Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень та рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій стосовно правомірності формування валових витрат вартості посередницьких послуг по пошуку можливих споживачів продукції. Судами попередніх інстанцій задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Реальність господарських операцій підтверджується первинними документами, що підтверджують право на віднесення витрат до складу валових.

Господарські операції мають бути фактично здійсненими та підтвердженими належним чином оформленими первинними бухгалтерськими документами, які відображають реальність таких операцій, та спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених з підстав ненадання документів до перевірки, у зв'язку із чим контролюючий орган нарахував штрафні санкції. Судами попередніх інстанцій задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Норми пунктів 44.1, 44.3, 44.5 статті 44 Податкового кодексу України передбачають відповідальність платника податку у випадку  не забезпечення зберігання документів протягом встановленого законодавством терміну, однак саме ці норми не передбачають відповідальності за ненадання до перевірки документів.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення, винесеного з підстав визнання податкових декларацій фактично неподаними. Судами попередніх інстанцій задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Нормами чинних на час виникнення спірних правовідносин Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість та Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємств визначено лише один критерій заповнення декларацій – відповідність даним податкового обліку підприємства. Відсутність заповнення інформації про додатки до декларації нормами порядку не передбачено.

Відмова контролюючого органу у прийнятті податкових декларацій з податку на додану вартість є неправомірною, а тому застосування до платника штрафних санкцій є необґрунтованим

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання дій щодо нерозгляду скарги та нарахування штрафних санкцій під час процедури адміністративного оскарження неправомірними та зобов'язання вчинити дії. Судами попередніх інстанцій частково задоволено позовні вимоги платника.  

 Правова позиція 

Контролючий орган зобов’язаний прийняти скаргу на рішення, прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику протягом встановлених законодавством строків. Під час такої процедури адміністративного оскарження, грошове зобов'язання вважається неузгодженим і контролюючий орган не має права нараховувати на нього штрафні санкції до моменту завершення оскарження.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішення першої інстанції, яким відмовлено у задоволені його вимог стосовно визнання неправомірними дії контролюючого органу щодо проведення зустрічної звірки, дії щодо складання акту про неможливість її проведення, скасування висновків, викладених у такому акті, а також визнання неправомірними дії контролюючого органу щодо занесення інформації про складення акту до інформаційної бази податкових даних. Контролюючий орган звірку платника податків фактично не проводив, проте в акті про неможливість її проведення зробив висновок про нікчемність господарських операцій платника.

 Правова позиція 

Зустрічна звірка проводиться контролюючим органом лише у разі отримання від платника податків інформації, визначеної у запиті, а, отже, й висновки в тому числі для з’ясування реальності господарських відносин та повноти відображення їх в обліку платника податків можуть бути зроблені та викладені у довідці за результатами проведення зустрічної звірки лише у випадку співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів платника податків.

У разі відсутності у контролюючого органу інформації, необхідної для проведення зустрічної звірки та оформлення її результатів такий орган зобов’язаний направити платнику податків письмовий запит про подання пояснень та їх документального підтвердження.

Висновки викладені контролюючим органом у акті є за своєю суттю нічим іншим, як висновками складеними за результатами перевірки, які здійснюються контролюючим органом з метою контролю за дотриманням податкового та іншого законодавства суб’єктами господарювання, а не з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, чим є по суті зустрічна звірка.

Висновки акта про встановлені порушення закону, а з іншого боку, відсутня можливість для оскарження такого акта або визнання його незаконним, з огляду на те, що акт є лише проявом зовнішньої фіксації перевірки, це ставить платника податків у правову невизначеність. Такі дії контролюючого органу суперечать матеріальному інтересу платника податків у податкових правовідносинах, який полягає у належній фіксації контролюючим органом обставин його господарської діяльності, неухильному дотриманні контролюючим органом визначених законом процедур реалізації владних управлінських функцій, здійснення таких процедур лише в разі наявності законом визначених підстав.

Процес зіставлення даних податкової звітності з ПДВ у розрізі контрагентів є формальним рівнем податкового контролю, на стадії якого контролюючий орган фактично порівнює задекларовані контрагентами кореспондуючі суми податкових зобов’язань та податкового кредиту з метою оперативного виявлення платників, що підлягають документальній перевірці.

Такий етап контрольно-перевірочної роботи не передбачає здійснення контролюючим органом оцінки дотримання платником вимог податкового законодавства та аналізу змісту та характеру правовідносин, що стали підставою для формування даних податкового обліку платника. Питання правильності відображення платником в обліку проведених господарських операцій досліджуються контролюючим органом при проведенні податкової перевірки платника з дослідженням фінансово-господарських документів, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податку. Висновок щодо правильності (або недостовірності) задекларованих платником даних податкового обліку як підстави для внесення змін до вказаної бази даних може бути зроблений контролюючим органом після визначення платникові податкових зобов’язань та їх узгодження у встановленому законом порядку.

задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених за результатами документальної позапланової перевірки, призначеної на вимогу слідчого. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову платника податків. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове, яким задовольнив позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Матеріали перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку, а статус таких матеріалів перевірки та висновків державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність, при цьому орган державної податкової служби визначає суми грошових зобов'язань, але податкове повідомлення-рішення не приймає до набрання законної сили обвинувальним вироком, прийнятим судом за результатами розгляду кримінальної справи про злочини, предметом якої є податки, збори, або рішенням про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову платника податків. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове, яким задовольнив позовні вимоги платника

 Правова позиція 

Від'ємна різниця між податковими зобов'язаннями платника (тобто надходженнями сум податку на додану вартість) та податковим кредитом (витратами зі сплати податку в ціні товарів та послуг) за умови фактичного здійснення господарської операції (яка відображена у податковому обліку платника на підставі належним чином оформлених первинних документів відповідно її дійсного економічного змісту) підлягає відшкодуванню платнику податку з державного бюджету.

Законодавче визначення бюджетного відшкодування пов'язане із сплаченими платником сумами податку, що відповідає загальному поняттю відшкодування як компенсації понесених витрат, заподіяних майнових збитків.

Необхідною умовою для віднесення сплачених в ціні товарно-матеріальних цінностей сум податку на додану вартість до складу податкового кредиту є факт реального здійснення відповідної господарської операції та підтвердження вказаної обставини належним чином оформленими первинними документами, які, в свою чергу, є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Чинне податкове законодавство не пов'язує право платника на податковий кредит з перебуванням його постачальника за юридичною адресою, з повнотою відображення постачальником у своїй податковій звітності відповідних господарських операцій, з фактичною сплатою постачальником податків до бюджету, з дотриманням ним законодавчо встановлених умов провадження господарської діяльності.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій. Судами попередніх інстанцій задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Необхідною умовою для віднесення сплачених в ціні товарно-матеріальних цінностей сум податку на додану вартість до складу податкового кредиту є факт реального здійснення відповідної господарської операції та підтвердження вказаної обставини належним чином оформленими первинними документами, які, в свою чергу, є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Платник податків не несе відповідальності за порушення або недотримання законодавства контрагента.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій. Судами попередніх інстанцій частково задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

При встановленні факту невідповідності  рівня звичайних цін, за якими здійснювалась реалізація платником продукції, контролюючий орган повинен використовувати інформацію про укладені на момент продажу такого товару (роботи, послуги) договори з ідентичними (однорідними) товарами (роботами, послугами) у співставних умовах, із врахуванням звичайних при укладанні угод між непов'язаними особами надбавок чи знижок до ціни тощо.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову платника податків. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове, яким задовольнив позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Необхідною умовою для віднесення сплачених в ціні товарно-матеріальних цінностей сум податку на додану вартість до складу податкового кредиту є факт реального здійснення відповідної господарської операції та підтвердження вказаної обставини належним чином оформленими первинними документами, які, в свою чергу, є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Платник податків не несе відповідальності за порушення або недотримання законодавства контрагента.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій. Судами попередніх інстанцій задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою виникнення у платника права на податковий кредит та зменшення оподатковуваного доходу на суму витрат є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання у господарській діяльності, а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку.

Посилання контролюючого органу в акті перевірки на відсутність у контрагентів платника фізичних, технічних та технологічних можливостей для вчинення задекларованих господарських операцій, а саме: відсутність транспортних засобів, приміщень для зберігання товарів, не знаходження платника за місцем знаходження не свідчать про відсутність реального здійснення господарської операції.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій з придбання нерухомого майна. Судами попередніх інстанцій відмовлено у задоволенні позовних вимог платника.

 Правова позиція 

Умовою виникнення у платника права на включення до податкового кредиту сум податку на додану вартість та в кінцевому результаті отримання права на бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою використання у власній господарській діяльності, а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

Для встановлення правильності відображення у податковому обліку господарських операцій платника з його контрагентом судам слід: з'ясувати реальність задекларованих господарських операцій; встановити наявність ділової мети у розглядуваних операціях; підтвердити або спростувати добросовісність позивача; оцінити дотримання учасниками господарської операції норм податкового законодавства щодо змісту та наслідків для податкового обліку відповідної операції.

Платник ПДВ не має нести відповідальність за зловживання, вчинені його постачальником, якщо він не знав про такі зловживання і не міг про них знати.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених з підстав перевищення ліміту каси при погашенні векселів.Судами попередніх інстанцій частково задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Господарські операції мають бути фактично здійсненими та підтвердженими належним чином оформленими первинними бухгалтерськими документами, які відображають реальність таких операцій, та спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.  

Оскільки, погашення векселів здійснювалося через касу підприємства в день отримання готівкових коштів в установі банку, готівкові кошти в касі після завершення робочого часу не залишалися. Порушення при здійсненні розрахунків за векселями вимог ст. 6 Закону України „Про обіг векселів в Україні" щодо розрахунку виключно у безготівковій формі, не є порушенням правил здійснення касових операцій, і відповідно, не може бути підставою для застосування фінансових санкцій за перевищення ліміту каси.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених з підстав перевищення граничного обсягу виручки для спрощеної системи оподаткування. Судами попередніх інстанцій відмовлено у задоволенні позовних вимог платника.

 Правова позиція 

Виручкою вважається вся сума, отримана на розрахунковий рахунок. Вказана норма не ставить визначення розміру виручки в залежність від того, яким чином будуть використовуватись кошти, отримані на рахунок. Тобто, немає значення, чи частина цієї суми в подальшому перерахована іншій особі чи ні. Інакше втрачається зміст спрощеної системи оподаткування як такої.

задоволено частково
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію