Податкова судова практика

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та  апеляційної інстанцій, якими задоволено вимоги платника податків стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, що прийняті контролюючим органом на підставі висновку про завищення платником податків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток

 Правова позиція 

Умовні відсотки на повну суму отриманої фінансової допомоги повинні нараховуватись на кількість днів її використання в звітному кварталі, коли така допомога була отримана та неповернута, та не повинні нараховуватись в наступному звітному періоді (кварталі), до закінчення якого відбулось її повернення. Сума кредиторської заборгованості платника податків перед поручителем не підпадає під визначення поворотної фінансової допомоги і не є доходом, оскільки кошти передавались поручителем не платнику податків, а банківській установі.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішення апеляційної інстанції, яким на вимогу платника податків скасовано податкові повідомлення-рішення, що були прийняті контролюючим органом щодо порушення повноти декларування та своєчасності сплати податку на додану вартість  та податку на прибуток .

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків. Крім того, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

задоволено частково

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішення апеляційної інстанції, яким задоволені вимоги платника податків щодо визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, що були прийняті контролюючим органом з підстав не включення до валового доходу простроченої кредиторської заборгованості, по якій минув строк позовної давності по придбаних  товарах (роботах, послугах, не включення до складу валових доходів суми умовно нарахованих процентів по отриманій поворотній фінансовій допомозі та  неправомірне віднесення сум до валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість.)

 Правова позиція 

Під час аналізу сформованих платником податків даних податкового обліку реальність операції визначається не лише фактичною наявністю та рухом товарів (робіт, послуг), але й виконанням поставки саме задекларованим контрагентом, тобто наявністю прямого зв’язку з конкретним постачальником. Це обумовлює обов'язок платника належним чином довести реальне виконання господарської операції саме заявленим контрагентом.

задоволено частково

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень попередніх інстанцій, якими на вимогу платника податків скасовано податкові повідомлення-рішення, що були прийняті контролюючим органом в силу здійснення платником порушення вимог формування податкового кредиту з податку на додану вартість та складу витрат з податку на прибуток.

 Правова позиція 

До складу податкового кредиту включаються витрати, підтверджені розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами.  У разі втрати, знищення або зіпсування вищезазначених документів платник податків має право подати письмову заяву про це до контролюючого органу разом із поданням розрахунку податкових зобов'язань за звітний податковий період.  У разі подання відповідної заяви платник податків зобов'язаний у 90-денний строк з дня, що настає за днем надходження такої заяви до контролюючого органу, відновити втрачені, знищені або зіпсовані документи.

Акт про неможливість проведення зустрічної звірки не є беззаперечним доказом, що свідчить про протиправність дій суб'єкта господарювання.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень попередніх інстанцій, якими на вимогу платника податків скасовано податкові повідомлення-рішення, що були прийняті контролюючим органом в силу здійснення платником порушення вимог формування податкового кредиту з податку на додану вартість та складу витрат з податку на прибуток.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені та підтверджені належним чином оформленими первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків. При цьому всі витрати мають бути здійснені саме для і в межах провадження господарської діяльності, а не з іншими цілями.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірність заниження податку на прибуток підприємств та заниження податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позову залишено без змін апеляційним судом. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені та підтверджені належним чином оформленими первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірність заниження податку на прибуток підприємств та заниження податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Відображення господарської операції у податковому обліку повинно здійснюватись відповідно до її реального економічного змісту на підставі первинних документів.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірність заниження податку на прибуток підприємств та заниження податку на додану вартість. Рішенням суду першої інстанції адміністративний позов задоволено. Апеляційний суд скасував це рішення та прийняв нове про відмову у задоволенні позову. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Реальність здійснення господарських операцій підтверджується податковими накладними, видатковими накладними, актами прийому-передачі, рахунками-фактурами тощо, якщо такі документи оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та є документами первинного обліку.

задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірність заниження податку на прибуток підприємств та заниження податку на додану вартість. Рішенням суду першої інстанції відмовлено у задоволенні позову. Апеляційний суд скасував це рішення та прийняв нове про задоволення позову. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Неотримання підприємством доходу від окремої господарської операції не свідчить про те, що така операція не пов'язана з господарською діяльністю підприємства, оскільки при здійсненні господарських операцій існує звичайний комерційний ризик не отримати дохід від конкретної операції.

загальне визначення валових витрат повинно тлумачитись у системному зв'язку з визначенням господарської діяльності, як будь-якої діяльності особи, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації господарської діяльності є регулярною, постійною та суттєвою.

задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення, згідно з яким позивачеві було збільшено суму грошового зобов'язання з ПДВ, у звязку з неправомірним формуванням позивачем податкового кредиту за безтоварними операціями. Вказаний висновок був мотивований тим, що платником була створена схема штучного руху товару, спрямована на створення формального документообігу, про що свідчить фіктивний характер діяльності вказаних постачальників (які відсутні за місцезнаходженням, не мають матеріальної бази, об'єктивно необхідної для виконання розглядуваних поставок, були учасниками проведення транзитних фінансових потоків у правовідносинах з іншими суб'єктами господарювання), а також відсутність у позивача документів, складенням яких опосередковується постачання обладнання. Окружний адміністративний суд у задоволені позову відмовив. Апеляційний адміністративний суд постанову суду першої інстанції скасував, а позов задовольнив. Вищий адміністративний суд України постанову апеляційного суду скасував, а рішення суду першої інстанції залишив у силі. Платник податків звернувся до Верховного суду України.

 Правова позиція 

Первинний документ характерний двома наступними обов'язковими ознаками: він має містити відомості про господарську операцію і підтверджувати її реальне (фактичне) здійснення.

Визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків

Договір не є первинним обліковим документом для цілей бухгалтерського обліку, оскільки відповідно до частини першої статті 626 Цивільного кодексу України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Отже, договір свідчить лише про намір виконання дій (операцій) в майбутньому, а не про їх фактичне виконання. Таким чином, господарська операція пов'язана не з фактом підписання договору, а з фактом руху активів платника податків та руху його капіталу.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірність заниження податку на прибуток підприємств та заниження податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Відсутність первинних документів, які підтверджують здійснення господарських операцій, а також відсутність товарно-транспортної документації та інформації щодо транспортування продукції чи здійснення вантажних робіт не дає право на заниження податку на прибуток та податку на додану вартість.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених контролюючим органом на підставі висовку про відсутність реального характеру у господарських операцій між платником і його контрагентом Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду та Вищого адміністративного суду України, позов було задоволено. Контролюючий орган звернувся з заявою до Верховного суду України.

 Правова позиція 

Податкові накладні, які стали підставою для формування податкового кредиту, виписані від імені осіб, які заперечують свою участь у створенні та діяльності контрагентів платника податків, зокрема й у підписанні будь-яких первинних документів, не можуть вважатися належно оформленими та підписаними повноважними особами звітними документами, які посвідчують факт придбання товарів, робіт чи послуг, а тому віднесення відображених у них сум ПДВ до податкового кредиту є безпідставним.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень щодо нарахування йому грошових зобов’язань з податку на додану вартість та податку на прибуток у зв’язку з неправомірним формування таким платником податкового кредиту та валових витрат, не підтверджених належними первинними документами. Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позовні вимоги. Вищий адміністративний суд залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій.

 Правова позиція 

податкові накладні, виписані від імені осіб, які заперечують свою участь у створенні та діяльності контрагентів платника податків, не можуть вважатися належно оформленими та підписаними повноважними особами звітними документами, які посвідчують факт придбання товарів, робіт чи послуг, а тому віднесення відображених у них сум ПДВ до податкового кредиту є безпідставним.

складена з відповідними дефектами податкова накладна (у тому числі підписана неуповноваженою чи невстановленою особою від імені фіктивного суб'єкта господарювання), не може використовуватися для підтвердження права на податковий кредит та/або бюджетне відшкодування, але тільки за умови, якщо буде встановлена відсутність факту здійснення господарської операції. В іншому разі можливість формування платником податку податкового кредиту та/або суми бюджетного відшкодування з ПДВ за допомогою отриманих навіть від фіктивної особи контрагентів не виключається, якщо буде підтверджений факт придбання товарів (послуг) від імені фіктивного суб'єкта господарювання. Виняток становить ситуація, за якої буде доведено обізнаність платника податку із протиправним характером діяльності його контрагента.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом  про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій. Контролюючий орган порушив порядок застосування таких санкцій. Перша інстанція задовольнила вимоги платника в повній мірі. Апеляційна та касаційна інстанції скасувавши рішення першої, частково задовольнили вимоги платника. Не погоджуючись із рішенням касаційної інстанції, платник податків звернувся із заявою про його перегляд Верховним Судом України.

