Проект наказу Мінфіну Про затвердження форми акта проведення інвентаризації обсягів залишку спирту етилового, Порядку його заповнення та подання

Проект наказу Мінфіну Про затвердження форми акта проведення інвентаризації обсягів залишку спирту етилового, Порядку його заповнення та подання

Проект

Наказ Міністерства фінансів України
_______________ 2019 року № _____

Про затвердження форми

акта проведення інвентаризації

обсягів залишку спирту етилового,

Порядку його заповнення та подання

Відповідно до пункту 24 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму акта інвентаризації обсягів залишку спирту етилового;

Порядок заповнення та подання акта інвентаризації обсягів залишку спирту етилового.

2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О. С.

Міністр О. МАРКАРОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
_______________ 2019 року № _____

ПОРЯДОК

заповнення та подання акта інвентаризації обсягів залишку спирту

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм заповнення та подання акта інвентаризації обсягів залишку спирту (далі – Акт) відповідно до пункту 24 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

2. Акт складається особою, яка є платником податку – виробником спирту етилового та здійснює його реалізацію щодо обсягів залишку спирту етилового, наявних в місцях зберігання спирту та ємностях для його транспортування.

3. Інвентаризація обсягів залишків спирту етилового здійснюється відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142 (із змінами), з урахуванням особливостей, визначених Інструкцією з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики України від 13 квітня 2009 року № 264, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 02 липня 2009 року за № 591/16607.

4. Акт інвентаризації складається окремо по кожному акцизному складу / пересувному акцизному складу.

5. В Акті зазначаються обсяги залишку спирту етилового станом на 00:01 01 липня 2019 року.

6. Обсяги залишку спирту етилового в Акті проставляються в декалітрах та в декалітрах безводного спирту, приведених до 20 °С, з округленням до двох знаків після коми.

II. Складення Акта

1. Акт складається та подається до контролюючого органу засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Відправлення, передавання, одержання, зберігання Акта в електронній формі здійснюються в порядку, визначеному законодавством та нормативно-правовими актами.

2. У верхньому лівому куті зазначається ознака щодо умов оподаткування спирту етилового:

«1» – спирт етиловий, який не підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу;

«2» – спирт етиловий, звільнений від оподаткування акцизним податком згідно з підпунктами 213.3.5 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу;

«3» – спирт етиловий, реалізований виробнику алкогольних напоїв, який до отримання спирту етилового надав податковий вексель, виданий відповідно до статті 225 розділу VI Кодексу;

«6» – спирт етиловий, умови оподаткування якого не визначені.

Для інших операцій, які не належать до операцій, віднесених до одного з кодів ознаки умов оподаткування «1» – «5», у відповідному рядку зазначається цифра «0» – оподатковуються акцизним податком.

В Акті, складеному на обсяги залишку спирту етилового, який фактично знаходиться на акцизному складі, зазначається ознака щодо умов оподаткування спирту етилового «5».

В Акті, складеному на обсяги залишку спирту етилового, який фактично знаходиться на пересувному акцизному складі, зазначається одна з усіх зазначених у пункті 2 цього розділу ознак щодо умов оподаткування спирту етилового («0» – «5»).

3. В Акті інвентаризації зазначаються реквізити акцизного складу / пересувного акцизного складу, на якому проведено інвентаризацію спирту етилового та на якому фактично знаходиться спирт етиловий:

для акцизного складу – уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового; адреса акцизного складу – поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку;

для пересувного акцизного складу – номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового) та дані про місткість ємності (загальна місткість; кількість ємностей; місткість).

Двосимвольний код типу транспортного засобу зазначається відповідно до Класифікатора видів транспорту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року № 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 1 червня 2018 року № 541).

4. Акт заповнюється державною мовою. Допускається використання іноземної мови під час зазначення номера реєстрації транспортного засобу (міжнародної або іноземної).

5. Дата складання Акта заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). При цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті складання зазначених документів не проставляються.

6. В Акті вказуються згідно з реєстраційними документами основні реквізити платника податку, для юридичної особи – її повна або скорочена назва та код за ЄДРПОУ. Дані про податкову адресу зазначаються відповідно до вимог статті 45 глави 1 розділу ІІ Кодексу.

7. До Акта заносяться відомості щодо обсягів залишку спирту етилового за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, який станом на 00:01 01 липня 2019 року зберігається у платника податку (структурному підрозділі платника податку) на кожному акцизному складі / пересувному акцизному складі, розпорядником якого є такий платник. Платником податку заповнюються всі передбачені формою Акта графи.

8. Акт підписує:

керівник платника податку або уповноважена особа, а також особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу;

представник контролюючого органу на акцизному складі.

Акт інвентаризації спирту етилового на пересувному акцизному складі підписує представник контролюючого органу, розташованому на акцизному складі, з якого відвантажено спирт етиловий на такий пересувний акцизний склад.

9. Платник податку зобов’язаний забезпечити зберігання Акта відповідно до пункту 44.3 статті 44 глави 1 розділу ІІ Кодексу.

III. Подання Акта до контролюючих органів

1. Платник податку зобов’язаний у строки, встановлені пунктом 24 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, подати до контролюючого органу за основним місцем обліку Акт засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Обмін електронними документами з контролюючими органами здійснюється у порядку та строки, встановлені Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 557, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2017 року за № 959/30827.

2. В Акті зазначається всі передбачені його формою показники та відомості.

3. Відсутність передбачених формою Акта показників і відомостей є підставою для відмови у його прийнятті контролюючим органом.

4. Відомості, наведені в Акті, повинні підтверджуватися первинними документами та даними бухгалтерського обліку.

5. У разі виявлення в Акті помилки платник може подати до закінчення граничного строку його подання новий Акт, згідно з цим Порядком, який враховується відповідно до пункту 4 глави 4 розділу IV Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 квітня 2016 року № 422, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 травня 2016 року за № 751/28881.

IV. Порядок заповнення Акта

1. Вступна частина Акта заповнюється в порядку, визначеному в розділі II цього Порядку.

2. Інформація до розділу І Акта заноситься в такому порядку:

1) у графі 1 зазначається порядковий номер;

2) у графі 2 зазначається код товарної підкатегорії спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД (не менше 10 знаків);

3) до граф 3 – 7 заносяться відомості щодо характеристик ємностей зберігання, в яких зберігаються залишки пального:

назва ємності зберігання (резервуар, цистерна) (графа 3);

номер ємності (графа 4);

тип ємності (графа 5);

технічні характеристики ємностей:

фізична місткість ємності, що відповідає технічним паспортам, у метрах кубічних (графа 6);

рівень наповнення ємності у метрах кубічних (графа 7);

4) до граф 8 – 12 заноситься інформація щодо правовстановлюючих документів на об’єкти (акцизні склади) та документів, що засвідчують правові підстави їх експлуатації (для пересувних акцизних складів не зазначається):

у графах 8 – 10 зазначаються реквізити документів на відповідні об’єкти:

номер документа (графа 8);

дата документа (графа 9);

назва документа (графа 10);

у графах 11, 12 зазначаються дані контрагента за укладеними договорами щодо об’єктів:

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта контрагента (графа 11);

найменування / прізвище, ім’я, по батькові контрагента (графа 12);

для пересувних акцизних складів:

у графах 8 – 10 зазначається дані товарно-супровідних документів на спирт етиловий;

у графах 11, 12 зазначаються дані договору з постачальником спирту етилового;

5) до граф 13 – 17 заносяться дані щодо залишку спирту етилового станом на 00:01 01 липня 2019 року:

об’єм спирту, дал (графа 13);

об’ємна частка спирту етилового за температури 20 °С, %, в середній пробі (графа 14);

температура в резервуарі (графа 15);

множник (графа 16);

кількість безводного спирту, дал б/с (графа 17).

В. о. директора Департаменту

податкової політики Л. П. МАКСИМЕНКО

comments powered by HyperComments
close icon
Замовити персональну презентацію