Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві

ПРОЕКТ

вноситься народним депутатом України

Гетманцевим Д.О.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 із наступними змінами):

1) у статті 163 3:

назву викласти у такій редакції:

«Стаття 1633. Невиконання законних вимог посадових осіб контролюючих органів»;

в абзаці першому частини першої слова «органів доходів і зборів» замінити словами «контролюючих органів, визначених Податковим кодексом України,»;

2) у статті 1666:

у тексті слова «органи доходів і зборів» в усіх відмінках і числах замінити словами «контролюючі органи, визначені Податковим кодексом України» у відповідному відмінку і числі;

у частині дев’ятій слова «фондів соціального страхування» замінити словами «органами фондів соціального страхування»;

3) у статті 18823:

назву викласти у такій редакції:

«Стаття 18823. Перешкоджання уповноваженим особам контролюючого органу, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок»;

у частині першій слова «органів доходів і зборів» замінити словами «контролюючих органів, визначених Податковим кодексом України,»;

4) статтю 2342 викласти у такій редакції:

«Стаття 2342. Контролюючі органи

Контролюючі органи, визначені Податковим кодексом України, розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку приймання готівки для подальшого її переказу (стаття 16313), порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) (стаття 16315), ухиленням від подання декларації про доходи (стаття 1641), порушенням законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (стаття 1651), порушенням порядку припинення юридичної особи (частини третя - шоста статті 1666), перешкоджанням уповноваженим особам контролюючих органів у проведенні перевірок (стаття 18823).

Від імені контролюючих органів, визначених Податковим кодексом України, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники цих контролюючих органів, їх заступники та уповноважені ними посадові (службові) особи»;

2. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2 - 3, ст. 11 із наступними змінами):

1) пункт 31 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

«31) контролюючі органи – у значенні, наведеному в статті 41 Податкового кодексу України»;

2) у абзацах першому та восьмому частини першої статті 5, пункті 4 частини другої статті 6, частині четвертій та абзаці першому частини двадцять восьмої статті 8, абзацах першому та третьому частини третьої статті 10, абзаці другому частини першої статті 11, пункті 1 частини першої статті 14, пункті 1 частини першої статті 141, частині третій статті 16, абзаці першому частини другої статті 24, частині четвертій статті 25 слова «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику»;

3) частині 2 статті 5 слова «органом доходів і зборів» замінити словами «Пенсійним фондом України»;

4) у статті 9:

абзац другий частини шостої викласти в такій редакції:

«Обслуговування коштів єдиного внеску здійснюється згідно з положенням про рух коштів, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;

частину тринадцяту викласти в такій редакції:

«13. Суми помилково сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повертаються платникам у порядку і строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;

у абзаці першому частини дев’ятої статті 10, абзаці другому частини четвертої статті 17, абзаці першому частини першої статті 18 слова «і митну» виключити;

5) у статті 12:

у назві, частині першій та першому абзаці частини другої слова «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «що реалізує державну податкову  політику»;

пункт 4 частини другої викласти в такій редакції:

«4) надає центральному органу виконавчої влади, що  забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, пропозиції щодо встановлення   форм, строків і порядку прийняття та обробки звітності, зокрема в електронній формі, від платників щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску;»;

6) у статті 14 пункт 8 виключити;

7) у статті 17:

у абзаці другому частини першої, абзаці третьому частини четвертої після слів «Інформація з» доповнити словами «реєстру застрахованих осіб»;

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Між центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику , та Пенсійним фондом, що ведуть Державний реєстр, та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється обмін інформацією на безоплатній основі в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної соціальної політики, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;

абзац перший частини шостої викласти в такій редакції:

«6. Інформація з реєстру страхувальників Державного реєстру надається на запит платників єдиного внеску та/або застрахованих осіб у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.»;

8) У абзаці першому частини першої статті 18 слова «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «що реалізує державну податкову політику»;

9) У статті 19:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

«Реєстр страхувальників формує та веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, користувачами цього реєстру є контролюючі органи, Пенсійний фонд та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування.»;

у частині третій слова «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «що реалізує державну податкову політику»;

10) У частині першій статті 21 слова «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «що реалізує державну податкову політику»;

11) У частині другій статті 23:

у пункті 1 слова  «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «що реалізує державну податкову політику»;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, Пенсійний фонд, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюють обмін інформацією у випадках, передбачених цим Законом. Порядок здійснення такого обміну визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, спільно з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.»;

12) Частину першу статті 24 викласти в такій редакції:

«1. Банки під час відкриття рахунків зобов'язані вимагати від юридичних та фізичних осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, документи, що підтверджують їх взяття на облік в контролюючому органі  як платників єдиного внеску або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для осіб, зазначених в абзацах другому, третьому, п'ятому та сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, взяття на облік яких в контролюючому органі  здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань").»;

13) У статті 25:

 у частині 4:

абзац перший  замінити абзацами такого змісту:

«4. Контролюючий орган у порядку, за формою та у строки, встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, надсилає платникам єдиного внеску, вимогу про сплату недоїмки з єдиного внеску в паперовій та/або електронній формі.

 4.1 Вимога про сплату недоїмки з єдиного внеску, винесена а результатами документальної перевірки, надсилається (вручається) платнику у порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України.

4.2. Вимога про сплату недоїмки з єдиного внеску, винесена з метою стягнення недоїмки з єдиного внеску, у разі його несплати платником у визначені цим Законом терміни, направляється контролюючим органом платнику, у паперовій та /або електронній формі у порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України та щоденно оприлюднюється на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Така інформація оприлюднюється із зазначенням дати оприлюднення і дати оновлення інформації.

Якщо вимогу про сплату недоїмки з єдиного внеску в електронній формі було направлено платнику та інформація про направлення такої вимоги оприлюднена, то право доступу платника до таких відомостей є забезпеченим та інформація про направлення такої вимоги вважається доведеною до відома платника з дати:

отримання таким платником відповідної вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску в електронній формі;

оприлюднення на офіційному веб-сайті  центрального органу виконавчої інформації про направлену вимогу про сплату недоїмки з єдиного внеску в електронній формі .»

відповідно абзац другий вважати абзацом восьмим та викласти в такій редакції:

«У разі несплати частини суми страхових внесків, що сплачується за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", контролюючий орган у порядку, за формою та у строки, встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, інформує про це платників єдиного внеску.»;

абзац шостий викласти у такій редакції:

«Скарга на вимогу про сплату недоїмки з єдиного внеску подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску, з повідомленням про це контролюючого органу, який прийняв вимогу про сплату єдиного внеску. Не підлягають оскарженню зобов’язання зі сплати єдиного внеску, самостійно визначені платником.»

абзац десятий викласти у такій редакції:

«У разі якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днів з дня отримання вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу контролюючим органом, не оскаржив вимогу в судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти календарних днів з дня отримання узгодженої вимоги, контролюючий орган надсилає в порядку, встановленому законом, до підрозділу державної виконавчої служби узгоджену вимогу про сплату недоїмки в електронній формі (до початку функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів). »

У абзаці одинадцятому слова «дев’ятому» замінити словами «п’ятнадцятому»;

відповідно абзаци третій –одинадцятий вважати абзацами дев’ятим-сімнадцятим;

у частині 11:

у пункті 1 слова «Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»»;

у пункті 3 слова «територіальним органом доходів і зборів» замінити словами «контролюючим органом»;

у пункті 2 частини 12 слова «накладається штраф у розмірі суми єдиного внеску» замінити  словами і цифрами «накладають на банки штраф у розмірі 200 відсотків суми єдиного внеску»;

у частині чотирнадцятій:

абзац перший викласти в такій редакції:

«14. Про нарахування пені та застосування штрафів, передбачених цим Законом, посадова особа контролюючого органу у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію єдиної державної політики з адміністрування єдиного внеску, за погодженням з Пенсійним фондом, приймає рішення, яке протягом трьох робочих днів надсилається платнику єдиного внеску.»;

в абзаці другому слова «територіальним органом доходів і зборів» замінити словами «контролюючим органом»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«Оскарження рішення контролюючого органу про застосування фінансових санкцій зупиняє перебіг строку їх сплати до винесення контролюючим органом вищого рівня та/або центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, або судом рішення у справі. Строк сплати фінансових санкцій також зупиняється до ухвалення судом рішення у разі оскарження платником єдиного внеску вимоги про сплату недоїмки, якщо застосування фінансових санкцій пов'язано з виникненням або несвоєчасною сплатою суми недоїмки.»;

14) Частину третю статті 26 викласти в такій редакції:

«3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та Пенсійний фонд, його органи та посадові особи за розголошення інформації про застрахованих осіб, невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, визначених цим Законом, несуть відповідальність згідно із законом.

Суми коштів, безпідставно стягнені контролюючими органами з юридичних і фізичних осіб, підлягають поверненню з рахунків контролюючого органу в триденний строк з дня прийняття рішення контролюючим органом або судом про безпідставність їх стягнення з одночасною сплатою нарахованої на ці суми пені, що визначається виходячи з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.»;

15) У абзаці третьому пункту 97 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» слова «що реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику»;

16) у тексті Закону слова «органи доходів і зборів» в усіх відмінках замінити словами «контролюючі органи» у відповідних відмінках.

3. У Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527 із наступними змінами):

1) у частині першій пункту 161.1 статті 161 слова «вартості всіх товарів» замінити словами «вартості всіх товарів/послуг»;

2) у пункті 161.2 статті 161:

у абзаці третьому частини шостої слова «у вартості всіх товарів» замінити словами «у вартості всіх товарів/послуг»

доповнити новою частиною восьмою такого змісту:

«Форми заяви та рішення про виключення з Реєстру отримувачів бюджетної дотації встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.»;

3) абзаци перший та другий підпункту 161.3.16 пункту 161.3 статті 161 замінити абзацами такого змісту:

«161.3.16. виробництво інших харчових продуктів 10.80 КВЕД у частині:

виробництва яєчних продуктів, яєчного альбуміну, яєчного порошку»;

4) підпункт 161.6 статті 161 після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:

«Особа, яка претендує на отримання державної підтримки, передбаченої цим розділом, зобов’язана повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про всіх пов’язаних з нею осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами державної підтримки, передбаченої цим розділом, а також про зміни щодо таких пов’язаних осіб.»,

у зв’язку із чим частину третю вважати  частиною четвертою;

4. У Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (Відомості Верховної Ради, 2018 р., № 49, ст.399 із наступними змінами)

1) абзац сьомий пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити;

5. У Законі України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами)

1) у частині першій статті 2 після слів «Господарського кодексу України,» доповнити словами «Податкового кодексу України,»;

2) підпункт «в» підпункту 18 частини другої статті 5 викласти в такій редакції:

«відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним»;

3) у статті 11:

у другому реченні абзацу восьмого частини п’ятої слова «визначеному абзацом шостим цієї частини» замінити словами «визначеному абзацом сьомим цієї частини»;

у частині п’ятій після абзацу восьмого доповнити новими абзацами дев’ятим і десятим такого змісту:

«Господарські товариства, визначені абзацом восьмим цієї частини,  подають один раз на рік до контролюючого органу розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку у порядку та строки, встановлені Податковим кодексом України.

Платники частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку несуть відповідальність за неподання або несвоєчасне подання  до контролюючих органів розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку або порушення правил нарахування та сплати (перерахування) цих платежів у порядку, передбаченому Податковим кодексом України.».

у зв’язку із чим абзац дев’ятий вважати абзацом одинадцятим;

5) статтю 111 доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Державні унітарні підприємства та їх об’єднання, визначені цим Законом, подають до контролюючого органу розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку у порядку та строки, встановлені Податковим кодексом України.»;

6) статтю 16 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:

«9. Контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями та дивідендів на державну частку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також стягнення зазначених платежів до бюджету у разі їх несплати здійснюється контролюючими органами  у порядку, встановленому Податковим кодексом України.»;

7) частину першу статті 17 викласти у такі й редакції:

«1. За невиконання вимог першої України та інших нормативно-правових актів з питань управління об'єктами державної власності та податкового законодавства до винних осіб застосовуються заходи фінансової, адміністративної, дисциплінарної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності згідно із законодавством.»;

6. У Законі України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами)

1) у статті 1:

у тексті статті слова «орган доходів і зборів» в усіх відмінках і числах замінити словами «контролюючий орган» у відповідному відмінку і числі, слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику» та «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» в усіх відмінках і числах замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» у відповідному відмінку і числі;

у абзаці чотирнадцятому після слів «реєстраторами розрахункових операцій,» додати слова «програмними реєстраторами розрахункових операцій»;

останній абзац викласти у такій редакції:

«Терміни «пальне» та «контролюючий орган» вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.»;

2) у тексті статті 2 слова «орган доходів і зборів» в усіх відмінках і числах замінити словами «контролюючий орган» у відповідному відмінку і числі;

3) у статті 21:

у частині другій слова «центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику»;

у абзацах другому та третьому частини третьої слова «орган доходів і зборів» замінити словами «контролюючий орган»;

у частині шостій слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику»;

у частині дев’ятій слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику»;

у другому реченні частини десятій слова «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику»;

у частині дванадцятій слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику»;

4) у тексті статті 3 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику» в усіх відмінках і числах замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» у відповідному відмінку і числі;

5) у тексті статті 71 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику» в усіх відмінках і числах замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» у відповідному відмінку і числі;

6) у частині сьомій статті 14 слова «органу доходів і зборів» замінити словами «контролюючого органу»;

7) у статті 15:

у тексті статті слова «органи доходів і зборів» та «органи державної фіскальної служби» в усіх відмінках і числах замінити словами «контролюючі органи» у відповідному відмінку і числі, слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику» в усіх відмінках і числах замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» у відповідному відмінку і числі;

частину тридцять четверту викласти у такій редакції:

«У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями або пальним додатково зазначаються адреса місця торгівлі, перелік реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), фіскальні номери програмних реєстраторів розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в контролюючих органах.»;

у частині тридцять шостій після слів «знаходяться у місці торгівлі» додати слова «, фіскальні номери програмних реєстраторів розрахункових операцій»;

8) у тексті статті 17 слова «орган доходів і зборів» в усіх відмінках і числах замінити словами «контролюючий орган» у відповідному відмінку і числі;

7. У Законі України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 25, ст. 252 із наступними змінами):

1) абзаци перший та другий пункту 21 розділу VІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:

«21. Реєстр волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС) формується і ведеться центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС) визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Для включення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС) благодійник - фізична особа подає заяву, копію документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та довідку з банку (довідки з банків) із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих на ім'я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності. Включення до Реєстру здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня»;

8. У Законі України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9 із наступними змінами)

1) частину другу статті 18 доповнити абзацом третім такого змісту:

«Державна реєстрація прав юридичних осіб (резидентів та нерезидентів) проводиться державними реєстраторами за наявності документів (відомостей), що підтверджують взяття їх на облік у контролюючих органах»;

9. У розділі ІV Митного тарифу України, встановленого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 740 із наступними змінами) цифри та слова:

2403 99 90 00

- - - iнший

 

1,8 євро за 1 кг

1,8 євро за 1 кг

-

замінити цифрами та словами:

2403 99 90

- - - iнший:

 

 

 

 

2403 99 90 10

- - - - Тютюновмісний виріб для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням

 

1,8 євро за 1 кг

1,8 євро за 1 кг

-

2403 99 90 90

- - - - iнший

 

1,8 євро за 1 кг

1,8 євро за 1 кг

-

10. У Законі України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87 із наступними змінами)

1)  підпункт 2 пункту 3 частини другої статті 4 після слів та цифр «150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги» додати слова та цифри «але не більше 15 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб».

2)  у підпункті 3 пункту 3 частини другої статті 4 після слів та цифр «200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви» додати слова та цифри «, але не більше 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб».

11. У Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради, 2016 р., № 4, ст.43)

1) статтю 3 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

«5. Окремі особливості проходження державної служби в центральному органі виконавчої влади, який реалізує державну митну політику, та в центральному органі виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, їх територіальних органів, визначаються Митним кодексом України та Податковим кодексом України»;

2) статтю 50 доповнити частиною шостою такого змісту:

«6. Складові заробітної плати та деякі особливості оплати праці  державних службовців центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну митну політику, та центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, їх територіальних органів, визначаються Митним кодексом України та Податковим кодексом України»;

12. У Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 30, ст.379 із наступними змінами)

1) статтю 1 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

«Термін «розрахунковий документ» та «електронний розрахунковий документ» вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг»;

2) у частині одинадцятій статті 8:

абзац другий доповнити словами «, або відтворити на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, або надіслати електронний розрахунковий документ на наданий таким споживачем абонентський номер або адресу електронної пошти.»;

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Розрахунковий документ має бути виданий або створений в електронній формі не пізніше моменту передачі товару (послуги)».

У зв’язку із цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

3) абзац третій частини першої статті 9 доповнити словами «або відтворений на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-коду, який дозволяє споживачеві здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, або надісланим на абонентський номер або адресу електронної пошти споживача»;

4) частину восьму статті 10 доповнити словами «або відтворити на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-коду, який дозволяє споживачеві здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, або надсилати електронний розрахунковий документ на наданий таким споживачем абонентський номер або адресу електронної пошти».

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

1) пунктів 5, 9 та 11 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2020 року;

2)  абзацу другого підпункту 1) пункту 6, абзаців другого-четвертого підпункту 7) пункту 6, пункту 12 розділу І цього Закону, який набирає чинності з дня набрання чинності Законом України, який вносить зміни до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» в частині застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

2. Кабінетові Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради

            України                                                                                               

comments powered by HyperComments
close icon
Структура документа
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві
Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві
Порівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві
Замовити персональну презентацію