвердження  неофшорного статусу як такого декларанта так і його контрагентів. 

21.8. Перевірка достовірності даних Декларації про неофшорний статус здійснюється компетентним органом України, на якого згідно із законодавством покладаються функції контролю за здійсненням відповідного контрольованого правочину, а у разі відсутності такого компетентного органу або при наявності конкуренції між обсягом компетенцій (повноважень) декількох компетентних органів, - то компетентним органом, визначеним Кабінетом Міністрів України.  

21.9. Декларація (спрощена Декларація) про неофшорний статус уважається неподаною, якщо вона:

а)або була подана з порушенням установленої форми та/або змісту документів, легалізованих згідно із статтею 17 цього Закону; 

б)або була неподаною згідно з підпунктом «б» пункту 21.6 цієї статті особою, яка на такий час фактично підпадала під визначення офшорної компанії;

в)або містила дані, згодом визнані за наслідками перевірки компетентним органом України або за рішенням суду недостовірними (перекрученими) з метою прикриття офшорного статусу декларанта та/абоофшорного статусу його контрагента.

21.10. Будь-який контрольований правочин, учинений без попереднього подання Декларації про неофшорний статус (з урахуванням положень пункту 21.9 цієї статті),вважається нікчемним ipso jure, а дозвіл (ліцензія) на його здійснення (вчинення) – не наданим.

21.11. У разі визнання контрольованого правочину нікчемним ipsojureзгідно з пунктом 20.10 цієї статті: 

а) декларант (його службові або посадові особи) підпадають під юридичну відповідальність, установлену цим Законом та/або іншим законодавством України за умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів та/або за порушення правил валютного регулювання (валютного контролю) та/або за вчинення корупційних правопорушень та/або легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, а у випадках, передбачених підпунктом «в» пункту 21.9 цієї статті, - також за підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців або підлягають включенню до єдиних та державних реєстрів; 

б) посадові особи компетентного органу України, які надали дозвіл (ліцензію) декларанту  на вчинення контрольованого правочину без належної попередньої перевірки даних Декларації (підстав для надання спрощеної Декларації) або підстав для неподання Декларації згідно із статтею 17 цього Закону, підпадають під юридичну відповідальність, встановлену адміністративним та/або кримінальним законодавством, у тому числі за службову недбалість. 

21.12 ПЗО зобов’язаний задекларувати неофшорний статус компаній, які перебувають під його контролем, а у випадку передання своїх активів у власність (розпорядження, користування) інших осіб, - також задекларувати офшорний (неофшорний) статус таких інших осіб. Таке декларування здійснюється ПЗО у складі декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

21.13.Міністерство фінансів України визначає зміст та строки подання Декларації про неофшорний статус(у розрізі окремих видів (типів) декларантів), а також включає його дані до змісту декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

21.14. Для цілей цього Закону нікчемним ipso jure вважається контрольований правочин, визнаний недійсним у силу закону згідно із статтею 215 Цивільного кодексу України, з урахуванням того, що строк давності визнання будь-якого із контрольованих правочинів нікчемним ipso jure встановлюється згідно з пунктом 4 статті 258 ЦКУ. 

РОЗДІЛ V. ОСОБЛИВОСТІ  ВЧИНЕННЯ КОНТРОЛЬОВАНИХ ПРАВОЧИНІВ ЗАУЧАСТЮ ОФШОРНОЇ КОМПАНІЇ, ПРЕДМЕТОМ (ОБ’ЄКТОМ) ЯКИХ Є ДЕРЖАВНЕ (КОМУНАЛЬНЕ) МАЙНО, ЗЕМЛЯ, НАДРА (ПРИРОДНІ РЕСУРСИ) УКРАЇНИ

Стаття 22. Офшорне мито

22.1.  Офшорне мито:

а) є різновидом державного мита, визначеного таким згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 13, ст.113);

б) справляється при вчиненні окремих контрольованих правочинів, визначених у цьому Законі, та/або при реалізації офшорною компанією  своїх суб’єктивних прав як власника майна (активів), розташованих в межах податкової юрисдикції України;

в)євнутрішнім обов’язковим платежем та не вважається платою за адміністративну послугу (адміністративним збором) у розумінні Закону України «Про адміністративні послуги» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.409), а також не може розцінюватися як податок, що підпадає під норми Модельної податкової конвенції ОЕСР чи під регулювання міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна (упередження ухиленням від сплати податків), а також як технічний бар’єр у торгівлі згідно з Договором СОТ «Про технічні бар’єри для торгівлі» (AgreementWTOOnTechnicalBarrierstoTrade);

г)зараховується до складу доходів місцевих бюджетів власних повноважень за місцем реєстрації (місцезнаходження) платника або його майна (активів). 

22.2. Офшорне мито встановлюється у відсотках до об’єкту (бази) оподаткування залежно від типу (виду) окремого контрольованого правочину, а в окремо визначених випадках, - у твердих сумах до поточної вартості майна (активу).

Розмір офшорного мита самостійно розраховується його платником, а випадках, визначених податковим законодавством, - контролюючими органами.

22.3. Платниками офшорного мита є бенефіціари за окремими контрольованими правочинами або кінцеві бенефіціарні власники офшорної компанії, а в окремо визначених випадках, - особи, які виплачують доходи (прибутки) на їхню користь.   

Офшорне мито підлягає сплаті незалежно від наявності або відсутності у його платника джерел для такої сплати та не підлягає зарахуванню у зменшення  фінансового результату з податку на прибуток підприємств та інших податків.

22.4. Об’єкти (бази) оподаткування, розмір, платники та строки сплати офшорного мита встановлюються у ДодаткуІІдо цього Закону, який є його невід’ємною частиною.  

22.5. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 13, ст.113) діє з урахуванням норм цього Закону.

22.6. Норми законів України, які передбачають накладення мораторію на проведення органами державного нагляду (контролю) заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, не поширюються на платників офшорного мита (у частині контролю за достовірністю, повнотою та своєчасністю його сплати).   

Стаття 23.Особливості приватизації державного (комунального) майна за участю офшорної компанії 

23.1. З дати набрання чинності цим Законом не дозволяється укладення з офшорною компанією договору з приватизації державного (комунального) майна України.

23.2. Якщо після укладення договору з приватизації державного (комунального) майна України з’ясовується, що на дату його укладення покупець мав статус офшорної компанії (Декларація про неофшорний статус містила недостовірні дані), то:

а) правочин щодо приватизації вважається нікчемним ipso jure;

б) аванси або депозити, сплачені (внесені) покупцем як обов’язкова передумова доступу до процедури приватизації  (конкурсних процедур) не підлягають поверненню та зараховуються до відповідного бюджету, а якщо  такі аванси (депозити) були повернені такому покупцю (враховані у зменшення вартості об’єкту приватизації) до дати визнання правочину з приватизації нікчемним - підлягають стягненню за процедурою примусового стягнення заборгованості перед бюджетом;   

в) витрати, понесені покупцем у зв’язку з підготовкою до приватизації (включаючи витрати на оцінку майна) та/або понесені впродовж виконання такого правочину до дати визнання його нікчемним (у тому числі на поліпшення такого приватизованого майна) не підлягають  відшкодуванню; 

г) об’єкти приватизації повертаються до державної (комунальної) власності у порядку віндикації або реституції відповідно до статті 204 або 216 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. 

При цьому покупець зобов’язаний за власний рахунок повернути такі об’єкти у власність держави (територіальної громади) у стані, не гіршому за їхній первісний стан (існуючий на дату набрання чинності договором про приватизацію, визнаного згодом нікчемним ipso jure), а у разі погіршання такого первісного стану - відшкодувати вартісну різницю  між первісним станом та фактичним станом на дату такого повернення. Порядок такого повернення, а також методологія оцінки первісного та фактичного стану приватизованого майна встановлюється Фондом державного майна України, виходячи із цілей цього Закону;

ґ) до об'єктів приватизації, які згідно з пунктом 22.1 цієї статті підлягають поверненню до державної (комунальної) власності, застосовується офшорне мито згідно з Додатком ІІ до цього Закону;

д) покупець притягається до юридичної відповідальності, встановленої законодавством України у тому числі (але не виключно) за протиправне заволодіння майном. 

23.3. Особа, яка приватизувала державне (комунальне) майно під інвестиційні зобов’язання, не може передавати на користь офшорної компанії будь-які права на таке майно (у тому числі права вимоги з нього в межах цесії (сервітуту, суперфіцію, емфітевзису)) до повного виконання таких інвестиційних зобов’язань.  

23.4. Норми цієї статті поширюються також на продаж земель (земельних ділянок), які перебувають у державній чи комунальній власності, згідно із Земельним кодексом України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27), законами України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 24, ст.348), «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 24, ст. 350).  

Стаття 24. Особливості оренди державного (комунального) майна  за участю офшорної компанії (крім землі)

24.1. З дати набрання чинності цим Законом не дозволяється укладення з офшорною компанією договорів оренди державного (комунального) майна (крім землі).  

24.2. Якщо після укладення договору оренди державного (комунального) майна України з’ясовується, що на дату укладення орендар мав статус офшорної компанії (Декларація про неофшорний статус містила недостовірні дані), то:

а) такий правочин уважається нікчемним ipso jure;

б) аванси (депозити), сплачені (внесені) орендарем як обов’язкова передумова доступу до конкурсних процедур, не підлягають поверненню та зараховуються до доходів відповідного бюджету, а якщо такі аванси (депозити) були повернені орендарю (враховані у зменшення вартості орендної плати) до дати визнання правочину нікчемним, – то підлягають стягненню за процедурою стягнення заборгованості перед бюджетом;    

в) вартість будь-яких ремонтів чи інших поліпшень  орендованого майна, здійснених за рахунок орендаря, а також інших витрат, понесених ним у зв’язку із укладенням такого орендного договору, не підлягає відшкодуванню;  

г) орендар зобов’язаний за власний рахунок повернути орендодавцю державне (комунальне) майно у стані, не гіршому за його первісний стан (існуючий на дату набрання чинності орендним договором), а у разі погіршання такого первісного стану - відшкодувати вартісну різницю  між первісним станом та фактичним станом на дату такого повернення. Порядок такого повернення, а також методологія вартісної оцінки первісного та фактичного стану орендованого державного (комунального) майна встановлюється Фондом державного майна України, виходячи із цілей цього Закону.

24.3.Договір оренди державного (комунального) майна, укладений до дати набрання чинності цим Законом, не може бути продовженим (поновленим, пролонгованим) у тому числі за мовчазною згодою сторін згідно із статтею 764 Цивільного кодексу України, якщо протягом його дії орендар набуває статусу  (підпадає під визначення) офшорної компанії. 

24.4.  До суми (розміру) орендної плати за державне (комунальне) майно, право на користування яким підлягає поверненню орендодавцю згідно з пунктом 23.2 цієї статті, або яке знаходиться у користуванні орендаря, визначеного у пункті 23.3 цієї статті, застосовується офшорне мито згідно з Додатком ІІ до цього Закону, яке сплачується за рахунок орендаря та не може бути підставою для зменшеннярозміруорендного платежу на користьорендодавця.

24.5. Норми цієї статті поширюються також на правочини з суборенди державного (комунального) майна та/або з відчуження орендарем прав на нього (у тому числі в межах цесії (сервітуту, суперфіцію, емфітевзису)), вчинені на користь офшорної компанії або за її участю.

24.6. НормиГлави 58 «Найм (оренда)» Цивільного кодексу України, Глави 34, статей 283 – 287 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України,  2003 р., NN 18-22, ст. 144), Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 30, ст.416)та Закону України «Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 18, ст.157)застосовуються з урахуванням норм цієї статті. 

Стаття 25. Особливості оренди земель (земельних ділянок) державної  (комунальної) власності за участю офшорної компанії

25.1. З дати набрання чинності цим Законом не дозволяється укладення договорів з оренди земель (земельних ділянок) державної  (комунальної) власності  з особою, яка підпадає:

а) або під визначення офшорної компанії;

в) або під інші обмеження, встановлені Земельним кодексом України   (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27) або Законом України «Про оренду землі(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 46-47, ст.280).

25.2. Якщо впродовж дії договору з оренди земель (земельних ділянок) державної (комунальної) власності з’ясовується, що на дату його укладення  орендар мав статус офшорної компанії (Декларація про неофшорний статус містила недостовірні дані) або коли протягом його дії орендар набуває статусу  (підпадає під визначення) офшорної компанії, то:

а) такий правочин уважається нікчемним ipso jure;

б) аванси або депозити, сплачені (внесені) особою як обов’язкова передумова відбору потенційного орендаря земель (земельних ділянок) на конкурсних умовах, не підлягають поверненню та зараховуються відповідно до доходів державного (місцевого) бюджету. Аванси (депозити), які згідно з орендним договором були повернуті такому орендарю (враховані у зменшення вартості орендної плати) до дати виявлення його офшорного статусу, підлягають примусовому стягненню за процедурою, встановленою законодавством для стягнення податкового боргу;  

в) вартість будь-яких поліпшень орендованих земель (земельних ділянок), здійснених за рахунок орендаря, а також інші витрати, понесені ним у зв’язку з укладенням чи виконанням орендного договору, не підлягають відшкодуванню;  

г) орендар зобов’язаний за власний рахунок повернути орендодавцю землю (земельну ділянку) у стані, не гіршому за її первісний стан (існуючий на дату набрання чинності орендним договором), а у разі погіршання такого первісного стану - відшкодувати вартісну різницю  між первісним станом та фактичним станом на дату такого повернення. Порядок та граничні строки такого повернення, а також методологія оцінки вартісної різниці визначаються відповідним компетентним органом України. 

Норми цього пункту поширюються також на договори з оренди земель (земельних ділянок) державної (комунальної) власності, укладені до набрання чинності цим Законом, якщо на дату набрання чинності цим Законом орендар має статус (підпадає під визначення) офшорної компанії або набуває цей статус у майбутньому.

25.3. Норми пункту 25.2 цієї статті поширюються також на правочини з суборенди земель (земельних ділянок) та з відчуження орендарем прав на них (у тому числі в межах цесії, сервітуту, суперфіцію, емфітевзису), вчинені на користь офшорної компанії. Для цілей цього Закону під терміном «цесія» вважається право відступлення боргу з урахуванням положень Глави 47, статей 510 та 656 Цивільного кодексу України; «сервітутом» вважається право, визначене у Главі 16 Земельного кодексу України, а «суперфіцієм» та «емфітевзисом» - права, визначені у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 51, ст.553). 

25.4. До суми (розміру) орендної (суборендної) плати за землі (земельні ділянки) державної (комунальної) власності (до суми відчужених прав на них), право на користування якими підлягає поверненню орендодавцю згідно з пунктами 25.2 – 25.3 цієї статті, застосовується офшорне мито згідно з Додатком ІІ до цього Закону.

25.5. Норми Глави 58 «Найм (оренда)» Цивільного кодексу України, Глави 34, статей 283 – 287 Господарського кодексу України та Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 46-47, ст.280) застосовуються з урахуванням положень цієї статті.  

Стаття 26. Особливості оренди земельних ділянок приватної власності за участю офшорної компанії

26.1. З дати набрання чинності цим Законом до суми (розміру) орендної плати за земельну ділянку приватної власності, право на користування якою було передане офшорній компанії (підконтрольній компанії) - орендарю, застосовується офшорне мито. Стягнення офшорного мита не може бути підставою для зменшення розміру орендної плати на користь орендодавців - фізичних осіб. 

26.2. Якщо впродовж дії договору з оренди землі (земельної ділянки) приватної власності з’ясовується, що на дату його укладення орендар мав статус офшорної компанії або протягом дії такого договору набув статус офшорної компанії, то орендодавець має право на одностороннє розірвання (припинення) такого орендного договору без будь-яких компенсацій та обтяжень, передбачених орендним договором. При цьому:

а) вартість будь-яких поліпшень орендованої  землі (земельної ділянки), здійснених за рахунок орендаря, а також інші витрати, понесені орендарем у зв’язку з укладенням чи виконанням орендного договору, не підлягають відшкодуванню та не зменшують будь-які податкові зобов’язання орендаря та не збільшують будь-які податкові зобов’язання орендодавця;   

б) орендар зобов’язаний за власний рахунок повернути орендодавцю земельну ділянку у стані, не гіршому за її первісний стан (існуючий на дату набрання чинності орендним договором), а у разі погіршання такого первісного стану - відшкодувати вартісну різницю  між первісним станом та фактичним станом на дату такого повернення, розмір якої визначається за домовленістю сторін, а при неможливості досягти такої домовленості - за рішенням суду, виходячи з норм підпункту «г» пункту 25.2 статті 25 цього Закону щодо земель (земельних ділянок) державної (комунальної) власності.   

26.3. Норми цієї статті поширюються також на правочини, визначеніу пункті 25.3 статті 25 цього Закону.

Стаття 27. Особливості концесій за участю офшорної компанії

27.1. З дати набрання чинності цим Законом не дозволяється укладення концесійних договорів з офшорною компанією. Якщо на стороні концесіонера виступають декілька осіб, хоча б одна з яких підпадає під ознаки офшорної компанії, то для цілей цієї статті всі такі особи вважаються офшорними компаніями. 

27.2. Якщо впродовж дії концесійного договору з’ясовується, що на дату його укладення концесіонер мав статус офшорної компанії (Декларація про неофшорний статус містила недостовірні дані), то:

а) правочин з концесії вважається нікчемним ipso jure;

б) залежно від об’єкту концесії концесіонер несе обов’язки, передбачені для орендаря  державного (комунального) майна згідно із статтею 23 цього Закону та/або орендаря землі, що перебуває на праві державної (комунальної) власності згідно із статтею 24 цього Закону.  

27.3. Концесійний договір,укладений до дати набрання чинності цим Законом, не може бути продовженим (поновленим, пролонгованим), у тому числі за мовчазною згодою сторін згідно із статтею 764 Цивільного кодексу України, якщо концесіонер набуває статусу (підпадає під визначення) офшорної компанії впродовж дії такого договору. 

27.4. Якщо хоча б одним з об’єктів концесії є земля (земельні ділянки), які перебувають у державній (комунальній) власності України, то такий концесійний договір та такий концесіонер додатково підпадають під норми статей 24-25 цього Закону.

27.5. До концесіонерів, які мають статус (підпадають під визначення) офшорної компанії, не застосовуються норми законодавства щодо зменшення концесійної плати на суму амортизаційних відрахувань; відшкодування витрат на поліпшення майна, отриманого в концесію; надання будь-яких державних гарантій, передбачених у статті 24-1 Закону України «Про концесії» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 41, ст.372)

27.6. До суми (розміру) концесійної плати на користь концесіонера – офшорної компанії та ренти, яка підлягає сплаті офшорною компанією, застосовується офшорне мито згідно з Додатком ІІ до цього Закону.

27.7. Норми цієї статті поширюються також на правочини з відчуження прав особи як концесіонера (у тому числі в межах цесії, сервітуту, суперфіцію, емфітевзису), вчинені на користь офшорної компанії або за її участю.

27.8. Норми Глави 76 «Комерційна концесія» Цивільного кодексу України, законів України «Про концесії» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 41, ст.372), «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 3, ст. 21), «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо - теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 11, ст.71 ), «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 18, ст.157) застосовуються з урахуванням положень цієї статті.   

Стаття 28. Особливості розподілу продукції за участю офшорної компанії 

28.1. З дати набрання чинності цим Законом офшорна компанія не може брати участь в конкурсі на укладення угоди про розподіл продукції та набувати статус  інвестора  в межах угоди (договору) про розподіл продукції. 

28.2. Якщо на стороні інвестора виступають декілька осіб, хоча б одна з яких підпадає під ознаки офшорної компанії, то для цілей цього Закону інвестор вважається офшорною компанією. Норми цього пункту поширюються також на учасників багатосторонніх угод про розподіл продукції.  

28.3. Якщо впродовж дії угоди про розподіл продукції  з’ясовується, що на дату її укладення інвестор мав статус офшорної компанії (Декларація про неофшорний статус містила недостовірні дані), то:

а) правочин щодо розподілу продукції вважається нікчемним ipso jure;

б) права (дозволи, ліцензії) на користування надрами припиняються;

в) витрати, понесені інвестором на утримання або поліпшення капітального активу, пов'язаного з видобутком (експлуатацією) надр, та інші витрати інвестора (включаючи операційні) не відшкодовуються;

г) залежно від об’єкту інвестування інвестор несе додаткові обов’язки, передбачені для орендаря  державного (комунального) майна згідно із статтею 24 цього Закону, та/або орендаря земель (земельних ділянок) державної (комунальної) власності згідно із статтею 25 цього Закону;

ґ) розподіл продукції на користь інвестора (у тому числі попередньо не розподіленої у пункті виміру) забороняється, а право власності на таку продукцію залишається відповідно у державній або комунальній власності; 

д) будь-які гарантії від змін у законодавстві України до інвестора не застосовуються;   

е) інвестор не підпадає під дію статей 335 – 340 Розділу XVIII «Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції»  ПКУ. 

28.4.Угода про розподіл продукції, укладена до дати набрання чинності цим Законом, не може бути продовжена (поновлена,  пролонгована), у тому числі за мовчазною згодою сторін згідно із статтею 764 Цивільного кодексу України, якщо впродовж її дії інвестор набуває статус (підпадає під визначення) офшорної компанії.

28.5. До суми (вартості, розміру) компенсаційної продукції (частини виробленої продукції), що передається учаснику угоди про розподіл продукції, що має статус офшорної компанії, застосовується офшорне мито згідно з Додатком ІІ до цього Закону.

28.6. Норми цієї статті поширюються також на:

а) оператора угоди про розподіл продукції та/або інвестора (його постійне представництво), які мають статус (підпадають під визначення) офшорної компанії;

б) правочини з відчуження прав інвестора (у тому числі в межах сервітуту, суперфіцію, емфітевзису), вчинені на користь офшорної компанії або за її участю;

в) угоду про державно – приватне партнерство, укладену з неофшорною компанією, якщо в ній відсутні застереження про заборону укладення будь-яких правочинів між інвестором та його підрядником, субпідрядником чи постачальником, що мають статус (підпадають під визначення) офшорної компанії.

28.7. Норми Глави 47, статей 510 та 656 Цивільного кодексу України та Закону України «Про угоди про розподіл продукції» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 44, ст.391) застосовуються з урахуванням положень цієї статті.

Стаття 29. Особливості державно – приватного партнерства за участю офшорної компанії

29.1. З дати набрання чинності цим Законом не дозволяється укладення договорів про державно – приватне партнерство з офшорною компанією. Якщо стороною такого договору (або на стороні приватного партнера) виступають декілька осіб, хоча б одна з яких підпадає під ознаки офшорної компанії, то всі приватні партнери вважаються офшорними компаніями. 
29.2. Якщо впродовж дії договору про державно-приватне партнерство з’ясовується, що на дату його укладення (набрання чинності) приватний партнер мав статус офшорної компанії (Декларація про неофшорний статус містила недостовірні дані), то:

а) правочин щодо державно-приватного партнерства вважається нікчемним ipso jure;

б) право на користування надрами (природним ресурсом) та земельними ділянками (у тому числі в межах цесії, сервітуту, суперфіцію, емфітевзису) зупиняється;

в) сервітут, установлений щодо прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій, зупиняється;

в) витрати, понесені приватним партнером на утримання або поліпшення капітального активу, пов'язаного з видобутком надр (користуванням природним ресурсом чи земельними ділянками), не відшкодовуються;

г) надання державної підтримки приватному партнеру зупиняється (не надається), а у разі надання державної підтримки до дати визначення його офшорного статусу, - то її сума підлягає поверненню протягом наступного календарного місяця до бюджету, за чий рахунок була надана така державна підтримка; 

ґ) на такого приватного інвестора не поширюються будь-які додаткові гарантії, у тому числі  від змін законодавства України, відмінні від гарантій, наданих для інших інвесторів незалежно від їхнього офшорного (неофшорного) статусу у межах територій, на які поширюється глобальна податкова юрисдикція України.  

29.3.Договір про державно – приватне партнерство, укладений до дати набрання чинності цим Законом, не може бути продовженим (поновленим, пролонгованим), у тому числі за мовчазною згодою сторін згідно із статтею 764 Цивільного кодексу України, якщо протягом його дії приватний партнер набуває статусу офшорної компанії. 

29.4. До суми (вартості, розміру) доходу, який нараховується на користь приватного партнера, що має статус офшорної компанії, застосовується офшорне мито згідно з Додатком ІІ до цього Закону.

29.5. Норми цієї статті поширюються також на:

а) приватного партнера, який упродовж дії договору про державно – приватне партнерство набуває статусу (підпадає під визначення) офшорної компанії;

б) правочини з відчуження прав особи як приватного партнера в межах договору про державно – приватне партнерство на користь офшорної компанії або за її участю (у тому числі в межах сервітуту, суперфіцію, емфітевзису);

в) договір про державно – приватне партнерство, укладений з неофшорною компанією, якщо в такому договорі відсутні застереження про заборону укладення у межах такого договору будь-яких правочинів між таким приватним партнером та його підрядником, субпідрядником чи постачальником, що має статус (підпадає під визначення) офшорної компанії.      

29.6.  Норми законів України, зазначені в пункті 25.5 статті 25, пункті 27.8 статті 27 цього Закону, а також у Законі України «Про державно-приватне партнерство» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 40, ст.524), застосовуються з урахуванням положень цієї статті.  

Стаття 30. Особливості провадження спільної (сумісної) діяльності за участю офшорної компанії

30.1. З дати набрання чинності цим Законом не дозволяється укладення з офшорною компанією (підконтрольною компанією) договору про спільну діяльність, якщо:

а) предметом (об’єктом) правочину є державне (комунальне) майно; земля, надра (природні ресурси) України; інші об’єкти власності (активи), які мають  обмежену оборотоздатність згідно із статтею 178 ЦКУ;  

б) договір не містить застережень про заборону вчинення будь-яких інших правочинів між інвестором та його підрядником, субпідрядником чи постачальником, які мають статус (підпадають під визначення) офшорної компанії, у тому числі правочинів з відчуження прав інвестора на користь офшорної компанії або за її участю (у тому числі в межах цесії, сервітуту, суперфіцію, емфітевзису).      

30.2. Якщо впродовж дії договору про спільну діяльність, укладеного після набрання чинності цим Законом, з’ясовується, що на дату його укладення (набрання чинності) інвестор мав статус (підпадав під визначення) офшорної компанії (Декларація про неофшорний статус містила недостовірні дані) або згодом вчинив будь-які правочини всупереч застереженням, визначеним у підпункті «б» пункту 30.1 цієї статті, то:

а) правочин щодо здійснення такої спільної діяльності вважається нікчемним ipso jure з дати його укладення (вчинення); 

б) залежно від виду вкладу (предмету, об’єкту) такого правочину правові наслідки визнання його нікчемним ipsojure зазначаються у відповідних статтях цього Закону. 

30.3. Договір про спільну (сумісну) діяльність, укладений з офшорною компанією до дати набрання чинності цим Законом (у тому числі договір про створення простого товариства):

а) підлягає розірванню згідно із статтею 651 ЦКУ з дати набрання чинності цим Законом, якщо предмет такого правочину підпадає під визначення підпункту «а» пункту 30.1 цієї статті; 

б) не може бути продовженим (поновленим), у тому числі за мовчазною згодою сторін згідно із статтею 764 ЦКУ, якщо сторона такого договору набуває статус (підпадає під визначення) офшорної компанії або після набрання чинності цим Законом вчиняє правочини, визначені у підпункті «б» пункту 30.1 цієї статті.  

30.4. Якщо сторонами договору про спільну (сумісну) діяльність виступають декілька осіб, хоча б одна з яких підпадає під ознаки офшорної компанії, то всі такі особи вважаються офшорними компаніями.

30.5. До прибутку, який розподіляється на користь офшорної компанії - сторони договору про спільну діяльність (договору простого товариства), та/або до частки учасника спільної діяльності – офшорної компанії у спільному майні, застосовується офшорне мито згідно з Додатком ІІ до цього Закону.

30.6. Норми Глави 77 «Спільна діяльність» Цивільного кодексу України та частини 7 статті 141 Господарського кодексу України застосовуються з урахуванням положень цієї статті. 

Стаття 31. Особливості управління об’єктами права державної (комунальної)  власності  за участю офшорної компанії

31.1. З дати набрання чинності цим Законом не дозволяється передання  офшорній компанії функцій з управління об’єктами права державної (комунальної) власності України.

31.2. Якщо впродовж дії договору про управління об’єктами державної (комунальної) власності з’ясовується, що на дату його укладення (набрання чинності) управитель мав статус офшорної компанії (Декларація про неофшорний статус містила недостовірні дані), то:

а) правочин з укладення такого договору вважається нікчемним ipso jure;

б) залежно від предмету (об’єкту) такого правочину наслідки визнання його  нікчемним визначаються у відповідних статтях цього Закону.

31.3. Управитель об’єктами права державної (комунальної) власності не має право вчиняти правочини з передачі (внесення) корпоративних прав держави або інших об’єктів (активів) державної (комунальної) власності до статутного капіталу господарського товариства, яке має статус офшорної компанії, перебуває під її контролем або є пов’язаною з офшорною компанією.   

31.4. Норми пунктів 31.1 – 31.3 цієї статті поширюються також на:

а) управителя, який упродовж дії договору з управління об’єктами державної власності набуває статусу (підпадає під визначення) офшорної компанії;

 

 

б) правочини з відчуження прав особи як управителя в межах договору про управління об’єктами права державної (комунальної) власності  (у тому числі в межах цесії, сервітуту, суперфіцію, емфітевзису) на користь офшорної компанії або за її участю. 

31.5. Договір з управління об’єктами державної власності,укладений до дати набрання чинності цим Законом, не може бути продовженим (поновленим, пролонгованим), у тому числі за мовчазною згодою сторін згідно із статтею 764 Цивільного кодексу України, якщо такий управитель підпадає під визначення офшорної компанії на дату набрання чинності цим Законом або набуває статусу (підпадає під визначення) офшорної компанії протягом дії такого договору.

31.6. Норми цієї статті поширюються також об’єкти, які перебувають в комунальній власності (власності територіальних громад України або їхніх об’єднань). 

31.7. До суми (вартості, розміру) доходу, що нараховується на користь управителя об’єктами державної (комунальної) власності, зазначеного у цій статті, застосовується офшорне мито згідно з Додатком ІІ до цього Закону.

31.8. Норми Глави 70 Цивільного кодексу України «Управління майном»,  статей 65 «Управління підприємством» та 137 «Право оперативного управління» Господарського кодексу України, а також Закону України «Про  управління  об'єктами  державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р.) застосовуються з урахуванням положень цієї статті.   

Стаття 32. Особливості створення та функціонування індустріальних парків за участю офшорної компанії

32.1. З дати набрання чинності цим Законом офшорна компанія не може бути ініціатором створення індустріального парку та/або керуючою компанією індустріального парку.     

Якщо будь-який з ініціаторів створення індустріального парку  та/або кінцевих бенефіціарних власників керуючої компанії підпадали під визначення офшорної компанії, то вважається, що всі ініціатори створення індустріального парку та керуюча компанія підпадали під визначення офшорної компанії.  

32.2. Якщо впродовж дії договору про створення індустріального парку з’ясовується, що на дату його укладення (набрання чинності) ініціатор такого створення (власник чи орендар земельної ділянки, яка може бути використана та пропонується ним для створення індустріального парку) та/або особа, яка була визначена керуючою компанією, мав (мала) статус офшорної компанії (Декларація про неофшорний статус містила недостовірні дані), то:

а) правочин зі створення індустріального парку та/або з визначення керуючої компанії вважається нікчемним ipso jure, що тягне за собою виключення індустріального парку з Реєстру індустріальних парків (за наявності такого) та позбавлення особи статусу керуючої компанії;

б)залежно від предмету (об’єкту) такого правочину наслідки визнання його  нікчемним ipsojure зазначаються у відповідних статтях цього Закону.

32.3.Якщо впродовж дії договору про створення індустріального парку ініціатор його створення або керуюча компанія набувають статусу (підпадають під визначення) офшорної компанії, то:

а) такий договір не може бути продовженим (поновленим, пролонгованим), у тому числі за мовчазною згодою сторін згідно із статтею 764 Цивільного кодексу України);

б) державна підтримка, надана керуючій компанії у формах, визначених  Законом України «Про індустріальні парки» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., 22, ст. 212), підлягає добровільному поверненню або примусовому стягненню у грошовому еквіваленті до складу доходів бюджету, за рахунок якого вона була надана. Порядок та строки добровільного повернення (примусового стягнення) такої державної підтримки встановлюється компетентним органом, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) до суми (вартості, розміру) доходу, отриманого (нарахованого) на користь офшорної компанії – ініціатора створення індустріального парку або керуючої компанії впродовж дії такого індустріального парку, застосовується офшорне мито згідно з Додатком ІІ до цього Закону;

г) зупиняється надання будь-яких податкових та інших пільг, передбачених для осіб, зареєстрованих в межах індустріального парку, та будь-яких виплат з державного (місцевих) бюджетів, включаючи будь-які відшкодування (у тому числі за минулі податкові періоди).     

32.4. Суперечки між ініціатором створення індустріального парку та керуючою компанією (у тому числі щодо відшкодування понесеної шкоди), що можуть виникнути внаслідок визнання будь-кого з них офшорною компанією, вирішуються у судовому порядку.

32.5. У межах будь-якого індустріального парку справляння будь-яких іноземних податків забороняється.   

32.6. Норми Закону України «Про індустріальні парки» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., 22, ст. 212) застосовуються з урахуванням положень цієї статті.   

Стаття 33.  Особливості створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон за участю офшорної компанії

33.1. З дати набрання чинності цим Законом орган господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони (далі – ВЕЗ) будь-якого функціонального типу (у тому числі суб’єкт економічної діяльності ВЕЗ, на якого покладаються функції органу господарського розвитку і управління), не може мати статус (підпадати під визначення) офшорної компанії.   

33.2. Якщо згодом з’ясовується, що на дату прийняття рішення про створення ВЕЗ орган господарського розвитку і управління мав статус офшорної компанії (Декларація про неофшорний статус містила недостовірні дані), то:

а) правочин щодо створення ВЕЗ вважається нікчемним ipsojure;

б) залежно від предмету (об’єкту) такого правочину наслідки визнання його  нікчемним зазначаються у відповідних статтях цього Закону.

33.3. Якщо орган господарського розвитку і управління ВЕЗ був створений декількома суб’єктами економічної діяльності ВЕЗ, хоча б один з яких підпадає під ознаки офшорної компанії, то вважається, що такий орган господарського розвитку і управління має статус (підпадає під визначення)  офшорної компанії.

33.4. Якщо впродовж дії режиму ВЕЗ орган господарського розвитку і управління набуває статусу (підпадає під визначення) офшорної компанії, то на період до зміни його статусу на неофшорний (з обов’язковим поданням нової Декларації про неофшорний статус) або до набрання чинності змін до закону про створення окремої спеціальної (вільної) економічної зони, призупиняються:

а) права та обов’язки, які випливають із змісту функцій та повноважень органу господарського розвитку і управління ВЕЗ, визначених у такому законі та його  функції та повноваження надаються (повертаються) відповідному органу державної виконавчої влади (органу місцевого самоврядування та/або місцевому органу державної виконавчої влади (у межах їхніх повноважень, установлених законом));

б) державні гарантії щодо вивезення (репатріації) прибутків і капіталу за  межі ВЕЗ та/або за межі України, одержаних суб’єктами економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони (у тому числі особами, які створили  орган господарського розвитку і управління ВЕЗ); 

в) надання пільгових митних, валютно-фінансових, податкових, інших економічних та міграційних режимів, установлених законом про створення  ВЕЗ на користь фізичних та юридичних осіб, які підпадають під визначення суб’єктів економічної діяльності або мають місце постійної чи тимчасової реєстрації на території ВЕЗ;

г) надання будь-якої державної підтримки на користь органа господарського розвитку і управління або на користь суб’єкта економічної діяльності такої ВЕЗ, який набуває статусу (підпадає під визначення) офшорної компанії. Державна підтримка, одержана такими особами після набрання чинності цим Законом підлягає добровільному поверненню або примусовому стягненню у грошовому еквіваленті до складу доходів бюджету, за рахунок якого вона була надана. Порядок та строки добровільного повернення (примусового стягнення) такої державної підтримки встановлюється компетентним органом, визначеним Кабінетом Міністрів України.

33.5. До суми (вартості, розміру) доходу, отриманого (нарахованого) на користь органа господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони або суб’єкта економічної діяльності такої ВЕЗ, який набуває статусу (підпадає під визначення) офшорної компанії, застосовується офшорне мито згідно з Додатком ІІ до цього Закону.

33.6. Орган господарського розвитку і управління ВЕЗ не має права вчиняти будь-які правочини з:

а) передачі (внесення) корпоративних прав держави або інших об’єктів (активів) державної власності, які знаходяться в його користуванні (управлінні) до статутного капіталу господарського товариства, що має статус (перебуває під контролем) офшорної компанії;

б) відчуження прав особи, визначеної у підпункті «а» цього пункту (у тому числі в межах сервітуту, суперфіцію, емфітевзису), на користь офшорної компанії або за її участю.

33.7. Суперечки між суб’єктами економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони та органом її господарського розвитку і управління, що можуть виникнути внаслідок визнання такого органу офшорною компанією (у тому числі щодо відшкодування понесеної або втраченої шкоди) вирішуються у судовому порядку.

33.8. У межах будь-якої з ВЕЗ України забороняється справляння іноземних податків.   

33.9. Норми цієї статті: 

а) поширюються на суб’єктів та об’єкти регулювання, визначені згідно із Законом України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 50, ст.676); 

б) не поширюються на суб’єктів та об’єкти оподаткування, визначені згідно із Законом України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014, N 43, ст.2030).

Стаття 34. Особливості здійснення державних закупівель за участю офшорної компанії

34.1. З дати набрання чинності цим Законом не дозволяється укладення договорів з офшорною компанією як з державним виконавцем або як субпідрядником державного виконавця, визначених такими у розумінні Закону України «Про здійснення державних закупівель (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 24, ст.883).

34.2. Якщо після укладення договору з державної закупівлі з’ясовується, що на дату його укладення (набрання чинності) державний виконавець або його субпідрядник мав статус офшорної компанії (Декларація про неофшорний статус містила недостовірні дані), то:

а) правочин щодо такої державної закупівлі вважається нікчемним ipso jure;

б) майно (роботи, послуги), поставлені державним виконавцем (субпідрядником) у межах договору з такої державної закупівлі не підлягають поверненню виконавцю та обертаються у власність державного замовника. При цьому компенсація вартості такого оберненого майна (робіт, послуг) та витрат, пов'язаних з їхньою поставкою, не надається;

в) аванси (попередня оплата), сплачені (надані) державним замовником або іншою особою на користь державного виконавця, підлягають невідкладному поверненню державному замовнику (іншій особі) у строки, визначені в договорі про державну закупівлю, а при відсутності таких договірних строків – у строки, встановлені Кабінетом міністрів України.

34.3Договір  з державної закупівлі, укладений до дати набрання чинності цим Законом, не може бути продовженим (поновленим, пролонгованим), у тому числі за мовчазною згодою сторін згідно із статтею 764 Цивільного кодексу України, якщо протягом його дії державний виконавець (його субпідрядник) набув статусу офшорної компанії.

34.4. Забороняється відчуження будь-яких прав у межах сервітуту, суперфіцію, емфітевзису на користь офшорної компанії або за її участю державного виконавця, якщо такий державний виконавець підпадає під визначення офшорної компанії (офшорної особи). 

34.5. До суми (вартості, розміру) доходу, який нараховується на користь державного виконавця, який має статус (підпадає під визначення) офшорної компанії застосовується офшорне мито згідно з Додатком ІІ до цього Закону.

34.6. Норми цієї статті поширюються на правовідносини, які підпадають під регулювання таких законів України: 

а)«Про особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 19-20, ст.185); 

б) «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 26, ст.220);

в) «Про відкритість використання публічних коштів» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 16, ст.109); 

г) Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458);

ґ) «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 19-20, ст.173)

д) «Про державне оборонне замовлення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 17, ст.111); 

е) «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 47, ст.644);

є) «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 12-13, ст. 80);

ж) «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 9, ст. 34);

з) «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 22, ст. 86);

і)інших законів України, які встановлюють особливості здійснення державних закупівель в окремих сферах економічної діяльності.      

34.7. Норми цієї статті також поширюються на здійснення закупівель за рахунок грантів (благодійних внесків), наданих Україні, територіальній громаді України (об’єднанням територіальних громад) або підприємству, установі, організації, які перебувають у державній або комунальній власності, чи перебувають під контролем держави або територіальної громади України. 

РОЗДІЛ VІ. ОСОБЛИВОСТІ ВЧИНЕННЯ КОНТРОЛЬОВАНИХ ПРАВОЧИНІВ ЗА УЧАСТЮ ОФШОРНОЇ КОМПАНІЇ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ   

Стаття 35. Особливості здійснення концентрації з офшорною компанією 

35.1. З дати набрання чинності цим Законом не може бути наданий дозвіл на концентрацію, якщо стороною договору з такої концентрації є:

а) офшорна компанія;

б) неофшорна компанія, яка діє від імені та/або на користь (за уповноваженням) офшорної компанії чи є контролером офшорної компанії або є підконтрольною офшорній компанії чи є пов’язаною з офшорною компанією.

35.2. Якщо після надання дозволу на концентрацію з’ясовується, що на дату його отримання будь-яка сторона мала статус офшорної компанії (Декларація про неофшорний статус містила недостовірні дані), або підпадала під визначення пункту 35.1 цієї статті, то:

а) правочин щодо такої концентрації та правочини, вчинені суб’єктом господарювання, створеним внаслідок такої концентрації, вважаються нікчемними ipso jure; 

б) дозвіл на таку концентрацію вважається ненаданим.

35.3. До активів (майна) особи, створеної внаслідок концентрації з офшорною компанією до набрання чинності цим Законом, застосовується офшорне мито згідно з Додатком ІІ до цього Закону. 

35.4. Норми Законів України «Про антимонопольний комітет України» (уведедений у дію Постановою ВР № 3660-XII від 26.11.93, ВВР, 1993, № 50, ст.473)) та «Про захист економічної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 12, ст.64) застосовуються з урахуванням норм цієї статті. 

Стаття 36. Особливості  застосування антимонопольного законодавства України до деяких товарних (суміжних) ринків за участю офшорної компанії

36.1. З дати набрання чинності цим Законом офшорна компанія не може бути суб’єктом природної монополії на товарних ринках України (суб’єктом господарювання на суміжних ринках).

36.2. Якщо після надання ліцензії суб’єкту природної монополії  з’ясовується, що на дату її надання ліцензіат мав статус офшорної компанії (Декларація про неофшорний статус містила недостовірні дані), то будь-який правочин, вчинений ліцензіатом як суб’єктом природної монополії, вважається нікчемним ipso jure, а ліцензія - ненаданою.

36.3.Ліцензія, надана суб’єкту природної монополії згідно із статтею 7 Закону України «Про природні монополії» до дати набрання чинності цим Законом, не може бути продовжена (поновлена, пролонгована), у тому числі за мовчазною згодою сторін згідно із статтею 764 Цивільного кодексу України, якщо протягом строку дії ліцензії ліцензіат набуває статусу (підпадає під визначення)  офшорної компанії.

36.4. Для цілей цього Закону суб’єктом природної монополії є особа, яка підпадає під визначення, встановлене Законом України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 30, ст.238), та діє на товарних (суміжних) ринках, які підпадають під регулювання будь  - якого з нижче визначених законів: 

а) Кодексу України «Про надра» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340);

б) Повітряного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 48-49, ст.536);

в) Кодексу Торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349);

г) Гірничого закону України  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 50, ст.433);

ґ)  Закону України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 51, ст.446);

д) Закону України «Про трубопровідний транспорт» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 29, ст. 139); 

е) Закону України «Про залізничний транспорт» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 40, ст. 183);

 є) Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 1, ст.1);

ж) Закону України «Про  засади  функціонування  ринку  електричної енергії  України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.781);

з) Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних  послуг»  (Назва Закону в редакції Закону N 3610-VI від 07.07.2011) (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 49, ст.571);

і) Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 48, ст.56) або з дати набрання чинності Законом України «Про ринок природного газу» (від 9 квітня 2015 року № 329-VIII);

ї) Закону України «Про  питну  воду  та  питне водопостачання» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 16, ст.112);

й) Закону України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 28, ст.373);

к) Закону України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 30, ст.238).

36.5. Норми  законів України, зазначених у пункті 36.4 цієї статті, застосовуються з урахуванням відповідних положень цього Закону.

РОЗДІЛ VII. ОСОБЛИВОСТІ ВЧИНЕННЯ КОНТРОЛЬОВАНИХ ПРАВОЧИНІВ ЗА УЧАСТЮ ОФШОРНОЇ КОМПАНІЇ, ПРЕДМЕТОМ (ОБ’ЄКТОМ) ЯКИХ Є ДЕЯКІ БАНКІВСЬКІ (ФІНАНСОВІ) ПОСЛУГИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ

Стаття 37. Особливості надання та погашення бюджетних позик (кредитів) та державних (місцевих) гарантій офшорній компанії та на її користь

37.1. З дати набрання чинності цим Законом державна (місцева) позика (кредит) або державна (місцева) гарантія, визначені такими згідно з Бюджетним кодексом України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) або іншим законодавством України, не можуть бути наданими на користь офшорної компанії.

37.2. Якщо після надання державної (місцевої) позики або державної (місцевої) гарантії з’ясовується, що на дату укладення кредитного або гарантійного договору позичальник (особа, чия заборгованість була гарантована) підпадав під визначення офшорної компанії (Декларація про неофшорний статус містила недостовірні дані), то:

а) правочин щодо надання державної (місцевої) позики (кредиту) або державної (місцевої) гарантії вважається нікчемним ipso jure;

б) основна сума державної (місцевої) позики та нараховані на неї проценти (у тому числі капіталізовані) підлягають невідкладному поверненню (погашенню) на користь кредитора у строки, встановлені кредитним договором для таких випадків, а за відсутністю таких строків – у строки та за процедурою, встановленою міністерством фінансів України;   

в)  прострочена заборгованість за державною (місцевою) позикою (гарантією) підлягає примусовому стягненню за процедурою, встановленою для стягнення податкового боргу;  

г) гарант звільняється від виконання будь-яких гарантійних зобов’язань за такою заборгованістю, у тому числі від тих, що можуть виникнути у майбутньому.

37.3. Державна (місцева) позика (кредит) та/або державна (місцева) гарантія, надані до дати набрання чинності цим Законом, не можуть бути продовженими (поновленими, пролонгованими), у тому числі за мовчазною згодою сторін згідно із статтею 764 Цивільного кодексу України, якщо протягом дії кредитного (гарантійного) договору дебітор (позичальник, принципал) набуває статусу (підпадає під визначення) офшорної компанії.   

Стаття 38. Особливості встановлення кореспондентських відносин з офшорним банком

38.1. З дати набрання чинності цим Законом установлення кореспондентських відносин з офшорними банками здійснюється з урахуванням вимог цієї статті. 

Під встановленням кореспондентських відносин розуміється відкриття для банків (депозитарних установ) – податкових резидентів України рахунків «НОСТРО» в іноземній валюті в офшорних банках та відкриття банками (депозитарними установами) – податковими резидентами України рахунків «ЛОРО» для офшорних банків в гривні та/або іноземній валюті згідно з валютним законодавством України. 

38.2. Податковий резидент України має право укласти договір про встановлення кореспондентських відносин з офшорним банком, який підпадає під визначення банку з необмеженою ліцензією (classBBankingLicence) згідно з підпунктом «а» пункту 2.3 статті 2 цього Законута при цьому:

а) має розмір сплаченого капіталу, не менший еквіваленту 100 млн. євро на дату останнього оприлюднення фінансової звітності до укладення договору про встановлення кореспондентських відносин з податковим резидентом України;   

б) має достатній ступінь довгострокової кредитоспроможності, встановлений міжнародним рейтинговим агентством (не нижче інвестиційного класу); 

в) не пропонує послуг з відкриття анонімних рахунків або з обслуговування анонімних осіб. 

38.3. Податковий резидент України має право укласти договір про встановлення кореспондентських відносин з офшорним банком, який підпадає під визначення банку з обмеженою ліцензією (classBBankingLicence (Restricted)) згідно з підпунктом «б» пункту 2.3 статті 2 цього Закону, якщо такий офшорний банк:

а) відповідає вимогам, установленим у підпунктах «б» - «в» пункту 38.2 цієї статті;

б) за вмотивованим запитом такого податкового резидента України  погоджується на розкриття відомостей, достатніх для ідентифікації резидентів України або кінцевих бенефіціарних власників резидентів України, які відкрили рахунки в такому офшорному банку та/або отримали кредит від нього.  Умотивованим вважається запит, визначений таким згідно із статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30).

38.4. Податковий резидент України має право укласти договір про встановлення кореспондентських відносин з офшорним банком, який підпадає під визначення підпорядкованого банку (Administered Bank (Brass Plate))  згідно з підпунктом «в» пункту 2.3 статті 2 цього Закону, якщо такий офшорний банк:

а) відповідає вимогам, установленим у пункті 38.3 цієї статті для офшорного банкуз обмеженою ліцензією (classBBankingLicence (Restricted));

б) передає функції з адміністративного управління власними активами та пасивами на користь банку (депозитарної установи) кореспондента – податкового резидента України або перебуває під контролем банку (депозитарної установи) – податкового резидента України.

38.5.  Не дозволяється встановлення кореспондентських відносин між банком (депозитарною установою) – податковим резидентом України та офшорним банком, який підпадає під визначення банку – оболонки (Shell Bank) згідно з підпунктом «г» пункту 2.3 статті 2 цього Закону.  

38.6. Договір про встановлення кореспондентських відносин з офшорним банком,  який не відповідає критеріям, визначеним у пунктах 38.2 – 38.4   цієї статті, або підпадає під визначення банку – оболонки (Shell Bank), укладений до набрання чинності цим Законом, підлягає припиненню (розірванню)  протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності цим Законом, а після спливу такого терміну - вважається нікчемним ipso jure. 

З метою припинення (розірвання) договору про встановлення кореспондентських відносин податковий резидент України може зіслатися на виникнення обставин непереборної сили (форс-мажору) у розумінні статті 517 Цивільного кодексу України та/або статті 218 Господарського кодексу України.

38.7. Національний банк України:

а) веде реєстр офшорних банків за їхніми різновидами, визначеними у пункті 2.3 статті 2 цього Закону, та у розрізі офшорних юрисдикцій, визначених у Реєстрі офшорів;

б)  визначає перелік міжнародних рейтингових агентств та показники рейтингових значень, що засвідчують достатній ступінь кредитоспроможності банків України та офшорних банків – контрагентів банків України;  

в) установлює вимоги до мінімального розміру сплаченого капіталу офшорного банку, що підпадає під визначення  банків з обмеженою ліцензією (classBBankingLicence (Restricted)) та підпорядкованих банків (Administered Bank (Brass Plate) як передумову для встановлення кореспондентських відносин з банком – резидентом України; 

г) у разі необхідності встановлює адекватні ризикам нормативи обов’язкового резервування по складу зобов’язань (пасивним сальдо) за кореспондентськими рахунками ЛОРО та/або НОСТРО, відкритими у межах договору про встановлення кореспондентських відносин з офшорним банком;  

ґ) визначає особливості застосування норм статті 17 цього Закону щодо легалізації неофшорного статусу банку, зареєстрованого (інкорпорованого) в  межах офшорній юрисдикції, у тому числі при застосуванні правила due diligence;

д) установлює порядок надання та легалізації (у тому числі шляхом надання апостилю) копій аудиторських висновків про достовірність фінансової звітності офшорного банку (з доданням форм фінансової звітності за останні три або більше років діяльності банку), інших документів, що підтверджують фізичну присутність банку в будь-якій з іноземних країн, та інших документів, необхідних для належної реалізації цілей цього Закону.

38.8. Норми Законів України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 29, ст.238),  «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30),  «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 29, ст.137)діють з урахуванням норм цього Закону. 

Стаття 39. Особливості валютного регулювання деяких операцій, здійснюваних за участю офшорної компанії

 

39.1.З дати набрання чинності цим Законом забороняється придбання  іноземної валюти у межах глобальної податкової юрисдикції України (у тому числі на міжбанківському валютному ринку України):

 

а) емітованої центральним банком (емісійним центром) офшорної країни, у тому числі з метою формування золотовалютного резерву України;

 

б) для здійснення авансових платежів або репатріації будь-яких пасивних доходів на користь офшорної компанії та/або для здійснення будь-яких платежів на рахунки особи, відкриті в офшорному банку, який не відповідає критеріям, установленим у пунктах 38.2 – 38.4 статті 38 цього Законучи підпадає під визначення банку – оболонки (Shell Bank);

в) для репатріації будь-яких пасивних доходів на користь нерезидентів (незалежно від їхнього офшорного або неофшорного статусу) податковим резидентом України, який перебуває під контролем політично значущої особи (ПЗО) України, визначеною такою згідно з пунктом 2.19-1 статті 2 цього Закону, або якщо кінцевим бенефіціарним власником такого податкового резидента України є ПЗО України; 

г) для репатріації будь-яких пасивних доходів на користь нерезидентів (незалежно від їхнього офшорного або неофшорного статусу) податковим резидентом України, одержаних від провадження грального бізнесу в Україні (в разі прийняття закону України про зняття заборони на діяльність гральних закладів) та/або лотерей (у тому числі операторами державних лотерей, визначених такими згідно із Законом України «Про державні лотереї в Україні» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 31, ст.369));

 

ґ)для здійснення інвестицій на користь будь-яких нерезидентів, зареєстрованих (інкорпорованих) у межах офшорних податкових юрисдикцій, або тих, що мають статус (підпадають під визначення) офшорних компаній за іншими підставами, визначеними у  статті 16 цього Закону; 

д) для здійснення інвестицій на користь будь-яких нерезидентів (незалежно від їхнього офшорного або неофшорного статусу) податковими резидентами України, які перебувають під контролем офшорних компаній чи ПЗО України, або якщо кінцевим бенефіціарним власником такого податкового резидента України є офшорна компанія або ПЗО України, та/або за посередництвом таких податкових резидентів України (як андерайтера, брокера, дилера тощо);

 

е) для цілей формування кредитною установою України резервів за зобов’язаннями, які виникають за документарними акредитивами (іншими подібними інструментами забезпечення платежу або поставки), виставленими на користь офшорної компанії та/або підтвердженими (гарантованими)  податковим резидентом України, у тому числі для підрахунку показника його короткострокової ліквідності (LiquidityCoverageRatio (LCR))або показника чистого стабільного фондування(NetStableFundingRatio (NSFR)),визначених такими Базельським комітетом (Committee on Banking Supervision of the Bank for international Settlements)або за правилами, встановленими Національним банком України відповідно до графіку адаптації банківського (пруденційного) нагляду за кредитними установами України до рішень Базельського комітету;

 

є) для здійснення будь-яких платежів на користь осіб, які підпадають під визначення пунктів2.2, 2.4, підпунктів 2.20-1, 2.21-1, 2.22-1, 2.23-1 статті 2 цього Закону, у тому числі ( але не виключно) з метою придбання корпоративних прав чи цінних паперів (похідних, деривативів), емітованих офшорною компанією, або для сплати страхових (перестрахувальних) платежів на користь офшорної страхової компанії (офшорного страхового пулу) тощо.

39.2. З дати набрання чинності цим Законом підлягає обов’язковому продажу 100% (сто відсотків) іноземної валюти, одержаної податковим резидентом України:

а) від офшорної компанії(у тому числі від неофшорної компанії за уповноваженням (дорученням) офшорної компанії) як валютна виручка(аванс, передоплата) або як пряма чи портфельна інвестиція(у тому числі в межах приватизації державного (комунального) майна) або як будь-який пасивний дохід;

б)від будь-якого нерезидента (незалежно від його офшорного або неофшорного статусу)як будь-який дохід, якщо його одержувачем є ПЗО України та/або податковий резидент України, який знаходиться під контролем офшорної компанії або ПЗО України;

в)як переказ (незалежно від його цілей), первинно ініційований в офшорному банку, який не відповідає критеріям, установленим у пунктах 38.2 – 38.4 статті 38 цього Закону, чи підпадає під визначення банку – оболонки (ShellBank) (у тому числі за посередництвом іншого банку (розрахункової установи), які не підпадають під визначення офшорних).

39.3. З дати набрання чинності цим Законом індивідуальна ліцензія не може бути наданою податковому резиденту України на здійснення інвестицій за кордон України згідно із статтею 11 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 17, ст.184)), якщо:

а) об’єктом  (предметом) такого інвестування є:

нерухоме майно (включаючи землю), яке має місцезнаходження (зареєстровано, підлягає  реєстрації) в межах офшорної юрисдикції (офшорної країни, офшорної зони) та/або перебуває у повній або частковій власності офшорної компанії (незалежно від країни місцезнаходження (реєстрації) такого нерухомого майна);   

корпоративні права офшорної компанії, цінні папери, боргові інструменти та їхні похідні (деривативи), емітовані (гарантовані) офшорною компанією (у тому числі розміщені в межах IPO) або виражені в іноземній валюті, емітованій центральним банком (емісійним центром) офшорної країни;

б)інвестиція здійснюється у формі обміну будь-якого майна(активів) податкового резидента України  на майно (активи) офшорної компанії та/або неофшорної компанії, яка перебуває під контролем чи є пов’язаною з офшорною компанією. Норми цього пункту також поширюються на інвестиції за кордон України, здійснені шляхом обміну (заліку повної або часткової вартості) об’єктів (предметів) інвестування, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів, боргових інструментів та їх похідних (деривативів), які знаходяться у власності (були емітованими) податковим резидентом України, на подібні об’єкти (предмети) інвестування, які знаходяться у власності (були емітовані) нерезидентами України;

в) інвестором є особа, яка підпадає під визначення ПЗО України чи  перебуває під контролем ПЗО України або офшорної компанії та/або якщо кінцевим бенефіціарним власником інвестора – податкового резидента України є ПЗО України або офшорна компанія.     

39.4. Крім випадків, зазначених у пункті39.3 цієї статті, податковий резидент України має право здійснювати інвестицію за кордон без отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України за умови подальшого декларування  податковому органу поточної (справедливої) вартості об’єктів (предметів) такої інвестиції, ідентифікації суб’єктів інвестування, інших відомостей в обсягах, які дозволяють визначити їхній офшорний (неофшорний) статус, інших відомостей, достатніх для належного визначення податкових зобов’язань податкового резидента України, що виникають або можуть виникнути у майбутньому внаслідок здійснення такої інвестиції. Порядок такого декларування, та ідентифікації таких відомостей встановлюється Міністерством фінансів України за погодженням з Національним банком України. 

39.5. Норми Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 17, ст.184), пунктів 6 - 9 статті 25  Закону України «Про Національний банк України»  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 29, ст.238), Розділу ІІ Закону України «Про режим іноземного інвестування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1996, N 19, ст. 80) застосовуються з урахуванням норм цього Закону. 

Стаття 40. Особливості державної підтримки (стимулювання) іноземних інвестицій, здійснюваних за участю офшорної компанії

 

40.1. З дати набрання чинності цим Законом державні гарантії захисту іноземних інвестицій, пільгові режими інвестиційної та іншої господарської діяльності, передбачені Розділом ІІ Закону України «Про режим іноземного інвестування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1996, N 19, ст. 80), та державна підтримка (стимулювання) інвестиційної діяльності, передбачена Законом України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 47, ст.646), не застосовуються (не надаються) інвесторам, які підпадають під визначення (мають статус) офшорної компанії та вкладають об’єкти (предмети) інвестування до податкового резидента України, який виступає контролером такої офшорної компанії або є підконтрольним такій офшорній компанії або є пов’язаною особою з такою офшорною компанією. 
40.2. Якщо після державної реєстрації іноземної інвестиції з’ясовується, що на  дату її здійснення іноземний інвестор або податковий резидент України, який одержує таку іноземну інвестицію, підпадали під визначення пункту 40.1 цієї статті (Декларація про неофшорний статус містила недостовірні дані), то:

а) державна реєстрація такої іноземної інвестиції скасовується (анулюється), а  сума такої іноземної інвестиції, фактично отримана податковим резидентом України, включається до складу його оподатковуваного доходу (прибутку), що тягне за собою відповідне коригування його податкових зобов’язань згідно з нормами ПКУ та/або Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552);

б) будь-яка державна підтримка, надана інвестору або одержувачу інвестиції як субсидія, дотація, податкова пільга, звільнення від сплати вартості адміністративної послуги тощо, підлягає добровільному поверненню (примусовому стягненню) в грошовому еквіваленті до складу доходів бюджету, за рахунок якого була надана така державна підтримка.Порядок та строки добровільного повернення (примусового стягнення) державної підтримки та визначення її грошового еквівалента (наприклад, наданої як податкова пільга або в негрошовому вигляді) встановлюються компетентним органом, визначеним Кабінетом Міністрів України.

