Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховані грошові зобов’язання з податку на прибуток у зв’язку з неправомірним формуванням валових витрат за господарськими операціями такого платника та його структурного підрозділу, який не має статусу юридичної особи. Суд першої інстанції задовольнив позов та скасував податкові повідомлення – рішення. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову.

 Правова позиція 

У разі провадження  господарської діяльності відокремленим підрозділом самостійно, за наявності у нього статусу платника податку на прибуток, визначення ним податкових зобов’язань з податку на прибуток здійснюється за правилами встановленими для юридичної особи. Відокремлені підрозділи підприємства мають право здійснювати господарську діяльність самостійно, укладати договори та залишати кошти від реалізації товарів (робіт, послуг) у межах кошторису, як це передбачено статутними документами головного підприємства та положенням про відокремлений підрозділ.

задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень рішень, винесених у зв’язку з невключенням до складу валового доходу операцій з продажу векселів. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог платника. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове, яким задовольнив позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Платник податку зобов'язаний вести окремий податковий облік фінансових результатів операцій з цінними паперами.

До складу доходу загального обліку з податку на прибуток підлягає включенню лише прибуток від операцій з цінними паперами, розрахований за правилами діючого на час спірних відносин пункту 7.6 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», а не загальна сума виручки від реалізації цінних паперів.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховані грошові зобов’язання з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств у зв’язку з неправомірним формуванням валових витрат та податкового кредиту. Суд першої інстанції задовольнив позов. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість та валові витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток мають бути підтверджені належним чином складеними первинними документами, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції, що стала підставою для формування податкового обліку платника податку.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на додану вартість у зв’язку з неправомірним формуванням податкового кредиту, оскільки такий платник не отримав передплаченої продукції в звітному періоду. Суд першої інстанції задовольнив позов та скасував податкові повідомлення – рішення. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.  

 Правова позиція 

Законодавство не пов'язує виникнення права платника податку на формування податкового кредиту за правилами першої події з фактичним отриманням платником у тому ж самому податковому періоді попередньо оплаченої продукції. Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари (послуги) та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.  

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на додану вартість у зв’язку з заниженням таким платником податкового зобов’язання шляхом реалізації товарів за цінами нижче рівня звичайних цін. Суд першої інстанції задовольнив позов та скасував податкові повідомлення – рішення. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції. 

 Правова позиція 

Обов'язок доведення того, що ціна договору не відповідає рівню звичайної ціни, покладається на податковий орган у встановленому порядку. При проведенні перевірки платника податку податковий орган має право надати запит, а платник податку зобов'язаний обґрунтувати рівень договірних цін. Таким чином, якщо не доведене зворотне, звичайною вважається ціна, визначена сторонами договору. При цьому обов'язок доведення невідповідності ціни 

Для визначення звичайної ціни використовується інформація про укладені на момент продажу такого товару (роботи, послуги) договори з ідентичними (однорідними) товарами (роботами, послугами) у співставних умовах. Однак при цьому необхідно враховувати, чи є умови таких договорів співставними, важливе значення також мають і властивості товарів, які є предметом купівлі-продажу.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених контролюючим органом з підстав відсутності у платника права на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, якими платнику було визначено суму податкового зобов'язання та зменшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість. Суди попередніх інстанцій задовольнили позов платника.

 Правова позиція 

У разі відстутності у платника податків права на бюджетне відшкодування, контролюючий орган не має права зменшувати суму бюджетного відшкодування, оскільки право на бюджетне відшкодування у платника відсутнє взагалі.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання неправомірними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з ненаданням до перевірки документів, що за поясненнями платника були вилучені у нього правоохоронними органами, про що контролюючий орган зробив висновок про відсутність таких документів та належного документального підтвердження господарських операцій. Суди попередніх інстанцій відмовили у задоволенні позовних вимог платника.

 Правова позиція 

У разі відсутності у платника податків належних доказів на підтвердження виїмки документації правоохоронними органами, платник податків несе відповідальнсіть за ненадання таких документів під час проведення перевірки контролюючому органу, а такі документи вважаються відсутніми на час складення звітності.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, якими було визначено суми податкового зобов'язання та штрафних санкцій та зменшено суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, винесених у зв'язку із висновками контролюючого органу про удаваність вчинених правочинів з метою ухилення від сплати податків. Суди попередніх інстанцій задовольнили позов платника.

 Правова позиція 

Підставами для формування податкового кредиту є наявність у платника податку - покупця належно оформлених податкових накладних, фактична сплата грошових коштів контрагентам в сумі, визначеній в податкових накладних, а також фактичне виконання господарських операцій.

За встановлення в судовому порядку фактичного здійснення господарських операцій між платником та контрагентами, що підтверджено належним чином оформленими первинними документами бухгалтерського та податкового обліку, формування платником податкового кредиту за результатами господарських операцій із такими контрагентами є правомірним.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій, оскільки у контрагента відсутня наявність власних чи орендованих складських, торгівельних, виробничих та інших приміщень, основних засобів, які суб'єкт господарювання міг би використати при здійсненні фінансово-господарської діяльності. Суди попередніх інстанцій задовольнили позов платника.

 Правова позиція 

Визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків, а також підтверджуватися первинними бухгалтерськими документами.

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Платник податків не несе відповідальності за порушення або недотримання законодавства контрагента.

Відсутність у юридичної особи основних засобів, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням чи порушення правил створення підприємства та ведення ним господарської діяльності не є підставою для висновку про нереальне вчинення господарської операції.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій та неможливістю провести зустрічну звірку контрагента. Суди попередніх інстанцій задовольнили позов платника.

 Правова позиція 

Платник податків не несе відповідальності за порушення або недотримання законодавства контрагента.

Неможливість проведення зустрічної звірки контрагента не є безумовною підставою для висновків про нездійснення господарської операції за умови наявності інших документів, що підтверджують реальність постачання товарів чи надання послуг.

Висновки спеціаліста не є належним джерелом доказів в адміністративному судочинстві, оскільки дані висновки не входять в вичерпний перелік засобів (джерел доказів) доказування, встановлений ст. 69 Кодексу адміністративного судочинства України.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про безтоварність господарських операцій та нікчемність угод. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог платника. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та виніс нове про задоволення позовних вимог платника.

 Правова позиція 

Право на зменшення об'єкта оподаткування податку на прибуток на суму понесених витрат надається добросовісним платникам для компенсації витрат, понесених у процесі здійснення реальної економічної діяльності, за умови наявності належного документального підтвердження виконання господарської операції.

Підставами для формування податкового кредиту є наявність у платника податку - покупця належно оформлених податкових накладних, фактична сплата грошових коштів контрагентам в сумі, визначеній в податкових накладних, а також фактичне виконання господарських операцій.

За встановлення в судовому порядку фактичного здійснення господарських операцій між платником та контрагентами, що підтверджено належним чином оформленими первинними документами бухгалтерського та податкового обліку, формування платником податкового кредиту та віднесення відповідних сум до складу витрат за результатами господарських операцій із такими контрагентами є правомірним.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про фіктивність господарських операцій, зроблених на підставі відомостей про неможливість здійснення контрагентами господарських операцій через відсутність майна та інших матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення операцій купівлі-продажу, а також відсутність трудових ресурсів, основних засобів, приміщень, транспортних засобів, складських приміщень. Суди попередніх інстанцій задовольнили позов платника.

 Правова позиція 

Право на зменшення об'єкта оподаткування податку на прибуток на суму понесених витрат надається добросовісним платникам для компенсації витрат, понесених у процесі здійснення реальної економічної діяльності, за умови наявності належного документального підтвердження виконання господарської операції.

Підставами для формування податкового кредиту є наявність у платника податку - покупця належно оформлених податкових накладних, фактична сплата грошових коштів контрагентам в сумі, визначеній в податкових накладних, а також фактичне виконання господарських операцій.

За встановлення в судовому порядку фактичного здійснення господарських операцій між платником та контрагентами, що підтверджено належним чином оформленими первинними документами бухгалтерського та податкового обліку, формування платником податкового кредиту та віднесення відповідних сум до складу витрат за результатами господарських операцій із такими контрагентами є правомірним.

Відсутність майна та інших матеріальних ресурсів, а також відсутність трудових ресурсів, основних засобів, приміщень, транспортних засобів, складських приміщень не є підставою для визнання господарських операцій фіктивними.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію