Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення, винесеного на підставі висновку контролюючого органу про завищення платником податкового кредиту по безтоварних операціях по взаєморозрахунках з контрагентами. Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін апеляційним судом, позовні вимоги були задоволені, у зв’язку з документальним підтвердженням факту реального здійснення господарських операцій. Контролюючий орган звернувся до Вищого адміністративного суду України.

 Правова позиція 

Реальність господарських операцій між платником податків та його контрагентом підтверджується належним чином оформленими документами первинного бухгалтерського обліку.

Висновки викладені в акті податкової перевірки не є предметом оскарження в адміністративному суді, оскільки не є обов'язковими ані для платника податків, ані для керівника контролюючого органу. Останній оцінює викладені в акті перевірки доводи і в разі наявності податкових порушень приймає податкове повідомлення-рішення, яке визначає грошові зобов'язання платникові податків.

Натомість висновки, викладені в акті перевірки є лише відображенням фактичних дій податкових інспекторів-ревізорів, а тому не створюють жодних правових наслідків. Відповідно, акт перевірки не порушує права платника податків безвідносно до змісту такого акту, в зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення позову щодо протиправності акту перевірки, а так само дій щодо включення до акту перевірки будь-яких даних.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з прохання скасувати податкове повідомлення-рішення, винесене контролюючим органом у зв’язку з формуванням платником податкового кредиту на підставі податкових накладних, отриманих у податковому періоді, після закінчення податкових періодів, в яких фактично відбувались господарські операції. Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позовні вимоги платника. Контролюючий орган звернувся до Вищого адміністративного суду України.

 Правова позиція 

Законом України «Про податок на додану вартість» не було встановлено обмежень щодо строку, протягом якого платник податків має право на формування податкового кредиту на підставі податкових накладних, отриманих після закінчення податкових періодів, в яких фактично відбувались господарські операції, а відтак суми податку на додану вартість, які зазначені у таких податкових накладних, можуть бути включені до складу податкового кредиту в тому податковому періоді, в якому, зокрема, здійснюється уточнення податкових зобов'язань шляхом подання уточнюючих розрахунків.

До правовідносин, що виникли до набрання чинності Податковим кодексом України, положення цього Кодексу не застосовуються.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про невіднесення до валового доходу вартість безоплатно одержаного товару, а також про неправомірне віднесення до складу валових витрат витрати за операціями, реальне вчинення яких не підтверджено первинними документами. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Для визначення того, чи дійсно мало місце фактичне придбання товарів (послуг) у межах господарської діяльності необхідно аналізувати договірні умови їх поставки, належним чином досліджувати первинні бухгалтерські документи, складені під час здійснення господарських операцій, порядок поставки, зміст, обсяги товарів (послуг), мету придбання;

В кожному конкретному випадку необхідно з'ясовувати суть порушень, обставин, якими податковий орган обґрунтовує власну позицію, звітні періоди, суми заниженого податку на додану вартість за кожним епізодом та звітним періодом та надати правову оцінку встановленим обставинам на підставі норм матеріального права, що врегульовують спірні відносини.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне віднесення до складу податкового кредиту суми за операціями з придбання маркетингових послуг у зв'язку з їх фактичним ненаданням, а також про неправомірне віднесення до складу валових витрат суми за такими операціями. Рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позову залишено без змін апеляційним судом. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Умовами для формування валових витрат та податкового кредиту є реальне вчинення господарських операцій, яке призвело до фактичного руху активів або зміни у власному капіталі чи зобов'язаннях платника податків, здійснення таких операцій у межах господарської діяльності платника податків, а також підтвердження операцій первинними документами, що відповідають дійсності. А тому наявність законодавчо визначених обставин для формування валових витрат та податкового кредиту не є безумовною підставою для визнання правомірності такого формування. Водночас, має бути доведено, що придбання певних послуг пов'язане з господарською діяльністю платника податків.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з проханням про скасування податкового повідомлення-рішення, прийнятого контролюючим органом на підставі висновку, що господарська операція між платником та його контрагентом, не підтверджується, а носить ознаки фіктивності, тобто є такою, що вчинена без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися правочином між ними, у зв'язку із недостатністю у контрагента позивача матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення його діяльності, а також через відсутність спрямованості договору на настання правових наслідків, обумовлених самим правочином. Рішенням суду першої інстанції, залишене без змін апеляційним судом, позовні вимоги були задоволені. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Підтвердженням наявності підстав для включення сум сплаченого податку на додану вартість у складі ціни за придбані товари до складу податкового кредиту є наявність необхідних первинних документів (платіжні доручення, податкові накладні, акти виконаних робіт тощо), оформлені відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні».

Висновки щодо завідомої суперечності правочину інтересам держави та суспільства контролюючі органи можуть робити виключно в аспекті того, чи суперечить відповідний правочин фіскальним інтересам держави, забезпечення яких покладається на контролюючі органи. Наявність умислу та обставини щодо виконання угод, стосовно дійсності яких виник спір, сходять до предмету доказування в судовому процесі, зокрема, до таких доказів належить обвинувальний вирок, який набрав законної сили, що підтверджував би факт ухилення від сплати податків конкретними посадовими особами суб'єктів господарської діяльності за наслідками виконання оспорюваних угод.

Платник податків не може нести відповідальність за несплату податків його контрагентом, і за можливу недостовірність відомостей про контрагента, включених до Єдиного державного реєстру, за умови необізнаності щодо неї.

За умови реального здійснення господарської операції, яка призвела до об'єктивної зміни складу активів платника податків - покупця, будь-які порушення постачальниками товару правил ведення господарської діяльності не можуть бути підставою для позбавлення покупця права на податковий кредит.

Платник податків (покупець товару) не має обов'язку та повноважень здійснювати контроль за дотриманням постачальниками товару вимог законодавства щодо здійснення господарської діяльності тощо і в подальшому зазнавати певних негативних наслідків у вигляді позбавлення права на податковий кредит за можливу неправомірну діяльність будь-кого з контрагентів.  Такий платник не повинен притягуватися до відповідальності в тому випадку, якщо він здійснював реальну господарську операцію.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкового-повідомлення рішення, винесеного контролюючим органом на підставі висновку про відсутність у платника права на податковий кредит, у зв’язку з відсутністю інформації щодо підтвердження факту подання контрагентами платника податкових декларацій  Інших фактичних та правових підстав контролюючим органом не було зазначено, фактичне вчинення господарських операцій не заперечувалось. Рішенням суду першої інстанції, залишене без змін апеляційним судом, позовні вимоги були задоволені. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Закон України «Про податок на додану вартість» не ставить право на заявлення до бюджетного відшкодування податку на додану вартість та на отримання такого відшкодування залежно від факту проведення зустрічних перевірок контрагентів та підтвердження такими перевірками факту декларування останніми податку на додану вартість та звітування перед контролюючими органами.

Платник податку на додану вартість (покупець товару), який дотримався вимог Закон України «Про податок на додану вартість» щодо формування податкового кредиту та бюджетного відшкодування, не має обов'язку в подальшому зазнавати певних негативних наслідків у вигляді позбавлення права на бюджетне відшкодування за можливе порушення правил податкової дисципліни постачальниками. У разі коли контрагент не виконав свого обов'язку щодо звітування, нарахування та сплати податку на додану вартість до бюджету, то це тягне відповідальність та негативні наслідки саме щодо цієї особи.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень за якими визначалось податкове зобов’язання з податку на прибуток та штрафні санкції, та визнання неправомірними дій. Контролюючий орган зазначає, що правочини платника не були спрямовані на настання правових наслідків, що призвело до заниження та несплати податку на прибуток. Постановою суду першої інстанції позов задоволено частково, визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення. Ухвалою апеляційного адміністративного суду Постанова суду першої інстанції залишена без змін.

 Правова позиція 

Правильність формування платником податків валових витрат вимагає наявності зв'язку витрат платника податків на придбання послуг з його господарською діяльністю, що полягає у намірі платника податку отримати користь від придбаних послуг.

У протилежному випадку відсутні підстави для зменшення бази оподаткування податком на прибуток за рахунок валових витрат.

Будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством або сплати грошових коштів.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду у зв’язку із оскарженням податкових повідомлень-рішень контролюючого органу, прийнятих на підставі висновку про неправомірність формування податкового кредиту з податку на додану вартість та складу витрат з податку на прибуток за операціями, що мають ознаки фіктивності. Перша та апеляційна інстанції задовольнили вимоги платника. Контролюючий орган звернувся до касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені та підтверджені належним чином оформленими первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

За умови реального здійснення господарської операції, яка призвела до об'єктивної зміни складу активів платника податків - покупця, будь-які порушення постачальниками товарів (робіт, послуг) правил ведення господарської діяльності не можуть бути підставою для позбавлення покупця права на валові витрати чи податковий кредит.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про невіднесення до валового доходу вартість безоплатно одержаного товару, а також про неправомірне віднесення до складу валових витрат витрати за операціями, реальне вчинення яких не підтверджено первинними документами. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Для визначення того, чи дійсно мало місце фактичне придбання товарів (послуг) у межах господарської діяльності необхідно аналізувати договірні умови їх поставки, належним чином досліджувати первинні бухгалтерські документи, складені під час здійснення господарських операцій, порядок поставки, зміст, обсяги товарів (послуг), мету придбання;

В кожному конкретному випадку необхідно з'ясовувати суть порушень, обставин, якими податковий орган обґрунтовує власну позицію, звітні періоди, суми заниженого податку на додану вартість за кожним епізодом та звітним періодом та надати правову оцінку встановленим обставинам на підставі норм матеріального права, що врегульовують спірні відносини.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне віднесення до складу податкового кредиту суми за операціями з придбання маркетингових послуг у зв'язку з їх фактичним ненаданням, а також про неправомірне віднесення до складу валових витрат суми за такими операціями. Рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позову залишено без змін апеляційним судом. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Умовами для формування валових витрат та податкового кредиту є реальне вчинення господарських операцій, яке призвело до фактичного руху активів або зміни у власному капіталі чи зобов'язаннях платника податків, здійснення таких операцій у межах господарської діяльності платника податків, а також підтвердження операцій первинними документами, що відповідають дійсності. А тому наявність законодавчо визначених обставин для формування валових витрат та податкового кредиту не є безумовною підставою для визнання правомірності такого формування. Водночас, має бути доведено, що придбання певних послуг пов'язане з господарською діяльністю платника податків.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію