Рішення Конституційного Суду України від 05.02.2004 у справі № 1-5/2004

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Р І Ш Е Н Н Я

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Світязької сільської ради Шацького району Волинської області про офіційне тлумачення терміна "передача", який вживається у підпункті 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (справа про тлумачення терміна "передача земельних ділянок" )

м. Київ Справа N 1-5/2004 5 лютого 2004 року N 2-рп/2004

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного Суду України:

Селівона Миколи Федосовича - головуючий,

Вознюка Володимира Денисовича, Євграфова Павла Борисовича, Іващенка Володимира Івановича, Костицького Михайла Васильовича, Малинникової Людмили Федорівни,Мироненка Олександра Миколайовича, Пшеничного Валерія Григоровича, Розенка Віталія Івановича,

Савенка Миколи Дмитровича - суддя-доповідач,

Скоморохи Віктора Єгоровича, Тимченка Івана Артемовича, Тихого Володимира Павловича, Ткачука Павла Миколайовича, Чубар Людмили Пантеліївни, Шаповала Володимира Миколайовича,

розглянув на пленарному засіданні справу про офіційне тлумачення терміна "передача", який вживається у словосполученні "звільняються від оподаткування операції з передачі земельних ділянок, що знаходяться під об'єктами нерухомості, або незабудованої землі" підпункту 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР (168/97-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 41 Закону України "Про Конституційний Суд України" (422/96-ВР) стало конституційне подання Світязької сільської ради Шацького району Волинської області.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 93 Закону України "Про Конституційний Суд України" (422/96-ВР) є практична необхідність у з'ясуванні змісту терміна "передача", який вживається у словосполученні "звільняються від оподаткування операції з передачі земельних ділянок, що знаходяться під об'єктами нерухомості, або незабудованої землі" підпункту 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР) (далі - Закон).

Заслухавши суддю-доповідача Савенка М.Д. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

у с т а н о в и в:

1. Суб'єкт права на конституційне подання - Світязька сільська рада Шацького району Волинської області - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення терміна "передача", що вживається у підпункті 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону (168/97-ВР), і роз'яснити, чи охоплює передача земельних ділянок продаж або передачу в оренду зазначених у підпункті земельних ділянок.

У конституційному поданні стверджується, що відповідно до цієї норми звільняються від оподаткування операції з передачі земельних ділянок, що знаходяться під об'єктами нерухомості, або незабудованої землі у разі, коли така передача дозволена Земельним кодексом України (2768-14) (далі - Кодекс).

Необхідність в офіційному тлумаченні терміна "передача" суб'єкт права на конституційне подання обгрунтовує неоднозначним застосуванням органами державної влади положень підпункту 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону (168/97-ВР).

2. У листі до Конституційного Суду України Голова Верховної Ради України наголошує на тому, що термін "передача", застосований у підпункті 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону (168/97-ВР), включає операції платників податку щодо об'єктів оподаткування податком на додану вартість, передбачені Кодексом (2768-14). Цей термін не стосується операцій, які не є об'єктом оподаткування відповідно до Закону, та операцій з купівлі-продажу земельних ділянок, що регулюються підзаконними актами.

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин стверджує, що термін "передача", який вживається в Законі (168/97-ВР), охоплює випадки відчуження земельної ділянки із земель державної та комунальної власності у приватну власність, якщо така передача здійснюється відповідно до положень Кодексу (2768-14).

Державна податкова адміністрація України у своєму поясненні зазначає, що передача земельних ділянок згідно зі статтями 121, 124, 128, 129 Кодексу (2768-14) "підпадає під визначення терміна "передача" підпункту 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону".

Позиція Державного комітету України по земельних ресурсах полягає в тому, що не підлягають оподаткуванню податком на додану вартість операції з передачі земельних ділянок та операції з продажу земельних ділянок, суб'єктом яких є фізичні особи, які не займаються діяльністю, віднесеною до підприємницької.

Під передачею земельних ділянок, як зазначають фахівці інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, слід розуміти набуття громадянами та юридичними особами права власності на земельні ділянки із земель державної і комунальної власності шляхом передачі їх у приватну власність будь-яким дозволеним Кодексом способом. Закріплені в Кодексі (2768-14) види і форми набуття громадянами та юридичними особами права на землю із земель державної і комунальної власності є передачею земельної ділянки згідно з підпунктом 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону (168/97-ВР).

Фахівці Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національної академії державної податкової служби України додержуються думки, що передача земельних ділянок на платній чи безоплатній основі є операцією, яка звільняється від оподаткування податком на додану вартість. Передбачені Законом (168/97-ВР) податкові пільги обмежуються сферою дії Кодексу (2768-14), тому передача земельних ділянок поза межами його чинності повинна оподатковуватися податком на додану вартість.

3. Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (1344-15) дію підпункту 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону (168/97-ВР) зупинено на 2004 рік (пункт 49 частини першої статті 80).

4. Вирішуючи порушене в конституційному поданні питання, Конституційний Суд України виходить із того, що відповідно до статей 78, 80 Кодексу (2768-14) земля в Україні може перебувати у приватній, комунальній та державній власності, а суб'єктами права власності на землю відповідно є: громадяни та юридичні особи; територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування; держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади. Кодекс (2768-14) встановлює підстави та порядок набуття права на землю у власність або в користування.

Закон (168/97-ВР) визначає платників податку на додану вартість, об'єкти оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій тощо. До об'єктів оподаткування Законом (168/97-ВР) віднесено, зокрема, операції платників податку з продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України, в тому числі операції з оплати вартості послуг за договорами оренди (лізингу) та операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення кредиторської заборгованості заставодавця (стаття 3). За змістом Закону (168/97-ВР) до об'єктів оподаткування віднесено також операції, пов'язані із земельними ділянками.

Поняттям "продаж товарів" охоплюються будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів та операції з передачі майна орендодавцем (лізингодавцем) на баланс орендаря (лізингоотримувача) згідно з договорами фінансової оренди (лізингу) або надання майна згідно з будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають відстрочення оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього платежу (пункт 1.4 статті 1 Закону (168/97-ВР).

5. Конституційний Суд України вважає, що порушене в конституційному поданні питання про офіційне тлумачення терміна "передача" має розглядатися у словосполученні "звільняються від оподаткування операції з передачі земельних ділянок, що знаходяться під об'єктами нерухомості, або незабудованої землі" у контексті статті 5 Закону (168/97-ВР), яка містить перелік операцій, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість.

Підпункт 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону (168/97-ВР) звільняє від оподаткування операції з передачі земельних ділянок, що знаходяться під об'єктами нерухомості, або незабудованої землі у випадках, передбачених Кодексом (2768-14).

Слово "передача" у загальному розумінні означає: віддавати, вручати щось кому-небудь у чиєсь відання, володіння; передавати у власність і т. ін.

У Кодексі (2768-14) термін "передача" вживається в багатьох нормах і пов'язується з набуттям (виникненням) права на землю. Зокрема, громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування (стаття 116), в постійне користування (статті 122, 123), в оренду (стаття 124), шляхом продажу земельних ділянок державної та комунальної власності (стаття 127), а також на підставі інших цивільно-правових угод - міни, дарування, успадкування тощо (стаття 131). Отже, вживаний у Кодексі (2768-14) термін "передача" охоплює всі види набуття права на землю як у власність на підставі відповідних рішень власника землі, цивільно-правових угод, договорів купівлі-продажу, в тому числі на конкурентних засадах, міни, безоплатної приватизації земельних ділянок та земельних паїв, так і надання у користування (постійне або тимчасове), за договорами оренди тощо.

Виходячи з того, що в підпункті 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону (168/97-ВР) немає застережень щодо конкретних операцій з передачі земельних ділянок і міститься відсилання до Кодексу (2768-14), терміном "передача", який вживається у Законі, охоплюється набуття (виникнення) права власності, права користування земельними ділянками у випадках, передбачених Кодексом, зокрема на підставі рішення власника, договору купівлі-продажу, міни, інших цивільно-правових угод.

Разом з тим терміном "передача", який вживається у словосполученні "звільняються від оподаткування операції з передачі земельних ділянок, що знаходяться під об'єктами нерухомості, або незабудованої землі" підпункту 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону (168/97-ВР), не охоплюється передача землі в оренду, оскільки Закон не відніс операції з оренди землі до об'єктів оподаткування податком на додану вартість (підпункт 3.2.2 пункту 3.2 статті 3), безоплатна приватизація присадибних земельних ділянок та земельних паїв, а також надання послуг (робіт), операції з яких звільнені від податку на додану вартість підпунктом 5.1.19 пункту 5.1 статті 5 Закону.

Таким чином, термін "передача", який вживається у словосполученні "звільняються від оподаткування операції з передачі земельних ділянок, що знаходяться під об'єктами нерухомості, або незабудованої землі" підпункту 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР), необхідно розуміти як набуття (перехід) права на вказані земельні ділянки (права власності, права користування) на підставі відповідних юридичних актів, у тому числі за договорами купівлі-продажу, коли така передача дозволена Кодексом (2768-14).

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Конституції України (254к/96-ВР), статтями 63, 65, 67 Закону України "Про Конституційний Суд України" (422/96-ВР), Конституційний Суд України

в и р і ш и в:

1. В аспекті конституційного подання термін "передача", який вживається у словосполученні "звільняються від оподаткування операції з передачі земельних ділянок, що знаходяться під об'єктами нерухомості, або незабудованої землі" підпункту 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР), означає набуття (перехід) права на вказані земельні ділянки (права власності, права користування) на підставі відповідних юридичних актів, у тому числі за договорами купівлі-продажу, коли така передача дозволена Земельним кодексом України (2768-14).

2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
04.02.2004
ПІБ судді:
Селівон М.Ф.
Реєстраційний № рішення
1-5/2004
Резолютивна частина
Термін «передача» означає набуття (перехід) права на вказані земельні ділянки (права власності, права користування) на підставі відповідних юридичних актів, у тому числі за договорами купівлі-продажу, коли така передача дозволена Земельним кодексом України.
Замовити персональну презентацію