РОЗДІЛ VIIІ. ОСОБЛИВОСТІ ВЧИНЕННЯ КОНТРОЛЬОВАНИХ ПРАВОЧИНІВ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ВИЩИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ (ПЗО)

Стаття 41. Особливості вчинення деяких правочинів у сфері інформаційної безпеки за участю офшорної компанії   

41.1. З дати набрання чинності цим Законом офшорна компанія не може бути власником податкового резидента України або здійснювати контроль над податковим резидентом України чи бути пов’язаною з ним, якщо він підпадає під визначення:
а) телеорганізації, радіоорганізації чи телерадіоорганізації, визначені такими згідно із Законом України «Про телебачення і радіомовлення»  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 10, ст. 43);
б) компанії, яка надає телекомунікаційні послуги, визначена такою згідно із Законом України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 12, ст.155);
в) компанії, яка є користувачем радіочастотного ресурсу України (у тому числі радіочастот та/або смуг радіочастот), визначена такою згідно із Законом України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 36, ст.298;
г) розповсюджувача реклами, визначеного таким згідно із Законом України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 18)

41.2. Якщо після набрання чинності цим Законом з’ясовується, що особи, зазначені у пункті 41.1 цієї статті, перебували у власності або під контролем офшорної компанії, то: 

а)уважаються ненаданими (анулюються) ліцензії (дозволи, сертифікати), надані згідно із законами України особам, визначеним у пункті 41.1 цієї статті; 

б) не підлягають поверненню та зараховуються до відповідного місцевого бюджету аванси або депозити, здійсненні (внесені) такими особами як обов’язкова передумова відбору потенційного покупця прав на користування радіочастотним ресурсом України (у тому числі радіочастотами або смугами радіочастот) або прав на розміщення реклами (у тому числі на конкурсних засадах), а також плата, внесена такими особами за користування радіочастотним ресурсом України (у тому числі радіочастот та/або смуг радіочастот).

41.3  Якщо протягом дії договору на використання радіочастотного ресурсу  України або прав на розміщення реклами особа – користувач радіочастоти чи розміщувач реклами набуває статусу офшорної компанії, то такий договір (дозвіл, ліцензія) визнаються нікчемними ipso jure з 1 числа календарного місяця, наступного за місяцем, в якому з’ясовується, що така особа набула статусу (підпала під визначення) офшорної компанії. 

41.4. Податковий резидент України не може використовувати анонімний сервер та/або приймати чи надавати інформацію (інші послуги) від/на користь анонімної компанії чи анонімної особи з метою ухилення від юридичної відповідальності, встановленої  Законами України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 18), «Про захист прав споживачів»  (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 991, № 30, ст.379),  «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 19, ст. 98), «Про телебачення та радіомовлення»  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 10, ст. 43).

Стаття 42. Особливості вчинення деяких правочинів за участю політично значущих осіб (ПЗО)

42.1. З дати набрання чинності цим Законом ПЗО України не мають права:

а) відкривати поточні (депозитні) рахунки в будь-якому банку (кредитній установі) – нерезиденті та/або в банку – резиденті України, який перебуває під контролем такого ПЗО або під контролем офшорної компанії та/або коли кінцевим бенефіціарним власником такого банка – резидента України є будь-який ПЗО України або будь-яка офшорна компанія (крім офшорних банків, які відповідають критеріям, установленим у пунктах 38.2 – 38.4 статті 38 цього Закону), та укладати будь-які кредитні договори з ними (у тому числі як овердрафт за картками платіжних систем);

б)передавати майно (активи), які належать ПЗО України на правах власності чи перебувають під її контролем в управління (розпорядження) офшорної компанії та/або у власність офшорного трасту чи  неофшорного відкличного трасту, визначеного такими згідно з пунктом 2.21-1 статті 2 цього Закону;

в) бути власником корпоративних прав (боргових інструментів), емітованих офшорною компанією, та/або здійснювати контроль над власником корпоративних прав (боргових інструментів), емітованих офшорною компанією, та/або бути її кінцевим бенефіціарним власником;

г) брати участь у приватизації державного (комунального) майна та/або здійснювати контроль над особою, яка бере участь в приватизації державного (комунального) майна, та/або бути кінцевим бенефіціарним власником такої особи;

ґ) бути стороною інших правочинів, в яких участь ПЗО України забороняється або обмежується згідно з цим Законом. 

42.2. ПЗО, яка до дати набрання чинності цим Законом відкрила депозитні рахунки в офшорному банку (іншій офшорній кредитній установі) та/або передала майно (активи) в управління (розпорядження) офшорної компанії або у власність офшорного трасту чи неофшорного відкличного трасту (підконтрольним та пов’язаним з ними особам) та/або набула права власності на корпоративні права (боргові інструменти), емітовані офшорною компанією, зобов’язана:

а) закрити такі поточні (депозитні) рахунки (у тому числі при наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України на їхнє відкриття) та перевести залишки за такими рахунками на рахунки банків  - податкових резидентів України до закінчення календарного місяця, наступного за місяцем, в якому цей Закон набирає чинності; 

б) передати права на управління (розпорядження) таким майном (активами)будь-якій неофшорній компанії (крім неофшорного відкличного трасту) та/або продати таке майно (активи) будь-якій неофшорній компанії (крім неофшорного відкличного трасту) та/або повернути собі такі права до закінчення третього календарного місяця, наступного за місяцем, в якому цей Закон набирає чинності;

в) продати корпоративні права (боргові інструменти), емітовані офшорною компанією будь-якій неофшорній компанії (крім неофшорного відкличного трасту)до закінчення третього календарного місяця, наступного за місяцем, в якому цей Закон набирає чинності, а в разі незнаходження покупця – передати їх у власність територіальної громади за місцем реєстрації такого ПЗО; 

г) задекларувати (підтвердити) факт учасного вчинення таких правочинів у спосіб та строки, визначені Міністерством фінансів України та у випадках, визначених цим Законом, сплатити офшорне мито. 

42.3. ПЗО, яка порушує вимоги пунктів 42.1 – 42.2 цієї статті (в тому числі  яка порушує граничні терміни декларування щодо їхнього вчинення) підпадає під юридичну відповідальність, встановлену антикорупційним законодавством України, а зазначені у цій статті кошти, майно (активи, корпоративні права, боргові інструменти) підпадають під оподаткування офшорним митом згідно з Додатком ІІ до цього Закону.

42.4. На ПЗО поширюються також вимоги підпункту «г» пункту 39.1, підпункту «в» пункту 39.2 та підпункту «в» пункту 39.3 статті 39 цього Закону. 

Стаття 43. Особливості ліцензування певних видів підприємницької діяльності за участю офшорної компанії чи ПЗО

43.1. Офшорна компанія або особа, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи ПЗО (підконтрольна особа чи особа, пов’язана з офшорною компанією), може бути обмеженою у здійсненні певних видів підприємницької діяльності. 

Не дозволяється надання ліцензій на користь офшорної компанії (особи, яка перебуває під контролем офшорної компанії або контролюється офшорною компанією чи ПЗО) для провадження господарської діяльності, визначеної у статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності  (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 23, ст.158)».

Кабінет Міністрів України визначає та оприлюднює повний перелік ліцензованих видів підприємницької діяльності, які не можуть здійснюватися офшорними компаніями та резидентами іноземної країни, визнаної за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, чи перебувають під їхнім контролем, або якщо їхні кінцеві бенефіціарні власники мають резидентство країни агресора (окупанта)».

Розділ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 44. Прикінцеві положення  

Унести зміни до таких законів України:

44.1.У Законі України «Про міжнародні договори»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 50, ст.540 ):

а) у частині першій статті 1 після слів «цього Закону»  додати після коми слова «інших законів України, які розкривають (деталізують) зміст суверенітету України виходячи з норм Конституції України»;

б)пункт 2 статті 19:

доповнити після коми такими словами: «якщо інше не встановлене Конституцією України та законами, які визначають обсяг суверенітету України виходячи з норм Конституції України»;

доповнити новим реченням такого змісту: «У разі внесення змін до Конституції України міжнародний договір, укладений до набрання ними чинності, застосовується у частинах, які не суперечать зміненим нормам Конституції України. До інших норм міжнародного договору застосовуються загальні норми міжнародного імперативного права (juscogens), за якими пріоритет мають змінені норми Конституції України та законів України, прийнятих на підставі таких змінених норм»;

в) пункт 2 статті 24 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Підставою для припинення чи зупинення дії міжнародного договору України є невідповідність норм міжнародного договору нормам Конституції України, інших законів України, які визначають обсяг загального (політичного) суверенітету України виходячи з норм Конституції України, або якщо такий міжнародний договір призводить до звуження обсягів загального політичного (у тому числі податкового)суверенітету України»;

г) пункт 1 статті 28 доповнити після коми такими словами: «а також Верховна Рада України у разі надання нею згоди на обов’язковість міжнародного договору»;

ґ) Розділ VII «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 4такого змісту:

«4. Цей Закон діє з урахуванням норм законів України, які деталізують зміст суверенітету України, який зокрема розкривається у частині п’ятій статті 10; частині другій статті 13; частині другій статті 14; частині третій статті 17; частині другій статті 19; частині першій статті 26; частині другій статті 29; частині першій статті 33;частинах 2,3,5,6 статті 41;частинах другій – третій статті 42; частині сьомій статті 43; частинах другій та четвертій статті 44; частини третій статті 45; частинах першій та третій статті 46; частинах другій та третій статті 47; частинах другій та третій статті 57; частині третій статті 63;частині другій статті 65; частині другій статті 67; частини третьої статті 77;  частинах п’ятої та дев’ятої статті 83; частині п’ятої статті 89; частини другої статті 98; частини другої статті 100; пунктів 7,  8, 19, 20, 23 частини першої та частини третьої статті 106; частини третьої статті 113; пунктів 1, 5, 10 статті 116; статтях 127 - 128; пункту 8 статті 129, частині третій статті 133; частинах першій – другій статті 140; частинах першій та третій статті 143; статті 146, частині третій статті 152 та у статті 153 Конституції України»;

44.2.У Законі України «Про міжнародний комерційний арбітраж»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 25, ст.198):

а) у статті 1друге речення пункту 1 доповнити після коми такими словами: «за винятками, визначеними законами України»;

б) частину третю пункту 2 доповнити після коми такими словами: «крім спорів з суб’єктами владних повноважень (компетентними органами) щодо прийнятих ними нормативних та/або зобов’язальних рішень (ratiodecidenti) як універсального так і індивідуального характеру, а також договорів з приватизації державного (комунального) майна»;

в)у Додатку №1 «Положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України» частину другу виключити як таку, що дублює зміст інших норм Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 25, ст.198 ).

44.3.Пункт 2 статті 6  Закону України «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 48, ст.650)викласти у такій редакції:  

«2. Право на інформацію може бути обмежене у випадку, коли така інформація підпадає під визначення:

а) державної таємниці згідно із Законом України «Про державну таємницю» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 16, ст.93);

б) конфіденційної інформації чи інформації з обмеженим доступом, визначеними такими згідно із законами України, крім інформації про діяльність політично значущих осіб (politically exposed person)України яка напряму пов’язана з виконанням ними державних (публічних) функцій, а також з їхньою участю в управлінні та/або капіталі суб’єктів підприємництва, у тому числі для  дотримання принципу належної обачливості (duediligence) при вчиненні ними контрольованих правочинів, визначених такими Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії».

44.4.У статті 5 Закону України «Про захист персональних даних» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481):

а) друге речення пункту 2 доповнити такими словами: «абоособою, яка  підпадає під визначення ПЗОзгідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії».

б) пункт 3 викласти у такій редакції: 

«3. Не належать до інформації з обмеженим доступом персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, наданих особами згідно із Законами України «Про засади запобігання і протидії корупції»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 40, ст.404)та «Про запобігання корупції»(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056), а також зазначені у деклараціях, поданих ПЗО згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії», у тому числі в деклараціях про їхній неофшорний статус.

44.5.У статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314):

а) абзац перший пункту 5 викласти у такій редакції:

«5) Не може бути обмежено доступ:

до інформації про розпорядження бюджетними коштами, бюджетними позиками, державними (місцевими) гарантіями, про володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, а також до відомостей, достатніх для належної ідентифікації  фізичних та юридичних осіб, які отримали такі кошти або таке майно; до відомостей, які містяться у державних реєстрах України (включаючи відомості Реєстру офшорів та відомості про політично значущих осіб в обсязі, передбаченим Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

б) в абзаці другому пункту 5 слова: «коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину» замінити словами «коли така інформація підпадає під визначення державної таємниці згідно із Законом України «Про державну таємницю» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 16, ст.93); 

44.6. У Законі України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 24, ст.348):

а)абзац восьмий статті 2 доповнити після коми такими словами: «крім іноземних інвестицій, внесених офшорними компаніями,  на користь їхніх кінцевих бенефіціарних власників-  податкових резидентів України та/або внесених анонімними компаніями (анонімними особами)»;

б) у статті 3:

пункт 1 доповнити після коми такими словами: «а також закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

у пункті 2 вилучити слова: «за винятком тих, які належать підприємствам, що приватизуються»; 

в) у статті 8:

частину першу викласти у такій редакції: «1. Покупцями об’єктів приватизації можуть бути фізичні та юридичні особи, крім визначених у частині третій цієї статті»;

частину другу виключити;(як таку, що регулюється іншим законами України, включаючи ЦКУ та ГКУ);

частину третю викласти у такій редакції: «3. Не можуть бути покупцями державного майна згідно з цим Законом:

юридичні особи – резиденти України, в  яких частка державної (комунальної) власності України перевищує 20 відсотків від розміру складеного (акціонерного)капіталу та державні холдинги, а також дочірні компанії таких юридичних осіб;

офшорні компанії, визначені такими за Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії», та особи, які знаходяться під контролем офшорних компаній або не надали належну декларацію про свій неофшорний статус чи коли дані такої декларації згодом визнаються недостовірними;

ПЗО (політично значущі особи), визнані такими за законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії», інші особи, зазначені у законах України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 40, ст.404) та «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056)», працівники органів приватизації та особи (резиденти або нерезиденти), які є близькими до таких осіб - покупців;

органи державної влади та місцевого самоврядування України, крім державного майна, яке придбається органами місцевого самоврядування (передається до складу об’єктів права комунальної власності безоплатно або в порядку обміну), у тому числі з урахуванням норм Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.91)»;

фізичні або юридичні особи, які перебувають під контролем осіб, визначених у цій частині»;

у частині четвертій слова «у тому числі фізичних осіб – кінцевих власників» замінити словами: «у тому числі їхніх кінцевих бенефіціарних власників, а також декларація про неофшорний статус покупця»;

г)у статті 21:

абзац перший частини першої викласти у такій редакції:

«Державне (комунальне) майно може бути придбано особою за рахунок власних коштів або позикових коштів, крім коштів, одержаних за договором позики (кредитом), лізингу, іпотеки тощо від офшорної особи - кредитора, у тому числі від офшорного банка, визначених такими згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

абзац другий частини першої доповнити реченням такого змісту: «Покупці державного майна зобов’язані подати декларацію про свій неофшорний статус за формою та процедурою, встановленими Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії», а також про відсутність підстав для віднесення до числа політично значущих та інших осіб, зазначених в абзаці четвертому частини третьої статті 8 цього Закону»;

абзац перший частини другої доповнити такими словами: «та у випадках, визначених Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії», - належних документів, які легалізують їхній неофшорний статус»;

частину третю викласти у такій редакції: 

«3.Покупці державного (комунального) майна здійснюють оплату його вартості (ціни) та інші платежі, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації (таких як збір за подання заяви про приватизацію, реєстраційний збір за реєстрацію покупців для участі в аукціоні (конкурсі), суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об’єкти приватизації, відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо) виключно шляхом безготівкового перерахування коштів з власних іменних рахунків, відкритих у банках – резидентах України. Зазначені перерахування не можуть здійснюватися (ініціюватися) з рахунків, відкритих в офшорному банку (офшорній кредитній установі), або за посередництвом (використанням кореспондентських рахунків) офшорного банку (офшорної кредитної установи)»;  

ґ) у статті 27:

абзац десятий частини другої доповнити підпунктом такого змісту:

«4) якщо покупець набуває статусу особи, визначеної у частині третій статті 8 цього Закону»;

доповнити статтю частиною 10 такого змісту:

«10). Норми цієї статті діють з урахуванням норм статті 23 Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

д) в абзаці другому частини шостої статті 29:

після слова «недійсним» додати у дужках слова: «(нікчемним ipsojure)»;

доповнити абзац новим реченням такого змісту: «Правові наслідки визнання недійсним (нікчемним ipso jure) правочину з приватизації державного (комунального) майна за участю офшорної компанії чи політично значущої особи (ПЗО) України визначаються з урахуванням норм Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

е) у статті 30:

у назві статті слово «державного» замінити словами: «державного (комунального);

абзац перший доповнити після коми такими словами: «та не можуть передаватися під юрисдикцію іноземного суду чи міжнародного суду (міжнародного арбітражу), у тому числі згідно з умовами договору про купівлю – продаж державного (комунального) майна незалежно від дати його укладення (у тому числі до набрання чинності цим Законом)».

44.7. У Законі України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 41, ст.342): 

а) частину першу статті 5 викласти у такій редакції: 

«Стаття 5. Покупці

1. Покупцями об'єктів малої приватизації можуть бути фізичні та юридичні особи, які мають право бути покупцями державного майна згідно із Законом України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 24, ст.348) та підпадають під визначення податкових резидентів України згідно із законодавством України»;

б) у статті 6:

в абзаці першому частини першої слова «за рахунок власних чи позичених грошових коштів» змінити словами: «за рахунок власних та/або позикових коштів, крім коштів, одержаних за договором позики (кредитом) від офшорної особи, у тому числі офшорного банку (кредитної установи), визнаних такими згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

абзац другий частини першої викласти у такій редакції:

«Передумовою приватизації невеликого державного підприємства є подання покупцем декларації про його неофшорний статус, а якщо покупцем є фізична особа, – також відомостей про походження коштів, які сплачуються в оплату вартості (ціни) невеликого державного підприємства  чи в процесі його приватизації, та про відсутність інших обмежень, визначених у частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 24, ст.348)»;

частину четверту викласти у такій редакції:

«4. Покупці невеликого державного підприємства здійснюють оплату його вартості (ціни) та інші платежі, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації (таких як збір за подання заяви про приватизацію, реєстраційний збір за реєстрацію покупців для участі в аукціоні (конкурсі), суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об’єкти приватизації, відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо) виключно шляхом безготівкового перерахування коштів з власних іменних рахунків, відкритих у банках - резидентах України»;

в)  частину четверту статті 7доповнити абзацом шістнадцятим такого змісту:

«декларація про неофшорний статус та відомості про відсутність інших обмежень, визначених у частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 24, ст.348)»;

г)у статті 23:

частину другу доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:

«інші умови, визначені Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

в абзаці восьмому після слова «недійсними» додати у дужках слова: «(нікчемними ipsojure)»;

частину сьому викласти у такій редакції:

 «7. Цей Закон діє з урахуванням особливостей, визначених у статті 23 Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»; 

доповнити частиною дев’ятою такого змісту: «9. Відповідальність за порушення норм цього Закону встановлюється згідно із частиною дев’ятою статті 29 Закону України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 24, ст.348)».

44.8. У Законі України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 30, ст.416):

а) у статті 1:

абзац перший частини п’ятої статті 1 викласти у такій редакції:

«5. Правовідносини між сторонами договору оренди майна інших форм власності регулюється відповідним законодавством України, у тому числі законами України «Про особливості  оренди  чи  концесії  об'єктів  паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 18, ст.157) та «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

б) у статті 6:

частину першу викласти у такій редакції:

«1). Орендарями державного (комунального майна) можуть бути особи, які мають право бути покупцями державного (комунального) майна згідно із законом України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 24, ст.348)», з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про особливості  оренди  чи  концесії  об'єктів  паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 18, ст.157)»та Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:

«3). Цей Закон діє з урахуванням положеньЗакону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії». 

44.9. У Законі України «Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 18, ст.157)

а)частину першу статті 4 доповнити після коми такими словами: «яка  відповідно підпадає під визначення орендаря згідно із Законом України«Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 30, ст.416) або концесіонера згідно із Законом України «Про концесії» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N41, ст.372) з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом та статтями 24 і 27 Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

б)частину третю Розділу IV доповнити новим абзацом такого змісту: «Цей  Закон діє з урахуванням положень Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії».

44.10. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 46-47, ст.280):

а) статтю 5 доповнити частиною третьою такого змісту:

«Не можуть бути орендарями землі особи, визначені у статтях 25 – 26 Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

б)частину другу статті 26 доповнити словами такого змісту: «а також у випадках, визначених  Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;
 
в)частину першу Розділу VIII доповнити абзацом четвертим такого змісту: «Цей Закон діє з урахуванням положень Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії».
44.11. У Законі України «Про концесії» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 41, ст.372): 

1) Доповнити абзац четвертий статті 1 реченням такого змісту: «Не може бути концесіонером особа, яка підпадає під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або є особою, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо її кінцеві бенефіціарні власники мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)»;   

а) у статті 3:

абзац третій частини 5 доповнити таким реченням: «Необоротні (оборотні) активи (цінні папери, заборгованість), які перебувають в державній чи комунальній власності, можуть бути викуплені концесіонером за процедурою, встановленою для їхньої приватизації законами України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 24, ст.348)або «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 41, ст.342) з урахуванням положень Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії».

абзац п’ятий частини 5 викласти у такій редакції: «У концесіонера виникає загальне правонаступництво за правами та зобов’язаннями  підприємства,  цілісний  майновий комплекс якого надається у концесію. Обсяг таких прав та зобов’язань має бути оприлюдненим перед проведенням концесійного конкурсу»;

абзац сьомий частини п’ятої викласти у такій редакції: «З метою фінансового (бухгалтерського) та податкового обліку майно, що входить до складу  цілісного  майнового  комплексу, який  надано  у  концесію,  включається до позабалансового рахунку концесіонера із зазначенням, що таке майно перебуває у концесії»;

частину сьому викласти у такій редакції: «7. У разі приватизації об’єкта права державної чи комунальної власності, наданого у концесію, новий власник має всі права та несе всі обов’язки, передбачені для концесієдавця згідно з  концесійним договором. Якщо таким новим власником стає концесіонер, то договір концесії припиняється»;

частину восьму викласти у такій редакції: «8. Концесіонер має право  приватизувати об’єкт права державної чи комунальної власності, наданого у концесію, на рівних умовах з іншими покупцями, крім випадків, визначених у Законі України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;      

б) абзац перший статті 4 доповнити такими словами: «та Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;  

в) частину першу статті 8викласти у такій редакції: «1. Інформація   про  оголошення  концесійного  конкурсу  щодо надання нових концесій чи  поновлення  концесій,  строк  дії  яких закінчився, має бути оприлюдненою у спосіб, визначений законодавством щодо оприлюднення нормативно - правових актів, у тому числі в глобальній мережі передання та отримання даних (ІНТЕРНЕТ)»;   

 

г)у частині першій статті 10:

абзац п’ятнадцятий доповнити словами такого змісту: «(крім страхування офшорною страховою компанією або офшорним страховим пулом, визначених такими за Законом України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії)»;      

абзац шістнадцятий доповнити такими словами: «з урахуванням норм Закону України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

 

абзац сімнадцятий доповнити такими словами «з у рахуванням норм Закону України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії)»;

викласти абзац двадцять перший у такій редакції:

«зобов’язання концесіонера не передавати протягом дії концесійного договору емітовані ним корпоративні права у власність або в управління особам, які підпадають під визначення офшорних осіб (офшорних компаній) згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;  

ґ) у статті 15:

 

абзац п’ятий частини першої викласти у такій редакції: «набуття концесіонером статусу офшорної компанії або політично значущої особи, визначеними такими згідно із Законом України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

 

«якщо майно, передане у концесію, руйнується та/або втрачає свої споживчі якості за непереборними обставинами  (форс-мажором);

 

якщо концесіонер приватизує майно, передане йому в концесію, за правилами, встановленими Законами України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 24, ст.348) або «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 41, ст.342) з урахуванням положень Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;    

 

д)  частину другу Розділу VI  доповнити таким реченням: «Цей Закон діє з урахуванням положень Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії».

44.12. У Законі України  «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 3, ст. 21):  

а) абзац другий частини першої статті 1 доповнити такими словами: «з урахуванням положень статті 27 Закону України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

б) статтю 2 доповнити частиною сьомою такого змісту: «7. Цей Закон діє з урахуванням норм Закону України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

44.13. У Законі України  «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо - теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 11, ст.71 ):

а) частину другу статті2 доповнити такими словами: «з урахуванням положень статті 27 Закону України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

б) частину першу статті 4 викласти у такій редакції: «1. суб'єкт, якому передаються в оренду чи концесію об'єкти у сферах теплопостачання,                водопостачання та водовідведення, не може підпадати під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або бути особою, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо її кінцеві бенефіціарні власники мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)»;   

мати статус (підпадати під визначення) офшорної компанії згідно із Законом України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

в) частину п’яту статті 7 доповнити після коми з крапкою абзацом такого змісту: «декларація про неофшорний статус, визначена такою згідно із Законом України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

г) абзац восьмий частини четвертої статті 13 викласти у такій редакції: «набуття орендарем статусу офшорної компанії згідно із Законом України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

ґ) частину другу статті 15 доповнити такими словами: «або якщо передання таких майнових прав не дозволяється згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

д) частину другу Розділу IV доповнити реченням такого змісту: «Цей Закон діє з урахуванням положень Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії».

44.14. У Законі України  «Про угоди про розподіл продукції» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 44, ст.391 ):

а) абзац другий статті 1 доповнити реченням такого змісту: «Не можуть бути інвесторами у розумінні цього Закону особи, які підпадають під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або є особами, які перебувають під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники таких осіб мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо такі особи діють від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)»;   

б) частину четверту статті 2викласти у такій редакції:

«4. Якщо терміни, використані у цьому Законі, мають інші тлумачення в іншому законодавстві України, яке не регулює питань розподілу продукції, то пріоритет мають норми цього Закону, крім випадків, зазначених у статті 27 Закону України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

в) частину сьому статті 7 доповнити новим абзацом такого змісту: «декларацію про неофшорний статус, визначену такою Законом України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

г) у статті 8:

пункт 32 частини другої доповнити такими словами: «та Законом України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

абзац другий частини п’ятої доповнити після коми такими словами «та принципу AQUIEU, встановленому згідно з Договором про Асоціацію з ЕС, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

у частині шостій  слова «такою угодою» замінити словами: «законодавством України»;

ґ) друге речення частини першої статті 27 доповнити після коми такими словами: «а також у випадках, визначених Законом України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»»; 

д) у частині другій статті 33 слова «не може бути здійснено в безспірному порядку» замінити словами «здійснюється у загальному порядку, передбаченому законодавством України, з урахуванням норм Закону України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

е) частину другу статті 34 виключити

є) частину третю статті 34 виключити

ж) у статті 27:

у першому реченні частини першої слова «зменшує розмір податків чи зборів чи скасовує їх» замінити словами: «зменшує розмір рентної плати та/або порядку та умов розподілу прибуткової продукції»; 

доповнити статтю частиною третьою такого змісту: «3. Гарантії, надані у цій статті, не поширюються на інвестора, який протягом дії угоди (договору) про розподіл продукції передав емітовані ним корпоративні права у власність або управління особам, зазначених у другому реченні абзацу другого статті 1 цього Закону».

44.15. У Законі України  «Про державно – приватне партнерство» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 40, ст.524):

а) преамбулу Закону доповнити реченням такого змісту: «Норми цього Закону використовуються з урахуванням Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

б)  частину першу статті 5 викласти у такій редакції: «1. У рамках   здійснення   державно-приватного партнерства відповідно до цього Закону та  інших  законодавчих  актів України з урахуванням  Закону України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії» можуть укладатися договори про  концесію та спільну діяльність»;

в)частину другу статті 6 доповнити словами такого змісту: «крім суб’єктів, які підпадають під дію статті 28 Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;  

г) пункт 5 статті 8 доповнити реченням такого змісту: «Особливості здійснення державно – приватного партнерства за участю офшорної компанії визначаються з урахуванням Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

ґ)статтю 14 доповнити частиною 3 такого змісту: «3. Не може бути приватним партнером особи, які підпадають під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або є особами, які перебувають під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники таких осіб мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо такі особи діють від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)»;   

44.16. У Законі України  «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 46, ст.456 ):

а)у частині першій  статті 2 після слів «Закону України «Про захист економічної конкуренції» додати після коми слова: «Закону  України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

б)частину другу статті 11 викласти у такій редакції: «2. Суб’єктом управління господарських організацій, у статутному капіталі яких є корпоративні права  держави, не можуть бути особи, які підпадають під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або є особами, які перебувають під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники таких осіб мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо такі особи діють від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)»;   

в)частину сьому статті 18 доповнити після коми такими словами: «якщо інше не передбачено Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»».

44.17. У Законі України  «Про індустріальні парки»(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 22, ст.212):

а) у статті 2:

у частині першій:

 

після слів «Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» додати такі слова: «Закон України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

доповнити частину після коми такими словами: «якщо їхні норми не звужують податковий суверенітет України, визначений у Законі України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»; 

частину другу вилучити; 

б)частину першу статті 13 доповнити реченням такого змісту: «Не можуть бути ініціаторами створення індустріального парку особи, які підпадають під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або є особами, які перебувають під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники таких осіб мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо такі особи діють від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)»;   

в) у статті 22:

частину першу доповнити абзацом 13 такого змісту: «13) Декларації про неофшорний статус ініціатора та/або керуючої компанії»;

частину другу доповнити після коми словами: «якщо інше не встановлене законами України»;

частину четверту доповнити абзацом «4» такого змісту: «4) декларація про неофшорний статус ініціатора та керуючої компанії, а також зобов’язання про дотримання ними норм статті 32 Закону України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;  

г) частину другу статті 23 доповнити абзацом «3» такого змісту: «3) набуття ініціатором або керуючою компанією статусу (підпадіння під визначення) офшорної компанії згідно із Законом України  «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

ґ) у частині другій статті 30кожен з підпунктів 8 – 10 доповнити після коми такими словами: «з урахуванням норм Закону України  «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;  

д) частину першу статті 35 доповнити таким реченням: «Державна підтримка підлягає поверненню у випадках, у спосіб та за процедурою, встановленими Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

е) частину першу статті 37 доповнити абзацом третім такого змісту: «3) у випадках, визначених статтею 32 Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

є) частину першу статті 38 доповнити після коми такими словами: «або згідно із законами України, у тому числі за Законом України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;   

44.18.У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343):

а) преамбулу Закону доповнити таким реченням: «Цей Закон діє з урахуванням норм Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

б)абзац  перший  частини  третьої статті 33 доповнити новим реченням такого змісту: «Генеральний підрядник (підрядник) не може підпадати під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або є особами, які перебувають під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники таких осіб мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо такі особи діють від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)»;

в)частину першу статті 34 доповнити такою новою частиною: «4) подання декларації про неофшорний статус у спосіб та за процедурою, встановленими Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

г) частину другу статті 37 доповнити новим абзацом такого змісту: «Дозвіл на виконання будівельних робіт у межах цього Закону не може бути наданий особі, яка підпадає під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або є особою, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)»;   

ґ)  абзац другий частини дев’ятої статті 40 доповнити підпунктом «4» такого змісту: «4)декларація про неофшорний статус».

44.19. У Законі України  «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 50, ст.676):

а) частину першу статті 6 доповнити абзацом «е» такого змісту: «е) декларації про неофшорний статус суб’єктів економічної діяльності спеціальної  (вільної)  економічної зони, що створюють орган господарського розвитку і управління, які мають бути подані у спосіб та за процедурою, встановленими Законом України «Про податковий суверенітет України»»;

б) друге речення статті 13 доповнити після коми такими словами: «якщо інше не встановлено у статті 33 Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

в) частину першу статті 15 доповнити після коми такими словами: «з урахуванням обмежень, установлених Законом України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

г) статтю 16 викласти у такій редакції: «Стаття 16. Припинення економічної діяльності у спеціальній (вільній) економічній зоні

Припинення економічної діяльності у спеціальній (вільній) економічній зоні можливе у разі порушення цього Закону, законів України про створення відповідної спеціальної  (вільної)  економічної зони, статті 33 Закону України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії» та інших законів України, які визначають підстави та/або процедуру такого припинення»;

ґ) перше речення статті 19 доповнити після коми такими словами: «якщо інше не встановлене  Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

д) абзац другий статті 24 доповнити новим реченням такого змісту: «Особливості визнання недійсним (нікчемним ipsojure) правочину щодо створення спеціальної (вільної) економічної зони та відповідні правові наслідки  встановлюються Цивільним кодексом України, з урахуванням норм статті 33 Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

е) у статті 25:

викласти назву статті 25у такій редакції: «Державні гарантії та вирішення спорів»;

частину другу викласти у такій редакції: «Спори, які виникають між органом господарського  розвитку  і управління та суб'єктом   економічної   діяльності спеціальної (вільної) економічної зони або між суб'єктом економічної    діяльності спеціальної (вільної) економічної зони та ліквідаційною комісією спеціальної (вільної) економічної зони, підпадають під виключну юрисдикцію відповідного суду (судів) України. Спори між суб'єктами економічної    діяльності спеціальної (вільної) економічної зони можуть підпадати за їхньою домовленістю під юрисдикцію іноземного суду (арбітражу), якщо така домовленість не суперечить вимогам  Цивільного кодексу України та Закону України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

доповнити частиною третьою такого змісту: «Цей Закон діє з урахуванням особливостей, визначених у Законі України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»».

44.20. У Законі України  «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 24, ст.883):

а) доповнити статтю 3 частиною другою такого змісту: «2. Особливості здійснення державних закупівель за участю офшорної компанії визначаються Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;  

б) у статті 5:

частину першу доповнити абзацом другим такого змісту: «Не може бути учасником (у тому числі учасником попередньої кваліфікації) особа, яка має статус (підпадає під визначення) офшорної (у тому числі офшорної компанії) згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»; 

доповнити статтю частиною четвертою такого змісту: «4. Норми цієї статі діють з урахуванням статті 34 Закону України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

в) у  статті 17:

за текстом частини другої слово «може» замінити словом «повинен»;

пункт третій викласти у такій редакції: «3) учасник (учасник попередньої кваліфікації) не надає декларацію про свій неофшорний статус у спосіб та за процедурою, встановленими Законом України  «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;  

г)  абзац 12 частини першої статті 19 доповнити новим реченням такого змісту: «Субпідрядник не може підпадати під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або бути особою, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники субпідрядника мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо такий субпідрядник діє від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)»;    

ґ) доповнити Розділі XI«ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» пунктом 3-1 такого змісту: «3.1. Цей Закон діє з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»».

44.21. У статті 3 Закону України «Про особливості здійснення закупівель за державні кошти послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 19-20, ст.185):

а) пункт перший доповнити новим абзацом такого змісту: «Особа, яка має статус (підпадає під визначення) офшорної компанії згідно із Законом України  «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії», не має права бути стороною такого договору»;

доповнити пункт таким абзацом:

«декларації про неофшорний статус у спосіб та за процедурою, встановленими Законом України «Про податковий суверенітет України»»;    

44.22. Пункт 4 статті 8 Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 26, ст.220)викласти у такій редакції: «4). Норми цього Закону застосовуються з урахуванням норм Цивільного кодексу України та Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»».

44.23 Частину другу Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону  України «Про відкритість використання публічних коштів» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 16, ст.109)доповнити після коми такими словами: «а також Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»; 

44.24. Пункт перший Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458) доповнити новим реченням такого змісту: «Норми цього Кодексу діють з урахуванням норм Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»».

44.25.Пункт перший частини ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 19-20, ст.173)доповнити реченням такого змісту: «Норми цього Закону не поширюються на осіб, які підпадають під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або є особами, які перебувають під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники таких осіб мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо такі особи діють від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)»;   

44.26.Статтю 13 Закону України «Про державне оборонне замовлення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 17, ст.111)доповнити частиною третьою такого змісту: «3. Виконавці та співвиконавці державного оборонного замовлення не можуть підпадати під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або бути особами, які перебувають під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники таких виконавців (співвиконавців) мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо вони діють від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)»;    

44.27.У Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 47, ст.644):

а)частину другу статті 19 доповнити новим пунктом 11 такого змісту: «11) надання декларацій про неофшорний статус ліцензіара та ліцензіата згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

б) частину першу Розділу VI «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити реченням такого змісту: «Цей Закон діє з урахуванням норм Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»».

44.28.У Законі України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 12-13, ст. 80);

а) доповнити статтю 8 «Нелегітимні субсидії» новою частиною такого змісту: «Нелегітимною також вважається будь-яка субсидія, надана особі, яка підпадає під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або є особою, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники так осіб мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо такі особи діють від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)».   

б) пункт 6 статті 38 доповнити після коми такими словами: «з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»».

44.29 У Законі України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 9, ст. 34):

а) у пункті 25 статті 1 слова «суб'єкти господарювання незалежно  від  форм власності, які провадять свою господарську  діяльність згідно із законом» замінити словами: «резиденти України, які мають ліцензію на вчинення правочинів у межах таких правовідносин, крім осіб, які підпадають під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або є особами, які перебувають під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники таких осіб мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо такі особи діють від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)»;   

б) частину другу Розділу IV «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції: «2. Цей Закон діє з урахуванням положень, установлених Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»».

44.30У Законі України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 22, ст. 86):

а) доповнити статтю 5 новим реченням такого змісту: «Заявка на одержання патенту на лікарський засіб не може бути надана особою, яка підпадає під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або є особою, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора);   

б)  у статті 24:у частині другій слова «Кабінетом міністрів України» замінити словами: «за законом України»; частину третю викласти у такій редакції: «Фінансове забезпечення не надається особам, які підпадають під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або є особами, які перебувають під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники таких осіб мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо такі особи діють від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)».   

44.31. У Законі України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 12, ст.64):

а) абзац четвертий  статті 1 доповнити реченням такого змісту: «Якщо суб’єктом цього Закону є офшорна особа (офшорна компанія), то термін «контроль» визначається з урахуванням пункту 2.11 статті 2 Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;  

б) у частині першій статті 3 після слів «Про захист від недобросовісної конкуренції» додати після коми такі слова: «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

в) статтю 12 доповнити частиною шостою такого змісту: «6) Суб’єкт господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, не може підпадати під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або бути особою, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або діяти від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни – окупанта (агресора);   

г)  у  статті 25:

частину другу викласти у такій редакції:«2. Дозвіл на концентрацію не може бути наданий суб’єкту господарювання, який підпадає під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або є особою, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни – окупанта (агресора);  

частину третю виключити у зв’язку із зміною норм частини другої;

 

5) абзац п’ятий частини першої статті 32 доповнити після такими словами: «або підпадіння заявника під визначення офшорної особи (у тому числі офшорної компанії) згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»».

44.32. У Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст.164):

а)  у статті 2 виключити слова «якщо  інше  не  встановлено  міжнародними  договорами України,  згода на  обов'язковість  яких  надана  Верховною  Радою України» як тавтологію статті 3;

б) у статті 3 після слів «Законом  України  "Про Антимонопольний   комітет   України» додати слова «Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії», іншими законами України»; 

в) статтю 10 доповнити новим абзацом такого змісту: «Не підпадає під норми цього Закону будь-яке спонукання до бойкоту суб’єкта господарювання, який підпадає під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або є особою, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни – окупанта (агресора)»;   

г) статтю 17 доповнити новим абзацом такого змісту: «Особливості розголошення комерційної інформації щодо осіб, які підпадають під визначення офшорних компаній та політично значущих осіб установлюються Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»; 

ґ) статтю 27 доповнити після коми такими словами: «та Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»».

44.33. У Законі України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 30, ст.238):

а) в абзаці четвертому статті 1:

 

слово «товари» замінити словами: «товари, роботи, послуги»;

доповнити абзац новим реченням такого змісту: «Суб’єктом природної монополії не може бути офшорна особа (у тому числі офшорна компанія), визнані такими згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії», або особа, яка перебуває під їхнім контролем ( є підконтрольною)»;

б) у статті 3:

частину першу доповнити реченням такого змісту: «Для цілей, визначених Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії», перелік законодавства України про природні монополії визначається згідно із статтею36.4 зазначеного закону»;

частину другу виключити як тавтологію норми Конституції України;

в) доповнити частину першу статті 4 абзацом сьомим такого змісту:

«Стимулююче регулювання не поширюється на суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках природних монополій, а також на осіб, які підпадають під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або є особами, які перебувають під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники таких осіб мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо такі особи діють від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)».   

г) в абзаці другому статті 8 слово «товари» замінити словами «товари, роботи, послуги».

44.34. У Кодексі України «Про надра» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340):

а)статтю 3-1 викласти у такій редакції: «Стаття 3-1. Якщо іншими законами України, які визначають особливості видобутку та продажу природних покладів, зокрема законами України «Про газ (метан) вугільних родовищ»,  «Про угоди про розподіл продукції», «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії», Гірничим кодексом України встановлено інші норми ніж передбачені цим Кодексом, то пріоритет мають норми таких інших законів»; 

б) статтю 13 доповнити частиною третьою такого змісту «Не можуть бути користувачами надр особи, які підпадають під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або є особами, які перебувають під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники таких осіб мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо такі особи діють від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)».   

44.35. Статтю 3 Повітряного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 48-49, ст.536)доповнити частиною третьою такого змісту: «3. Цей Кодекс діє з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»».

44.36. У Кодексі Торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349):

а) статтю 4 доповнити після коми такими словами: «з урахуванням норм Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

б) статтю 8 доповнити новим абзацом такого змісту «Якщо стороною спору виступає офшорна особа (офшорна компанія), то вибір суду (арбітражу) здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

в) статтю 14«Колізійні норми» доповнити новим абзацом такого змісту: «Якщо стороною правовідносин, зазначених у цій статті, є офшорні особи (офшорні компанії), визначені такими згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії», то норми цієї статті застосовуються з урахуванням норм зазначеного закону, а якщо стороною правовідносин, зазначених у цій статті, є  також резиденти іноземних країн - сторін Угоди про Асоціацію України з ЄС, то норми цієї статті застосовуються  з урахуванням принципу EUAQUI»;

44.37. У Гірничому законі України  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 50, ст.433):

а) статтю 7 «Принципи державної політики в гірничодобувній промисловості» доповнити новим абзацом такого змісту:

«недопущення до гірничої справи осіб, які підпадають під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або осіб, які перебувають під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники таких осіб мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо такі особи діють від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)».   

б)в абзаці другому статті 44 «Форми припинення діяльності гірничих підприємств» слова «та цим Законом» замінити словами: «цим Законом, «Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»  та іншими законами України, які встановлюють правила ліквідації чи реорганізації підприємств»

44.38. Статтю 8 Закону України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 51, ст.446)доповнити частиною такого змісту: 

«Ліцензія на  провадження видів діяльності в галузі транспорту не може бути надана особі, яка підпадає під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або бути особою, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники такої особи мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)».   

44.39. У Законі України «Про трубопровідний транспорт» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 29, ст. 139):

а) у статті 3:

в абзаці першому після слів «цим Законом» додати після коми слова «Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

в абзаці другому слова «у частині, яка не суперечить міждержавним договорам України»  замінити словами «Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії», іншим законам України, а також міжнародним договорам України, які набрали чинність згідно із Конституцією України»;

абзац п’ятий виключити;

б) у статті 7:

 

частину шосту доповнити після коми такими словами: «та не підлягають приватизації»;

частину  сьому доповнити реченням такого змісту: «Оператором не може бути особа, яка підпадає під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або бути особою, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники такої особи мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)».   

44.40. У статті 3 Закону України «Про залізничний транспорт» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 40, ст. 183)слова «цього Закону» замінити словами: «Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії», цього Закону та інших законів України, предметом регулювання яких є правочини, які підпадають під регулювання цього Закону»; 

44.41.У Законі України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 1, ст.1); 

а) преамбулу доповнити новим реченням такого змісту: «Цей Закон діє з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

б) у статті 1:

абзац сьомий доповнити реченням такого змісту: «Енергогенеруючою компанією не може бути особа, яка підпадає під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або бути особою, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники такої особи мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)».  

абзац восьмий доповнити реченням такого змісту: «Енергопостачальником не може бути особа, яка підпадає під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або бути особою, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники такої особи мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)».   

в)  статтю 13 доповнити новим абзацом такого змісту: «Така ліцензія не може бути надана особі, яка підпадає під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або бути особою, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники такої особи мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)».   

44.42. У Законі України «Про  засади  функціонування  ринку  електричної енергії  України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.781):

а) статтю 1доповнити таким реченням: «Суб’єктом ринку електричної енергії України не може бути особа, яка  підпадає під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або бути особою, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники такої особи мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)».   

б) частину першу статті 2доповнити після коми такими словами: «а також Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»;

в)частину першу статті 15 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«Не може бути електророзподільним підприємством особа, яка підпадає під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або бути особою, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники такої особи мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)».   

г) статтю19доповнити частиною восьмою такого змісту: «8. Адміністратор  розрахунків має бути резидентом України та не підпадати під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або особи, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники такої особи мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії чи резидента такої країни-окупанта (агресора)».   

ґ) частину третю статті 22 доповнити абзацом восьмим такого змісту: «Норми цього Закону не поширюються на осіб, які підпадають під визначення суб’єктів господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, якщо вони згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» підпадають під визначення офшорної компанії або є особами, які перебувають під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники таких осіб мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо такі особи діють від імені та на користь офшорної компанії чи резидента такої країни-окупанта (агресора)».   

44.43. Доповнити статтю 9 Закону України «Про альтернативні види  палива» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 12, ст.94) новою частиною такого змісту:

«Норми абзаців третього – сьомого частини першої цієї статті не поширюються на осіб, які згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» підпадають під визначення офшорної компанії або є особами, які перебувають під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники таких осіб мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо такі особи діють від імені та на користь офшорної компанії або резидента такої країни-окупанта (агресора)».   

44.44.У Законі України «Про державне регулювання у сфері комунальних  послуг» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 49, ст.571):

а) у статті 1 «Визначення термінів»: 

1) пункт 1 частини першої викласти у такій редакції: «1) суб'єкт природної  монополії  -  особа, визначна такою згідно із Законом  України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 30, ст.238);

2) пункт 2 частини першої викласти у такій редакції: «2) суб'єкт   господарювання  на  суміжному  ринку  - особа, визначна такою згідно із Законом України «Про природні монополії»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 30, ст.238)»;

3) пункт 3 частини першої викласти у такій редакції:  «3) тарифи на комунальні послуги – вартість послуг, які надаються побутовому споживачеві згідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 47, ст.514), зокрема як вартість електричної енергії; природного газу (у тому числі скрапленого); теплої води; (теплової енергії), опалення; питної води та послуг з водовідведення (каналізації); послуг із збирання, перероблення та утилізації (захоронення) побутових відходів; інших платних послуг, які пропонуються жителям територіальної громади відповідним органом місцевого самоврядування та/або особами, які мають право надавати такі послуги, якщо їхня вартість підлягає адміністративному регулюванню згідно із законодавством України»; 

б)частину першу статті 19 доповнити такими словами: «та діє з урахуванням норм Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»».

44.45. У Законі України «Про ринок природного газу» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 27, ст.234): 

а)  у розділі першому статті 1:

пункт 9 доповнити реченням такого змісту: «Замовником не може бути особа, яка має статус (підпадає під визначення) офшорної особи (у тому числі офшорної компанії) згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії», або яка є резидентом іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, чи перебуває під їхнім контролем, а також резидент України, який перебуває під контролем таких осіб, якщо їхні кінцеві бенефіціарні власники мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта)»;

пункт 12 викласти у такій редакції:«12) контролер – особа, яка здійснює контроль над управлінням та/або господарською діяльністю компанії шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або спільно з підконтрольними чи пов’язаними особами ат/або володіє 50 та більше відсотками статутного капіталу та/або голосів у  керівних органах такої компанії. У відносинах між податковими резидентами України контролером податкового резидента України вважається особа, визначена у пункті 20 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 50-51, ст.2057), а у випадках коли суб’єктом контролю є офшорна компанія, – то з урахуванням Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;    

доповнити пунктом 12.1)такого змісту:«12.1) контролер – аудитор: особа, відповідальна за моніторинг та звітування щодо стану виконання вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи».

пункт 13 викласти у такій редакції:«13) контроль - вирішальний вплив або можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність суб’єкта ринку природного газу, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами такого суб’єкта чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами такого суб’єкта тощо. Для цілей оподаткування термін «контроль» визначається у Податковому кодексі України,  для цілей запобігання корупції – у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а для цілей боротьби з ухиленням від оподаткування та незаконним витоком капіталів – у Законі України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

пункт 24доповнити реченням такого змісту: «Така посадова особа не може мати статус (підпадати під визначення) офшорної особи згідно із Законом України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії» та/або бути пов’язаною з будь-яким власником корпоративних прав такої юридичної особи»;     

б)  у статті  2:

в абзаці другому частини першої після слів «Про охоронунавколишнього природного середовища» додати після коми слова: «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

частину другу доповнити реченням такого змісту: «Якщо стороною спору є нерезидент України, то правосуб’єктність спору та місце його розгляду визначається з урахуванням норм Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»; 

44.46. У Законі України «Про  питну  воду  та  питне водопостачання» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 16, ст.112):

а)  у статті 3після слів «цього Закону» додати слова: «Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»»; 

б) статтю 14доповнити реченням такого змісту: «Питне водопостачання, тарифи на яке підлягають регулюванню згідно із законодавством України, не може здійснюватися особами, які згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» підпадають під визначення офшорної компанії або бути особами, які перебувають під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники таких осіб мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо такі особи діють від імені та на користь офшорної компанії чи резидента такої країни – окупанта (агресора)».   

44.47. У Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 28, ст.373):

а) статтю 1 доповнити новою частиною такого змісту:  «Особи, які генерують, транспортують та поставляють теплову енергію, а також теплосервісні організації (далі – суб'єкти господарської діяльності  у  сфері  теплопостачання) не можуть підпадати під визначення офшорної компанії згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» або бути особою, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники такої особи мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії чи резидента такої країни – окупанта (агресора)».   

б) у статті 18:

назву викласти у такій редакції: «Стаття 18. Захист прав споживачів»;
 
частину першу викласти у такій редакції: «Суб'єкти господарської діяльності  у  сфері  теплопостачання підпадають під дію Законів України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 12, ст.64);«Про захист від недобросовісної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст.164); «Про захист прав споживачів»  (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 991, № 30, ст.379),«Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;
 
доповнити статтю новою частиною такого змісту: «Суб'єкти господарської діяльності  у  сфері  теплопостачання, які підпадають під дію Закону України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 30, ст.238), можуть зменшувати обсяг постачання теплової енергії виключно у випадках, визначених законами України»; 
в) у статті 19: 

частину першу доповнити після коми такими словами: «якщо інше не встановлено законами України, зокрема, але не виключно, Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

частину п’яту доповнити новими реченнями такого змісту: «Теплопостачальна  організація, яка згідно із законодавством України підпадає під визначення монополіста, зобов’язана за запитом споживача забезпечити його тепловою енергією. При цьому: витрати на таке забезпечення компенсуються такою організацією за її власний рахунок та не можуть бути врахованими при розрахунку тарифу (ціни) теплової енергії; лічильники (прилади обліку) теплової енергії придбаються, інсталюються (ставляться) та обслуговуються (повірюються) за рахунок такої теплопостачальної організації;

частину шосту доповнити реченням такого змісту: «Установлення вимог її попередньої  оплати забороняється».

44.48. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 29, ст.238):

а) за тестом закону словосполучення «національна валюта» замінити словом  «гривня» у відповідних відмінках;

б) у статті 2:

частину першу доповнити у дужках такими словами: «(з урахуванням Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»)»; 

в) у статті 7  «Інші функції»:

пункт другий доповнити такими словами: «а також монопольну емісію електронних платіжних засобів, виражених у гривні»;

пункт шостий доповнити після коми такими словами: «з урахуванням  норм статті 38 Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

г) частину першу статті 37 доповнити після коми такими словами: «з урахуванням положень статті 39 Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

ґ) Розділ XV доповнити пунктом 7 такого змісту:

«7. Норми  цього Закону діють з урахуванням Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» щодо осіб, які згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» підпадають під визначення офшорної компанії або осіб, які перебувають під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники таких осіб мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо такі особи діють від імені та на користь офшорної компанії чи резидента такої країни – окупанта (агресора)». 

44.49. У Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 17, ст.184 ):

а) за текстом Декрету слова «національна валюта»  замінити словом «гривня» у відповідних відмінках;

б) частину другу статті 2 доповнити такими словами «та з урахуванням положень статті 39 Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

в) перше речення частини другої статті 3доповнити такими словами: «та з урахуванням норм Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

г) частину шосту статті 5доповнити такими словами: «з урахуванням норм цього Декрету та Закону України ««Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

ґ)  у частині першій статті 8слова «валютні (обмінні) курси іноземних валют,  виражені у валюті України» замінити словами: «валютні (обмінні) курси гривні, виражені в іноземних валютах»;

д)  частину першу статті 9 викласти у такій редакції: «1. Валютні цінності та інше майно резидентів,  яке  перебуває за  межами  України,  підлягає декларуванню за правилами, встановленими Податковим кодексом України, Законами України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 50-51, ст.2057), «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056), «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії», а для валютних цінностей та іншого майна, яке належить на правах власності банку або небанківській фінансовій установі (кредитним установам) – також Національним банком України або органом державного управління, який відповідно до законодавства здійснює нагляд за валютними операціями окремих кредитних установ; 

е) статтю 10-1 доповнити частиною третьою такого змісту: «3. Норми цієї статті діють з урахуванням положень статті 28 Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

є) у частині першій статті 11:

в абзаці шостому після слів «цим Декретом» додати після коми такі слова: «іншими законами України, включаючи закони України «Про Національний банк України» та «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

абзац сьомий викласти у такій редакції: «від імені України здійснює управління офіційним валютним (золотовалютним) резервом України»;

абзац восьмий доповнити такими словами: «згідно з нормами цього Декрету, а також з урахуванням Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

в абзаці дев’ятому слова «валютні (обмінні) курси іноземних валют,  виражені у валюті України» замінити словами: «валютні (обмінні) курси гривні, виражені в іноземних валютах»;

ж) статтю 15 викласти у такій редакції: «Стаття 15. Від імені України офіційний валютний (золотовалютний) резерв України управляється Національним банком України. Національний банк України має право продавати чи купувати золотовалютні резерви України виключно з метою підтримання рівноваги платіжного балансу України. У випадках, визначених Статутом Міжнародного валютного фонду, ратифікованого Законом України від 03.06.1992 №2402-XII «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій», Національний банк України має право також продавати чи купувати золотовалютні резерви України для підтримання стабільності валютного (обмінного) курсу гривні»;

з) пункт сьомий статті 17 викласти у такій редакції:  «7. Цей Декрет діє з урахуванням Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії».

44.51. З дати набрання чинності цим Законом утрачають чинність закони України «Про захист іноземних інвестицій» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 46, ст.616)та «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 12, ст.9)у зв’язку з поглинанням їхніх норм Законом України «Про режим іноземного інвестування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 19, ст. 80).

44.50. У Законі України «Про режим іноземного інвестування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 19, ст. 80):

 а) абзац другий статті 7доповнити новим реченням такого змісту:

«Національний режим не поширюється на нерезидентів у випадках,  визначених у Законі України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії». 

2) в абзаці другому статті 8слова «підпадають під визначення офшорної компанії чи зареєстровані на території країн,  включених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (ФАТФ) до переліку країн, які не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом» замінити словами: «підпадають згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» під визначення офшорної компанії (у тому числі зареєстрованої (інкорпорованої) на території іноземних країн, які не співпрацюють з  ФАТФ  або мають високий корупційний ризик), або особи, перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники такої особи мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії чи резидента такої країни – окупанта (агресора)».   

3) доповнити статтю 12новим абзацом такого змісту:

«Законом України може бути встановлено особливий порядок репатріації  за межі України (у тому числі особливий порядок оподаткування) доходів (прибутків) іноземного інвестора, який на час внесення такої інвестиції або протягом часу одержання таких доходів (прибутків) або на час такої репатріації мав (має) статус (підпадає під визначення) офшорної компанії або особи, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники такої особи мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії чи резидента такої країни – окупанта (агресора)».   

44.51. Преамбулу Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 19-20, ст.166)доповнити новим абзацом такого змісту: 

«Цей Закон не поширюється на осіб, які згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» підпадає під визначення офшорної компанії або особи, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники такої особи мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії чи резидента такої країни – окупанта (агресора)».   

44.52. У Законі України «Про телебачення та радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, №10, ст43): 

а) у пункті 2 статті 2 слова: «якщо інше не передбачається міжнародними угодами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України» замінити словами «з урахуванням  пункту 3 статті 12 цього Закону»;

2) пункт 3 статті 12 викласти у такій редакції: 

«3. Нерезиденти не можуть бути засновниками (співзасновниками) або власниками (співвласниками) телерадіоорганізації – резидента України, якщо вони згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» підпадають під визначення офшорної компанії або особи, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники таких нерезидентів мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта) чи якщо такий нерезидент діє від імені та на користь офшорної компанії чи резидента такої іноземної країни – окупанта (агресора)»;   

3) пункт 2 статті 24 доповнити частиною  і) такого змісту:

«і) декларація про неофшорний статус, надана у спосіб та за процедурою, встановленими Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;  

4) пункт 5 статті 37 доповнити частиною «д» такого змісту:

«д) передання корпоративних прав, емітованих ліцензіатом, у власність особи, яка згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» підпадає під визначення офшорної компанії або особи, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники такої особи мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії чи резидента такої іноземної країни - окупанта (агресора)».   

44.53. У Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, №10, ст43):

 

1) пункт 2 статті 6 доповнити реченням такого змісту: «Телекомунікаційні послуги не можуть надаватися особою,яка згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» підпадає під визначення офшорної компанії або особи, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники такої особи мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії чи резидента такої іноземної країни – окупанта (агресора)».   

2) пункт 2 статті 45доповнити частиною 6) такого змісту:

«6) декларацію заявника про неофшорний статус, визначеною такою Законом України «Про  податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

3) пункт 1 статті 55 доповнити частиною 9) такого змісту:

«9)  передання корпоративних прав оператором чи провайдером у власність особи, яка згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» підпадає під визначення офшорної компанії або особи, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники такої особи мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії чи резидента такої країни – окупанта (агресора)».   

44.54. У Законі України  «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, №10, ст43):  

а) частину 4 пункту 1 статті 30 доповнити словами такого змісту:

«з урахуванням обмежень для осіб, які згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» підпадає під визначення офшорної компанії або особи, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники такої особи мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії чи резидента такої країни»;    

б) пункт 1 статті 31 доповнити абзацом такого змісту:

«Ліцензіатом  не може бути особа, яка згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії» підпадає під визначення офшорної компанії або особи, яка перебуває під контролем офшорної компанії чи резидента іноземної країни, визнаної за рішенням Організації Об’єднаних Націй або за законом України як агресор по відношенню до України або як окупант частини території України, або якщо кінцеві бенефіціарні власники такої особи мають резидентство офшорної країни чи країни - агресора (окупанта), чи якщо така особа діє від імені та на користь офшорної компанії чи резидента такої країни»;    

44.55. У Декреті Кабінету Міністрів України «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 13, ст.113):

а) статтю 1 доповнити новим реченням такого змісту: «Платниками державного мита є також особи, які зобов’язані сплачувати офшорне мито згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

б) пункт 1 статті 2 викласти у такій редакції: «1) за об’єктами, суб’єктами та ставками, визначеними згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії»;

в) частину першу статті 3доповнити реченням такого змісту: «Ставки офшорного мита та бази для його нарахування встановлюються згідно із Законом України «Про податковий суверенітет України та офшорні компанії».

Стаття 45. Перехідні положення  

1. Цей Закон набирає чинності з дати офіційного оприлюднення.  

2.Нарахування офшорного мита розпочинається з першого числа третього місяця, наступного за місяцем, в якому цей Закон набирає чинності, крім офшорного мита, передбаченого у статтях 25 – 31 цього Закону, нарахування якого розпочинається з першого числа шостого місяця, наступного за місяцем, в якому цей Закон набирає чинності.

3.Виконавець контрольованого правочину, не завершеного до дати набрання чинності цим Законом, подає Декларацію про свій неофшорний статус протягом 90 календарних днів, наступних за датою набрання чинності цим Законом (крім випадків коли такий контрольований правочин завершується раніше такої дати). У разі неподання такої Декларації у зазначений строк, такий контрольований правочин уважається нікчемним ipsojure.

4. На період призупинення Російською Федерацією (РФ) дії багатостороннього Договору про зону вільної торгівлі, здійсненого з порушенням вимог статті 57 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, загальна територія РФ прирівнюється для цілей цього Закону до офшорної юрисдикції, а будь-які податкові резиденти РФ - до офшорних компаній без права  легалізації  їхнього неофшорного статусу згідно із статтею 17 цього Закону.

5. До 1 січня 2018 року не підпадають під визначення офшорних країн згідно з частиною «г» пункту 14.1 статті 14 цього Закону(у зв’язку з неприєднанням до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах) такі країни: Бєларусь, В’єтнам, Вірменія, Єгипет, Киргизстан, КНР, Кувейт, Ліван, Монголія, Пакистан, Сербія, Сінгапур, Таджикистан, Туркменістан, Чорногорія. Кабінет Міністрів України невідкладно розпочинає переговорний процес про укладення з такими країнами двосторонніх міжнародних договорів виходячи з принципів та положень зазначеної Конвенції. Якщо особливості національного законодавства окремої з таких країн унеможливлюють набрання чинності таким договором у зазначений граничний строк, то Кабінет Міністрів України має право прийняти рішення про його подовження до 1 січня 2019 року та зобов’язаний надати Верховній Раді України детальний звіт про перебіг таких переговорів разом (у складі) Бюджетної резолюції на відповідний бюджетний рік (період). В інших випадках подовження такого граничного строку здійснюється шляхом внесення змін до цього пункту.   

6. До набрання чинності міжнародним договором (конвенцією, угодою) між Україною та Князівством Люксембург про уникнення подвійному оподаткуванню доходів та майна  (упередження ухиленням від сплати податків), територія Люксембургу  прирівнюється для цілей цього Закону до офшорної юрисдикції,  а його податкові резиденти - до офшорних компаній без права  легалізації  їхнього неофшорного статусу згідно із статтею 17 цього Закону.

7.До набрання чинності змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, що була ратифікована Законом України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.718)у частині встановлення ставок оподаткування дивідендів (незалежно від розміру здійснених інвестицій) (стаття 10) та роялті (стаття 12) на рівні, визначеним законодавством договірних сторін для їхніх податкових резидентів, які одержують такі пасивні доходи з національних джерел (за винятком дивідендів та роялті,  власниками яких є уряди договірних сторін, їхні політико-адміністративні підрозділи або місцеві органи влади), а також до запровадження взаємних правил оподаткування майна (його приросту) за принципами, визначеними Модельною конвенцією ОЕСР, територія Республіки Кіпр прирівнюється до офшорної юрисдикції, а його податкові резиденти - до офшорних компаній з правом легалізації  їхнього неофшорного статусу згідно із статтею 17 цього Закону. 

8.Додаток І «Перехідний реєстр офшорів» та Додаток ІІ «Офшорне мито» є невід’ємною частиною цього Закону. 

9. Кабінет Міністрів України:

а)протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності цим Законом:

приймає нормативно – правові акти та забезпечує приведення нормативно-правових актів інших центральних органів виконавчої влади у відповідність до цього Закону;

оприлюднює офіційні переклади українською мовою текстів міжнародних документів, на які посилається цей Закон;

розпочинає переговорний процес з компетентними органами країн, зазначеними у пунктах  5 - 7 цих Перехідних положень; 

б)протягом90 календарних днів з дати набрання чинності цим Законом подає на розгляд Верховної Ради України проекти законів України:

«Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для підвищення рівня дотримання міжнародного податкового законодавства та приєднання до вимог FATCA «Про податкові вимоги до іноземних рахунків»;

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні щодо запровадження стандарту автоматичного обміну податковою інформацією (AEOI), встановленим ОЕСР»;

в) здійснює аналіз змісту раніше укладених міжнародних договорів України на предмет дотримання в них обсягу загального обсягу податкового суверенітету України та у разі необхідності протягом 180 календарних днів з дати набрання чинності цим Законом надає пропозиції Верховній Раді України про денонсацію (зупинення, призупинення) норм таких міжнародних договорів, а для міжурядових (міжвідомчих) договорів –повідомляє компетентний орган іноземної країни - контрагента про розірвання (зупинення, призупинення) їхньої дії або окремих норм у строки та за процедурою, встановленими Віденською Конвенцією про право міжнародних договорів;

г)  інформує Верховну Раду України про укладення міжурядових (міжвідомчих) договорів з компетентними органами країн, які відповідають нормам  Модельного договору про обмін інформацією з податкових питань (TIEA) у складі звіту Кабінету Міністрів України, що надається Верховній Раді України згідно із законом. 

10.Національний банк України приймає та оприлюднює протягом 60 календарних днів з дати набрання чинності цим Законом нормативно – правові акти, які випливають із змісту цього Закону, зокрема (але не виключно):

а)порядок визначення офшорного статусу іноземних банків за їхніми різновидами (з необмеженою ліцензією (class B Banking Licence), з обмеженою ліцензією (class B Banking Licence (Restricted)), підпорядкованого банку (Administered Bank (Brass Plate)), банку – оболонки (Shell Bank)), а також перелік податкових юрисдикцій, в межах яких діють офшорні банки чи  офшорні кредитні установи (офшорні банківські (кредитні) холдинги), з урахуванням податкових юрисдикцій, визначених у Додатку І до цього Закону; 

б) докладні правила визначення банківського рахунку (у тому числі рахунку монетарних металів або цінних паперів) як анонімного;

в)рішення про зміну правил котирування гривні до іноземних валют згідно із новою редакцією абзацу дев’ятого  частини першої статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 17, ст.184 ), а також забезпечує впровадження нових правил котирування гривні до іноземних валют усіма суб’єктами господарювання, які здійснюють валютно-обмінні операції, протягом наступних 30 банківських днів, наступних за днем оприлюднення такого рішення;

г)порядок припинення кореспондентських відносин між банком України та офшорними банками або між банком України, який не перебуває під контролем резидента офшорної країни або країни – окупанта частини території України, та банками України, які перебувають під контролем резидента офшорної країни або резидента країни – окупанта частини території України, а також про спосіб в регулювання взаємних зобов’язань банків, не завершених до моменту розірвання кореспондентських відносин між ними;

ґ) нормативно – правові акти, які випливають із змісту статей 37 – 39 та 42 цього Закону.  

11. Антимонопольний комітет України, Рахункова палата України, інші центральні органи виконавчої влади, національні комісії та інші державні колегіальні органи України приймають нормативно – правові акти, які випливають із змісту цього Закону, та оприлюднюють їх за формами, строками та процедурою, визначеними законодавством України з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.   

12. До закінчення тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України, Україна вважає себе вільною від зобов’язань, прийнятих нею як член СОТ або як сторона Договору про Асоціацію з ЄС або як сторона будь-яких інших двосторонніх чи багатосторонніх міжнародних договорів, які зачіпають  питання постачання товарів (робіт, послуг) з таких (у такі) тимчасово окуповані території України та/або забезпечення на таких тимчасово окупованих територіях України захисту майнових чи немайнових прав, правил міжнародної міграції тощо.

13. До відновлення Україною контролю над державним кордоном Україниз Російською Федерацією у межах територій України, які підпадають під визначення Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 44, ст.2040)», Україна вважає себе вільною від зобов’язань, прийнятих нею як член СОТ або як сторона Договору про Асоціацію з ЄС або як сторона будь-яких інших двосторонніх чи багатосторонніх міжнародних договорів, які зачіпають питання постачання товарів (робіт, послуг) з таких (у такі) території України та/або забезпечення на таких територіях України захисту майнових чи немайнових прав, правил міжнародної міграції тощо.

ДОДАТОК І

ІНДИКАТИВНИЙ РЕЄСТР ОФШОРІВ

(станом на дату набрання чинності цим Законом)

1.1. Перелік іноземних країн (квазі – державних утворень), які не є членами ООН або не визнані Україною

(частина «а» підпункту 14.1 статті 14 цього Закону)

 

1. Абхазія (აფხაზეთი, Республика Апхазети)

2. Західна Сахара (Сахарська Арабська Демократична Республіка,

الجمهوريةالعربيةالصحراويةالديمقراطية)

3. Косово (Republika e Kosovës, Република Косово)

4. Нагорна Карабаська республіка  (Lernain  Gharabaghi Hanrapetut’yun,  Arts'akhi Hanrapetut’yun, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն)

 

5. Південна Осетія (სამხრეთიოსეთი) (Хуссар Ирыстон)

6. Придністров’я (Република Молдовеняскэ Нистрянэ,Придністровська Молдовська Республіка)

7. Сомаліленд (JamhuuriyaddaSomaliland, جمهوريةصوماليلاند,JumhūrīyatṢūmālīlānd)

8. Тайвань (Taiwan, 中華民國)

9. Турецька республіка західного Кіпру (Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti,  Δυτική Κύπρος Τουρκική Δημοκρατία)

1.2. Перелік країн – членів ООН, з якими Україна

не встановила (зупинила, призупинила) дипломатичні або консульські відносини

(частина «б» підпункту 14.1 статті 14цього Закону) 

1.Бутан

2. Гаїті 

3. Гренада 

4. Кірибаті 

5. Науру 

6. Палау 

7. Папуа Нова Гвінея

8. Південний Судан 

9. Самоа 

10. Сент-Вінсент і Гренадіни 

11. СентКітс і Невіс

12. Сент-Люсія 

13. Соломонові Острови 

14. Суринам 

15. Східний Тимор

16. Тонга

17. Тувалу

18. Фіджі

1.3. Перелік країн, з якими укладено та діє договір

(конвенція, угода) України про уникнення подвійному оподаткуванню доходів та майна  (упередження ухиленням від сплати податків)

(частина «в» підпункту 14.1 статті 14 цього Закону)

 

1. Австрія

2. Азербайджан

3. Алжир

4. Бельгія

5. Бєларусь

6. Болгарія

7. Бразилія

8. Об’єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії  (Об’єднане Королівство)

9. В’єтнам

10. Вірменія

11. Греція

12. Грузія

13. Данія

14. Естонія

15. Єгипет

16. Ізраїль

17. Індія

18. Індонезія

19. Іран

20. Ірландія

21. Ісландія

22. Іспанія

23. Італія

24. Йорданія

25. Казахстан

26. Канада

27.Кіпр

28. Киргизстан

28. Китайська Народна Республіка  (КНР)

30. Республіка Корея

31. Кувейт

32. Латвія

33. Ліван

34. Лівія

35. Литва

36. Македонія

37. Малайзія

38. Марокко

39. Молдова

40. Монголія

41. Нідерланди

42. Норвегія

43. Об’єднані Арабські Емірати

44. Пакистан

45. Південна Африканська Республіка (ПАР)

46. Польща

47. Португалія

48. Російська Федерація (РФ)

49. Румунія    

50. Сербія

51. Сінгапур   

52. Сирія        

53. Словаччина       

54. Словенія   

55. Сполучені Штати Америки (США)

56. Таджикистан      

57. Таїланд     

58. Туреччина

59. Туркменістан     

60. Угорщина 

61. Узбекистан

62. Фінляндія 

63. Франція    

64. Федеративна Республіка Німеччини (ФРН)

65. Хорватія   

66. Чехія

67. Чорногорія        

68. Швеція      

69. Швейцарська Конфедерація

70. Японія

1.4. Перелік країн, які приєдналися

до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах

 (частина «г» підпункту 14.1 статті 14 цього Закону)

1. Австралія

2. Австрія

3. Азербайджан

4. Албанія

5. Ангілья

6. Аргентина

7. Аруба

8. Беліз

9. Бельгія

10. Бермудські острови

11. Британські Віргінські острови

12. Гана

13. Ґернсі

14. Гібралтар

15. Гренландія

16. Греція

17. Грузія

18. Данія

19. Джерсі

20. Естонія

21. Індія

22. Індонезія

23. Ірландія

24. Ісландія

25. Іспанія

26. Італія

27. Казахстан

28. Кайманові острови

29. Камерун

30. Канада

31. Кіпр*)

32. Колумбія

33. Корея (Республіка)

34. Коста Ріка

35. Кюрасао

36. Латвія

37. Литва

38. Люксембург

39. Маврикій

40. Мальта

41. Мексика

42. Молдова

43. Монсеррат

44. Нігерія

45. Нідерланди

46. Нова Зеландія

47. Норвегія

48. Об’єднане Королівство

49. Острів Мен

50. ПАР

51. Польща

52. Португалія

53. РФ*)

54. Румунія

55. Сан - Марино

56. Сейшельські острови

57. Сан - Мартен

58. Словаччина

59. Словенія

60. США

61. Туніс

62. Туркс і Кайкос (острови)

63. Угорщина

64. Фарерські острови

65. Фінляндія

66. Франція

67. ФРН

68. Хорватія

69. Чехія

70. Швеція

71. Японія

*)З урахуванням пункту 4 статті 45 «Перехідні положення» цього Закону

1.5. Перелік країн,

які не співпрацюють з  ФАТФ  або мають високий корупційний ризик  (high-riskand non-cooperativejurisdictions)*)

(частина «ґ» підпункту 14.1 статті 14 цього Закону)

1. Афганістан

2. Алжир

3. Ангола

4. Боснія і Герцеговина

5. Ємен

6. Гайана

7. Ірак

8. Іран

 

9. Корейська Народна демократична Республіка (КНДР)

10. Лаос

11. Лівія

12. М’янма

13. Панама

14. Папуа Нова Гвінея

15. Сирія

16. Уганда

*) Перелік країн визначається згідно з офіційним рішенням ФАТФ, оприлюдненим на його офіційному сайті (http://www.fatf-gafi.org)

1.6. Перелік країн - членів ОЕСР*)

(частина «а» підпункту 14.2 статті 14 цього Закону) 

1. Австралія

2. Австрія

3. Бельгія

4. Греція

5. Данія

6. Естонія

7. Ізраїль

8. Ірландія

9. Ісландія

10. Іспанія

11. Італія

12. Канада

13. Республіка Корея

14. Люксембург*)

15. Мексика

16. Нідерланди

17. Нова Зеландія

18. Норвегія

19. Об’єднане Королівство

20. Польща

21. Португалія

22. Словаччина

23. Словенія

24. США

25. Туреччина

26. Угорщина

27. Фінляндія

28. Франція

29. ФРН

30. Чехія

31. Чилі

32. Швейцарія

33. Швеція

34. Японія

*) З урахуванням пункту 6 статті 45 «Перехідні положення» цього Закону 

1.7. Перелік країн - членів Європейського Союзу, які ратифікували Угоду про Асоціацію між Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами – членами з одного боку та Україною з іншого боку

(частина «б» підпункту 14.2 статті 14 цього Закону) 

1. Австрія

2. Бельгія

3. Болгарія

4. Греція

5. Данія

6. Естонія

7. Ірландія

8. Іспанія

9. Італія

10. Кіпр*)

11. Латвія

12. Литва

13. Люксембург*)

14. Мальта

15. Нідерланди**)

16. Об’єднане Королівство

17. Польща

18. Португалія

19. Румунія

20. Словаччина

21. Словенія

22. Угорщина

23. Фінляндія

24. Франція

25. ФРН

26. Хорватія

27. Чехія

28. Швеція

*) З урахуванням пунктів5 - 6 статті 45 «Перехідні положення» цього Закону.

**)  Процес ратифікації не завершено.

1.8.Перелік низькоподаткових

(безподаткових) іноземних юрисдикцій*)

(частина «д» підпункту 14.1 статті 14 цього Закону)

 1. Андорра
 2. Бахрейн
 3. Беліз
 4. Ботсвана
 5. Бруней (Бруней Даруссалаум)
 6. Бутан
 7. Вануату
 8. Гаїті
 9. Гамбія
 10. Гайана
 11. Гватемала
 12. Гвінея-Бісау
 13. Гондурас
 14. Гренада
 15. Демократична Республіка Конго
 16. Джибуті
 17. Домініка
 18. Домініканська республіка
 19. Кабо-Верде
 20. Камерун
 21. Кіпр**)
 22.  Кірібаті
 23. Коморські острови (крім острову Майоте)
 24. Коста-Ріка
 25. Королівство Лесото
 26. Ліберія
 27. Ліхтенштейн
 28. Люксембург**)
 1. Маврикій
 2. Мальдівські острови
 3. Маршаллові острови
 4. Мікронезія
 5. Монако
 6. Нігер
 7. Папуа Нова Гвінея
 8. Панама
 9. Парагвай
 10. Південний Судан 
 11. Руанда
 12. Сальвадор
 13. Самоа
 14. Сан Маріно 
 15. Сан-Томе і Принсіпі
 16. Свазіленд
 17. Сейшельські Острови 
 18. Сент-Вінсент і Гренадіни 
 19.  Федерація Сент-Кітс і Невіс
 20. Санта Люсія
 21. Соломонові острови
 22. Сомалі
 23. Суринам
 24. Східний Тимор
 25. Того
 26. Тонга
 27. Тринідад і Тобаго
 28. Тувалу
 29. Уругвай***)
 30. Фіджі
 31.  Ямайка

*) Перелік діє щодо всіх типів (видів)компаній – податкових резидентів зазначених країн, крім тих, що надали Декларацію про неофшорний статус згідно із статтею 21 цього Закону.

 

**) З урахуванням пунктів 5-6 статті 45 «Перехідні положення» цього Закону.

 

***) Тільки для компаній, створених у формі SociedadAnonimaFinanciera de Inversion(SAFI).

1.9. Перелік офшорних зон (низькоподаткових

(безподаткових) залежних (заморських) територій та інших іноземних юрисдикцій, які не мають повного податкового суверенітету*)

(стаття 15 цього Закону)

Назва

Адміністративне підпорядкування (асоціація, протекторат)

 1. Азорські острови

Португалія

 1. Ангілья 

Об’єднане Королівство

 1. Антигуа і Барбуда

Об’єднане Королівство

 1. Аруба

Нідерланди

 1. Співдружність Багамських островів (Багами)

Об’єднане Королівство

 1. Барбадос

Об’єднане Королівство

 1. Співдружність Бермудських островів (Бермуди)

Об’єднане Королівство

 1. Бонейр (Bonaire)

Нідерланди

 1. Британські Віргінські острови (БВО)

Об’єднане Королівство

 1. Віргінські острови

США

 1. Гваделупа

Франція

 1. Гібралтар

Спірна територія між  Іспанією та Об’єднаним Королівством

 1.  Гонконг

Спеціальний адміністративний район КНР

 1. Гренада

Об’єднане Королівство

 1.  Ґернсі

Коронні володіння Об’єднаного Королівства

 1. Джерсі

Коронні володіння Об’єднаного Королівства

 1.  Автономне співтовариство Канарських островів

Іспанія

 1. Кайманові острови

Об’єднане Королівство

 1.  Калінінградська область, територія особливих економічних зон (Особых Экономических Зон (ОЭЗ))

РФ**)

 1.  Коморські острови  (тільки острів Майоте)

Спірна територія міжФранцією та Союзом Коморських островів

 1.  Острови Кука

Нова Зеландія

 1. Кюрасао

Нідерланди

 1.  Мадейра (автономний регіон)

Португалія

 1. Макао

Особливий адміністративний район КНР

 1. Маріанські острови 

США

 1. Мартиніка

Франція

 1. Маршалові острови

США

 1.  ОстрівМен (інші Нормандські острови)

Коронні володіння Об’єднаного Королівства

 1. Монтсеррат

Об’єднане Королівство

 1. Науру

Австралія

 1. Палау

США

 1. Соломонові острови

Австралія

 1.  Острови Туркс і Кайкос

Об’єднане Королівство

 1.  Фолклендські (Мальвинські) острови

Спірна територія між Аргентиною та Об’єднаним Королівством

*) Перелік діє щодо будь-яких типів (видів) компаній, зареєстрованих (інкорпорованих) на зазначених територіях (іноземних юрисдикціях), крім компаній, які надали Декларацію про неофшорний статус згідно із статтею 21 цього Закону.

**) З урахуванням пункту 4 статті 45 «Перехідні положення» цього Закону.

1.10. Індикативний перелік окремих типівоншорних компаній,

якімають ознаки офшорних компаній*)

(підпункт «в» пункту 16.2 статті 16 цього Закону)

 

Країна резидентства

 

Тип компанії та ознакиїї офшорного статусу

 

Австралія

Партнерство з необмеженою відповідальністю(UnlimitedLiabilityCorporation (ULC)), діяльність якого здійснюється за межами Австралії; інші типи компаній, які звільняються від оподаткування національним корпоративним податком (або сплачують його за заздалегідь обумовленою фіксованою сумою) та/або від обов’язку утримання податку з дивідендів, розподілених (нарахованих) на користь нерезидентів, та/або з інших пасивних доходів, які виплачуються на користь CFC**), у тому числі податкових резидентів України.

 

Австрія

Компанії, створені у форміAktiengesellschaft (AG) або Gesellschaft mit beschraenkter Haftung (GmbH),які користуються податковою пільгою Schachtelbegnistung(International Affiliation Privilege - IAP)та/або звільняються від обов’язку утримання податку з дивідендів, розподілених (нарахованих) на користь нерезидентів, та/або з інших пасивних доходів, які виплачуються на користь CFC, у тому числі податкових резидентів України; філіїтаких нерезидентів (Zweigniederlassungen).

 

Данія

Холдинг, створений у формі Anpartsselskab (ApS) абоAktieselskab (A/S); командитне партнерство Kommanditselskab (K/S), які звільняються від обов’язку утримання податку з дивідендів, розподілених (нарахованих) на користь нерезидентів,та/або з інших пасивних доходів, які виплачуються на користь CFC, у тому числі податкових резидентів України.

 

Естонія

        

 

Компанія, створена у формі  Оsaühing (OÜ) або Аksiaselts (AS), яка звільняється від оподаткування національним корпоративним податком до моменту фактичного розподілу дивідендів та/або від обов’язку утримання податку з дивідендів, розподілених (нарахованих) на користь нерезидентів, та/або з інших пасивних доходів, які виплачуються на користь CFC, у тому числі податкових резидентів України.

 

Кіпр***)

Компанія будь-якого типу (створена у будь-якій організаційно – правовій формі), яка звільняється від  оподаткування національним корпоративним податком (або сплачує його за заздалегідь обумовленою фіксованою сумою) та/або від обов’язку утримання податку з дивідендів,  розподілених (нарахованих) на користь нерезидентів, та/або з інших пасивних доходів, які виплачуються на користь CFC, у тому числі податкових резидентів України. 

 

Латвія

Компанія, створена у формі Sabiedrība ar ierobežoto atbildību (SIA) або в інших організаційно – правових формах, яка звільняється від  оподаткування національним корпоративним податком (або сплачує його за заздалегідь обумовленою фіксованою сумою) та/або від обов’язку утримання податку з дивідендів,  розподілених (нарахованих) на користь нерезидентів, та/або з інших пасивних доходів, які виплачуються на користь CFC, у тому числі податкових резидентів України.  

 

Люксембург ***)

Компанія будь-якого типу (створена у будь-якій організаційно – правовій формі), яка звільняється від  оподаткування національним корпоративним податком (або сплачує його за заздалегідь обумовленою фіксованою сумою) та/або від обов’язку утримання податку з дивідендів, розподілених (нарахованих) на користь нерезидентів, та/або з інших пасивних доходів, які виплачуються на користь CFC, у тому числі податкових резидентів України.

 

Мальта

Компанія будь-якого типу(створена у будь-якій організаційно – правовій формі), яка звільняється від  оподаткування національним корпоративним податком (або сплачує його за заздалегідь обумовленою фіксованою сумою)та/або від обов’язку утримання податку з дивідендів, розподілених (нарахованих) на користь нерезидентів, та/або з інших пасивних доходів, які виплачуються на користь CFC, у тому числі податкових резидентів України.  

 

Нідерланди

Компанія, яка підпадає під визначення BV та NV,яка звільняється від  оподаткування національним корпоративним податком (сплачує його за заздалегідь обумовленою фіксованою сумою) та/або від обов’язку утримання податку з дивідендів,  розподілених (нарахованих) на користь нерезидентів, та/або з інших пасивних доходів, які виплачуються на користь CFC, у тому числі податкових резидентів України.  

 

Нова Зеландія

 

Компанія, створена як партнерство з необмеженою відповідальністю (Unlimited Liability Corporation (ULC)), діяльність якої здійснюється за межами Австралії; інші компанії будь-якого типу (створені у будь-якій організаційно – правовій формі), які звільняються від  оподаткування національним корпоративним податком (сплачують його за заздалегідь обумовленою фіксованою сумою) та/або від обов’язку утримання податку з дивідендів,  розподілених (нарахованих) на користь нерезидентів, та/або з інших пасивних доходів, які виплачуються на користь CFC, у тому числі податкових резидентів України.

 

ОАЕ

Будь-яка компанія, зареєстрована в офшорних зонах, створених у межах податкової юрисдикції ОАЕ, а також будь-яка інша компанія – податковий резидент ОАЕ, яка звільняється від оподаткування національним корпоративним податком та/або від обов’язку утримання податку з дивідендів,  розподілених (нарахованих) на користь нерезидентів, та/або з інших пасивних доходів, які виплачуються на користь CFC, у тому числі податкових резидентів України.

 

Об’єднане Королівство

(Велика Британія)

Компанія, створена у формі Limited Liability Partnership (LLP) на території Англії; компанія, створена у формі Limited Рartnership, Scottish Limited Partnership (LP, SLP) на території Шотландії;компанія, створена у формі Limited LiabilityCompany (LLC)в межах податкової юрисдикції Об’єднаного Королівства, яка звільняється від оподаткування національним корпоративним податком (сплачує його за заздалегідь обумовленою фіксованою сумою) та/або від обов’язку утримання податку з дивідендів,  розподілених (нарахованих) на користь нерезидентів, та/або з інших пасивних доходів, які виплачуються на користь CFC, у тому числі податкових резидентів України.

 

Сінгапур

Будь - яка компанія, яка підпадає під контроль (контролюються)нерезидентом та/або підпадає під визначення офшорної компанії згідно із законодавством Сінгапуру та/або звільняється від оподаткування національним корпоративним податком (сплачує його за заздалегідь обумовленою фіксованою сумою) та/або від обов’язку утримання податку з дивідендів,  розподілених (нарахованих) на користь нерезидентів, та/або з інших пасивних доходів, які виплачуються на користь CFC, у тому числі податкових резидентів України.

 

США (штат Делавер)

Компанія, створена у формі LimitedLiabilіtyPartnership (LLP) абоLimitedLiabilityCompany (LLC), яка звільняється від оподаткування корпоративним податком з доходів (прибутків), що мають джерело походження за межами США, та/або від обов’язку утримання податку з дивідендів, розподілених (нарахованих) на користь нерезидентів, та/або з інших пасивних доходів, які виплачуються на користь CFC, у тому числі податкових резидентів України.

 

*) Перелік діє тільки щодо визначених типів оншорних компаній.

 

**) CFC (ControlledForeignCompany) вважається іноземна компанія (податковий резидент) будь-якої країни із зазначених країн, яка згідно з цим Законом є підконтрольною (перебуває під контролем) резидента України.   

 

***) З урахуванням пунктів 5-6 статті 45 «Перехідні положення» цього Закону.

1.11.  Роз’яснення до Індикативного реєстру офшорів

 

З метою вчинення контрольованого правочину, у тому числі за участю ПКО, та/або застосування принципу«duediligence»та/або сплати офшорного мита, податковий резидент України здійснює такі послідовні дії:

 

1.Спочатку податковий резидент України з’ясовує статус іноземної податкової юрисдикції, в межах якої знаходиться місце реєстрації (інкорпорації) іноземної компанії - контрагента. При цьому іноземний контрагент (незалежно від типу та організаційно – правової форми) має статус (визначається) офшорною компанією за формальними ознаками, якщо він:

 

а)був зареєстрований (інкорпорований) у межах податкових юрисдикцій, зазначених у пункті1.1«Перелік іноземних країн (квазі – державних утворень), які не є членами ООН або не визнані Україною» або у пункті1.2«Перелік країн – членів ООН, з якими Україна не встановила (зупинила, призупинила) дипломатичні або консульські відносини» або у пункті 1.5 «Перелік іноземних країн, які не співпрацюють з  ФАТФ  або мають високий корупційний ризик  (high-riskand non-cooperativejurisdictions)» цього Додатку;

 

б)був зареєстрований (інкорпорований) у межах податкових юрисдикцій, які не зазначені упункті1.3. «Перелік країн, з якими укладено та діє договір (конвенція, угода) України про уникнення подвійному оподаткуванню доходів та майна  (упередження ухиленням від сплати податків)»абоу пункті1.4.  «Перелік іноземних країн, які приєдналися до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах». Податковий резидент України бере до уваги норми пункту5 статті 45 «Перехідні положення» цього Закону, за якими до 1 січня 2018 року не вважаються офшорними податкові юрисдикції країн, які уклали з Україною договір (конвенцію, угоду) про уникнення подвійному оподаткуванню доходів та майна (упередження ухиленням від сплати податків), але не приєдналися до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах, зокрема: Бєларусь, В’єтнам, Вірменія, Єгипет, Киргизстан, КНР, Кувейт, Ліван, Монголія, Пакистан, Сербія, Сінгапур, Таджикистан, Туркменістан, Чорногорія. В окремих випадках Кабінет Міністрів України може продовжити дію цього пункту щодо деякихіз зазначених країн до 1 січня 2019 року;

 

в)був зареєстрований (інкорпорований) у межах будь-якої з податкових юрисдикцій, зазначених у пункті1.8 «Перелік низькоподаткових (безподаткових) іноземних юрисдикцій», або у пункті 1.9 «Перелік офшорних зон (низькоподаткових (безподаткових) залежних (заморських) територій та інших іноземних юрисдикцій, які не мають повного податкового суверенітету».

 

Отже всі іноземні контрагенти, зареєстровані (інкорпоровані) в межах податкових юрисдикцій, зазначених у цьому пункті, апріорі вважаються офшорними компаніями, крім зазначених у частинах «б» - «в» цього пункту, які за запитом податкового резидента України надають легалізовану декларацію про свій неофшорний статус згідно із статтею 21 цього Закону.

 

2.Згодом податковий резидент України бере до уваги, що не вважаються офшорними податкові юрисдикції країн, зазначені у пункті 1.6 «Перелік країн - членів ОЕСР» або у пункті 1.7 «Перелік країн - членів Європейського Союзу, які  ратифікували Угоду про Асоціацію між Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами – членами з одного боку та Україною з іншого боку». Однак, ця норма не поширюється на:

 

а) офшорні зони (низькоподаткові чи безподаткові залежні (заморські) території та інші іноземні юрисдикцій, які не мають повного податкового суверенітету), які підпадають під глобальну податкову юрисдикцію будь-якої з таких країн. Перелік таких офшорних зон міститься у пункті 1.9 «Перелік офшорних зон (низькоподаткових (безподаткових) залежних (заморських) територій та інших іноземних юрисдикцій, які не мають повного податкового суверенітету» цього Додатку;

 

б)окремі типи офшорних компаній, зареєстрованих (інкорпорованих) в межах глобальної податкової юрисдикції будь-якої з таких країн, індикативний перелік яких зазначається у пункті 1.10 «Індикативний перелік окремих типів офшорних компаній, які мають ознаки офшорних компаній» цього Додатку.

 

3.Нарешті, незалежно від положень пунктів1 – 2 цих Роз’яснень, податковий резидент України зобов’язаний дотримуватися принципу due diligence (належної передостороги) згідно із статтею 18 цього Закону як передумови вчиненню(продовженню, завершенню) будь-якого правочину, стороною якого є іноземний контрагент.

 

4. Крім того, передумовою вчинення (продовження, завершення)будь-яких контрольованих правочинів, визнаних такими згідно із розділами V – VIII цього Закону, є:

 

а)якщо стороною контрольованого правочину є нерезидент, - то подання легалізованої декларації про його неофшорний статус, незалежно від офшорного (неофшорного) статусу країни (податкової юрисдикції) реєстрації (інкорпорації) такого нерезидента;

 

б) якщо стороною контрольованого правочину є податковий резидент України, - то подання ним декларації про відсутність контролю над ним з боку офшорних компаній та/або ПЗО України, а також яка засвідчує, що він не виступає посередником (агентом, довіреною особою) від імені будь-якої офшорної компанії.

 

5. Будь-яка сторона контрольованого правочину має задекларувати джерело походження коштів, які сплачуються у межах такого контрольованого правочину, у тому числі (але не виключно) при приватизації об’єктів державного (комунального) майна України, а також надати докладні відомості про банк (іншу кредитну установу), в якому ініційовано такий платіж, а також про статус рахунку, з якого ініційовано такий платіж.

 

6. Додатково не можуть бути стороною контрольованого правочину особи,визнані такими згідно із розділами V – VIII цього Закону, а саме:

 

а) резидент іноземної країни (незалежно від його офшорного чи неофшорного статусу), яка згідно із законами України підпадає під визначення країни – окупанта або агресора по відношенню до України;

 

б) або податковий резидент України, який знаходиться під контролем іноземної країни, яка згідно із законами України підпадає під визначення країни – окупанта або агресора по відношенню до України, або коли одним з одержувачів пасивного доходу є ПЗО такої іноземної країни;

 

в) або податковий резидент будь-якої з країн, якщо його кінцевим бенефіціарним власником є резидент країни, яка згідно із законами України підпадає під визначення країни – окупанта або агресора по відношенню до України,  або коли одним з одержувачів пасивного доходу є ПЗО іноземної країни, яка підпадає під визначення країни – окупанта або агресора по відношенню до України.

 

7. У разі ратифікації Україною міжнародного договору «Про податкові вимоги до іноземних рахунків (FATCA)»та/або при укладенні компетентними органами України міжнародних договорів на підставі Модельного договору про обмін інформацією з податкових питань (Model Tax Information Exchange Аgreements (TIEA), затвердженого Робочою групою Глобального Форуму ОЕСР «З питань прозорості та обміну інформацією для податкових цілей» (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes OECD)та/або при запровадженні Україною Стандарту Автоматичного обміну інформацією (Automatic Exchange of Information (АЕІ), встановленого ОЕСР,  Міністерство фінансів України відповідно оприлюднює переліки партнерських країн, визначених такими в межах FATCA;країн, з компетентними органами яких був укладений міжурядовий (міжвідомчий) міжнародний договір на підставі Модельного договору про обмін інформацією з податкових питань(TIEA); країн, які запровадили Стандарт Автоматичного обміну інформацією (АЕІ).

 

Міністерство фінансів України має право оприлюднити перелік таких країн до  запровадження Реєстру офшорів замість Індикативного Реєстру офшорів згідно із пунктом 19.3 статті 19 цього Закону. У цьому випадку, такі переліки діють як додатки до Індикативного Реєстру офшорів.

 

ДОДАТОК ІІ

 

ОФШОРНЕ МИТО

Підстава

 

Об'єкт(база) оподаткування

Розмір мита*)

Платник**)

 

Строки сплати

1.

пп. «ґ» п.23.2 ст. 23

 

Вартість об’єкту приватизації,  зазначена в договорі про приватизацію

 

100%

Покупець

Протягом 30календарних днів з дати визнання правочину нікчемним, але не пізніше повернення майна у державну (комунальну) власність

 

2.

п.24.4 ст.24

Нарахована сума орендної плати

20%

Орендар

Протягом 30 календарних днів з дати визнання правочину нікчемним, а по орендним договорам, укладеним до набрання чинності цим Законом,  - у складі орендних платежів

 

3.

п.25.4 ст.25

Нарахована сума орендної (суборендної) плати

20%

Орендар (суборендар)

Протягом 30 календарних днів з дати визнання правочину нікчемним, а по орендним договорам, укладеним до набрання чинності цим Законом,  - у складі орендних (суборендних)  платежів

4.

Вартість прав, відчужених у межах цесії, сервітуту, суперфіцію, емфітевзису тощо

 

20%, але не менше 10% від оціночної вартості об’єкту оренди

 

Особа, яка відчужує такі права

Як передумова вчиненню такого правочину 

5.

п.26.1 ст.26

Нарахована сума орендної (суборендної) плати

 

20%

Орендар (суборендар)

У складі орендних (суборендних) платежів

6.

п.26.3 ст.26

Вартість прав, відчужених у межах цесії, сервітуту, суперфіцію, емфітевзису тощо

 

20%,але не менше 10% від оціночної вартості об’єкту оренди

 

Особа, яка відчужує такі права

Як передумова вчиненню такого правочину

7.

п.27.6 ст.27

Сума (розмір) концесійної плати

20%

Концесіонер

Протягом 30 календарних днів з дати визнання правочину нікчемним, а по концесійним договорам, укладеним до набрання чинності цим Законом,  - у складі концесійних платежів

 

8.

п.27.7 ст.27

Вартість прав, відчужених у межах цесії, сервітуту, суперфіцію, емфітевзису тощо

 

20%, але не менше 10% від оціночної вартості об’єкту концесії

Особа, яка відчужує такі права

Як передумова вчиненню такого правочину

9.

п.28.5 ст.28

Сума (вартість, розмір) компенсаційної продукції

20%

Особа, яка надає компенсаційнупродукцію

 

Протягом будь-якого часу до розподілу продукції у пункті виміру

 

10.

пп. «б» п.28.6 ст.28

Вартість прав, відчужених у межах цесії, сервітуту, суперфіцію, емфітевзису тощо

 

20%,але не менше 10% від оціночної вартості продукції, яка підлягає розподілу

 

Особа, яка відчужує такі права

Як передумова вчиненню такого правочину

11.

п.29.4 ст.29

Сума (вартість, розмір) доходу, нарахованого на користь приватного партнера

 

20%

Приватний партнер

Як передумова виплати такого доходу (прибутку)

12.

пп. «б» п.29.5 ст.29

Вартість прав, відчужених у межах цесії, сервітуту, суперфіцію, емфітевзису тощо

 

20%, але не менше 10% від оціночної вартості предмету (об’єкту) правочину

 

Приватний партнер або інша особа, яка відчужує такі права

Як передумова вчиненню такого правочину

13.

п.30.5 ст.35

Сума нарахованого доходу (прибутку)

20%

 Сторонадоговору про спільну діяльність

 

Як передумова виплати доходу (прибутку)

14.

п.31.6 ст.31

Сума (вартість, розмір) доходу, прибутку  

20%

Управитель

У строки, передбачені ПКУ для сплати податку на прибуток підприємств

 

15.

пп. «б» п.31.4.ст.31

Вартість прав, відчужених у межах цесії, сервітуту, суперфіцію, емфітевзису тощо

20%, але не менше 10% від оціночної вартості предмету (об’єкту) правочину

 

Особа, яка відчужує такі права

Як передумова вчиненню такого правочину

16.

пп. «в» п.32.3 ст.32

Сума нарахованого доходу (прибутку)

20%

 Особа, яка нараховує такий дохід (прибуток)

 

Як передумова виплати доходу (прибутку)

17.

п.33.5 ст.33

Сума (вартість, розмір) нарахованого доходу (прибутку)

 

20%

 Особа, яка нараховує такий дохід (прибуток)

 

Як передумова виплати доходу (прибутку)

18.

п.34.5 ст.34

Сума (вартість, розмір) нарахованого доходу (прибутку)

 

20%

 Особа, яка нараховує такий дохід (прибуток)

 

Як передумова виплати доходу (прибутку)

19.

п.35.3 ст.35

Вартість активів (майна) ***)

10%

Особа, створена внаслідок концентрації

У строки, визначені ПКУ для сплати податку на прибуток підприємств

 

*) Крім випадків приватизації державного (комунального) майна офшорне мито не вважається платежем, який має ознаки «заборонного» для вчинення правочинів за участю офшорних компаній.В інших випадках ставки офшорного мита зменшують привабливість використання офшорних компаній як сторін контрольованих правочинів.

 

**) Якщо платник офшорного мита, який був зобов’язаний стягнути його до вчинення окремого правочину, або в інших випадках не сплачує офшорне мито у строки, визначені у цьому Додатку, або якщо таку особу згодом визнано неплатоспроможною або банкрутом згідно із законодавством України, то компетентний орган України може визначити платником офшорного мита будь-яку іншу особу, яка виступає бенефіціаром такого правочину. Докладні правила такого стягнення та такого визначення приймаються та оприлюднюються Міністерством фінансів України.

 

***) Якщо власника (активів) майна не виявлено, або якщо його визнано неплатоспроможним або банкрутом згідно із законодавством України, то офшорне мито може бути сплаченим будь-якою іншою особою, а при несплаті офшорного мита протягом 30 календарних днів, наступних за виникненням боргу за ним, стягнення боргу відбувається за рахунок продажу таких активів (майна) за процедурою, встановленою ПКУ для продажу податкових активів (майна), які перебувають у податковій заставі (без обмежень по сумі боргу та/або вартості активів (майна).  

Голова Верховної Ради України                                        Гройсман В.Б.

comments powered by HyperComments
close icon
Замовити персональну презентацію