Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з прохання про скасування податкового повідомлення-рішення, винесеного на підставі акту після проведення позапланової виїзної документальної перевірки у зв’язку із заниженням податку на прибуток у зв’язку із непідтвердженням реальності господарських операцій з придбання та продажу товарів платником контрагенту, що призвело до неправомірності формування податкового кредиту. Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позовних вимог платника відмовлено. Рішенням суду апеляційної інстанції позовні вимоги платника задоволено, а рішення суду першої інстанції скасовано.

 Правова позиція 

Право платника податку на податковий кредит законодавство не ставить в залежність від факту проведення зустрічної звірки даних суб'єкта господарювання (постачальника товару, виконавця робіт, послуг) щодо платника податків.

Нереальність господарських операцій з придбання платником податку товару (робіт, послуг) має підтверджуватися належними, допустимими та достатніми доказами і не може ґрунтуватися на припущеннях, зокрема, обумовлюватись лише неможливістю проведення зустрічної звірки даних контрагента.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків оскаржив до суду податкові повідомлення-рішення, винесені за результатами камеральної перевірки, з підстав завищення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Уточнюючий розрахунок платником було подано після проведення камеральної перевірки контролюючим органом. Рішенням судів попередніх інстанцій в задоволенні позовних вимог платника відмовлено повністю.

 Правова позиція 

Право платників податків подати уточнюючий розрахунок до поданих ним раніше податкових декларацій обмежене лише під час проведення документальних планових та позапланових виїзних перевірок, при цьому щодо проведення камеральних перевірок - жодних обмежень не встановлено.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся  з вимогою визнати протиправними дії контролюючого органу щодо проведення документальної позапланової виїзної  перевірки в частині невиконання визначеного порядку  та підстав для її проведення, наслідком якої стало прийняття акту про неможливість проведення документальної позапланової виїзної перевірки без належних на те підстав. Платник також оскаржив неправомірні дії відповідача щодо застосування до нього негативних правових наслідків (у вигляді вилучення з електронної бази даних задекларованих ним показників) до моменту донарахування платникові податкового зобов'язання. Суд першої та апеляційної інстанції прийняли рішення на користь платника.

 Правова позиція 

Платник податків, який вважає порушеним порядок та підстави призначення податкової перевірки щодо нього, має захищати свої права шляхом недопуску посадових осіб контролюючого органу до такої перевірки. Якщо ж допуск до проведення перевірки відбувся, в подальшому предметом розгляду в суді має бути лише суть виявлених порушень податкового та іншого законодавства, дотримання якого контролюється контролюючими органами. Допуск до перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень, допущених контролюючим органом при призначенні податкової перевірки.

Позови платників податків, спрямовані на оскарження рішень (у тому числі наказів про призначення перевірки), дій або бездіяльності контролюючих органів щодо призначення та/або проведення перевірок можуть бути задоволені лише в тому разі, якщо до моменту винесення судового рішення не відбулося допуску посадових осіб контролюючого органу до спірної перевірки.

Акт перевірки є носієм доказової інформації про виявлені контролюючим органом порушення вимог законодавства суб'єктами господарювання, документом, на підставі якого приймається відповідне рішення контролюючого органу. Дії по складанню акту перевірки, в якому зафіксовано порушення платником податків вимог чинного законодавства не є предметом оскарження в адміністративному суді, оскільки висновки викладені в ньому не є обов'язковими ані для платника податків, ані для керівника контролюючого органу і є лише відображенням фактичних дій податкових інспекторів-ревізорів щодо встановлених в ході перевірки порушень.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними дій контролюючого органу щодо проведення камеральної перевірки та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених з підстав неправомірного завищення суми від'ємного значення з ПДВ, оскільки контролюючий орган не визнає подану податкову декларацію, що унеможливлює відображення залишку від'ємного значення податку на додану вартість. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову платника податків. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове, яким задовольнив позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Дії щодо проведення камеральної перевірки є частиною процесу реалізації контролюючим органом повноважень, наданих йому чинним законодавством. Результатом реалізації таких повноважень є винесення у відповідній формі рішення, яке породжує юридичні наслідки для платників податків.

