Податкова судова практика

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень попередніх інстанцій, якими на вимогу платника податків скасовано податкові повідомлення-рішення, що були прийняті контролюючим органом в силу здійснення платником неправомірного включено до від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду загальну суму від'ємного значення.

 Правова позиція 

Правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на включення витрат підприємства до валових витрат наступають лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг), що пов’язані з рухом активів, зміною зобов’язань чи власного капіталу платника, відповідають економічному змісту, відображеному в укладених платником податку договорах, а також підтверджені належним чином оформленими первинними документами.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених контролюючим органом у зв’язку з наступним: 1. контролюючий орган прирівняв нерозподілений прибуток до виплати дивідендів, внаслідок чого прийшов до висновку про заниження авансового внеску з податку на прибуток 2. на думку контролюючого органу платником було здійснено неправильний перерахунок курсових різниць, внаслідок чого було неправильно обраховано суму податку на прибуток. 3.  на думку контролюючого органу платником було неправомірно сформовано податковий кредит стосовно вартості придбаних товарно-матеріальних цінностей. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду, позов платника податків було повністю задоволено. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Нерозподілений прибуток не може бути прирівняним до виплати виплати дивідендів, з якими законодавство пов'язує певні юридичні наслідки у сфері оподаткування. При цьому, дивіденди не є податком або обов'язковим платежем і питання про їх виплату не може здійснюватись в іншій спосіб, ніж передбачено статутом товариства (за законодавством, чинним на момент виникнення спірних правовідносин).

Датою визначення прав та обов'язків, що переходять до правонаступника, є день затвердження остаточного балансу підприємства, і саме на цю дату платник здійснює перерахунок курсових різниць для обчислення суми податку на прибутку з операції по переданні заборгованості іншого підприємства (за законодавством, чинним на момент виникнення спірних правовідносин).

Право на бюджетне відшкодування ПДВ, сплаченого контрагентам платника при будівництві основних засобів, не залежить від з моменту введення в експлуатацію основних засобів (за законодавством, чинним на момент виникнення спірних правовідносин).

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими частково задоволені вимоги платника податків стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, що прийняті контролюючим органом з таких підстав: платником податків перевищено обсяги виручки від реалізації продукції, в результаті чого занижено чистий оподатковуваний дохід, а відтак і податок з доходів фізичних осіб; занижено податок на додану вартість та не подано звітність з податку на додану вартість.

 Правова позиція 

Обов'язок платника єдиного податку перейти на загальну систему оподаткування в встановлених випадках означає, що з настанням такого обов'язку він втрачає право перебувати на спрощеній системі оподаткування та зобов'язаний перейти на загальну систему оподаткування, сплачувати податки, збори (обов'язкові платежі) та подавати звітність, як платник загальної системи оподаткування.

задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими задоволено вимоги платника податку стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом у зв’язку з несплатою платником податків  особисто до бюджету податку з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна.

 Правова позиція 

Якщо платник податків  знаходиться  на спрощеній системі оподаткування та не веде облік за формою №2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту", що є єдиним джерелом інформації про кількість фактично використаного пального, тому за відсутності такого обліку, визначити фактичне споживання палива (як бази для розрахунку збору за забруднення) не можливо, а отже донарахування платнику податків суми з збору за забруднення навколишнього природного середовища є неправомірним, а відповідно безпідставним є і нарахування штрафних (фінансових) санкцій за недоплату (заниження суми податкового зобов'язання) за кожний з податкових періодів.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та  апеляційної інстанцій, якими задоволено вимоги платника податків стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, що прийняті контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне формування складу витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість за результатами господарських операцій, що характеризуються фіктивністю.

 Правова позиція 

Оскільки відсутність у суб'єкта господарювання (контрагента) достатніх матеріальних чи трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності, як і наявність чи відсутність останнього за юридичною адресою не має своїм наслідком нікчемність (недійсність) укладених ними правочинів чи слугувати доказом наявності у вказаного суб'єкта господарювання такої мети як порушення інтересів держави у сфері оподаткування.

Платник податку, самостійно несе відповідальність за достовірність і своєчасність обчислення та внесення ним податку до бюджету відповідно до законодавства України і не може нести відповідальність за порушення контрагентом правил здійснення господарської діяльності та/або податкової дисципліни. У разі якщо контрагентом були допущені порушення норм податкового чи норм іншого законодавства то це тягне відповідальність та негативні наслідки саме щодо цієї особи.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень попередніх інстанцій, якими на вимогу платника податків скасовано податкові повідомлення-рішення, що були прийняті контролюючим органом щодо фіктивності операцій, внаслідок чого формування платником податків податкового кредиту спрямоване на отримання лише податкової вигоди.

 Правова позиція 

Платник податку самостійно несе відповідальність за достовірність і своєчасність обчислення та внесення ним податку до бюджету відповідно до законодавства України і не може нести відповідальність за порушення контрагентом правил здійснення господарської діяльності та/або податкової дисципліни. У разі якщо контрагентом були допущені порушення норм податкового чи норм іншого законодавства то це тягне відповідальність та негативні наслідки саме щодо цієї особи.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення, винесеного контролюючими органами за результатами податкової перевірки, у зв'язку із завищенням податкового кредиту з ПДВ внаслідок придбання торфу сільськогосподарського за ціною, вищою за звичайні ціни. Судами першої та апеляційної інстанцій в задоволені позову було відмовлено. Платник податків звернувся до Вищого адміністративного суду України.

 Правова позиція 

Звичайна ціна може визначатися за інформацією, наданою Українською універсальною товарною біржею, висновками судово-товарознавчої експертизи.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду у зв’язку із оскарженням податкових повідомлень-рішень контролюючого органу, прийнятих на підставі висновку про порушення платником податку оформлення податкової звітності з податку на додану вартість; про неправомірність віднесення платником до складу витрат нарахованих на користь нерезидента роялті. Перша та апеляційна інстанції задовольнили вимоги платника лише в частині оскарження повідомлення-рішення, що стосується податкової звітності з ПДВ, а в решті – відмовили. Платник податків та контролюючий орган звернулися до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

У разі якщо сума податку на додану вартість, яка повинна бути зазначена в рядку 7 «Послуги, отримані від нерезидента на митній території України» податкової декларації з ПДВ, помилково включена платником податку до рядка 1 «Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів» цієї ж податкової декларації, за умови не допущення заниження податкових зобов’язань (тобто всі узагальнені показники декларації з ПДВ в цілому є правильними), то вважається, що така помилка не призвела до зменшення визначеної до сплати суми ПДВ, не спричинила збільшення податкового кредиту, а відтак і не призвела до недоплати податку до бюджету, що, в свою чергу, виключає підстави для збільшення контролюючим органом такому платнику податку відповідної суми грошового зобов’язання.

Бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого доходу. Документом, який підтверджує, що особі, якій виплачуються роялті, є їх бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником), є договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими задоволено вимоги платника єдиного податку стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом на підставі висновку про перевищення таким платником  граничного обсягу виручки.

 Правова позиція 

Встановлений нормативним актом обов'язок платника єдиного податку перейти на загальну систему оподаткування в зазначених випадках означає, що з настанням такого обов'язку він втрачає право перебувати на спрощеній системі оподаткування та зобов'язаний перейти на загальну систему оподаткування, сплачувати податки, збори (обов'язкові платежі) та подавати звітність, як платник загальної системи оподаткування.

задоволено частково

 Фабула справи  Особа звернулася з позовом до суду визнання протиправними дій щодо відмови у призначенні пенсії, зобов'язання призначити пенсію відповідно до норм ст. 55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" із зменшенням пенсійного віку. Постановою суду першої інстанції у задоволенні позову відмовлено оскільки позивач не надала суду доказів того, що вона працювала в зоні відчуження повний робочий день. Судом апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції скасовано, позов задоволено. Не погоджуючись з рішеннями судів попередніх інстанцій Управління ПФУ звернулася до Вищого адміністративного суду України.

 Правова позиція 

Єдиним документом, що підтверджує статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та надає право користування пільгами, встановленими Законом, зокрема, призначення пенсії зі зменшенням пенсійного віку, встановленого для одержання державних пенсій, є посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» або «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи». Різного роду довідки про період роботи (служби) у зоні відчуження, про евакуацію, відселення, самостійне переселення, про період проживання та роботи на забруднених територіях тощо є лише підставами для визначення в установленому порядку статусу учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС або потерпілих від Чорнобильської катастрофи.

Документами, які підтверджують статус громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надають право користуватися пільгами, встановленими цим Законом, є посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» та «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи».

Видача посвідчень провадиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями за поданням районних державних адміністрацій.

Основним доказом участі позивача в роботах по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС є дійсне, ніким не оскаржене та не скасоване посвідчення учасника ліквідації, яке відповідно до п.2 ч.1 ст.14 Закону України «Про соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи», підтверджує статус громадянина, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надає право користування пільгами, встановленими цим Законом.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію