Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо регульованих ринків та деривативів)

Проект Закону 27.08.2019

 Проект

                                                              (прийнято в першому читанні 31.03.2016 р.)

Закон України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо регульованих ринків та деривативів)»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1) у статті 14:

підпункт 14.1.45  пункту 14.1 виключити;

у підпункті 14.1.81 пункту 14.1:

в абзаці першому слова «цінних паперів» замінити словами «фінансових інструментів»;

в абзаці першому підпункту б) слова «цінних паперів, деривативів та/або інших» замінити словами «та/або»;

абзац третій підпункту б) викласти в такій редакції:

абзац третій підпункту б) викласти в такій редакції:

«портфельні інвестиції - господарські операції, що передбачають купівлю фінансових інструментів за кошти на ринках капіталу;»;

доповнити пунктом 14.3 такого змісту:

«14.3. Терміни «дериватив», «інвестиційна фірма», «оператор регульованого ринку», «регулярні торги», «регульований ринок»,  «фінансовий інструмент» вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про ринки капіталу та інші регульовані ринки».»;

2) у підпункті 39.2.1.3 пункту 39.2 статті 39:

в абзаці першому та другому слова «біржове котирування» та «біржових котирувань» замінити відповідно словами «котирування на регульованому ринку» та «котирувань на регульованому ринку»;

в абзаці другому слова «товарній біржі» замінити словами «регульованому товарному ринку»;

3) у пункті 70.12 статті 70 слово «біржі» замінити словами «оператори регульованих ринків»;

4) у статті 95:

у пункті 95.7:

у підпункті 95.7.1 слова «біржових торгах» та «біржами» замінити відповідно словами «регулярних торгах» та «операторами регульованих ринків»;

у підпункті 95.7.2 слова «фондових біржах» та «Про цінні папери та фондовий ринок» замінити відповідно словами «регульованому ринку цінних паперів» та «Про ринки капіталу та інші регульовані ринки»;

у підпункті 95.7.3 слово «біржах» замінити словами «регульованих ринках»;

у пункті 95.11 слова «курсову (поточну) біржову вартість та/або перебуває у лістингу товарних бірж» замінити словами «котирування на регульованому ринку»;

у пункті 95.13 слова «товарних біржах» замінити словами «регульованому товарному ринку»;

у пунктах 95.16 та 95.17 слова «біржею» замінити словами «оператором регульованого ринку»;

у пункті 95.21 слова «біржових торгах» замінити словами «регулярних торгах».

5) в абзаці другому підпункту 141.4.3 пункту 141.4 статті 141 слова «первинному чи вторинному»  виключити;

6) у пункті 170.2 статті 170:

у підпункті 170.2.2:

в абзацах другому та четвертому слова «професійний торговець цінними паперами» та «професійного торговця цінними паперами» замінити відповідно словами «інвестиційна фірма» та «інвестиційної фірми»;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

«Документальним підтвердженням (первинним документом) доходів та витрат за операціями з інвестиційними активами, укладеними в електронній формі на регульованому ринку для клієнтів - учасників регульованого ринку, визнається звіт інвестиційної фірми (брокера), який формується на базі звіту оператора регульованого ринку та договору на брокерське обслуговування.»;

у підпункті 170.2.6:

в абзаці четвертому  слова «цінними паперами чи деривативами» та «фондовій біржі» замінити відповідно словами «фінансовими інструментами» та «регульованому ринку»;

в абзаці п’ятому слова «цінні папери чи деривативи» та «фондовій біржі» замінити відповідно словами «фінансові інструменти» та «регульованому ринку»;

в абзаці десятому слова «цінних паперів та деривативів» та «фондовій біржі» замінити  відповідно словами «фінансових інструментів» та «регульованому ринку»;

в абзаці чотирнадцятому слова «фондовій біржі» замінити словами «регульованому ринку»;

у підпункті 170.2.9:

в абзаці першому слова «професійного торговця цінними паперами» та «професійний торговець» замінити відповідно словами «інвестиційної фірми» та «інвестиційна фірма»;

в абзаці другому слова «професійним торговцем цінними паперами» замінити словами «інвестиційною фірмою».

7) в абзаці шостому пункту 173.4 статті 173 слова «суб'єкт господарювання, який надає послуги з укладення біржових угод або бере участь в їх укладенні»  замінити  словами «оператор регульованого ринку або суб'єкт господарювання, який бере участь в укладенні договорів на регульованому ринку»;

8) у пункті 196.1 статті 196:

підпункт 196.1.1:

слово «деривативи» виключити;

слова «розрахунко-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів» замінити словами «клірингової та депозитарної діяльності на ринках капіталу», а слова «фондовому ринку» замінити словами «ринках капіталу»;

в абзаці третьому підпункту 196.1.6 слова «фондовим або валютним біржам чи позабіржовим фондовим системам або їх членам» замінити словами «операторам регульованого ринку  або їх учасниками», а слова  «торговцями цінними паперами» замінити словами «інвестиційними фірмами»;

доповнити пунктом 196.1.19 такого змісту:

«196.1.19. деривативами.».

Голова Комітету Н.П. Южаніна
В.о. Керівника секретаріату Комітету  С. І. Воробей

comments powered by HyperComments
close icon
Замовити персональну презентацію