Визнання протиправними дій відповідача по проведенню перевірки не може призвести до правових наслідків відновлення порушеного права платника з огляду на те, що за результатами перевірки контролюючим органом прийняті податкові повідомлення-рішення, які є обов'язковими для платника податків. Саме результат реалізації повноважень податкового органу (тобто, податкові повідомлення-рішення), а не процес реалізації його повноважень (як то, дії по проведенню перевірки) має бути об'єктом оскарження та може призвести до відновлення порушеного права платника податків.

Невизнання контролюючим органом декларації не позбавляє права позивача на відображення у деклараціях наступних звітних періодів залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з прохання про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення, винесеного на підставі акту після проведення планової виїзної документальної перевірки у зв’язку із заниженням податку на прибуток, податку на додану вартість та податку на доходи фізичних осіб у зв’язку із ненаданням платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю. Рішенням судів попередніх інстанцій позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Контролюючий орган повинен з’ясувати яка система обліку використовується підприємством, наявність чи відсутність ведення тих чи інших зведених облікових документів перед безпосередньою його вимогою надання конкретно визначений перелік облікових регістрів.

Надання первинних податкових та бухгалтерських документів, а також зведених облікових документи є достатньою для проведення перевірки, адже вони дозволяють здійснити контроль руху (надходження, видатку і залишків) товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів за звітними періодами, та їх зв'язок з господарською діяльністю позивача.

Валові витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток мають бути підтверджені належним чином складеними первинними документами, за результатами фактично здійснених господарських операцій.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з прохання про скасування податкового повідомлення-рішення, винесеного на підставі акту після проведення позапланової виїзної документальної перевірки у зв’язку із заниженням податку на прибуток та завищенням податкового кредиту. Рішенням суду першої та апеляційної інстанції позовні вимоги платника задоволено частково.

 Правова позиція 

Факт набрання чинності постави суду в порядку оскарження рішень контролюючих органів, якою скасовується таке рішення зобов’язує такий контролюючий орган повторно розглянути скаргу та направити вмотивоване рішення за скаргою платника податків або рішення про продовження строків розгляду повторної скарги протягом 20-денного строку. 

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову платника податків. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове, яким задовольнив позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на формування податкового кредиту з ПДВ наступають лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій з придбання товарів/робіт/послуг, що пов'язані з рухом активів, зміною зобов'язань чи власного капіталу платника, та відповідають економічному змісту, відображеному в укладених платником податку договорах, а не лише оформлення відповідних документів або рух грошових коштів на рахунках платників податку.

В разі якщо контрагентом платника податковий облік ведеться із порушенням вимог чинного законодавства, то це тягне відповідальність та негативні наслідки саме щодо цієї особи, а несплата податку продавцем та його контрагентами по ланцюгу (в томі числі в разі ухилення від сплати), в разі фактичного здійснення господарської операції не впливає на формування податкового кредиту та витрат покупцем.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з прохання про визнання незаконним податкового повідомлення-рішення, винесеного на підставі акту після проведення планової виїзної документальної перевірки у зв’язку із заниженням податку на прибуток та податку на додану вартість, завищення бюджетного відшкодування у зв'язку із відсутністю факту реального виконання господарських операцій між позивачем та його контрагентами. Рішенням судів попередніх інстанцій позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Виникнення права платника податку на формування витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість виникають лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій з придбання товарів (робіт/послуг), що пов'язані з рухом активів, зміною зобов'язань чи власного капіталу платника, та відповідають економічному змісту, відображеному в укладених платником податку договорах.

Для формування витрат та податкового кредиту мають значення податкові накладні та інші первинні документи, які видаються на підтвердження реально вчиненої операції.

Відсутність окремих реквізитів у первинних документах є лише окремим недоліком та не може спростовувати наявності у підприємства відповідних господарських операцій.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з прохання про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення, винесеного на підставі акту після проведення позапланової виїзної документальної перевірки у зв’язку із заниженням податку на додану вартість у зв’язку із нікчемністю правочину між платником і його контрагентом. Рішенням судів попередніх інстанцій позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Для підтвердження включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість сплачених у складі ціни за придбану продукцію та виконані роботи, необхідні первинні документи, оформлені відповідно до вимог законодавства України

Податкове законодавство не ставить в залежність право платника податку на формування податкового кредиту в залежність від дотримання вимог податкового законодавства іншими суб'єктами господарювання.

Відповідальність за податкові правопорушення є персональною та стосується кожного окремого платника податку, а тому не може автоматично поширюватися на третіх осіб, у тому числі на його контрагентів.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію