Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"

02.06.2017

ПРОЕКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України

та деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13 – 17, ст. 112) такі зміни:

1. Доповнити статтею 351 такого змісту:

«Стаття 351. Єдиний рахунок

351.1. Єдиний рахунок – це рахунок, який платник податків за власним бажанням має право відкрити в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та використовувати для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків та зборів, які передбачені цим Кодексом, і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків та зборів з використанням єдиного рахунку платник податків поповнює коштами такий рахунок.

Єдиний рахунок не використовується платником податків для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість та акцизного податку з реалізації пального.

Платник податків має право перераховувати кошти з єдиного рахунку на рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та в системі електронного адміністрування реалізації пального.

351.2. Для відкриття єдиного рахунку платнику податків, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, пересилає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, пакет повідомлень про відкриття єдиного рахунку, отриманих від платників, які виявили бажання відкрити такий рахунок та повідомили про це відповідно до пункту 421.2 статті 421 цього Кодексу шляхом оформлення відповідного повідомлення про відкриття єдиного рахунку, в якому зазначаються повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), з обов’язковим накладанням на нього електронного цифрового підпису платника податків.

Інформація щодо реквізитів єдиного рахунку відображається в електронному кабінеті платника податків. 

Єдиний рахунок закривається, на підставі повідомлення про закриття єдиного рахунку (за власним бажанням) платника податків або повідомлення про примусове закриття єдиного рахунку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику органу, у разі внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України записів про державну реєстрацію припинення юридичної особи, її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, закриття філії, представництва чи іншого відокремленого підрозділу іноземної компанії, а також у випадках, визначених статтею 99 цього Кодексу.

Для закриття єдиного рахунку платника податків центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, надсилає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, пакет повідомлень про закриття єдиного рахунку.

За наявності залишку коштів на єдиному рахунку платника податків, який згідно з повідомленням платника податків потрібно закрити, та за відсутності у такого платника податків непогашених грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків і зборів платник податків має право повернути такий залишок коштів на свій поточний рахунок в установі банку.

У разі відсутності у платника податків непогашених податкових зобов’язань та/або податкового боргу, але наявності судових рішень, що набрали законної сили, щодо зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах, у тому числі шляхом накладення арешту на цінні папери та/або кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, платник податків має виключне право повернути залишок невикористаних коштів на єдиному рахунку такого платника податків на такі поточні рахунки такого платника податків в установі банку. 

Для здійснення операцій, визначених у абзацах п’ятому та шостому пункту 351.2 цієї статті, платник податків у своєму електронному кабінеті формує електронний розрахунковий документ на переказ коштів з накладанням електронного цифрового підпису платника податків.

За наявності залишку коштів на єдиному рахунку платника податків, який згідно з повідомленням про примусове закриття єдиного рахунку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, потрібно закрити, такий залишок коштів перераховується до державного бюджету. Для здійснення такої операції центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, надсилає  центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів,  повідомлення про перерахування коштів до державного бюджету з накладанням електронного цифрового підпису. 

Електронні розрахункові документи/повідомлення про перерахування коштів до державного бюджету, сформовані та підписані платниками податків/центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, формуються в пакети та направляються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для виконання у день формування таких електронних розрахункових документів/повідомлень про перерахування коштів до державного бюджету з урахуванням тривалості операційного дня в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, протягом операційного дня у день отримання пакета електронних розрахункових документів / повідомлень про перерахування коштів до державного бюджету здійснює повернення коштів з єдиних рахунків платників податків на їх поточні рахунки в установах банків / перерахування коштів до державного бюджету.

Форма повідомлення про відкриття/закриття єдиного рахунку, повідомлення про примусове закриття єдиного рахунку, повідомлення про перерахування коштів до державного бюджету, порядок відкриття/закриття, функціонування єдиних рахунків та обмін інформацією про рух коштів на таких рахунках, взаємодії інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

351.3. Сплата грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків і зборів з використанням єдиного рахунку здійснюється платником податків самостійно через його електронний кабінет в межах залишку коштів на єдиному рахунку на бюджетні рахунки для зарахування доходів бюджетів та рахунки платника податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість і в системі електронного адміністрування реалізації пального, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Для здійснення таких операцій платник податків у своєму електронному кабінеті на підставі розміщеної у ньому інформації щодо сум грошових зобов’язань, у тому числі за результатами перевірок, граничних термінів їх сплати та/або податкового боргу формує електронні розрахункові документи на переказ коштів з накладанням електронного цифрового підпису платника податків.

Платник податків має право повернути залишок невикористаних коштів на єдиному рахунку такого платника податків на поточний рахунок такого платника податків в установі банку у разі відсутності у такого платника податків непогашених податкових зобов’язань та/або податкового боргу.

У разі відсутності у платника податків непогашених податкових зобов’язань та/або податкового боргу, але наявності судових рішень, що набрали законної сили,  щодо зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах, у тому числі шляхом накладення арешту на цінні папери та/або кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, платник податків має виключне право повернути залишок невикористаних коштів на єдиному рахунку такого платника податків на такі поточні рахунки такого платника податків в установі банку. 

Для здійснення операцій, визначених у абзацах третьому та четвертому пункту 351.3 цієї статті, платник податків у своєму електронному кабінеті формує електронний розрахунковий документ на переказ коштів з накладанням електронного цифрового підпису платника податків.

Електронні розрахункові документи платників податків, сформовані та підписані платниками податків, формуються в пакети та направляються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для виконання у день формування таких електронних розрахункових документів з урахуванням тривалості операційного дня в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, протягом операційного дня у день отримання пакета електронних розрахункових документів перераховує з єдиних рахунків платників податків суми податків та зборів до відповідних бюджетів, суми коштів на рахунки платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість і в системі електронного адміністрування реалізації пального, та здійснює повернення коштів з єдиних рахунків платників податків на поточні рахунки таких платників податків в установі банку.».

2. Після абзацу другого пункту 421.2 статті 421 доповнити новими абзацами третім – шостим такого змісту:

«подання платником податків повідомлення про відкриття/закриття єдиного рахунку;

отримання реквізитів єдиного рахунку;

формування платником податків електронних розрахункових документів на переказ коштів з єдиного рахунку на бюджетні рахунки для зарахування доходів бюджету та рахунки платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та і системі електронного адміністрування реалізації пального,  відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, поточні рахунки в установах банків;

перегляду інформації про рух коштів на єдиному рахунку платника податків;».

У зв’язку з цим абзаци третій – двадцятий вважати абзацами сьомим – двадцять четвертим.

3. Пункти 43.2 та 43.4 статті 43 викласти в такій редакції:

«43.2. У разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов'язання на поточний рахунок такого платника податків в установі банку та на єдиний рахунок, відкритий в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або шляхом повернення готівковими коштами за чеком, у разі відсутності у платника податків рахунку в банку та єдиного рахунку, відкритого у порядку, визначеному статтею 351 цього Кодексу, проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків.;

43.4. Платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на єдиний рахунок, відкритий в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів; на погашення грошового зобов'язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку та єдиного рахунку, відкритого у порядку, визначеному статтею 351 цього Кодексу.».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.

  1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2018 року, а функціонування єдиних рахунків розпочинається з першого числа місяця, що настає за місяцем впровадження у роботу програмного забезпечення взаємодії інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, але не пізніше 01 липня 2018 року.
  2. Внести до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 2–3, ст. 11) такі зміни:

у статті 9:

у частині сьомій:

в абзаці першому після слів «банківського рахунку» доповнити словами «та/або з єдиного рахунку, відкритого в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;

в абзаці другому після слів «банківського рахунку» доповнити словами «або єдиного рахунку, відкритого в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів».;

у пункті 1 частини десятої:

після слів «з рахунку» доповнити словами «та/або з єдиного рахунку».

3. Внести зміни до Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542):

1) у пункті 7 частини третьої статті 18 слова «крім коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість» замінити словами «крім коштів на єдиних рахунках платників податків, коштів на рахунках платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість і в системі електронного адміністрування реалізації пального»;

2) в абзаці другому частини другої статті 48 слова «Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість» замінити словами та знаками «Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти на єдиних рахунках платників податків, на кошти на рахунках платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість і в системі електронного адміністрування реалізації пального».

4. Кабінету Міністрів України:

врахувати у Державному бюджеті України на поточний та наступний бюджетні періоди видатки, необхідні для забезпечення фінансування витрат, пов’язаних із запровадженням системи сплати податків і зборів за єдиним рахунком;

у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради

             України

 

 

   

comments powered by HyperComments
Замовити персональну презентацію