Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на порушення платником порядку формування валових витрат з податку на прибуток, у тому числі і в аспекті неправомірного нарахування та використання платником амортизації на власне та орендоване державне майно. Постановою окружного адміністративного суду позовні вимоги платника задоволено частково. Постановою апеляційного адміністративного суду постанову окружного адміністративного суду скасовано та прийнято нову постанову про задоволення позовних вимог в повному обсязі.

 Правова позиція 

Умовами реалізації права платника на зменшення оподатковуваного доходу на суму понесених витрат є факт придбання товарів та послуг із метою їх використання в господарській діяльності та документальне підтвердження факту понесення витрат на їх придбання.

Амортизація основних фондів та нематеріальних активів, які входять до складу орендованого цілісного майнового комплексу державного підприємства, є ідентичною амортизації власних основних фондів, а тому суми амортизаційних відрахувань за зазначеними основними фондами та нематеріальними активами мають визначатися та нараховуватися відповідно до вимог пункту 8.3 статті 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись виплату платником доходів фізичним особам за здачу сільськогосподарської продукції без утримання податку з доходів фізичних осіб за відсутності довідки №3-ДФ, а також відчуження платником активів, які перебували в податковій заставі без згоди податкового органу на таке відчуження.

 Правова позиція 

При виплаті доходів фізичним особам за здачу сільськогосподарської продукції без утримання податку з доходів фізичних осіб обов'язковим є наявність в отримувачів такого доходу довідки №3-ДФ, що підтверджує право такої особи на отримання доходу у джерела його виплати без утримання податку.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанцій, якими частково задоволено вимоги платника податків стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом на підставі висновку про порушення платником формування податкового зобов’язання з податку на додану вартість під час постачання на митну територію України товару та технічної документації на такий товар. До того ж контролюючий орган дійшов висновку про те, що така документація є товаром, митне оформлення якого не здійснювалося платником.

 Правова позиція 

Для з’ясування правової природи як господарської операції, так і договору (укладенням якого опосередковувалося виконання операції) необхідно вичерпно дослідити фактичні права та обов'язки сторін у процесі виконання поставки, фактичний результат, до якого прагнули учасники поставки; при оцінці операцій, які передбачають передачу матеріалізованого результату виконання роботи (послуги), для розмежуванні поставки товару від поставки послуг аналізу підлягає хронологія дій виконавця по відношенню до об'єкта поставки, споживча цінність поставленого об'єкта.

Наявність у технічної документації до товару ознак речового об'єкта не перешкоджає кваліфікації операцій із реалізації такої документації продавцем, ввезення її покупцем на митну територію України як поставки послуг.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанцій, якими задоволено вимоги платника стосовно скасування податкового повідомлення-рішення, що прийняте контролюючим органом на підставі висновку про порушення платником формування податкового зобов’язання із ПДВ.

 Правова позиція 

Зміна способу розрахунку за договором шляхом проведення взаємозаліку однорідних грошових вимог не створює для платника додаткового обов'язку оподатковувати податком на додану вартість ті операції, що не є об'єктом оподаткування відповідно до вимог законодавства.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень – рішень, однак платник оскаржував податкові повідомлення-рішення не з підстав невідповідності висновків фактичним обставинам справи, а лише порядок їх прийняття. Судами попередніх інстанцій відмовлено у задоволенні позовних вимог платника.

 Правова позиція 

У разі, якщо підставою для скасування спірних податкових повідомлень-рішень зазначено порушення процедури їх прийняття, то справа буде розглядатися лише щодо процедури прийняття, а сам зміст рішень розглядатись не буде.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом до контролюючого органу про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень. Суди першої та апеляційної інстанції позов було задоволено частково на підставі спливу строку давності притягнення до відповідальності, передбаченого статтею 250 Господарського кодексу України. Контролюючий орган, будучи незгодним з таким висновком, звернувся до суду касаційної інстанції 

 Правова позиція 

Положення ст.250 Господарського кодексу України до спірних податкових правовідносин не застосовується

Податкове повідомлення-рішення, відкликане на підставі пп. 60.1.3. п.60.1. та п.60.4 ст.60 ПК, підлягає також скасуванню у судовому порядку.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення про застосування до платника шрафних санкцій, прийняті контролюючим органом, посилаючись на порушення платником граничних строків сплати зобов'язань з орендної плати. Постановою окружного адміністративного суду позов задоволено. Постановою апеляційного адміністративного суду рішення суду першої інстанції змінене.

 Правова позиція 

Строк давності, визначений підпунктом 15.1.1 пункту 15.1статті 15 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»  й на порядок застосування штрафних санкцій відповідно до підпункту 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 цього Закону.

Скасування податкового повідомлення-рішення виключно з формальних підстав (як-от у випадку зазначення помилкової адреси платника у цьому рішенні) є неприпустимим.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на наявність у платника заборгованості з податку на додану вартість перед бюджетом. Платник зазначає, що передав відповідні платіжні доручення на перерахування сум податку банку, проте банк свого обов’язку із перерахування не виконав. Постановою окружного адміністративного суду у задоволенні позовних вимогвідмовлено. Постановою апеляційного адміністративного суду постанову окружного адміністративного суду скасовано та прийнято нову постанову про задоволення позовних вимог.

 Правова позиція 

Суми податкових зобов'язань або податкового боргу з урахуванням підпункту 16.5.2 пункту 16.5 статті 16 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників перед бюджетами та державними цільовими фондами» (невиконання банком зобов’язання із перерахунку сплачених платником коштів до бюджету) слід вважати сплаченими у день реєстрації банківською установою платіжного документа із зазначеним у ньому призначенням платежу на сплату відповідних податкових зобов'язань або податкового боргу, визначених платником податків.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на порушення платником порядку формування валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальнсті здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду в задоволенні позову відмовлено. Постановою апеляційного адміністративного суду постанова окружного адміністративного суду скасована та прийнята нова постанова, якою позовні вимоги задоволено.

 Правова позиція 

Для підтвердження включення витрат на придбання товарів (робіт, послуг) до складу валових витрат підприємства, а також для підтвердження включення до складу податкового кредиту сум ПДВ сплачених у складі ціни за придбаний товар (роботи, послуги), необхідні первинні документи (видаткові накладні, податкові накладні тощо), оформлені відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні».

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на порушення платником порядку формування валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальнсті здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понесених витрат (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції. Необґрунтована ж податкова вигода характеризується відсутністю фактичного виконання господарських операцій, здійсненням операцій без ділової мети та обліком операцій безвідносно до їх реального економічного змісту, узгодженістю дій покупця та постачальника для штучного створення сприятливих наслідків у податковому обліку платника.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на порушення платником порядку формування валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій, наявності ознак фіктивного підприємництва. Постановою окружного адміністративного суду , залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено частково.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість на суму понесених витрат по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності належним чином оформлених первинних документів (зокрема, податкових накладних), що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

Такі обставини, як відсутність у контрагента трудових ресурсів, мінімальна кількість працівників, відсутність у власності основних засобів, майна не можуть спростовувати фактичне виконання операції з поставки, оскільки специфіка підприємницької діяльності з купівлі-продажу товару, полягає у тому, що підприємству, яке реалізує товарно-матеріальні цінності та є перепродавцем товару, як правило, не вимагається ані значної кількості працівників, ані наявності основних засобів, складських приміщень та транспорту для виконання взятих на себе зобов'язань. Специфікою поставки товару за участю транзитних постачальників є те, що даний вид діяльності може здійснюватися без попереднього зберігання товару, а перевезення виконуватися транспортними засобами, що належать третім особам, у тому числі попередніми перепродавцями товару.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на порушення платником порядку формування валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість на суму понесених витрат по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності належним чином оформлених первинних документів (зокрема, податкових накладних), що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток та ПДВ мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків. Крім того, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень – рішень, винесених з підстав неоприбуткування готівки, що фактично було спричинено помилкою датування запису до книги обліку розрахункових операцій. Суд першої інстанції частково задовольнив позов платника податків. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове, яким відмовив у задоволенні позовних вимог.

 Правова позиція 

Несвоєчасне виконання запису в КОРО за наявності роздрукованого Z-звіту є порушенням законодавства в частині порядку ведення КОРО, а не порушенням ведення касових операцій у національній валюті щодо оприбуткування готівки в касі, оскільки проведення готівкових коштів через РРО із роздрукуванням Z-звіту є свідченням їх занесення до фіскальної пам'яті, що виключає підставу  приховування відповідної суми виручки, тому підстави для застосування штрафних санкцій відсутні.

задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на недотримання платником передбаченого законодавством обов'язку нараховувати та сплачувати до бюджету екологічний податок на кожному етапі продажу (перепродажу) палива, незалежно від того, чи було нараховано такий податок контрагентом.

 Правова позиція 

Податковий агент, з метою виконання вимог ПК України, повинен забезпечити включення суми екологічного податку в ціну палива, по якій таке паливо реалізується платнику екологічного податку - кінцевому споживачу.

Твердження щодо необхідності утримання екологічного податку на стадії кожного його оптового перепродажу суперечать нормам чинного законодавства, оскільки, в такому випадку сплачена платником екологічного податку - кінцевим споживачем сума податку буде знаходитись в прямій залежності від кількості оптових посередників, що в свою чергу суперечить нормам ст.244 ПКУ, ст. 67 Конституції України та не відповідає загальним принципам оподаткування, що закладені у п.п.4.1.2 п.4.1 ст.4 Податкового кодексу України.

не задоволено

 Фабула справи  Особа звернулась до суду із позовом до Державної судової адміністрації України про визнання неправомірною бездіяльність відповідача щодо незабезпечення Святошинського районного суду міста Києва технічними можливостями роздрукування технічного запису судового засідання. Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва у задоволенні позову відмовлено. Не погодившись з постановою суду, позивач звернувся з апеляційною скаргою, просить скасувати постанову суду першої інстанції та прийняти нове рішення, яким адміністративний позов задовольнити.

 Правова позиція 

Відповідно до Ст.2 ЗУ «Про судовий збір» платники судового збору - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом.

Враховуючи те, що представник не є стороною по справі, суд дійшов висновку, що останній не є платником судового збору у розмінні ч. 1 ст. 2 Закону України «Про судовий збір», адже відсутній поданий ним особисто, з метою захисту свого порушеного права та інтересу адміністративний позов.  Вказане, в свою чергу, обумовлює відсутність належного документу про сплату судового збору.

Враховуючи те, що позову заяву було залишено ухвалою суду без руху для усунення недоліків, однак позивачем недоліки не усунуті, позовна заява підлягає поверненню.

не задоволено

 Фабула справи  Особа звернулась до суду із позовом до Державної судової адміністрації України про визнання неправомірною бездіяльність відповідача щодо незабезпечення Святошинського районного суду міста Києва технічними можливостями роздрукування технічного запису судового засідання. Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва у задоволенні позову відмовлено. Не погодившись з постановою суду, позивач звернувся з апеляційною скаргою, просить скасувати постанову суду першої інстанції та прийняти нове рішення, яким адміністративний позов задовольнити.

 Правова позиція 

Апеляційний у своїй позиції, в частині ухвали, що стосується судового збору, вказав, що відповідно до статті 4 ЗУ «Про судовий збір» особами, які беруть участь у справі, мають право знайомитися із технічним записом судового засідання, а також за їх клопотанням може бути здійснено повне або часткове роздрукування технічного запису судового засідання за відповідну плату, встановлену ЗУ «Про судовий збір».

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію