Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

ПРОЕКТ

Закон України

Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо запровадження єдиного рахунку для сплати
податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування
______________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13 – 17, ст. 112) такі зміни:

1. Доповнити Кодекс статтею 351 такого змісту:

“Стаття 351. Єдиний рахунок

Стаття 351. Єдиний рахунок

351.1. Єдиний рахунок - рахунок, який платник податків за власним бажанням має право відкрити в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, з метою використання його для сплати грошових зобов’язань,  погашення податкового боргу, і погашення зобов’язань зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування через електронний кабінет.

Для сплати грошових зобов’язань платника податків та/або податкового боргу з використанням єдиного рахунку платник податків поповнює коштами такий рахунок.

Єдиний рахунок не може використовуватись для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість та акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового.

Платник податків має право перераховувати кошти з єдиного рахунку на рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

351.2. Для відкриття та (або) закриття єдиного рахунку платник податків в електронному кабінеті створює і надсилає відповідне повідомлення про відкриття/закриття єдиного рахунку за встановленою формою засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги.

Повідомлення про відкриття єдиного рахунку повинно містити відомості про платника податків, а саме: повне або скорочене найменування юридичної особи або прізвище або ім’я та по батькові фізичної особи, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).

Відомості з повідомлення про відкриття та (або) закриття єдиного рахунку платника податків передаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів інформацію в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, протягом одного робочого дня відкриває або закриває єдиний рахунок згідно з наданим платником податків повідомленням.

Інформація про відкриття та (або) закриття єдиного рахунку надсилається платнику податків через систему електронного кабінету не пізніше двох робочих днів після надсилання платником податків відповідного повідомлення, передбаченого першим абзацом цього пункту.

Інформація про реквізити єдиного рахунку відображається в електронному кабінеті платника податків.

Підставою для закриття єдиного рахунку є повідомлення платника податків, передбачене першим абзацом цього пункту, або повідомлення про примусове закриття єдиного рахунку, яке надсилається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику в разі внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів про державну реєстрацію припинення юридичної особи, її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, закриття філії, представництва чи іншого відокремленого підрозділу іноземної компанії, а також у випадках, визначених статтею 99 цього Кодексу.

За наявності залишку коштів на єдиному рахунку платника податків, який згідно з повідомленням платника податків слід закрити, та за відсутності у такого платника податків непогашених грошових зобов’язань та/або податкового боргу платник податків має право повернути такий залишок коштів на свій поточний рахунок в установі банку.

Заборони або обмеження, встановлені судоми рішенням, яке набрало законної сили, щодо зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках у банках та інших фінансових установах, у тому числі шляхом накладення арешту на цінні папери та/або кошти та інші цінності такого платника податків, що розміщені в банку, не поширюються на кошти на єдиному рахунку.

Для реалізації права, зазначеного в абзаці сьомому цього пункту, платник податків у своєму електронному кабінеті формує електронний розрахунковий документ на переказ коштів засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги.

За наявності залишку коштів на єдиному рахунку платника податків, який згідно з повідомленням про примусове закриття єдиного рахунку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, слід закрити, такий залишок коштів перераховується до державного бюджету за умови, що платник податків протягом 1095 днів з моменту запису про державну реєстрацію щодо припинення діяльності у своєму електронному кабінеті не сформував електронний розрахунковий документ на переказ залишку коштів на поточний рахунок такого платника податків в установі банку засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги.

Для здійснення такої операції центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, надсилає  центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів,  повідомлення про перерахування коштів до державного бюджету засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, протягом операційного дня у день отримання пакета електронних розрахункових документів / повідомлень про перерахування коштів до державного бюджету здійснює повернення коштів з єдиних рахунків платників податків на їх поточні рахунки в установах банків / перерахування коштів до державного бюджету.

Форма повідомлення про відкриття/закриття єдиного рахунку,  повідомлення про примусове закриття єдиного рахунку, повідомлення про перерахування коштів до державного бюджету, порядок відкриття/закриття, функціонування єдиних рахунків та обмін інформацією про рух коштів на таких рахунках, взаємодії інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, установлюються Кабінетом Міністрів України.

351.3. Сплата грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків і зборів з використанням єдиного рахунку здійснюється платником податків самостійно через його електронний кабінет в межах залишку коштів на єдиному рахунку на бюджетні рахунки для зарахування доходів бюджетів та рахунки платника податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість і в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Для здійснення таких операцій платник податків у своєму електронному кабінеті на підставі розміщеної у ньому інформації щодо сум грошових зобов’язань, у тому числі за результатами перевірок, граничних термінів їх сплати та/або податкового боргу формує електронні розрахункові документи на переказ коштів засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги.

Платник податків має право повернути залишок невикористаних коштів на єдиному рахунку такого платника податків на поточний рахунок такого платника податків в установі банку в разі відсутності у такого платника податків непогашених податкових зобов’язань та/або податкового боргу.

Електронні розрахункові документи платників податків, сформовані та підписані платниками податків, формуються в пакети та надсилаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для виконання у день формування таких електронних розрахункових документів з урахуванням тривалості операційного дня в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, протягом операційного дня у день отримання пакета електронних розрахункових документів перераховує з єдиних рахунків платників податків суми податків та зборів до відповідних бюджетів, суми коштів на рахунки платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість і в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового та здійснює повернення коштів з єдиних рахунків платників податків на поточні рахунки таких платників податків в установі банку.”.

2. Пункт 421.2 статті 421 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

“подання платником податків повідомлення про відкриття/закриття єдиного рахунку;

отримання реквізитів єдиного рахунку;

формування платником податків електронних розрахункових документів на переказ коштів з єдиного рахунку на бюджетні рахунки для зарахування доходів бюджету та рахунки платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та в системі електронного адміністрування реалізації пального, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, поточні рахунки в установах банків;

перегляду інформації про рух коштів на єдиному рахунку платника податків;”.

У зв’язку з цим абзаци третій — двадцятий вважати відповідно абзацами сьомим — двадцять четвертим.

3. Пункти 43.2 і 43.4 статті 43 викласти в такій редакції:

“43.2. У разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов'язання на поточний рахунок такого платника податків в установі банку, на єдиний рахунок, відкритий у порядку, визначеному статтею 351 цього Кодексу, або шляхом повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку або єдиного рахунку, відкритого у порядку, визначеному статтею 351 цього Кодексу, здійснюється лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків.”;

“43.4. Платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на єдиний рахунок, відкритий у порядку, визначеному статтею 351 цього Кодексу; на погашення грошового зобов'язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку або єдиного рахунку, відкритого у порядку, визначеному статтею 351 цього Кодексу.”.

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року, а функціонування єдиних рахунків розпочинається з 1 числа місяця, що настає за місяцем впровадження у роботу програмного забезпечення взаємодії інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, але не пізніше 1 липня 2020 року.

2. Кабінету Міністрів України:

врахувати у Державному бюджеті України на поточний та наступний бюджетні періоди видатки, необхідні для забезпечення фінансування витрат, пов’язаних із запровадженням системи сплати податків і зборів за єдиним рахунком;

у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

- прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

- привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

- забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України

comments powered by HyperComments
close icon
Замовити персональну презентацію