 Правова позиція 

Національне законодавство передбачає застосування санкцій до суб’єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення (але не пізніш як через один рік з дня порушення цим суб’єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності), крім випадків, передбачених законом (стаття 250 Господарського кодексу України). До платника податків будуть застосовані штрафні санкції навіть у випадку, коли контролюючий орган порушить порядок застосування до платника податків штрафних санкцій, але за умови, що платник не спростує факт порушення законодавства.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправним та скасування рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює застосування РРО. Перша інстанція задовольнила вимоги платника. Апеляційна та касаційна інстанції скасувавши рішення першої, відмовили у задоволені вимог платника. Не погоджуючись із рішенням касаційної інстанції, платник податків звернувся із заявою про його перегляд Верховним Судом України.

 Правова позиція 

Сама по собі відсутність реєстрації РРО і здійснення торгівлі за готівку без цього пристрою впродовж більше ніж однорічного строк на момент встановлення відповідного факту, виявлення цього порушення та прийняття рішення про застосування санкцій за його вчинення унеможливлюють застосування положень статей 238, 239 і 250 Господарського кодексу України.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень попередніх інстанцій, якими на вимогу платника податків скасовано податкові повідомлення-рішення, що були прийняті контролюючим органом в силу здійснення платником порушення вимог формування податкового кредиту з податку на додану вартість та складу витрат з податку на прибуток.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені та підтверджені належним чином оформленими первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків. При цьому всі витрати мають бути здійснені саме для і в межах провадження господарської діяльності, а не з іншими цілями.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, прийняті на користь контролюючого органу, відмовивши в задоволені вимог платника стосовно скасування податкового повідомлення рішення. Таке  повідомлення-рішення прийняте контролюючим органом  з питань правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток по фінансово-господарських взаємовідносинах

 Правова позиція 

Необхідною умовою для віднесення сплачених у ціні товарів (послуг) сум податку на додану вартість до податкового кредиту та витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток, є факт придбання товарів (послуг) з метою їх використання в господарській діяльності, який має бути фактично здійсненим і підтвердженим належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до у зв’язку із оскарженням дій контролюючого органу щодо фіксування у висновку акта перевірки певних відомостей та оскарженням  податкового повідомлення-рішення, прийнятого контролюючим органом на підставі висновку про неоприбуткування платником отриманих готівкових коштів у книзі обліку доходів і витрат. Перша інстанція задовольнила вимоги платника. Апеляційна інстанція скасувала рішення першої, відмовивши у задоволені відповідних вимог платника. Касаційний суд скасував рішення апеляційної інстанції, залишивши в силі рішення першої інстанції. Контролюючий орган звернувся до Верховного Суду України.

 Правова позиція 

Невідображення платником податків в Книзі обліку взагалі жодних даних про розрахункові операції (тобто бездіяльність) не є тотожним вчиненню дій щодо відображення цих даних у книзі, яка не зареєстрована в контролюючому органі.

не задоволено

 Фабула справи  Прокурор звернувся до суду із позовом в інтересах малолітньої особи про визнання неправомірною відмови управління ПФУ призначити їй пенсію у зв’язку із втратою годувальника. Рішеннями судів попередніх інстанцій позовні вимоги задоволено. Управління ПФУ звернулося з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України.

 Правова позиція 

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника повинна бути призначена з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо свідоцтво про смерть не могли отримати з поважних причин.

не задоволено

 Фабула справи  ФОП – платник єдиного податку звернувся до суду з позовом про скасування ППР. На обґрунтування позову посилався на те, що протягом періоду, що перевірявся, на підставі договорів комісії транспортного експедирування надавав послуги з перевезення вантажів і транспортно-експедиційного обслуговування. За вказаними договорами у нього не виникало право власності на кошти, передані за договором транспортного перевезення, а тому, на його думку, контролюючий орган помилково відніс ці кошти до складу виручки.

 Правова позиція 

До обсягу виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) необхідно включати суми всіх коштів, що надійшли на розрахунковий рахунок або (та) в касу платника єдиного податку – фізичної особи у звітному податковому періоді. Те, що частина коштів, отриманих на рахунок ФОП, підлягала перерахуванню третім особам на виконання договорів транспортного експедирування, не є підставою для невизнання її виручкою від надання послуг.

задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію