стаття 4. Законодавство про пенсійне забезпечення в Україні
Питання/Тема
Яким чином можна систематизувати законодавство з питань пенсійного забезпечення?
...

...

Статтею 4 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" встановлюється перелік актів, які регулюють відносини у сфері пенсійного забезпечення.

Можна виділити дві особливості законодавства про пенсійне забезпечення:

а) більшість нормативних актів є загальнодержавними, що приймаються відповідними державними органами; слід сказати, що майже всі вони мають правовстановлюючий (матеріальний чи процедурний) характер;

б) для законодавства про пенсійне забезпечення не характерний високий рівень систематизації. 

Залежно від органів, які приймають нормативно- правові акти, джерела пенсійного права можна класифікувати на акти, які приймаються органами державної влади або органами місцевого самоврядування, і акти, які приймаються суб'єктами соціально-партнерських відносин. Соціально партнерські угоди укладаються на різних рівнях (державному, регіональному, територіальному), у кожній з них можуть міститися положення нормативного характеру з питань пенсійного забезпечення. Особливий вид таких актів – колективні договори. Ці локальні акти приймаються на рівні підприємства і містять нормативні умови з питань соціального захисту і пенсійного забезпечення працівників цих підприємств.

Традиційною є класифікація джерел пенсійного права за їх юридичною силою, яка визначається, у свою чергу, положенням відповідного органу, котрий видає акт, у загальній ієрархічній структурі органів влади.

 За цим критерієм можна виділити наступні нормативно-правові акти державного рівня:

Конституція України. Маючи найвищу юридичну силу, визначаючи цілі та зміст всіх інших нормативно-правових актів, спрямованість діяльності органів законодавчої й виконавчої гілок влади, органів місцевого самоврядування, виконання її положень гарантується завдяки захисту із боку правосуддя. Верховенство Конституції в системі джерел права зумовлюється її установчим характером, найвищою юридичною силою, прямою дією її норм;

міжнародні договори, ратифіковані Україною (або СРСР). У силу статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України;

закони України. Згідно із статтею 92 Конституції України основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення визначаються виключно законами України. Верховенство закону полягає в його загальності, у прагненні до того, щоб не залишалося неврегульованих законом сфер суспільного життя. Звичайно, у правовій державі усі повинні дотримуватися не тільки законів, а й інших правових актів. Однак надзвичайно важливим є те, щоб останні повною мірою відповідали волі й інтересам народу. Будучи вищою формою вираження державної волі, закони мають найвищу юридичну силу щодо нормативних актів інших органів держави і становлять підґрунтя системи права. Проголошуючи й забезпечуючи верховенство закону, правова держава тим самим утверджує в суспільстві принципи й цінності демократичної держави, виражені в законах, провадить у життя її головні засади;

інші нормативно-правові акти:

1. Нормативно-правові акти Президента України. Укази становлять другий за важливістю вид нормативних актів. Вони приймаються з питань, вирішення яких віднесено до компетенції Президента. 

2. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України. До підзаконних актів, що регулюють пенсійні відносини, належать численні нормативні акти, прийняті на основі й на виконання законів і указів Президента України, постанови Кабінету Міністрів України. Одні з них приймаються за дорученням Верховної Ради, Президента України, інші – без таких доручень, якщо вирішення цього питання не належить до виняткової компетенції Верховної Ради або Президента України. За дорученням прийнята, наприклад, постанова «Про затвердження Положення про медико-соціальну експертизу (МСЕК)».  Кабінет Міністрів України приймає нормативно-правові акти з питань пенсійного забезпечення й обов'язкового особистого страхування військовослужбовців і прирівняних до них осіб, працівників прокуратури та митних органів, що мають персональні звання. Велику групу нормативно-правових актів становлять постанови Кабінету Міністрів України про пенсійне забезпечення за вислугу років, державну службу. За період дії Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. було прийнято більше ста різних за назвою й змістом постанов Кабінету Міністрів України про пенсійне забезпечення й соціальне обслуговування громадян України. Найважливішими постановами Кабінету Міністрів України є постанови про підвищення рівня пенсійного забезпечення до прожиткового мінімуму. Таким чином, прийняті Кабінетом Міністрів України нормативні акти з питань пенсійного забезпечення мають різні напрямки. Ці нормативно-правові акти можуть конкретизувати норми законів, регламентувати порядок призначення окремих видів пенсій, встановлювати коло осіб, що мають право на пенсію, визначати умови призначення пенсій та інші питання.

3. Відомчі нормативно-правові акти. Зокрема, мова йде про роз'яснення Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду. Підзаконні нормативні акти Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду мають важливе значення для правильного розуміння й однакового застосування законодавства щодо пенсійного забезпечення. Їх можна поділити на дві групи. До першої групи належать накази, роз'яснення й інструкції, які видані Міністерством відповідно до його права давати роз'яснення про порядок застосування окремих законів. За своїм змістом такі роз'яснення носять характер офіційного тлумачення норм пенсійного забезпечення, оскільки робиться це уповноваженим на те органом. Вони є обов'язковими для всіх установ і організацій, що застосовують норми пенсійного забезпечення. До другої групи належать роз'яснення керівного методичного характеру й приймаються Міністерством у межах своєї компетенції у формі методичних листів і інструкцій з питань діяльності підлеглих йому органів праці та соціальної політики, соціального обслуговування. 

Читати детальніше
close icon
Інформація про документ
Актуально з:
01.01.2004
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію