Проект Закону про Фінансову поліцію

Проект Закону 15.03.2016

ПРОЕКТ
вносять народні депутати України:
Т.Г. Острікова
А.В. Журжій
М.П. Курячий 
М.В. Кобцев
А.С. Євлахов
В.В. Галасюк
В.М. Войціцька
О.В. Кірш
А.Ф. Антонищак

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Фінансову поліцію

Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Фінансової поліції, інших осіб з якими вона взаємодіє.

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Фінансової поліції

1. Фінансова поліція – це державний правоохоронний орган, на який покладається обов'язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави, економічної безпеки, що віднесені до його підслідності, відповідно до Кримінально процесуального кодексу України.

2. Особливості статусу Фінансової поліції обумовлюються її завданнями, функціями та повноваженнями, що визначаються цим Законом та іншими законами України, і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення керівника цього органу, підпорядкованості, підконтрольності та звітування перед наглядовими органами, особливостях структури, а також засадах діяльності цього органу, наданні спеціальних повноважень та соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Фінансової поліції на рівні з працівниками інших правоохоронних органів.

3. Діяльність Фінансової поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі – Міністр).

Стаття 2. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) бездоганна ділова репутація – у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

2) громадська рада – постійно діючий колегіальний виборний орган громадського контролю, який утворюється для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю державного органу, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

3) детектив (старший детектив) Фінансової поліції – посадова особа Фінансової поліції, яка має спеціальне звання та уповноважена в межах компетенції, передбаченої Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" та Кримінальним процесуальним кодексом України, здійснювати збір інформації про готування до вчинення або вчинення злочинів з відкритих джерел, інформаційних ресурсів обмеженого доступу та шляхом проведення оперативно-розшукової діяльності, а також досудового розслідування злочинів, віднесених законом до підслідності Фінансової поліції;

4) доброчесність – необхідна морально-етична складова діяльності фізичної особи, яка визначає межу і спосіб її поведінки, що базується на принципах добра і правди при виконанні своїх обов’язків в професійному середовищі; 

5) система органів Міністерства фінансів України – апарат Міністерства фінансів України (далі – Міністерство), підприємства, установи і організації, що належать до сфери його управління, та/або діяльність яких координується, спрямовується Міністром фінансів України;

6) поліграф – спеціальний технічний комп’ютерний засіб, що відповідно до його технічних характеристик здійснює реєстрацію змін фізіологічних реакцій фізичної особи, які є результатом психологічних процесів, у відповідь на пред’явлення, за спеціальною методикою, певних психологічних стимулів.

2. Інші терміни, що застосовуються у цьому Законі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому законодавством України.

Стаття 3. Принципи діяльності Фінансової поліції

1. Фінансова поліція здійснює свою діяльність на основі принципів:

1) верховенства права – людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини;

2) пріоритету додержання прав та інтересів фізичних та юридичних осіб – забезпечення дотримання прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і сприяє їх реалізації;

3) законності – здійснення діяльності виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України. Заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та накази. Накази та розпорядження та доручення вищих органів, керівників, посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути підставою для порушення поліцейським Конституції та законів України;

4) поваги до особи та соціальної справедливості – гідне ставлення до будь-якої особи; невтручання в її особисте і сімейне життя; недопущення привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

5) оперативності – негайне та безпосереднє вживання заходів щодо боротьби зі злочинністю, проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з її попередження;

6) невідворотності покарання за вчинення кримінальних правопорушень –кожна особа, в протиправних діяннях якої є склад злочину, повинна понести кримінальну відповідальність. Така особа не може бути покарана за один і той самий злочин двічі;

7) безсторонності та незалежності – здійснення своїх повноважень без особистої заінтересованості у справі, самостійно, незалежно від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;

8) відкритості та прозорості – постійне інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність. Фінансова поліція забезпечує доступ до публічної інформації, володільцем якої вона є, у порядку та відповідно до вимог, визначених законом;

9) політичної нейтральності – здійснення діяльності незалежно від політичних переконань та партійної належності. Фінансова поліція у своїй діяльності є незалежною від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських об’єднань. В органах і підрозділах Фінансової поліції заборонено використовувати будь-які предмети, на яких зображена символіка політичних партій, та провадити політичну діяльність. Працівникам Фінансової поліції заборонено висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних партій під час виконання службових повноважень, а також використовувати службові повноваження у політичних цілях;

10) нульової толерантності до проявів корупції – прояв корупційної діяльності будь-якого працівника Фінансової поліції невідкладно фіксується підрозділом внутрішнього контролю Фінансової поліції, іншими уповноваженими органами.

Стаття 4. Завдання Фінансової поліції

1. Основними завданнями Фінансової поліції є:

1) здійснення заходів із запобігання злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави, економічної безпеки та відповідно до Закону віднесені до підслідності Фінансової поліції;

2) виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави (в тому числі різних форм фінансової допомоги іноземних держав), економічної безпеки та відповідно до Закону віднесені до підслідності Фінансової поліції.

Стаття 5. Міжнародне співробітництво Фінансової поліції

1. Взаємовідносини у сферах діяльності Фінансової поліції з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями базуються на міжнародних договорах, а також на установчих актах та правилах міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

2. Працівники Фінансової поліції у випадках і порядку, передбачених законодавством, направляються до міжнародних організацій, іноземних держав як компетентні представники з метою забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до повноважень Фінансової поліції.

3. Працівники Фінансової поліції у випадках і порядку, передбачених законодавством, залучаються до участі в міжнародних заходах, пов’язаних із забезпеченням фінансово-економічної безпеки держав, а також міжнародних заходах з обміну досвідом.

4. Фінансова поліція уповноважена залучати іноземних експертів та фахівців як консультантів щодо підвищення ефективності роботи у конкретних справах та для вдосконалення процесів своєї діяльності.

5. Порядок відрядження, фінансування та перебування іноземних фахівців для консультування Фінансової поліції, а також працівників Фінансової поліції для участі в міжнародних заходах, пов’язаних із забезпеченням фінансово-економічної безпеки держав, а також міжнародних заходах з обміну досвідом, визначається Кабінетом Міністрів України.

6. Фінансова поліція здійснює міжнародне співробітництво в межах своєї компетенції та виконує умови міжнародних договорів України, що належать до сфер діяльності Фінансової поліції.

Стаття 6. Взаємодія Фінансової поліції з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими особами

1. Фінансова поліція у процесі своєї діяльності взаємодіє з правоохоронними та іншими органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування.

2. Взаємодія Фінансової поліції з органами, що входять до Системи органів Міністерства фінансів України здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом міністрів України.

3. З метою забезпечення взаємодії Фінансової поліції з органами прокуратури, внутрішніх справ, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі – спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу), у штатних розписах центральних апаратів зазначених органів передбачаються посади осіб, до функціональних обов'язків яких належить здійснення взаємодії з Фінансовою поліцією.

4. Обмін оперативною інформацією між Фінансовою поліцією та Національною поліцією, Державним бюро розслідувань, Національним антикорупційним бюро України, Службою безпеки України щодо спільних заходів та з іншими державними органами, які відповідно до закону здійснюють оперативно-розшукову діяльність, здійснюється за письмовим розпорядженням керівників відповідних підрозділів.

5. Фінансова поліція має право прямого доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

Фінансова поліція обов’язково забезпечується доступом як користувач до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інші установи та організації Системи органів Міністерства, Міністерство юстиції України, Міністерство економіки України, Фонд державного майна України, Державна прикордонна служба України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк України, Центральний депозитарій цінних паперів.

Отримання від Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку України та депозитарних установ інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів відбувається в порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про депозитарну систему України" з урахуванням положень цього Закону.

Обробка такої інформації здійснюється Фінансовою поліцією із дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.

Прямий доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є інші державні органи або органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством та на основі угод, укладених Фінансовою поліцією з такими державними органами або органами місцевого самоврядування.

За відсутності угод та законодавчих вимог щодо прямого доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, обмін інформацією з держателями (адміністраторами) таких інформаційних ресурсів здійснюється за обґрунтованим запитом.

6. Умови і порядок обміну інформацією між Фінансовою поліцією та іншими органами державної влади регулюються спільними нормативно-правовими актами або Кабінетом Міністрів України.

7. Фінансова поліція взаємодіє з Національним банком України, Фондом державного майна України, органами Державної прикордонної служби та іншими органами державної влади. Фінансова поліція може укладати з окремими органами державної влади угоди (меморандуми) про співпрацю та обмін інформацією.

8. Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, орган державного фінансового контролю в Україні, а також інші державні органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами законодавства України, з метою запобігання та протидії злочинам, віднесеним до підслідності Фінансової поліції зобов'язані:

1) під час здійснення у межах своєї компетенції контрольних функцій з'ясовувати діяння фізичних та юридичних осіб, що можуть свідчити про відповідні злочини або створювати умови для їх вчинення;

2) передавати Фінансовій поліції одержані під час здійснення контрольних функцій відомості, що можуть свідчити про злочини або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення і розслідування злочинів, віднесених законом до підслідності Фінансовій поліції, з урахувань обмежень, встановлених законом;

3) за зверненням Фінансової поліції проводити у межах своєї компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням законодавства України фізичними та юридичними особами.

9. Фінансова поліція та Державна пенітенціарна служба України взаємодіють з питань обміну інформацією про осіб, притягнутих до відповідальності за злочини, віднесені до підслідності Фінансової поліції.

10. За обґрунтованим письмовим запитом керівника Фінансової поліції (його заступників), керівника головного підрозділу внутрішнього контролю (його заступників), керівників підрозділів центрального апарату Фінансової поліції (їх заступників), керівника територіальних управлінь Фінансової поліції (їх заступників) правоохоронні та державні органи, органи місцевого самоврядування зобов'язані безоплатно надавати інформацію та документи Фінансовій поліції необхідну для виконання її завдань, у тому числі відомості про майно, доходи, видатки, фінансові зобов’язання осіб, які ними декларуються у встановленому законом порядку, відомості про використання коштів державного та місцевих бюджетів, розпорядження державним або комунальним майном.

Запит підписується уповноваженою особою, зазначеною у абзаці першому цієї частини, і повинен містити:

а) завдання Фінансової поліції, відповідно до закону, на виконання яких він надісланий, із зазначенням того чи заведена оперативно-розшукова справа або чи здійснюється досудове розслідування;

б) перелік інформації, яка запитується, та конкретний перелік документів, які пропонується надати;

в) печатку Фінансової поліції.

Суб'єкти, яким адресовано обґрунтований письмовий запит, зобов'язані протягом 10 робочих днів з моменту його одержання розглянути і дати відповідь. У разі неможливості розгляду звернення Фінансової поліції у визначений строк її повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду запиту Фінансової поліції, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.

Використання цієї інформації здійснюється Фінансовою поліцією з дотриманням законодавства про захист персональних даних.

Ненадання Фінансовій поліції на її запит інформації та/або документів, надання завідомо недостовірної інформації та/або документів чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків їх надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

11. Витребування Фінансовою поліцією інформації та документів від підприємств, установ та організацій (окрім банків, депозитарних, фінансових установ), службових та фізичних осіб може здійснюватися лише в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність".

12. На підставі рішення керівника Фінансової поліції (його заступників), погодженого з прокурором, Фінансова поліція має право отримувати від банків, депозитарних, фінансових установ незалежно від форми власності інформацію про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та юридичних осіб, яка необхідна для виконання обов'язків Фінансової поліції.

Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність" з урахуванням положень цього Закону, а отримання від Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку України та депозитарних установ інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, - в порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про депозитарну систему України" з урахуванням положень цього Закону. Суб’єкти, яким адресовано зазначене рішення, зобов’язані невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів з моменту його одержання, надати відповідну інформацію. У разі неможливості її надання у зазначений строк з обґрунтованих причин за зверненням відповідного суб’єкта Фінансова поліція може продовжити строк надання інформації на строк не більше двох календарних днів.

13. Фінансовій поліції та її працівникам для виконання покладених на них обов’язків надається право: надсилати державним органам, органам місцевого самоврядування обов’язкові до розгляду пропозиції щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Фінансової поліції, а також отримувати від цих осіб протягом 30 днів інформацію про розгляд та виконання таких пропозицій.

Стаття 7. Гарантії незалежності Фінансової поліції

1. Незалежність Фінансової поліції від незаконного втручання у її діяльність гарантується, зокрема, визначеними цим та іншими законами:

спеціальним статусом Фінансової поліції, особливим порядком визначення її загальної структури, фінансування та організаційного забезпечення діяльності;

особливим порядком добору, призначення та звільнення керівника Фінансової поліції, першого заступника керівника Фінансової поліції, заступника керівника Фінансової поліції, керівника головного підрозділу внутрішнього контролю, працівників, які мають спеціальні звання, а також вичерпним, визначеним законом, переліком підстав для припинення їхніх повноважень;

конкурсними засадами відбору державних службовців Фінансової поліції;

визначеним законом порядком здійснення повноважень Фінансової поліції та її працівниками;

колегіальним прийняттям найбільш важливих рішень керівництвом Фінансової поліції;

забороною незаконного втручання у здійснення повноважень працівників Фінансової поліції;

належною оплатою праці працівників Фінансової поліції і соціальними гарантіями;

підпорядкованістю посадових осіб Фінансової поліції лише прямому та безпосередньому керівнику;

правовим захистом і забезпеченням особистої безпеки працівників Фінансової поліції, їхніх близьких родичів.

2. Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Фінансової поліції, з підстав, прямо не передбачених цим Законом.

Будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Фінансової поліції та її працівників, що стосуються питань досудового розслідування у конкретних кримінальних провадженнях, є неправомірними і не підлягають виконанню. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо працівник Фінансової поліції невідкладно інформує про це в письмовій формі керівника Фінансової поліції.

3. Міністру чи будь-яким іншим посадовим особам Міністерства забороняється давати будь-які письмові чи усні вказівки, доручення чи розпорядження посадовим особам Фінансової поліції в конкретних кримінальних провадженнях.

РОЗДІЛ II

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ІНШІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ

ФІНАНСОВОЇ ПОЛІЦІЇ

Стаття 8. Загальні повноваження Фінансової поліції

1. Фінансова поліція відповідно до покладених на неї обов'язків:

1) вносить пропозиції щодо формування державної політики у сфері формування та використання фінансових ресурсів, економічної безпеки на розгляд Кабінету Міністрів України через Міністра;

2) в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України, приймає і реєструє заяви, повідомлення про кримінальні правопорушення, віднесені законом до її компетенції;

3) проводить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, а також досудове розслідування в межах наданої законом компетенції, вживає заходів щодо відшкодування завданих державі, фізичним та юридичним особам збитків;

4) здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за злочини, віднесені до її підслідності;

5) збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо злочинів, віднесених законом до її підслідності, факторів, що їх детермінують, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального та криміногенного характеру в цій сфері;

6) в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", іншими законами отримує інформацію про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та юридичних осіб від фізичних та юридичних осіб, депозитарних, фінансових установ, а також від Центрального депозитарію, клірингових установ, та інших учасників депозитарної системи України;

7) вживає заходів щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в межах повноважень, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України;

8) готує та подає через Міністра на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів у сфері запобігання та боротьби зі злочинами, віднесеними законом до її підслідності;

9) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Фінансової поліції, розробляє пропозиції щодо її удосконалення та в установленому порядку подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

10) бере участь в розробці проектів міжнародних договорів України у сфері запобігання та боротьби зі злочинами, віднесеними законом до її підслідності.

2. Посадові особи Фінансової поліції, які мають спеціальні звання, при здійсненні заходів із запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів, віднесених законом до підслідності Фінансової поліції, уповноважені у межах компетенції застосовувати поліцейські заходи, визначені статями 32-34, пунктами 3, 5 частини 1, частиною 2 статті 35, статтями 36-38, 40, 42-46 Закону України "Про Національну поліцію", на підставах і в порядку, передбачених ним.

3. Детективи Фінансової поліції при здійсненні заходів із запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів, віднесених законом до її підслідності, уповноважені у межах компетенції застосовувати заходи, визначені Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність".

4. Посадові особи Фінансової поліції, в межах своєї компетенції, для виконання службових обов’язків уповноважені:

1) до початку кримінального провадження за обґрунтованим письмовим запитом знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування із документами та іншими матеріальними носіями інформації, необхідними для запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів, віднесених законом до підслідності Фінансової поліції, у тому числі такими, що містять інформацію з обмеженим доступом;

2) залучати на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців, з будь-яких установ, організацій, контрольних і фінансових органів для забезпечення виконання повноважень Фінансової поліції;

3) за пред’явленням службового посвідчення входити безперешкодно до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а за письмовим розпорядженням керівника Фінансової поліції (його заступника), керівника територіального управління Фінансової поліції (його заступника) – безперешкодно проходити до зони митного контролю, пунктів пропуску через державний кордон України;

4) на підставі відповідного рішення суду на строк до 10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під охорону, а також вилучати предмети і документи у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

5) здійснювати конфіденційне співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності цих відносин, матеріально і морально заохочувати осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні, розслідуванні та розкритті кримінальних правопорушень;

6) у цілях оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування створювати інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі і порядку, передбачених законодавством;

7) здійснювати правове співробітництво з компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями з питань проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування на підставі законів та міжнародних договорів України;

8) виступати як представник інтересів держави під час розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ про захист прав та інтересів держави з питань, які стосуються виконання обов’язків Фінансової поліції, а також залучати з цією метою юридичних радників, зокрема іноземних.

5. Фінансова поліція має повноваження створювати та брати участь у міжнародних слідчих групах відповідно до цього Закону, інших законів та міжнародних договорів України, залучати до роботи іноземних експертів у боротьбі з фіскальною злочинністю, мати інші повноваження, пов’язані з виконанням нею своїх обов’язків.

Стаття 9. Повноваження Фінансової поліції у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення

1. Фінансова поліція здійснює інформаційно-аналітичну діяльність виключно для реалізації своїх повноважень, визначених цим Законом.

2. Фінансова поліція в рамках інформаційно-аналітичної діяльності:

1) формує бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства;

2) користується базами (банками) даних Міністерства та інших органів державної влади;

3) здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу;

3. Фінансова поліція може створювати власні бази даних, необхідні для забезпечення щоденної діяльності підрозділів Фінансової поліції у сфері трудових, фінансових, управлінських відносин, відносин документообігу, а також міжвідомчі інформаційно-аналітичні системи, необхідні для виконання покладених на неї повноважень.

4. Діяльність Фінансової поліції, пов’язана із захистом і обробкою персональних даних, здійснюється на підставах, визначених Конституцією України, Законом України "Про захист персональних даних", іншими законами України.

Стаття 10. Участь у формуванні інформаційних ресурсів Фінансової поліції

1. Фінансова поліція наповнює бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, стосовно:

1) виявлених кримінальних правопорушень, осіб, які їх вчинили, руху кримінальних проваджень; обвинувачених, обвинувальний акт щодо яких направлено до суду;

2) розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних) осіб, які ухиляються від відбування покарання або виконання вироку суду;

3) осіб, затриманих за підозрою у вчиненні правопорушень (адміністративне затримання, затримання згідно з дорученнями органів правопорядку, затримання осіб органами досудового розслідування, адміністративний арешт, домашній арешт);

4) зареєстрованих адміністративних корупційних правопорушень, осіб, які їх учинили, та результатів розгляду цих правопорушень у судах;

5) бази даних, що формуються в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності відповідно до закону.

Стаття 11. Використання Фінансовою поліцією інформаційних ресурсів

1. Фінансова поліція має безпосередній оперативний доступ до інформації та інформаційних ресурсів інших органів державної влади за обов’язковим дотриманням Закону України "Про захист персональних даних".

2. Інформація про доступ до бази (банку) даних повинна фіксуватися та зберігатися в автоматизованій системі обробки даних, включно з інформацією про працівника Фінансової поліції, який отримав доступ, та про обсяг даних, доступ до яких було отримано.

Стаття 12. Особливості одержання заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності Фінансової поліції

1. Для одержання інформації про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності Фінансової поліції, створюється спеціальна телефонна лінія, а також забезпечується можливість отримання інформації, у тому числі без зазначення прізвища, імені, по батькові (найменування) потерпілого або заявника, через офіційний веб-сайт Фінансової поліції та засобами електронного зв’язку.

2. Інформація про кримінальні правопорушення, в яких не зазначені прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника, перевіряється уповноваженими особами за умови, що вона стосується конкретної особи або містить фактичні дані про вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

3. Інші органи державної влади, отримавши інформацію про можливе вчинення злочину, віднесеного до підслідності Фінансової поліції, зобов’язані негайно повідомити про це керівника територіального управління Фінансової поліції.

РОЗДІЛ III

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІЦІЇ

Стаття 13. Структура і чисельність Фінансової поліції

1. Систему Фінансової поліції складають центральний апарат та територіальні управління.

До структури Фінансової поліції входять підрозділи детективів, що здійснюють оперативно-розшукові заходи та слідчі (розшукові) дії, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, підрозділи, що в межах наданої законом компетенції, вживають заходів щодо відшкодування завданих державі, фізичним та юридичним особам збитків, підрозділ міжнародного співробітництва та інші підрозділи.

2. Фінансова поліція є юридичною особою публічного права та здійснює свої повноваження безпосередньо і через територіальні управління.

Фінансова поліція та її територіальні управління мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

3. Для забезпечення виконання обов'язків Фінансової поліції її керівник утворює своїм рішенням не більше семи територіальних управлінь Фінансової поліції, юрисдикція яких охоплює визначені в рішенні області України, Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь.

Керівник Фінансової поліції, у випадку обґрунтованої необхідності, може утворювати своїм рішенням додаткові територіальні управління Фінансової поліції у межах області чи Автономної Республіки Крим.

3. Положення про структурні підрозділи центрального апарату та територіальних управлінь Фінансової поліції, крім положення про підрозділ внутрішнього контролю Фінансової поліції, затверджуються керівником Фінансової поліції.

5. Гранична чисельність центрального апарату та територіальних управлінь Фінансової поліції становить не більше 3000 осіб. Гранична чисельність особового складу може змінюватись, залежно від рівня злочинності, в контексті злочинів, віднесених законом до підслідності Фінансової поліції. Гранична чисельність особового складу змінюється шляхом внесення змін до цього Закону на підставі звіту керівника Фінансової поліції, передбаченого пунктом 2 частини четвертої статті 33 цього Закону.

Подання про збільшення граничної кількості центрального апарату та територіальних управлінь Фінансової поліції вноситься Міністром на розгляд Кабінету Міністрів України, який відповідним рішенням ініціює внесення змін до цього Закону.

Стаття 14. Порядок конкурсного відбору, призначення керівника, першого заступника, заступника керівника Фінансової поліції, керівника головного підрозділу внутрішнього контролю

1. Кандидати на посаду керівника, першого заступника, заступника керівника Фінансової поліції та керівника головного підрозділу внутрішнього контролю визначаються комісією з проведення конкурсу на зайняття посад у Фінансовій поліції (далі – конкурсна комісія) відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору на зайняття таких посад (далі – конкурс). Участь у конкурсі можуть брати особи, що відповідають вимогам, визначеним у частині другій статті 16 цього Закону.

2. Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія.

3. До складу конкурсної комісії не можуть входити особи, які є працівниками Фінансової поліції або будь-яким іншим чином пов’язані з Фінансовою поліцією трудовими відносинами.

4. До складу конкурсної комісії входять 9 осіб:

1) три особи, запропоновані громадською радою при Фінансовій поліції;

2) особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України до предмету відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності;

3) особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету до предмету відання якого належать питання системи оподаткування, загальнодержавні податки і збори;

4) особа – визначена Міністерством;

5) особа – визначена Національним агентством з питань запобігання корупції;

6) особа – запропонована з’їздом адвокатів України;

7) особа – запропонована всеукраїнською конференцією працівників прокуратури.

Членами конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, професійну компетентність. Не можуть бути членами комісії особи, зазначені у пунктах 1-3 частини першої статті 20 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

5. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувало не менше п’яти її членів.

6. Голова та секретар конкурсної комісії обираються нею з числа членів конкурсної комісії.

Роботу конкурсної комісії забезпечує підрозділ, що здійснює забезпечення діяльності Міністерства.

7. Конкурсна комісія:

1) визначає регламент своєї роботи;

2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;

3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;

4) за результатами професійного тестування та психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа, проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", і перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", відбирає кандидатів, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду з метою визначення відповідності морально-етичних, ділових, організаційних та інших здібностей кандидатів, необхідних для виконання службових обов’язків, під час перебування на відповідній посаді у Фінансовій поліції.

5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду та зазначені в пункті 4 цієї частини перевірки, одного кандидата на кожну з посад, які згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків;

6) вносить подання Кабінету Міністрів України щодо призначення кандидата на посаду керівника Фінансової поліції, його першого заступника, заступника та керівника головного підрозділу внутрішнього контролю;

7) оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди, для проведення зазначених в пункті 4 цієї статті перевірок, та про кандидатів, відібраних конкурсною комісією для подання на призначення Кабінетом Міністрів України;

8) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам, що ставляться до керівника Фінансової поліції, його заступників, керівника головного підрозділу внутрішнього контролю або непроходженням відібраними кандидатами спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".

8. Конкурсна комісія формується у порядку, визначеному цим Законом, не не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень керівника Фінансової поліції або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення), чи припинення повноважень його заступників.

9. Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Міністерства.

Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади керівника Фінансової поліції, його заступників, інших працівників в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Фінансової поліції (або Міністерства до створення веб-сайту Фінансової поліції) не пізніше ніж за десять днів до завершення строку подання заяв на участь у конкурсі.

Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється не пізніше ніж за 48 годин до його початку.

10. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

2) автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж двох років, що передують поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України "Про запобігання корупції";

4) інші документи, передбачені законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції".

Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Міністерства, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до інформації з обмеженим доступом та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.

11. Кабінет Міністрів України призначає на посаду керівника Фінансової поліції, його першого заступника, заступника та керівника головного підрозділу внутрішнього контролю, відібраних конкурсною комісією кандидатів протягом десяти днів з дня внесення відповідного подання.

Стаття 15. Підпорядкованість Фінансової поліції та основні повноваження Міністра у відносинах з Фінансовою поліцією

1. Діяльність Фінансової поліції спрямовується та координується Міністром як членом Кабінету Міністрів України.

2. Міністр:

1) забезпечує формування та проведення державної політики у сфері протидії злочинам, віднесеними законом до підслідності Фінансової поліції та контролює її реалізацію цим правоохоронним органом;

2) забезпечує нормативно-правове регулювання діяльності Фінансової поліції, погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені Фінансовою поліцією та Міністерством проекти законів, актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Фінансової поліції;

3) затверджує стратегічні програми діяльності та визначає пріоритетні напрями роботи Фінансової поліції, шляхи виконання покладених на неї обов'язків, затверджує плани її роботи та приймає письмовий звіт про діяльність Фінансової поліції;

4) забезпечує виконання міжнародних договорів України, що належать до сфер діяльності Фінансової поліції;

5) забезпечує ведення та використання баз (банків) даних, визначає порядок обміну інформацією між Міністерством, Фінансовою поліцією та іншими центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра;

6) на основі офіційних обґрунтувань наданих Фінансовою поліцією подає пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік щодо фінансування Фінансової поліції;

7) призначає на посаду керівника та працівників підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних управлінь Фінансової поліції;

8) затверджує структуру та штатну чисельність, порядок діяльності та повноваження підрозділів внутрішнього контролю Фінансової поліції;

9) несе відповідальність за діяльність підрозділів внутрішнього контролю Фінансової поліції.

10) за поданням керівника Фінансової поліції приймає рішення про заохочення працівників Фінансової поліції;

11) вносить на розгляд Президенту України подання про присвоєння спеціальних звань вищого керівного складу Фінансової поліції;

12) приймає рішення про проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Фінансової поліції, її операційної та інституційної незалежності, у тому числі шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснювалося Фінансовою поліцією та було завершено;

13) приймає рішення про притягнення до дисціплінарної відповідальності працівників Фінансової поліції у разі наявності негативного висновку комісії зовнішнього контролю діяльності Фінансової поліції;

14) координує та спрямовує діяльність підрозділів внутрішнього контролю Фінансової поліції, пов’язану із здійсненням заходів щодо запобігання корупції у Системі органів Міністерства;

15) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.

Стаття 16. Керівник Фінансової поліції

1. Керівництво діяльністю Фінансової поліції здійснює її керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному цим Законом.

Кабінет Міністрів України за наявності підстав, визначених частиною четвертою цієї статті, за пропозицією Міністра приймає рішення про звільнення керівника Фінансової поліції з посади.

Верховна Рада України за наявності підстав, визначених частиною четвертою цієї статті, за пропозицією не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може прийняти рішення про недовіру керівнику Фінансової поліції, що має наслідком його звільнення з посади.

2. Керівником Фінансової поліції може бути громадянин України, який має вищу юридичну та/або економічну освіту, стаж роботи не менше десяти років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності, у тому числі за кордоном, або міжнародних організаціях не менше ніж п’ять років, володіє державною та іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи і здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

Для цілей цього Закону:

1) вищою освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або освітнього ступеня магістра, а також вища освіта за відповідним освітнім ступенем, здобута в іноземних державах;

2) стажем роботи є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або освітнім ступенем магістра, а також вищої освіти за відповідним освітнім ступенем, здобутої в іноземних державах.

Не може бути призначена на посаду керівника Фінансової поліції особа, яка впродовж двох років до подання заяви на участь у конкурсі на зайняття цієї посади, незалежно від тривалості, входила до складу керівних органів політичної партії або знаходилася у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією.

3. Керівник Фінансової поліції призначається строком на п’ять років. Одна і та сама особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.

4. Повноваження керівника Фінансової поліції припиняються у зв’язку із закінченням строку його повноважень, звільненням або смертю.

Керівник Фінансової поліції звільняється з посади в разі:

1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;

3) досягнення шістдесяти п’яти років;

4) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;

7) припинення його громадянства України або виїзду на постійне місце проживання за межі України;

8) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції", встановленим рішенням суду, що набрало законної сили;

9) невчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

10) зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, передбачених законодавством щодо майна (активів), доходів, видатків та фінансових зобов’язань, розмір (вартість) яких перевищує 50 мінімальних заробітних плат;

11) набуття громадянства іншої держави;

12) наявності висновку комісії зовнішнього контролю про неефективність діяльності Фінансової поліції та неналежне виконання обов’язків її керівником, передбаченого частиною 8 статті 33 цього Закону.

Керівника Фінансової поліції не може бути звільнено Кабінетом Міністрів України, а рішення Кабінету Міністрів України про його призначення не може бути скасовано Кабінетом Міністрів України, крім підстав, зазначених у цій частині.

5. Керівнику Фінансової поліції доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності надається за посадою після взяття ним письмового зобов’язання щодо збереження державної таємниці.

6. У разі звільнення керівника Фінансової поліції з посади, його смерті або відсутності відомостей про місце його перебування повноваження Керівника Фінансової поліції виконує його перший заступник до того часу, доки не буде призначено нового керівника Фінансової поліції.

Стаття 17. Повноваження керівника Фінансової поліції

1. Керівник Фінансової поліції:

1) несе відповідальність за діяльність Фінансової поліції (окрім діяльності підрозділів внутрішнього контролю), зокрема під час здійснення Фінансовою поліцією оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, додержання прав та інтересів осіб;

2) організовує роботу Фінансової поліції (окрім роботи підрозділів внутрішнього контролю), визначає обов’язки першого заступника, заступника керівника Фінансової поліції;

3) координує і контролює діяльність центрального апарату та територіальних управлінь, за виключенням підрозділів внутрішнього контролю;

4) затверджує структуру та штатну чисельність центрального апарату та територіальних управлінь Фінансової поліції, за виключенням підрозділів внутрішнього контролю;

5) видає у межах повноважень накази і розпорядження, дає доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками Фінансової поліції;

6) у порядку визначеному законом призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Фінансової поліції, керівника, першого заступника та заступника керівника територіального управління Фінансової поліції, за виключенням працівників внутрішнього контролю;

7) затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи Фінансової поліції;

8) встановлює порядок реєстрації, оброблення, зберігання та знищення відповідно до законодавства отриманої Фінансовою поліцією інформації; вживає заходи із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Фінансова поліція;

9) визначає порядок заохочення осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні і розслідуванні злочинів, віднесених до підслідності Фінансової поліції;

10) приймає рішення про заохочення та накладення згідно з рішенням дисциплінарної комісії Фінансової поліції дисциплінарних стягнень на працівників Фінансової поліції, за виключенням працівників внутрішнього контролю;

11) у встановленому законодавством порядку присвоює ранги державним службовцям Фінансової поліції та спеціальні звання особам молодшого і середнього складу;

12) вносить Міністру у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Фінансової поліції;

13) представляє Фінансову поліцію у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями тощо;

14) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України з питань виконання завдань Фінансової поліції;

15) забезпечує відкритість та прозорість діяльності Фінансової поліції відповідно до цього Закону та інших законів України; звітує про діяльність Фінансової поліції в порядку, визначеному цим Законом;

16) в межах бюджетного фінансування Фінансової поліції надає дозвіл на використання коштів фонду спеціальних оперативно-розшукових (негласних слідчих) та слідчих дій;

17) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Фінансова поліція, та затверджує звіт про виконання цих рішень;

18) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.

2. Керівнику Фінансової поліції, його першому заступнику та заступнику доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності надається за посадою після взяття ними письмового зобов’язання щодо збереження державної таємниці.

Стаття 18. Керівництво центрального апарату та територіальних органів Фінансової поліції

1. Керівники підрозділів центрального апарату (окрім підрозділу внутрішнього контролю), територіальних управлінь Фінансової поліції та їх заступники, призначаються на посаду та звільняються з посади керівником Фінансової поліції за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному керівником Фінансової поліції на основі типового порядку проведення відкритого конкурсу, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

2. Керівник підрозділу центрального апарату Фінансової поліції:

1) організовує роботу відповідного підрозділу центрального апарату щодо виконання повноважень Фінансової поліції, наказів, розпоряджень та доручень керівника Фінансової поліції;

2) вносить керівнику Фінансової поліції пропозиції щодо штатного розпису підрозділу (органу), а також проект положення про відповідний підрозділ для його затвердження;

3) здійснює контроль за збереженням державної таємниці в підрозділі (органі), вживає заходів для запобігання несанкціонованому доступу до іншої інформації з обмеженим доступом;

4) вносить керівнику Фінансової поліції подання про заохочення підлеглих, про присвоєння їм спеціальних звань або рангів державних службовців чи присвоює ранги підлеглим державним службовцям відповідно до закону;

5) вносить керівнику Фінансової поліції пропозиції про представлення підлеглих службовців до відзначення державними нагородами України, а осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні злочинів, віднесених до підслідності Фінансової поліції, до заохочення;

6) несе відповідальність за роботу підрозділу (органу), зокрема за законність здійснюваних оперативно-розшукових заходів і досудового розслідування, додержання прав та інтересів осіб;

7) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.

3. Керівник територіального управління Фінансової поліції:

1) організовує роботу відповідного територіального управління щодо виконання повноважень Фінансової поліції, наказів і розпоряджень та доручень керівника Фінансової поліції;

3) у порядку визначеному законом призначає та звільняє з посад працівників територіального управління Фінансової поліції, крім першого заступника та заступника керівника територіального управління Фінансової поліції;

4) вносить керівнику Фінансової поліції пропозиції щодо структури та штатної чисельності відповідного територіального управління;

5) вносить керівнику Фінансової поліції подання про присвоєння у встановленому законодавством порядку спеціальних звань та рангів державних службовців працівникам відповідного територіального управління;

6) вносить Керівнику Фінансової поліції пропозиції щодо заохочення працівників територіальних управлінь;

7) приймає в межах наданих йому повноважень рішення про заохочення та накладення згідно з рішенням дисциплінарної комісії Фінансової поліції дисциплінарних стягнень на працівників Фінансової поліції;

8) видає у межах своїх повноважень накази і розпорядження, дає доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками Фінансової поліції;

9) виконує інші повноваження, передбачені законами України.

Стаття 19. Працівники Фінансової поліції

1. До працівників Фінансової поліції належать особи, які мають спеціальні звання, державні службовці та інші працівники, які працюють за трудовими договорами у Фінансовій поліції.

Оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених законом до підслідності Фінансової поліції проводять старші детективи та детективи Фінансової поліції, які є державними службовцями.

2. Час проходження служби у Фінансовій поліції зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону.

3. На службу до Фінансової поліції приймаються на конкурсній основі громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні службові обов'язки. Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад у цих підрозділах затверджуються керівником Фінансової поліції.

Призначення працівників на посади у Фінансовій поліції, здійснюється за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному керівником Фінансової поліції на основі типового порядку проведення відкритого конкурсу, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

До складу конкурсної комісії з відбору працівників Фінансової поліції, які мають спеціальні звання (окрім працівників підрозділу внутрішнього контролю), входять 9 осіб:

1) три особи, запропоновані громадською радою при Фінансовій поліції;

1) особа – визначена Міністерством;

2) особа – визначена Міністерством юстиції України;

3) особа – визначена Національним агентством з питань запобігання корупції;

4) особа – визначена Національним агентством України з питань державної служби;

5) особа – запропонована з’їздом адвокатів України;

6) особа – запропонована всеукраїнською конференцією працівників прокуратури.

На членів конкурсної комісії з відбору працівників Фінансової поліції, які мають спеціальні звання, поширюються вимоги частин другої, третьої, абзаців дев'ятого-десятого частини четвертої, частин п'ятої - сьомої, частин дев'ятої-десятої статті 14 цього Закону.

За результатами конкурсу з відбору працівників Фінансової поліції, які мають спеціальні звання (окрім працівників підрозділу внутрішнього контролю), конкурсна комісія вносить подання керівнику Фінансової поліції або уповноваженим їм особам щодо призначення кандидата на службу в Фінансову поліцію.

4. Трудові відносини працівників Фінансової поліції регулюються законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами).

5. Працівники Фінансової поліції регулярно, але не рідше одного разу на два роки, проходять обов’язкове підвищення кваліфікації, у порядку затвердженому Кабінетом Міністрів України.

6. На посадових осіб Фінансової поліції, які мають спеціальні звання, поширюється Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом та Дисциплінарний статут, які розповсюджують свою дію на Національну поліцію.

7. Трудові відносини працівників Фінансової поліції регулюються законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами). На спеціалістів Фінансової поліції, які не мають спеціальних звань, також поширюється дія Закону України "Про державну службу". Посади працівників Фінансової поліції відносяться до відповідних категорій посад працівників апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, їх територіальних органів у порядку, встановленому законодавством.

Стаття 20. Обмеження стосовно призначення на посади та діяльності працівників Фінансової поліції

1. Особа не може бути призначена на посаду у Фінансовій поліції, якщо вона:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного злочину;

3) відповідно до вироку чи постанови суду, що набрали законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;

4) має громадянство іншої держави, є особою без громадянства, або особою, позбавленою громадянства України;

5) у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

6) не пройшла спеціальну перевірку;

7) не пройшла перевірку і стосовно неї встановлено заборону відповідно до Закону України "Про очищення влади";

8) не подала передбачену Законом України "Про запобігання корупції" декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або якщо внаслідок перевірки цієї декларації підрозділом внутрішнього контролю Фінансової поліції або Національним агентством з питань запобігання корупції виявлено відображення в декларації недостовірних відомостей щодо майна (активів), доходів, видатків та фінансових зобов’язань, розмір (вартість) яких перевищує 50 мінімальних заробітних плат.

2. Працівники Фінансової поліції не мають права:

1) бути членами чи брати участь у створенні чи діяльності політичних партій, організовувати або брати участь у страйках;

2) бути повіреними третіх осіб у справах Фінансової поліції;

3) використовувати Фінансову поліцію, її працівників та майно у партійних, групових чи особистих інтересах.

На працівників Фінансової поліції поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".

Під час призначенні на посаду у Фінансовій поліції особа попереджається про можливість проведення щодо неї перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя.

3. У разі виникнення у працівника Фінансової поліції конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень він повинен діяти в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції".

Стаття 21. Стажування детективів Фінансової поліції

1. Особи, які не мають попереднього досвіду роботи в державних органах на посадах, пов’язаних з оперативно-розшуковою діяльністю, проведенням досудового розслідування, після проходження конкурсу на зайняття посади детектива проходять обов’язкове стажування в Фінансовій поліції строком до одного року.

2. Порядок стажування в Фінансовій поліції визначається положенням, яке затверджується керівником Фінансової поліції.

3. Особа може бути звільнена з посади Фінансової поліції за підсумками стажування, якщо вона не відповідає вимогам щодо працівників Фінансової поліції, визначеним у абзаці першому частини третьої статті 19, частині першій статті 20 цього Закону.

Стаття 22. Проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа та тесту на доброчесність.

1. До вступу на службу до Фінансової поліції, а також не рідше одного разу на рік під час проходження служби у Фінансовій поліції керівник Фінансової поліції, його заступники, керівник головного підрозділу внутрішнього контролю, керівники підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Фінансової поліції та їх заступники, а також старші детективи та детективи, інші працівники, які мають спеціальні звання проходять психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа.

Психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа полягає у нешкідливому для життя і здоров'я людини опитуванні з використанням спеціального комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації фізіологічних реакцій, під час якого здійснюється аналіз динаміки зазначених реакцій опитуваної особи у відповідь на психологічні стимули, задані у вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото тощо, що дозволяє виявити симуляцію і представити зареєстровані результати в аналоговій та/або цифровій формі.

Метою проведення опитування є виявлення можливих кримінальних правопорушень, вчинених у минулому особою, яка претендує на зайняття посади у Фінансовій поліції або проходить у ній службу.

2. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею виключно як інформація ймовірного характеру, яка сприяє формуванню оцінки працівника.

3. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа не можуть бути підставою для ініціювання кримінального провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення.

4. До прийняття на роботу у Фінансовій поліції, а також не рідше одного разу на рік під час роботи у Фінансовій поліції, працівники проходять тест на доброчесність.

5. Відмова кандидата на зайняття посади у Фінансовій поліції від участі в психофізіологічному опитуванні із застосуванням поліграфа та/або в проходженні тесту на доброчесність є підставою для відмови в розгляді його кандидатури на призначення на посаду у Фінансовій поліції.

6. Психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа та тест на доброчесність проводять спеціалісти підрозділів внутрішнього контролю Фінансової поліції.

Порядок проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа та тесту на доброчесність затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 23. Присяга працівників Фінансової поліції

1. Громадяни України, які вперше зараховуються на посади детективів Фінансової поліції, державних службовців та у відповідних випадках пройшли встановлений строк випробування, складають присягу відповідно до вимог Закону України "Про державну службу".

Стаття 24. Посвідчення працівника Фінансової поліції

1. Працівники Фінансової поліції мають службове посвідчення.

2. Положення про службове посвідчення працівника Фінансової поліції та його зразок затверджує керівник Фінансової поліції.

Стаття 25. Підготовка кадрів для Фінансової поліції

1. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів для Фінансової поліції здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту", "Про вищу освіту" та інших актів законодавства України.

2. Для забезпечення освіти кадрів Фінансової поліції можуть укладатися відповідні угоди з освітніми закладами.

3. Після проходження конкурсного відбору працівник Фінансової поліції, може бути направлений на спеціальну підготовку з метою отримання знань та навичок практичної діяльності, складання процесуальних документів. Спеціальна підготовка завершується складанням іспиту.

Стаття 26. Види спеціальних звань у Фінансовій поліції

1. Установлюються такі спеціальні звання у Фінансовій поліції:

1) спеціальні звання молодшого складу:

рядовий фінансової поліції;

прапорщик фінансової поліції;

старший прапорщик фінансової поліції;

2) спеціальні звання середнього складу:

лейтенант фінансової поліції;

старший лейтенант фінансової поліції;

капітан фінансової поліції;

майор фінансової поліції;

підполковник фінансової поліції;

полковник фінансової поліції.

3) спеціальне звання вищого складу:

генерал фінансової поліції третього рангу;

генерал фінансової поліції другого рангу;

генерал фінансової поліції першого рангу.

2. Положення про спеціальні звання посадових осіб у Фінансовій поліції, порядок їх присвоєння, співвідношення з рангами державних службовців, розмір надбавок за спеціальне звання та гранична чисельність затверджуються Кабінетом Міністрів України.

РОЗДІЛ IV

ПРАВОВИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ, ЗАХИСТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІЦІЇ

Стаття 27. Правовий захист працівників Фінансової поліції

1. Посадові особи Фінансової поліції, які мають спеціальні звання, під час виконання покладених на них обов'язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом. Ніхто, за винятком уповноважених посадових осіб державних органів у передбачених законами випадках, не має права втручатися в їхню законну діяльність.

У разі затримання або обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно спеціаліста Фінансової поліції, який не має спеціального звання, або посадової особи Фінансової поліції, яка має спеціальне звання, їх тримають в установах для попереднього ув'язнення окремо від інших осіб.

2. Під захистом держави перебувають особи, які добровільно, у тому числі на договірних засадах, надають допомогу Фінансовій поліції у виконанні покладених на неї обов'язків. Незаконне розголошення відомостей про таких осіб, а також інші правопорушення щодо цих осіб та їхніх близьких осіб, вчинені у зв'язку з відносинами з Фінансовою поліцією, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

3. Працівник Фінансової поліції, який відповідно до цього Закону повідомив про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Фінансової поліції, не може бути звільнений з посади або бути змушений до звільнення, притягнутий до відповідальності чи іншим чином переслідуватися за таке повідомлення, крім випадку притягнення до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Працівникам Фінансової поліції забороняється розголошувати відомості про працівників Фінансової поліції, які повідомили про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Фінансової поліції.

Стаття 28. Соціальний захист працівників Фінансової поліції

1. Держава забезпечує соціальний захист працівників Фінансової поліції відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.

2. Працівникам Фінансової поліції, які є державними службовцями, при звільненні із служби у Фінансовій поліції за віком, після закінчення строку договору (контракту), за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або з організаційними заходами в разі неможливості використання на службі виплачується грошова допомога у розмірі 50 відсотків місячного розміру оплати праці (грошового забезпечення) за кожний повний календарний рік служби. Працівникам Фінансової поліції, які є державними службовцями, звільненим із служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується грошова допомога у розмірі 25 відсотків місячного розміру оплати праці (грошового забезпечення) за кожний повний календарний рік служби. Працівникам Фінансової поліції, які є державними службовцями, звільненим з роботи за службовою невідповідністю, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, грошова допомога не виплачується.

3. Працівники Фінансової поліції, які є державними службовцями, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

4. Держава гарантує медичне страхування працівників Фінансової поліції, які є державними службовцями, та їх сімей, у випадку їх згоди на часткове внесення оплати за поліс медичного страхування у таких співвідношеннях:

для працівника Фінансової поліції – 90 відсотків вартості полісу сплачує держава, 10 відсотків працівник;

для члена сім’ї працівника – 70 відсотків вартості полісу сплачує держава, 30% – працівник, або член його сім’ї.

5. У разі загибелі (смерті) працівника Фінансової поліції, який є державним службовцем, під час виконання службових обов’язків сім’ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного розміру оплати праці (грошового забезпечення) загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він займав, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

6. Шкода, завдана майну працівника Фінансової поліції, який є державним службовцем, чи майну членів його сім’ї у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винуватих осіб у порядку, встановленому законом.

7. У випадку призову працівника Фінансової поліції до лав Збройних сил України відповідно до законодавства України, за ним зберігається робоче місце. На такого працівника поширюються всі гарантії соціального захисту, передбачені Законом України "Про загальний військовий обов’язок і військову службу".

8. Інші питання соціального захисту державних службовців та інших працівників Фінансової поліції регулюються законодавством про працю і державну службу.

Стаття 29. Оплата праці працівників Фінансової поліції

1. Заробітна плата працівників Фінансової поліції повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати набір і закріплення в штаті апарату Фінансової поліції кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати інтелектуальні затрати працівників.

2. Працівники Фінансової поліції отримують грошове забезпечення, розмір якого визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби, інтенсивності та умов служби, кваліфікації.

3. Порядок виплати грошового забезпечення визначає Міністр відповідно до цього Закону.

4. За працівниками Фінансової поліції, які тимчасово проходять службу за межами України, зберігається виплата грошового забезпечення в національній валюті та виплачується винагорода в іноземній валюті за нормами і в порядку, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

5. Працівники Фінансової поліції, відряджені до інших органів державної влади, установ, організацій та прикомандировані відповідно до цього Закону, отримують грошове забезпечення, враховуючи посадовий оклад за посадою, яку вони займають в органі, установі чи організації, до якої вони відряджені, а також інші види грошового забезпечення, визначені законодавством України.

6. Заробітна плата працівників Фінансової поліції складається з:

1) посадового окладу;

2) надбавки за вислугу років;

3) надбавки за знання іноземних мов;

4) доплати за науковий ступінь;

5) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;

6) доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця;

7) виплати за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;

8) виплати за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою;

9) премії (у разі встановлення).

7. Установлюються такі посадові оклади працівників Фінансової поліції відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік:

керівник Фінансової поліції - 40;

перший заступник, заступник керівника Фінансової поліції - 35;

керівник підрозділу центрального апарату або територіального управління Фінансової поліції, керівник управління внутрішнього контролю центрального апарату Фінансової поліції, керівник підрозділу детективів - 30;

заступник керівника підрозділу центрального апарату або територіального управління Фінансової поліції, заступник керівника управління внутрішнього контролю центрального апарату Фінансової поліції, заступник керівника підрозділу детективів - 28;

начальник відділу центрального управління Фінансової поліції - 26;

заступник начальника відділу центрального управління Фінансової поліції - 25;

начальник відділу територіального управління Фінансової поліції - 24;

заступник начальника відділу територіального управління Фінансової поліції - 23;

старший детектив Фінансової поліції - 22;

детектив Фінансової поліції - 20;

державні службовці, які працюють у Фінансовій поліції і не мають спеціальних звань – сума, що дорівнює десятьом розмірам посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади;

інші працівники Фінансової поліції – сума, що дорівнює трьом розмірам посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.

8. Посадові оклади відповідних заступників керівників управлінь (начальників відділів) Фінансової поліції, якщо їх посади зазначені у цій статті, встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 0,9.

Посадові оклади працівників Фінансової поліції, які проходять стажування, встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 0,5.

9. Працівникам Фінансової поліції виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років – 10 відсотків, більше 5 років - 15 відсотків, більше 10 років - 20 відсотків, більше 15 років - 25 відсотків, більше 20 років - 30 відсотків, більше 25 років - 35 відсотків, більше 30 років - 40 відсотків, більше 35 років - 45 відсотків посадового окладу.

10. Працівникам Фінансової поліції виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості" або "цілком таємно", - 10 відсотків посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 5 відсотків посадового окладу.

11. Доплати за спеціальне звання та ранг державного службовця, знання іноземних мов здійснюються в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 30. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Фінансової поліції

1. Фінансове забезпечення Фінансової поліції здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування Фінансової поліції за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги.

2. У Державному бюджеті України видатки на фінансування Фінансової поліції визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує належне виконання повноважень Фінансової поліції.

У кошторисі Фінансової поліції передбачається створення фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій.

Позицію Фінансової поліції з питань її фінансування на засіданнях Кабінету Міністрів України, комітетів Верховної Ради України або на пленарних засіданнях Верховної Ради України представляє Міністр або за його дорученням керівник Фінансової поліції.

3. Фінансова поліція є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються на її фінансування.

4. Протягом п’яти років після створення Фінансової поліції, з метою забезпечення її належного розвитку, державним бюджетом України передбачаються витрати на діяльність та розвиток Фінансової поліції у розмірі не менше 0,03% від ВВП України за попередній рік. По закінченні п’ятирічного терміну з дня створення Фінансової поліції її фінансування з державного бюджету України здійснюється за загальноприйнятими принципами бюджетного планування.

5. Фінансова поліція забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для здійснення службової діяльності.

Стаття 31. Забезпечення безпеки працівників Фінансової поліції та інших осіб, які потребують захисту у зв’язку з проведенням Фінансовою поліцією оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій

1. Заходи щодо безпеки працівників Фінансової поліції та інших осіб, які потребують захисту у зв’язку з проведенням Фінансовою поліцією оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій здійснюються відповідно до Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві", Кримінального процесуального кодексу України, цього Закону, інших актів законодавства, що регулюють сферу забезпечення безпеки фізичних осіб.

2. Захист працівників Фінансової поліції від перешкоджання виконанню покладених на них законом обов’язків і здійсненню наданих прав, а так само від посягань на їх життя, здоров’я, житло і майно у зв’язку із службовою діяльністю працівників Фінансової поліції здійснюється за рішенням керівника підрозділу поліції особливого призначення на підставі звернення керівника Фінансової поліції.

3. Безпека осіб, яких беруть під захист, якщо оперативно-розшукові справи перебувають у провадженні оперативних підрозділів Фінансової поліції, або кримінальні провадження знаходяться у провадженні слідчих Фінансової поліції, здійснюється за рішенням відповідної посадової особи Національної поліції України на підставі звернення керівника Фінансової поліції.

4. Порядок взаємодії Фінансової поліції з підрозділами Національної поліції з метою забезпечення безпеки працівників Фінансової поліції та інших осіб, які потребують захисту у зв’язку з проведенням Фінансовою поліцією оперативно-розшукових та слідчих дій, визначається спільним наказом, підписаним Міністром та Міністром внутрішніх справ України або Кабінетом Міністром України.

РОЗДІЛ V

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІЦІЇ

Стаття 32. Забезпечення прозорості в діяльності Фінансової поліції

1. Фінансова поліція через засоби масової інформації, на своєму офіційному веб-сайті та в інших формах регулярно інформує суспільство про свою діяльність.

2. Фінансова поліція:

1) готує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіт про свою діяльність, передбачений статтею 33 цього Закону;

2) оприлюднює та надає інформацію на запити в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації";

3) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіти за конкретними запитами, у тому числі із зазначенням причин, через які певні заходи не були вжиті;

4) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про призначення та звільнення працівників, а також про наявність вакансій у Фінансовій поліції;

5) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про хід розслідування проваджень, у тому числі інформацію про оголошення про підозру, спрямування провадження до суду чи його закриття тощо.

3. Не може бути обмежено доступ до інформації щодо загального кошторису Фінансової поліції, її компетенції та основних напрямів діяльності, а також щодо притягнення до відповідальності за вчинення правопорушень працівників Фінансової поліції.

Стаття 33. Контроль за діяльністю Фінансової поліції та її підзвітність

1. Контроль за діяльністю Фінансової поліції здійснюють органи державної влади у порядку, визначеному законодавством України та відповідно до їх компетенції.

2. З метою забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Фінансової поліції утворюється громадська рада при Фінансовій поліції у складі 35 членів.

До складу громадської ради при Фінансовій поліції можуть бути обрані на засадах відкритого та прозорого конкурсу представники громадських об'єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку та мають до дати проведення установчих зборів річний досвід роботи з розбудови системи протидії фінансово-економічній злочинності, запобігання корупції та/або сприяння вдосконаленню роботи правоохоронних органів.

Перелік об'єднань, спілок, асоціацій, організацій, недержавних засобів масової інформації, які мають до дати проведення установчих зборів річний досвід роботи з розбудови системи протидії фінансово-економічній злочинності, запобігання корупції та/або сприяння вдосконаленню роботи правоохоронних органів визначається Міністерством на підставі положення, яке затверджується Міністром.

Громадська рада при Фінансовій поліції формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у діяльності громадської ради, у порядку, визначеному цим Законом та положенням про громадська раду при Фінансовій поліції, яке затверджується Міністром.

Членами Громадської ради при Фінансовій поліції можуть бути громадян України, які досягли 25 років і мають вищу освіту, на умовах повної зміни складу громадської ради один раз на два роки.

Громадська рада при Фінансовій поліції засідає та приймає відповідні рішення більшістю голосів від числа присутніх на загальних зборах членів громадської ради. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше 18 членів.

3. Громадська рада при Фінансовій поліції:

1) подає Фінансовій поліції пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи цього органу;

2) проводить відповідно до законодавства громадську та громадську антикорупційну експертизи проектів нормативно-правових актів, які готує Фінансова поліція;

3) здійснює громадський контроль за врахуванням Фінансовою поліцією пропозицій і зауважень громадськості та інформує громадськість про діяльність цього органу, прийняті рішення та їх виконання;

4) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку і діяльності Фінансової поліції, заходи з правової просвіти населення;

5) обирає трьох представників, які входять до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду керівника, першого заступника та заступника керівника Фінансової поліції та трьох представників, які входять до складу конкурсної комісії з відбору інших працівників Фінансової поліції, які мають спеціальні звання.

6) обирає з її членів трьох представників, які входять до складу дисциплінарної комісії Фінансової поліції;

7) бере участь у роботі дисциплінарної комісії в порядку, визначеному статтею 36 цього Закону.

8) має право не більше одного разу на 6 місяців ініціювати звітування керівника Фінансової поліції перед Кабінетом Міністрів України про результати діяльності цього органу;

9) за умови, якщо за це проголосує не менше 21 члена учасників загальних зборів, ініціює проведення незалежного оцінки (аудиту) ефективності діяльності фінансової поліції, її операційної та інституційної незалежності, у тому числі шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснювалося Фінансовою поліцією та було завершено;

10) має інші права, передбачені цим Законом, положенням про громадську раду при Фінансовій поліції.

4. Керівник Фінансової поліції:

1) інформує Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, Міністра з основних питань діяльності Фінансової поліції та її підрозділів про виконання покладених на правоохоронний орган обов'язків, додержання законодавства, прав та інтересів осіб;

2) щороку не пізніше 10 лютого та 10 серпня подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність Фінансової поліції протягом попередніх шести місяців.

5. Письмовий звіт про діяльність Фінансової поліції повинен містити інформацію про:

1) статистичні дані про результати діяльності з обов’язковим зазначенням таких відомостей:

а) кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про злочини, віднесені законом до підслідності Фінансової поліції;

б) кількість оперативно-розшукових справ, заведених Фінансовою поліцією, та їх результативність;

в) кількість осіб (із них організаторів), щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення злочинів, віднесених законом до підслідності Фінансової поліції;

г) кількість осіб (із них організаторів), щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними злочинів, віднесених законом до підслідності Фінансової поліції;

ґ) кількість осіб (із них організаторів), щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо злочинів, віднесених законом до підслідності Фінансової поліції;

д) відомості про розмір шкоди, завданих злочинами, віднесеними законом до підслідності Фінансової поліції, стан та обсяги відшкодування матеріальної шкоди;

2) показники обсягу тіньового бізнесу в Україні;

3) взаємодію з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

4) співпрацю з компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями та укладені з ними угоди про співпрацю, представництво інтересів за кордоном;

5) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації;

6) чисельність працівників Фінансової поліції, кваліфікацію та досвід його працівників, підвищення їх кваліфікації;

7) діяльність підрозділу внутрішнього контролю Фінансової поліції; кількість повідомлень про вчинення правопорушень працівниками Фінансової поліції, результати їх розгляду, притягнення працівників Фінансової поліції до відповідальності;

8) кошторис Фінансової поліції та його виконання;

9) інші відомості, що стосуються результатів діяльності Фінансової поліції та виконання покладених на нього обов’язків.

6. Звіт Фінансової поліції надається для висновку громадській раді при Фінансовій поліції, яка розглядає його упродовж двох тижнів з дня його отримання. Звіт Фінансової поліції подається до державних органів, зазначених в пункті 2 частини четвертої цієї статті, та оприлюднюється разом із висновком громадської ради у разі його затвердження у встановлений строк.

7. Комітет Верховної Ради України до предмету відання якого належать питання боротьби з корупцією, комітет Верховної Ради України до предмету відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності та комітет Верховної Ради України до предмету відання якого належать питання системи оподаткування, загальнодержавні податки і збори, не рідше одного разу на рік проводять відкриті для громадськості слухання на тему діяльності Фінансової поліції, виконання покладених на неї обов'язків, додержання законодавства, прав та інтересів осіб.

8. Якщо оприлюднений звіт про роботу Фінансової поліції викликає сумніви у громадської ради або органу, на розгляд якого він був поданий відповідно до цього Закону, щодо достовірності даних, відображених у ньому, або свідчить про неналежне виконання функцій посадовими особами Фінансової поліції, за розпорядженням Міністра, з власної ініціативи органу або за ініціативи громадської ради, у разі прийняття відповідного рішення у порядку пункту 8 частини третьої цієї статті, проводиться незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Фінансової поліції, її операційної та інституційної незалежності, у тому числі шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснювалося Фінансовою поліцією та було завершено.

Зазначену оцінку (аудит) проводить комісія зовнішнього контролю у складі п'яти членів. Президент України, Верховна Рада України (за поданням комітету Верховної Ради до предмету відання якого належать питання системи оподаткування, загальнодержавні податки і збори), Кабінет Міністрів України, громадська рада при Фінансовій поліції та керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.

До роботи комісії зовнішнього контролю за зверненням Кабінету Міністрів України до Генеральної прокуратури України може бути залучений в якості експерта діючий представник органів прокуратури, з числа прокурорів, які не здійснюють нагляд за діяльністю детективів Фінансової поліції, з кваліфікацією та повноваженнями здійснення вибіркового аудиту кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснювалося Фінансовою поліцією та було завершено.

Представник органів прокуратури, який залучається до роботи комісії зовнішнього контролю має право доступу до матеріалів визначених кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснювалося Фінансовою поліцією та було завершено, іншої інформації (документів), що є у володінні Фінансової поліції (з урахуванням обмежень, передбачених Законом України "Про державну таємницю").

Не можуть бути членами комісії зовнішнього контролю особи, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 20 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Члени комісії зовнішнього контролю діють незалежно та не повинні виконувати будь-які доручення, вказівки, надані будь-якою особою.

Для проведення оцінки (аудиту) члени комісії зовнішнього контролю мають право проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками Фінансової поліції, прокурорами, працівниками інших державних та правоохоронних органів, а також іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідними для проведення оцінки (аудиту).

Члени комісії зовнішнього контролю забезпечують нерозголошення даних досудового розслідування по конкретним кримінальним провадженням та не можуть втручатися у здійснення досудового розслідування.

Висновок комісії зовнішнього контролю діяльності Фінансової поліції оприлюднюється в знеособленому виді на офіційному веб-сайті Фінансової поліції та Міністерстві, включається як додаток до письмового звіту Фінансової поліції та подається Міністру для прийняття відповідного рішення.

До висновку комісії зовнішнього контролю діяльності Фінансової поліції додається звіт про проходження психофізіологічного опитування з використанням поліграфа керівником Фінансової поліції та його заступниками.

Міністр самостійно, або за поданням громадської ради, у разі негативного висновку комісії зовнішнього контролю діяльності Фінансової поліції може притягнути до дисциплінарної відповідальності працівників Фінансової поліції залежно від встановлених недоліків у їх роботі, в тому числі шляхом внесення подання на звільнення керівника Фінансової поліції із займаної посади.

Стаття 34. Підрозділи внутрішнього контролю Фінансової поліції

1. З метою попередження, виявлення та відповідного реагування на прояви корупції, а також з метою контролю за дотриманням професійних та етичних стандартів у Системі органів Міністерства у складі центрального управління Фінансової поліції діє підрозділ внутрішнього контролю, який підпорядковується Міністру, а також координується та спрямовується Міністром. Рішенням Міністра у складі територіальних управлінь Фінансової поліції створюються підрозділи внутрішнього контролю.

Керівники та працівники підрозділів внутрішнього контролю центрального та територіальних управлінь Фінансової поліції призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром.

Призначення працівників підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних управлінь (крім керівника головного підрозділу внутрішнього контролю), здійснюється за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Міністром на основі Типового порядку проведення відкритого конкурсу, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

2. Підрозділ внутрішнього контролю Фінансової поліції має такі обов’язки:

1) запобігання вчиненню правопорушень працівниками Системи органів Міністерства згідно з вимогами законів України "Про запобігання корупції" та "Про державну службу";

2) здійснення контролю за дотриманням працівниками Системи органів Міністерства правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру;

3) проведення перевірок працівників Системи органів Міністерства на доброчесність та моніторингу способу їх життя;

4) перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних та юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет, засоби електронного зв’язку Системи органів Міністерства, щодо причетності працівників Фінансової поліції до вчинення правопорушень;

5) проведення службового розслідування стосовно працівників в Системі органів Міністерства;

6) проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа;

7) проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в Системі органів Міністерства;

8) контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів під час формування та користування інформаційними базами (банками) даних працівниками Фінансової поліції, а також працівниками інших органів, що входять до Системи органів Міністерства.

9) здійснення співпраці із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень антикорупційного законодавства, інших протиправних дій чи бездіяльність працівників Фінансової поліції, інших працівників Системи органів Міністерства, вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав, у зв’язку з таким інформуванням;

10) консультування працівників Системи органів Міністерства щодо правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру.

3. Працівник Системи органів Міністерства, якому стала відома інформація про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Системи органів Міністерства, зобов’язаний негайно повідомити про це керівника підрозділу внутрішнього контролю Фінансової поліції або уповноважений правоохоронний орган.

4. Підрозділ внутрішнього контролю центрального управління Фінансової поліції оприлюднює на офіційному веб-сайті Фінансової поліції декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які були подані у встановленому законом порядку керівником Фінансової поліції та його заступниками, директорами територіальних управлінь Фінансової поліції та їх заступниками, керівником центрального управління, керівниками структурних підрозділів центрального управління та територіальних управлінь Фінансової поліції.

Не підлягають оприлюдненню відомості, віднесені до інформації з обмеженим доступом згідно із Законом України "Про запобігання корупції".

5. У разі виявлення інформації про можливе вчинення працівником Системи органів Міністерства кримінального правопорушення підрозділ внутрішнього контролю Фінансової поліції негайно повідомляє про це уповноважений правоохоронний орган, залежно від виду вчиненого кримінального правопорушення та/або категорії посади працівника, який вчинив таке кримінальне правопорушення.

6. Порядок діяльності та повноваження підрозділів внутрішнього контролю Фінансової поліції визначаються положенням, яке затверджується Міністром.

Стаття 35. Прокурорський нагляд

1. Нагляд за додержанням законів Фінансовою поліцією при провадженні оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування здійснюється регіональною прокуратурою та Генеральною прокуратурою України.

Стаття 36. Відповідальність за протиправне використання інформаційних ресурсів Фінансовою поліцією

1. Фінансова поліція вживає всіх заходів для недопущення будь-яких порушень прав та інтересів осіб, пов’язаних з обробкою інформації.

2. Працівники Фінансової поліції несуть персональну дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинені ними діяння, що призвели до порушень прав та інтересів осіб, пов’язаних з обробкою інформації.

3. Підрозділи внутрішнього контролю Фінансової поліції здійснюють безпосередній контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів під час формування та користування інформаційними базами (банками) даних працівниками Фінансової поліції, а також працівниками інших органів, що входять до Системи органів Міністерства.

Стаття 37. Відповідальність працівників Фінансової поліції

1. Працівники Фінансової поліції самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень, визначених цим та іншими законами, і за свої протиправні дії чи бездіяльність несуть відповідальність згідно із законом.

2. У разі порушення працівником Фінансової поліції під час виконання ним своїх службових обов’язків прав чи свобод особи Фінансова поліція в межах своєї компетенції вживає заходів із поновлення цих прав і свобод, відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди та притягнення винних до відповідальності.

3. Працівники Фінансової поліції за свої діяння, рішення, що порушують вимоги чинного законодавства України несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та матеріальну відповідальність.

Умови щодо матеріальної відповідальності працівників Фінансової поліції відображаються у їх трудових договорах.

Матеріальна відповідальність працівника Фінансової поліції наступає внаслідок винного, протиправного невиконання або неналежного виконання трудових (службових) обов’язків, результатом чого стало завдання матеріальних збитків Фінансовій поліції або третім особам.

Стаття 38. Дисциплінарна відповідальність працівників та Дисциплінарна комісія Фінансової поліції

1. Для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до працівників Фінансової поліції утворюється дисциплінарна комісія у складі п’яти осіб. До складу дисциплінарної комісії входять три особи, визначені громадською радою при Фінансовій поліції, одна особа від підрозділу внутрішнього контролю та одна особа кадрового забезпечення Фінансової поліції.

Склад та положення про дисциплінарну комісію Фінансової поліції затверджуються Міністром на основі Типового положення про Дисциплінарну комісію центрального органу виконавчої влади, затвердженого Кабінетом Міністрів України. В положенні про Дисциплінарну комісію Фінансової поліції деталізується порядок формування складу дисциплінарної комісії, а також умови та порядок відкликання членів дисциплінарної комісії.

2. Дисциплінарна комісія на підставі службового розслідування, яке проводиться підрозділом внутрішнього контролю, складає висновок про наявність чи відсутність у діях працівника Фінансової поліції дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного стягнення.

3. В разі необхідності на підставі матеріалів службового розслідування, яке проводиться підрозділом внутрішнього контролю, дисциплінарна комісія приймає рішення про проходження відповідним працівником психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа.

4. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення на підставі висновку дисциплінарної комісії приймає керівник Фінансової поліції. Зазначене рішення може бути оскаржено до суду.

5. Рішення про відсутність підстав для застосування дисциплінарного стягнення приймає дисциплінарна комісія.

У разі, якщо дисциплінарна комісія встановлює недостатність наданих їй фактів для визначення ступеню відповідальності працівника, справа якого розглядається, дисциплінарна комісія повертає справу для збору додаткової інформації, із конкретним переліком питань, які потрібно встановити.

6. Підстави для притягнення працівника Фінансової поліції до дисциплінарної відповідальності:

1) незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, яка стала відомою працівнику у зв’язку з виконанням його повноважень;

2) негативні результати перевірки на доброчесність або моніторингу способу життя працівника;

3) відмова від проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа;

4) інші підстави, передбачені Законом України "Про державну службу" для працівників Фінансової поліції, які є державними службовцями, або Дисциплінарним статутом, зазначеним в частині шостій статті 19 цього Закону, для працівників Фінансової поліції, які мають спеціальні звання.

РОЗДІЛ VI

Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за восьмим місяцем його опублікування, крім:

статей 14 та 33 цього Закону (в частині формування конкурсної комісії та громадської ради), які набирають чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем опублікування Закону;

частини другої статті 18 цього Закону (в частині володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи), яка набирає чинності з 1 травня 2018 року;

положень пунктів 3, 4, 8, 9, підпункту 1, 8 пункту 14, пункту 15 цього розділу, які набирають чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем опублікування цього Закону.

2. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Під час початкового формування підрозділів детективів Фінансової поліції, інших підрозділів Фінансової поліції, працівники яких матимуть спеціальні звання (окрім підрозділу внутрішнього контролю), встановлюються і повинні бути дотримані квоти, згідно з якими:

1) формування підрозділів Фінансової поліції забезпечується за рахунок осіб, які відповідають критеріям таких трьох груп:

перша група:

особи, які протягом останнього року обіймали посади слідчих або оперативних співробітників Державної фіскальної служби України, підрозділів протидії злочинності у сфері економіки, що діють в системі Міністерства внутрішніх справ України, підрозділів контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, – не більш як на 25 відсотків;

друга група:

особи, які протягом останнього року обіймали посади слідчих або оперативних співробітників в інших органах державної влади, – не більш як на 5 відсотків;

третя група:

інші особи – не менш як на 70 відсотків.

2) За результатами першого конкурсного відбору до підрозділів детективів на службу до Фінансової поліції мають бути зараховані детективи у кількості 100 осіб, серед яких не більше 25 – особи, визначені у першій групі, не більше 5 – особи, визначені у другій групі, не менше 70 – особи, визначені у третій групі підпункту 1 пункту 3 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону.

Під час проведення наступних конкурсних відборів з початкового формування підрозділів детективів Фінансової поліції пропорційність квот, визначених у підпункті 1 пункту 3 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону зберігається.

3) формування першого конкурсного відбору підрозділу внутрішнього контролю Фінансової поліції забезпечується за рахунок осіб, які мають стаж роботи в галузі права не менше трьох років та не працювали на оперативних та слідчих посадах правоохоронних органів з повноваженнями щодо документування та розслідування корупційних діянь.

4. Відкритий конкурс на зайняття посад керівника, першого заступника, заступника керівника та керівника головного підрозділу внутрішнього контролю Фінансової поліції проводиться у чотирьохмісячний строк з дня набрання чинності цього пункту.

5. Заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення, подані до податкової міліції до набрання чинності цим Законом і відомості щодо яких не внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, але які відповідно до цього Закону підслідні Фінансовій поліції, передаються протягом 24 годин до відповідного підрозділу (органу) Фінансової поліції для їх внесення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань згідно зі статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України.

Матеріали кримінального провадження, які на день набрання чинності цим Законом перебувають в іншому органі досудового розслідування на стадії досудового розслідування, але відповідно до цього Закону підслідні Фінансовій поліції, передаються до відповідного підрозділу (органу) Фінансової поліції для продовження провадження після початку здійснення Фінансовою поліцією функції досудового розслідування.

Заяви та повідомлення, звернення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, фізичних та юридичних осіб, подані до органів податкової міліції до набрання чинності цим Законом і щодо яких не прийнято рішення, але які відповідно до цього Закону підслідні Фінансовій поліції, протягом 24 годин повертаються заявникам або передаються до відповідного підрозділу (органу) Фінансової поліції для їх внесення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань згідно зі статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України.

6. Працівникам податкової міліції, які у визначеному цим Законом порядку прийняті на службу до Фінансової поліції, наказами про призначення на відповідні посади одночасно присвоюються відповідні спеціальні звання Фінансової поліції відповідно до такої схеми співвідношення спеціальних звань:

Спеціальне звання податкової міліції - Спеціальне звання фінансової поліції

Рядовий податкової міліції - Рядовий фінансової поліції;

Прапорщик податкової міліції - Прапорщик фінансової поліції;

Старший прапорщик податкової міліції - Старший прапорщик фінансової поліції;

Лейтенант податкової міліції - Лейтенант фінансової поліції;

Старший лейтенант податкової міліції - Старший лейтенант фінансової поліції;

Капітан податкової міліції - Капітан фінансової поліції;

Майор податкової міліції - Майор фінансової поліції;

Підполковник податкової міліції - Підполковник фінансової поліції;

Полковник податкової міліції - Полковник фінансової поліції;

Генерал-майор податкової міліції - Генерал поліції третього рангу;

Генерал-лейтенант податкової міліції - Генерал поліції другого рангу;

Генерал-полковник податкової міліції - Генерал поліції першого рангу.

Установити, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику є правонаступником податкової міліції, що ліквідується, в частині всіх прав та обов’язків цього органу, за виключенням випадків, які передбачені цим Законом.

З дня набрання чинності цього пункту всі працівники податкової міліції, за виключенням осіб, зазначених в пункті 9 цього розділу, вважаються такими, що попереджені у визначеному порядку про можливе майбутнє звільнення через скорочення штатів.

Особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику в день набрання чинності цього Закону вважаються переведеними на службу до поліції особливого призначення, про що керівником Національної поліції приймається відповідне рішення.

Працівникам податкової міліції, які перейшли на службу до Фінансової поліції, стаж вислуги в спеціальних званнях податкової міліції зараховується до стажу вислуги для присвоєння чергових спеціальних звань Фінансової поліції.

Працівники податкової міліції, які на день набрання чинності цим Законом мали календарну вислугу не менше 5 років і продовжили службу в Фінансовій поліції на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу", після досягнення вислуги років, що дають право на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", мають право на пенсійне забезпечення згідно із вищезазначеним законом.

За колишніми працівниками податкової міліції, у тому числі пенсіонерами, а також членами їхніх сімей, іншими особами зберігаються пільги, компенсації і гарантії, передбачені цим Законом для колишніх працівників Фінансової поліції, членів їхніх сімей, інших осіб.

Право на отримання одноразової грошової допомоги, інших виплат, передбачених Податковим кодексом України, зберігається і здійснюється в порядку, що діяв до набрання чинності Законом України "Про Національну поліцію".

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

<>1)частині першій статті 43 слова "антикорупційного бюро України чи органу" замінити словами "антикорупційного бюро України, Фінансової поліції чи органу";

статтю 492 доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Положення частини першої цієї статті стосовно персонального попередження працівників про наступне їх вивільнення не застосовуються у разі якщо в законі України визначено, що працівник вважається повідомленим про можливе майбутнє звільнення іншим шляхом не пізніше ніж за два місяці";

у частині дев'ятій статті 252 слова "антикорупційного бюро України та органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами "антикорупційного бюро України, Фінансової поліції та органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового, митного законодавства";

2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122):

перше речення частини першої статті 15 викласти в такій редакції:

"Військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти під час проходження зборів, а також особи рядового і начальницького складів Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, поліцейські, працівники Фінансової поліції, які мають спеціальні звання, особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами";

доповнити статтею 18514 такого змісту:

"Стаття 18514. Невиконання законних вимог посадових осіб Фінансової поліції

Ненадання інформації та/або документів Фінансовій поліції на законний запит її посадових осіб, надання завідомо недостовірної інформації та/або документів чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків їх надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, або невиконання без належних на це підстав та в установлений Законом України "Про фінансову поліцію" строк законних пропозицій посадових осіб Фінансової поліції -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

статтю 221 після цифр "18513" доповнити цифрами "18514";

пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:

"Фінансової поліції (стаття 18514)";

3) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131):

у статті 112 слова "антикорупційного бюро України, Уповноваженого" замінити слова "антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, керівника Фінансової поліції, Уповноваженого";

у частині першій статті 344 слова "антикорупційного бюро України, Голову" замінити словами "антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, керівника Фінансової поліції, Голову";

у підпункті 1 пункту 3 примітки до статті 368 слова "антикорупційного бюро України, Генеральний" замінити словами "антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, керівник Фінансової поліції, Генеральний";

у статті 382:

частину першу після слів "постанови суду" доповнити словами "(слідчого судді)";

частину четверту після слів "службовою особою" доповнити словом "остаточного";

4) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):

у частині першій статті 3:

у пункті 8 слова "органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього" замінити словами "органу державного бюро розслідувань, підрозділу детективів Фінансової поліції, Національного антикорупційного бюро України, підрозділу внутрішнього";

пункт 17 викласти в такій редакції:

"17) слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу державного бюро розслідувань, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Фінансової поліції, Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень";

частини другу статті 21 після слів "ухвала суду" доповнити словами "(слідчого судді)";

третє речення частини шостої статті 36 викласти в такій редакції:

"Скасування зазначених постанов слідчих та прокурорів Національного антикорупційного бюро України може бути здійснено лише Генеральним прокурором України або особою, яка виконує його обов'язки, а постанов слідчих Фінансової поліції лише керівником регіональної прокуратури (його заступниками), Генеральним прокурором України (його заступниками) або особою, яка виконує його обов'язки";

у статті 38:

у частині першій:

підпункт "в" пункту 1 виключити;

доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) підрозділ детективів Фінансової поліції";

у частині третій слова "органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства" виключити;

у статті 41:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, Державної пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ, підрозділ, що в межах наданої законом компетенції, вживає заходів щодо відшкодування завданих державі, фізичним та юридичним особам збитків Фінансової поліції - за письмовим дорученням детектива, прокурора регіональної прокуратури або Генеральної прокуратури України, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури";

у другому реченні частини другої слова "крім підрозділу детективів" замінити словами "крім підрозділу детективів Фінансової поліції, підрозділу детективів";

у частині першій статті 143 слова "органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, Національного" замінити словами "органів Фінансової поліції, Національного";

у другому реченні частини другої статті 214 слова "органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами "Фінансовою поліцією";

частину третю статті 216 викласти в такій редакції:

"Детективи Фінансової поліції здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 159-1, 191 (у разі, якщо предметом злочину є майно державної чи комунальної власності, або майно державного чи місцевих бюджетів, державних цільових фондів) 199, 203-1, 203-2, 204, 205, 205 1, 210, 211, 212, 212-1, 213, 216, 218-1, 219, 222, 222-1, 223-1, 223-2, 224, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 Кримінального кодексу України.

Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, передбачені статтями 176, 177, 190, 191, 192, 198, 200, 229, 301, 358, 361, 361-1, 361-2, 362, 363, 363-1, 364, 366, 367 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються детективами Фінансової поліції";

у першому реченні частини шостої статті 232 слова "органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства" замінити словами "Фінансовій поліції";

у статті 246:

у частині п'ятій:

в абзаці четвертому слова "органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами "керівником підрозділу детективів центрального апарату Фінансової поліції, керівником територіального управління Фінансової поліції";

в абзаці п'ятому слова "керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "керівником Фінансової поліції";

у першому реченні частини шостої слова "органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства" замінити словами "Фінансової поліції";

у першому реченні частини четвертої статті 263 слова "поліції та органів безпеки" замінити словами "поліції, Фінансової поліції та органів безпеки";

друге речення частини четвертої статті 575 викласти в такій редакції:

"У зазначений строк керівник відповідного органу досудового розслідування у складі апарату Національної поліції, центрального апарату, органу безпеки, органу Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Фінансової поліції безпосередньо передає Генеральній прокуратурі України клопотання про видачу особи (екстрадицію)";

5) у Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 22, ст.303):

у статті 3 слова "антикорупційне бюро України, Службу безпеки" замінити словами "антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, Фінансову поліцію, Службу безпеки";

у частині першій статті 5:

після абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Державного бюро розслідувань - оперативними підрозділами Державного бюро розслідувань;

Фінансової поліції – оперативними, оперативно-технічними підрозділами, підрозділами, що в межах наданої законом компетенції, вживають заходів щодо відшкодування завданих державі, фізичним та юридичним особам збитків Фінансової поліції";

У зв'язку з цим абзаци сьомий – одинадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим – тринадцятим;

абзац дев'ятий виключити.

у частині четвертій статті 7 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "Державного бюро розслідувань, Фінансової поліції";

у статті 8:

у другому реченні пункту 2 частини першої слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Фінансової поліції";

частину шосту викласти в такій редакції:

"Під час виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, пов'язаних із припиненням правопорушень у сфері формування, використання фінансових ресурсів держави, економічної безпеки, що віднесені до підслідності Фінансової поліції, відповідно до Кримінально процесуального кодексу України, права, передбачені цією статтею, надаються виключно оперативним підрозділам Фінансової поліції у межах їх компетенції";

у статті 9:

друге речення частини першої викласти в такій редакції:

"Постанова про заведення такої справи підлягає затвердженню начальником органу Національної поліції або відокремленого підрозділу територіального органу Національної поліції, Державного бюро розслідувань або територіального управління Державного бюро розслідувань, Фінансової поліції або територіального управління Фінансової поліції, органу Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, охорони вищих посадових осіб, Служби зовнішньої розвідки України, органу, установи виконання покарань чи слідчого ізолятора, розвідувального органу Міністерства оборони України, розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, підрозділу Національного антикорупційного бюро України або його уповноваженим заступником";

у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Державним бюро розслідувань, Фінансовою поліцією";

третє речення частини третьої викласти в такій редакції:

"Про заведення оперативно-розшукової справи виноситься постанова, яка затверджується начальником або уповноваженим заступником начальника органу Національної поліції або відокремленого підрозділу територіального органу Національної поліції, підрозділу Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань або територіального управління Державного бюро розслідувань, Фінансової поліції або територіального управління Фінансової поліції, органу Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, розвідувального органу Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, органу або установи виконання покарань чи слідчого ізолятора";

у частині восьмій слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Державне бюро розслідувань, Фінансова поліція";

у статті 91:

у першому реченні частини другої слова "уповноваженим керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Державного бюро розслідувань, Фінансової поліції";

перше речення частини третьої викласти в такій редакції:

"Подальше продовження строку ведення оперативно-розшукової справи, але не більш як до 18 місяців, може бути здійснено Головою Національної поліції, Головою Служби безпеки України, а також Головою Державної прикордонної служби України, Головою Служби зовнішньої розвідки України, Директором Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, керівником Фінансової поліції, керівником розвідувального органу Міністерства оборони України та начальником Управління державної охорони України за погодженням із Генеральним прокурором України або його заступником";

6) у частині другій статті 2 Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 27, ст.382) слова "корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки" замінити словами "корупції, а також організованої злочинної діяльності у сфері управління, економіки (в частині зовнішніх загроз)";

7) у статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст.385):

в абзаці п'ятому пункту 2 частини першої слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" виключити;

в абзаці третьому пункту 2 частини п'ятої слова "податкової міліції" виключити;

8) у Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 29, ст.399):

в абзаці першому преамбули слова "податковій міліції чи Державній" замінити словами "податковій міліції, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, Фінансовій поліції чи Державній";

в частині першій статті 1 слова "податкової міліції, Державної" замінити словами "податкової міліції, Фінансової поліції, Національного антикорупційного бюро України, Держаного бюро розслідувань, Державної";

у статті 12:

пункт "б" викласти в такій редакції:

"б) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, Державного бюро розслідувань, поліцейські, працівники Фінансової поліції, які мають спеціальні звання, особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту";

доповнити пунктом "з" такого змісту:

"з) працівники податкової міліції, які станом на день набрання чинності Закону України "Про Фінансову поліцію" проходили службу в податковій міліції та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили службу в Фінансовій поліції на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу";

у першому реченні частини другої статті 2 слова "поліції, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та Державної" замінити словами "поліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Фінансової поліції, органів та підрозділів цивільного захисту та Державної";

у першому реченні частини першої статті 9 слова "на будь-яких посадах, виплачується" замінити словами "на будь-яких посадах, працівникам податкової міліції, які на момент опублікування Закону України "Про Фінансову поліцію" проходили службу в податковій міліції, мали календарну вислугу не менше п’яти років і до дня набрання чинності Закону України "Про Фінансову поліцію" були звільнені із служби в податковій міліції незалежно від підстав звільнення та продовжили роботу в Фінансовій поліції на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу", виплачується";

в абзаці першому пункту "б" статті 12 та в пункті "б" частини першої статті 13 слова "податковій міліції чи Державній" замінити словами "податковій міліції, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, Фінансовій поліції чи Державній";

у статті 17:

у частині першій:

у пункті "б" слова "податковій міліції, Державній" замінити словами "податковій міліції, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, Фінансовій поліції, Державній";

у пунктах "в", "г", "ж" слова "податковій міліції чи Державній" замінити словами "податковій міліції, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, Фінансовій поліції чи Державній";

у пункті "и" слова "податкову міліцію або Державну" замінити словами "податкову міліцію, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, Фінансову поліцію або Державну";

частину другу викласти в такій редакції:

"До вислуги років поліцейським, особам офіцерського складу, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Фінансової поліції чи Державної кримінально-виконавчої служби України при призначенні пенсії на умовах цього Закону додатково зараховується час їхнього навчання (незалежно від форми навчання) у цивільних вищих навчальних закладах, а також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, Національної поліції, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Фінансової поліції чи Державної кримінально-виконавчої служби України або призначення на відповідну посаду в межах до п’яти років із розрахунку один рік навчання за шість місяців служби";

у частині другій статті 172 слова "податковій міліції чи Державній" замінити словами "податковій міліції, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, Фінансовій поліції чи Державній";

в абзаці четвертому частини першої статті 22 слова "внутрішніх справ, Державної" замінити словами "внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Фінансової поліції, Державної";

у частині сьомій статті 30 слова "податковій міліції чи Державній" замінити словами "податковій міліції, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, Фінансовій поліції чи Державній";

у статті 43:

у другому реченні частини дев'ятої слова "полковника податкової міліції, полковника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України" замінити словами "полковника фінансової поліції (податкової міліції), полковника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань";

частину чотирнадцяту викласти в такій редакції:

"Особи з числа військовослужбовців, поліцейських та атестованих працівників органів внутрішніх справ України, фінансової поліції (податкової міліції), Державної кримінально-виконавчої служби України, органів і підрозділів цивільного захисту, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, інших правоохоронних органів, які обрані народними депутатами України, при досягненні ними під час строку депутатських повноважень віку або вислуги років, установлених цим Законом, мають право на пенсію, що обчислюється відповідно до статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України";

статтю 63 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу податкової міліції, які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для працівників Фінансової поліції, які мають спеціальні звання";

У зв'язку з цим частини чотири та п'ять вважати відповідно частинами п'ять та шість;

9) у Законі України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 13, ст.110):

статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Координація діяльності органу державного фінансового контролю з іншими контролюючими органами

Орган державного фінансового контролю координує свою діяльність з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, фінансовими органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, фінансової поліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань";

пункт 5 частини п'ятої статті 11 викласти в такій редакції:

"5) у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів виконавчої влади, що реалізують державну податкову і митну політику, Національної поліції, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, фінансової поліції, Державного бюро розслідувань, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю";

10) у Законі України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 35, ст.358):

у пункті 1 статті 4 слова "Про прокуратуру", інші закони" замінити словами "Про прокуратуру", "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про Державне бюро розслідувань", "Про Фінансову поліцію", інші закони";

у пункті 3 статті 5:

у підпункті "в" слова "органи доходів і зборів" замінити словами "Фінансова поліція";

доповнити підпунктом "з" такого змісту:

"з) Державне бюро розслідувань";

у першому реченні пункту 2 статті 8 слова "Голови Державного митного комітету України, начальника Головного управління державної податкової служби України" замінити словами "Директора Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, керівника Фінансової поліції";

у пункті 1 статті 17 слова "що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "що реалізує державну податкову і митну політику, Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідувань, Фінансовою поліцією";

у статті 18:

в абзаці першому пункту 1 слова "Державна податкова служба" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику";

у пункті 2:

в абзаці першому слова "Органи доходів і зборів зобов’язані" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику зобов’язаний";

підпункт "а" викласти в такій редакції:

"а) забезпечувати виявлення порушень законодавства про податки, збори та негайно повідомляти про це відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю, за виключенням випадків, коли інше передбачено в законі України";

у підпункті "г" слова "зоні митного контролю" замінити словами "зоні митного контролю, не порушуючи права та інтереси юридичних та фізичних осіб";

підпункт "ґ" викласти в такій редакції:

"ґ) за обґрунтованим письмовим дорученням керівника (його заступника) спеціального органу по боротьбі з організованою злочинністю проводити перевірку законності дій організацій і громадян, пов’язаних з переміщенням предметів і речовин через митний кордон, та здійснювати спільно з Національним банком України комплексний контроль за їх валютними операціями, не порушуючи права та інтереси юридичних та фізичних осіб";

у другому реченні абзацу третього пункту 1 статті 19 слова "що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "що реалізує державну податкову і митну політику, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Фінансової поліції";

11) у частині другій статті 8 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 35, ст.360): 

в абзаці четвертому слова "антикорупційного бюро України – окремо" замінити словами "антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань та Фінансової поліції – окремо";

в абзаці десятому слова "антикорупційному бюро України, Державній" замінити словами "антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, Фінансовій поліції, Державній";

12) у Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 11, ст.50):

в абзаці першому пункту 1 статті 2 слова "антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи" замінити словами "антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, Фінансова поліція, органи охорони державного кордону, органи і установи";

статтю 14 доповнити пунктами "з" та "и" такого змісту:

"з) Директор Державного бюро розслідувань - щодо захисту працівників Державного бюро розслідувань, а також їх близьких родичів;

и) Керівник Фінансової поліції - щодо захисту працівників Фінансової поліції, а також їх близьких родичів";

13) у другому реченні абзацу першого частини третьої статті 3 Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 11, ст.51) слова "податкової міліції" замінити словами "Фінансової поліції";

14) статтю 15 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 1, ст. 1) після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Державного бюро розслідувань та Фінансової поліції";

15) у Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 19, ст.134):

статтю 14 доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) відборі осіб, яких Верховна Рада України затверджує для участі в конкурсній комісії на призначення працівників державних та правоохоронних органів, інших комісіях, у випадках передбачених законом";

доповнити статтею 332 такого змісту:

"Стаття 33-2. Здійснення комітетами відбору осіб для участі в конкурсній та інших комісіях 

Комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, для здійснення повноважень Верховної Ради України, у передбачених законом випадках, відбирають осіб для участі в конкурсній комісії на призначення працівників державних та правоохоронних органів, інших комісіях.

Процедура відбору осіб для участі в конкурсній та інших комісіях визначається спільним рішенням комітету";

частину першу статті 48 після слів "керівників інших державних" доповнити словами "та правоохоронних";

16) в абзаці четвертому частини третьої статті 40 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 18, ст. 78) слова "податкової міліції" замінити словами "Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань та Фінансової поліції";

17) у Законі України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 40-41, ст. 249):

преамбулу викласти в такій редакції:

"Цей Закон встановлює статус ветеранів військової служби

Голова Верховної Ради

України В.Б. ГРОЙСМАН

comments powered by HyperComments
close icon
Замовити персональну презентацію