Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник податків (банк) звернувся до суду з позовом до контролюючого органу про скасування наказу щодо проведення документальної позапланової виїзної перевірки та податкових повідомлень-рішень. Так, на думку контролюючого органу, укладені між платником та фізичними і юридичними особами договори відступлення права вимоги є за своєю суттю договорами факторингу. Такі договори не могли бути укладені платником з фізичними і юридичними особами, які не є фінансовими або банківськими установами та особами, які мають право здійснювати факторингові операції. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду позов було задоволено частково; визнані протиправними та скасовані оскаржувані податкові повідомлення-рішення. В задоволенні решти позовних вимог відмовлено. Контролюючий орган до суду з касаційною скаргою. 

 Правова позиція 

Дебіторська заборгованість (а отже, і право вимоги як еквівалент поняття дебіторська заборгованість) для цілей оподаткування є оборотним активом, тобто товаром.

Термінологічне відокремлення поняття відступлення права вимоги не свідчить про відмінність його правової природи для цілей оподаткування податком на прибуток від операцій з продажу товарів.

невідомо

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про скасування наказу та податкових повідомлень-рішень щодо визначення грошового зобов’язання у зв’язку із порушенням нарахування та сплати податків під час здійснення окремих операцій відступлення прав вимоги (факторингу). Перша та апеляційна інстанції задовольнили частково вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Особливості податкового обліку операцій з відступлення права вимоги регулюються Податковим кодексом України. Його норми не містять вимог щодо суб'єктного складу учасників операцій з відступлення права вимоги. Отже, незалежно від того, чи є учасники відповідних операцій професійними учасниками ринку фінансових послуг, оподаткування таких операцій здійснюється за однаковими правилами. Відповідно, відсутність або наявність ліцензій не впливає на визначення правомірності відображення наслідків відповідних операцій у податковому обліку.

До компетенції контролюючих органів не належить аналіз дотримання законодавства при укладенні та/або виконанні правочинів, у тому числі на предмет порушення інтересів держави. Зазначене стосується й оцінки дотримання учасниками спірних господарських операцій норм законодавства про регулювання діяльності на ринку фінансових послуг. Можливе недотримання вимог інших галузей законодавства при укладенні правочинів, не свідчить про спрямованість відповідних правочинів на ухилення від оподаткування. Для визнання недійсним правочину, який суперечить інтересам держави та суспільства, необхідно встановлення умислу в діях осіб, що уклали такий правочин.

Право вимоги як майновий об'єкт цілком відповідає законодавчо встановленим критеріям, що використовуються для позначення поняття активу. Такий об'єкт виникає в результаті минулих подій а від його використання очікується вигода у вигляді його погашення коштами чи в інший спосіб. При цьому дебіторська заборгованість визнається різновидом оборотних активів. З огляду на таке, дебіторська заборгованість (а отже, і право вимоги як еквівалент поняття дебіторська заборгованість) для цілей оподаткування є оборотним активом, тобто товаром. Тому, відступаючи право вимоги за фінансовими кредитами, банк вчиняє операцію зі своїми активами.

Операції з відступлення права вимоги вирізняються поряд із іншими операціями з продажу товарів, оскільки законодавчо передбачено різні порядки формування витрат і доходів для визначення об'єкту оподаткування податком на прибуток. Для цілей регулювання цивільного та господарського оборотів певні операції можуть кваліфікуватися і як послуги факторингу, і як відступлення права вимоги (цесія). Проте зазначені обставини не змінюють режиму оподаткування відповідних операцій, оскільки в будь-якому разі для цілей оподаткування операція з відступлення права вимоги, тобто продажу права вимоги, розглядається як різновид продажу товарів.

Витрати, понесені в зв'язку з відступленням права вимоги пов'язаній особі, не можуть перевищувати доходів, отриманих продавцем на компенсацію вартості проданої вимоги.

задоволено частково

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішення першої інстанції, яким задоволено вимоги платника податків стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, що прийняті контролюючим органом на підставі висновку про неправильне обчислення платником податків загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами, що спричинило заниження податку на доходи фізичних осіб за рахунок неправомірного нарахування витрат з придбання акцій.

 Правова позиція 

Факт понесення платником податків витрат з придбання акцій емісії контрагента може бути правомірно підтверджено актам взаємозаліку зустрічних однорідних зобов’язань по сплаті коштів.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення щодо визначення грошового зобов’язання з податку на додану вартість з урахування штрафних (фінансових) санкції у зв’язку з тим, що фактична ціна придбання позивачем насіння ріпаку продовольчого українського походження перевищила звичайну ціну на 229%. Перша та апеляційна інстанції відмовили у задоволені позову. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Звичайною вважається ціна, визначена сторонами договору, якщо не доведене зворотне. При цьому обов'язок доведення невідповідності ціни договору рівню звичайних цін покладається на контролюючий орган.

Для визначення звичайної ціни використовується інформація про укладені на момент продажу такого товару (роботи, послуги) договори з ідентичними (однорідними) товарами (роботами, послугами) у співставних умовах. Однак при цьому необхідно враховувати, чи є умови таких договорів співставними, важливе значення також мають і властивості товарів, які є - предметом купівлі-продажу.

задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, мотивуючи тим, що якщо грошове зобов'язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки не приймається до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду. Перша та апеляційна інстанції відмовили у задоволені вимог платника. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Якщо грошове зобов'язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки не приймається до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку. Статус таких матеріалів перевірки та висновків органу державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність.

Чинна на момент прийняття спірного податкового повідомлення-рішення редакція пункту 86.9 статті 89 Податкового кодексу України не пов'язувала неможливість прийняття податкового повідомлення-рішення за результатами перевірки, проведеної на підставі постанови слідчого, з колом обвинувачених чи складом злочину.

задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду про стягнення з платника податків суми податкового боргу. Платник податків у своїх запередженнях доволдив, що податкова вимога, на підставі якої контролюючий орган звернувся до суду для стягнення боргу, є відкликаною за підпунктом 60.1.1. пункту 60.1 статті 60 ПК. Постановою окружного адміністративного суду, підтриманого ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов було задоволено в повному обсязі. Платник податків звернувся до суду з касаційною скаргою.

 Правова позиція 

Податкова вимога вважається відкликаною, якщо, зокрема сума податкового боргу самостійно погашається платником податків або органом стягнення.Таким чином, надіслана платникові податків податкова вимога на податковий борг, що не погашений, не втрачає своєї правової дії. При цьому не передбачається необхідності повторного відправлення платнику податків податкової вимоги у разі збільшення податкового боргу. З наведеного випливає, що моментом виникнення обставин, які зумовили звернення до суду з поданням про стягнення коштів за податковим боргом у порядку статті 183-3 КАС України, у разі збільшення суми податкового боргу після надсилання (вручення) податкової вимоги, є момент збільшення суми податкового боргу, тобто день, що настає за останнім днем строку, протягом якого підлягає сплаті сума податкового зобов'язання платника податку.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення щодо визначення грошового зобов’язання за результатами проведення документальної позапланової виїзної перевірки. Суд першої інстанції позовні вимоги задовольнив. Суд апеляційної інстанції задовольнив вимоги контролюючого органу. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень щодо визначення грошового зобов’язання у зв’язку із перевищенням обсягу виручки. Перша та апеляційна інстанції задовольнили вимоги платника. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Наявність хоча б однієї з таких підстав як: загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), що перевищує допустимий розмір для платників єдиного податку; здійснення операцій або укладання угод на суму, що перевищує допустимий розмір для підприємців - платників єдиного податку; перевищення обсягу виручки, максимально встановленого для платників єдиного податку - передбачають перереєстрацію платника єдиного податку платником податків на загальних підставах

Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Таким чином, до обсягу виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) необхідно включати суми всіх коштів, що надійшли на розрахунковий рахунок або (та) в касу платника єдиного податку фізичної особи у звітному податковому періоді.

задоволено

 Фабула справи  ФО звернулася до суду з позовом, у якому просила скасувати ППР ДПІ та податкову вимогу. На обґрунтування позову зазначила, що подання декларації та відображення в ній суми доходу, отриманого від продажу майнових прав, правомірне, тому що не підлягає оподаткуванню та не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів (дохід відвідчуження корпоративних прав, отриманих в процесі приватизації) Окружний адміністративний суд та апеляційний адміністративний суд у задоволенні позову відмовив. Вищий адміністративний суд України залишив рішення попередніх судів без змін.

 Правова позиція 

Від оподаткування звільняється лише дохід від продажу інвестиційних активів, які припадають на частку в статутному фонді емітента, яка сформована за рахунок приватизаційних майнових сертифікатів. При цьому вартісне збільшення інвестиційного активу (пакету акцій чи майнового паю) платника податку в майбутньому в результаті юридичних фактів, які не змінюють пропорцію його персонального паю до статутного фонду (загальної вартості майнового паю) емітента, не має впливати на співвідношення пільгової частки такого платника, дохід від продажу якої не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу, та частки, дохід від продажу якої включається до оподатковуваного доходу з його зменшенням на вартість витрат на придбання такої частки.

Збільшення статутного фонду емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів збільшує вартість частки окремого платника. При цьому відбувається пропорційне збільшення обох часток – як тієї, дохід від продажу якої не входить до складу оподатковуваного доходу, так і тієї, вартість придбання якої є витратами платника та на суму яких має зменшуватися оподатковуваний дохід.

задоволено частково

 Фабула справи  ФОП звернулася до суду з позовом, у якому просила визнати нечинними ППР, яким їй нараховано податок з доходів фізичних осіб від підприємницької діяльності, ПДВ, яким визначено податкове зобов’язання з податку з доходів найманих працівників. Позивач вважає спірні рішення незаконними, оскільки, на її думку, вони винесені з порушенням вимог податкового законодавства. Окружний адміністративний суд постановою, залишеною без змін ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду, позов задовольнив частково: визнав нечинними два податкові повідомлення-рішення в цілому, а останню – в частині визначення податкового зобов’язання з доходів найманих працівників. У задоволенні решти позовних вимог відмовив. Вищий адміністративний суд України постановою зазначені судові рішення в частині визнання нечинним податкового повідомлення-рішення в частині визначення податкового зобов’язання з доходів найманих працівників скасував та відмовив у цій частині позову. В решті зазначені судові рішення залишив без змін.

 Правова позиція 

Податкова соціальна пільга стосується не спеціального статусу суб’єкта, а наявності об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 1.2 статті 1 Закону № 889-IV, у зв’язку з чим у спірних відносинах зазначену норму щодо податкової соціальної пільги потрібно враховувати з точки зору наявності іншого доходу, а за відсутності такого і має застосовуватися податкова соціальна пільга.

задоволено частково
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію