Податкова судова практика

 Фабула справи  Суб'єкт права на конституційне звернення звернувся до Конституційного суду України з проханням надати офіційне тлумачення терміну "законодавство", що вживається в частині третій статті 21 Кодексу законів про працю України

 Правова позиція 

Термін "законодавство", що вживається у частині третій статті 21 Кодексу законів про працю України щодо визначення сфери застосування контракту як особливої форми трудового договору,  треба розуміти так, що ним охоплюються закони України, чинні міжнародні  договори України,  згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів України.

Термін "законодавство" досить широко використовується у правовій системі в основному у значенні як сукупності законів та інших нормативно-правових актів, які регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної галузі права. Цей термін без визначення його змісту використовує і Конституція України (статті 9, 19, 118, пункт 12 Перехідних положень). У законах залежно від важливості і специфіки суспільних відносин, що регулюються, цей термін вживається в різних значеннях: в одних маються на увазі лише закони; в інших, передусім кодифікованих, в поняття" законодавство" включаються як закони та інші акти Верховної Ради України, так і акти Президента України,  Кабінету Міністрів України, а в деяких випадках - також і нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади.

невідомо

 Фабула справи  Президентом України було подане конституційне подання,  посилаючись на частину другу статті 8 Конституції України, порушив питання про невідповідність Конституції України окремих положень Закону України "Про приватизацію державного майна". Суб'єкт права на конституційне подання, зокрема, вважає, що не відповідають Конституції України положення частини четвертої статті 3 та частини сьомої статті 7 Закону, які всупереч частині третій статті 41 Конституції України поширюють положення зазначеного Закону на приватизацію комунального майна, внаслідок чого комунальна власність автоматично включена до складу державної власності. Разом з тим у Законі України "Про приватизацію державного майна", виходячи з його назви, мають бути врегульовані питання приватизації лише об'єктів державного майна.

 Правова позиція 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють права власника в межах, визначених Конституцією України, а Кабінет Міністрів України конституційно визнаний тим органом, на який покладено управління державним майном відповідно до закону.

Підпорядкування в Законі України "Про приватизацію державного майна" Фонду державного майна України Верховній Раді України не відповідає Конституції України.

Положення частини п'ятої статті 29 Закону України  "Про приватизацію державного  майна" щодо відповідальності покупців у разі розірвання договору купівлі-продажу  внаслідок невиконання умов договору, зокрема з питань неповернення внесених частково інвестицій, що не є конфіскацією майна, є такими, які відповідають Конституції України.

невідомо
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію