Податкова аналітика
Чи може правонаступник зменшити бухгалтерський фінрезультат до оподаткування на податкові збитки, накопичені приєднаним підприємством?
Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 та підпункту 140.4.4 пункту 140.4 статті 140 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі — ПК України) всі без виключення підприємства - платники податку на прибуток при обчисленні об'єкта оподаткування цим податком зобов'язані коригувати фінансовий результат до оподаткування, визначений за правилами бухобліку, на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років (з урахуванням пункту 3 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПК України). На практиці під час реорганізації, яка від
...
Як коригують бухгалтерський фінансовий результат на минулорічні податкові збитки?
Як відомо, за правилом підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі — ПК України) об'єкт оподаткування податком на прибуток визначають шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування податком на прибуток, визначеного за правилами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, передбачені нормами ПК України. При цьому підприємствам-платникам податку на прибуток з річним доходом від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрям
...
Який порядок оподаткування податком на прибуток операцій з продажу виробничих об’єктів нематеріальних активів?
За загальним правилом об’єкт оподаткування податком на прибуток визначають шляхом коригування бухгалтерського фінансового результату на різниці, передбачені ПК України (підпункт 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі – ПК України). Відповідно наслідки з податку на прибуток будь-якої операції залежать від того: 1. як операція відобразилася в бухгалтерському обліку і як вплинула на бухгалтерський фінрезультат; та 2. чи передбачені у ПК України різниці за такою операцією. При цьому із такого правила є виняток, за яким не всі платники пода
...
Який порядок податкового обліку ремонтів, модернізацій невиробничих основних засобів?
Невиробничі основні засоби – це основні засоби «не призначені для використання в господарській діяльності платника податку» (підпункт 138.3.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI, далі – ПК України). Про те, які об’єкти можуть належати до невиробничих, а іншими словами «негоспдіяльних» основних засобів, ішлося в матеріалі «Що таке невиробничі основні засоби та невиробничі нематеріальні активи?». Вплив на базу оподаткування податком на прибуток конкретної господарської операції залежить від того: як вона позначилася на бухгалтерському фінансовому результаті. Бо визначаюч
...
Який порядок розрахунку амортизації основних засобів у податковому обліку?
Розрахунок податкової амортизації у першу чергу актуальний для платників податку на прибуток, які для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток зобов’язані коригувати бухгалтерський фінансовий результат на різниці, передбачені Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі – ПК України). А це: підприємства з бухгалтерським доходом за останній рік від усіх видів діяльності понад 20 млн грн; підприємства, бухгалтерський дохід від усіх видів діяльності яких за останній рік не перевищив 20 млн грн, але вони не відмовилися від застосування різниць ( підпункт 134
...
Який порядок оподаткування податком на прибуток операцій з продажу об’єктів невиробничих основних засобів?
Невиробничі основні засоби – це основні засоби «не призначені для використання в господарській діяльності платника податку» ( підпункт 138.3.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI, далі – ПК України). Детально про те, які об’єкти можуть належати до них, розглянуто у матеріалі «Що таке невиробничі основні засоби та невиробничі нематеріальні активи?». Операція з продажу невиробничих основних засобів по різному вплине на базу оподаткування податком на прибуток у платника, який використовує різниці з розділу ІІІ ПК України, і який
...
Який порядок оподаткування податком на прибуток операцій з продажу виробничих об’єктів основних засобів?
Наслідки з податку на прибуток при продажу основних засобів у платника, який використовує різниці з розділу ІІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі – ПК України), і який від них відмовився, будуть різними. Адже об’єкт оподаткування податком на прибуток визначають шляхом коригування бухгалтерського фінансового результату на різниці, передбачені ПК України ( підпункт 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПК України). Зокрема, різниці для результатів операцій з продажу основних засобів встановлені пунктами 138.1 та 138.2 статті 138 ПК України. Від різниць із розділу ІІІ ПК У
...
Що таке невиробничі основні засоби та невиробничі нематеріальні активи?
Іноді до основних засобів та нематеріальних активів додають прикметник «невиробничі» і в комплексі до цих понять використовують синоніми «об’єкти соціально-культурного призначення», «об’єкти негосподарської діяльності», «негосподарські об’єкти» і т. п. Причому таке застосування не завжди є доречним. Адже податкове і бухгалтерське наповнення цього поняття різні за суттю. У бухгалтерському обліку немає будь-якої класифікації  визначення невиробничих основних засобів та невиробничих нематеріальних активів. У визначенні &laqu
...
Чи потрібно при розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток коригувати фінансовий результат на різниці у частині амортизації основних засобів, якщо термін їх корисного використання у бухобліку більше ніж у податковому?
Перш ніж дати відповідь на питання пояснимо причину його виникнення. Відомо, що з 01.01.2015 р. об’єкт оподаткування податком на прибуток в першу чергу залежить від фінансового результату до оподаткування, визначеного у бухгалтерському обліку. Величина останнього дорівнює різниці між загальними доходами та витратами, заробленими підприємством у звітному періоді. У складі витрат амортизація зменшує фінансовий результат до оподаткування. У свою чергу, розмір амортизації є величиною обернено пропорційною терміну корисного використання об’єкта основних засобів: чим більший термін корисного викори
...
Як втрати від зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів і вигоди від її відновлення, нараховані у бухгалтерському обліку, впливають на суму податку на прибуток?
Втрати від зменшення корисності та вигоди від її відновлення формуються у результаті оцінки корисності необоротних активів на дату балансу у порядку, передбаченому П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів» або МСБО 36 «Зменшення корисності активів». Поняття та порядок їх обліку розглянуто у питаннях «Що таке зменшення  та відновлення корисності активів?» та «Як втрати та вигоди від відновлення корисності основних засобів та нематеріальних активів відображають у бухгалтерському обліку?». При цьому, втрати від зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів та вигоди від її віднов
...
Як втрати та вигоди від відновлення корисності основних засобів та нематеріальних активів відображають у бухгалтерському обліку?
Що таке втрати та вигоди від відновлення корисності основних засобів та нематеріальних активів (далі – активи) розглянуто у питанні «Що таке зменшення  та відновлення корисності?». Згідно з пунктом 4 П(С)БО 28 втрати від зменшення корисності активу – це перевищення його балансової (залишкової) суми над сумою очікуваного відшкодування від його використання. Зворотна величина – перевищення суми очікуваного відшкодування активу над  його балансовою вартістю – є вигодами від відновлення корисності. Перші – збільшують витрати підприємства та/або зменшують вартість капіталу у дооцінках, а другі – з
...
Що таке зменшення та відновлення корисності?
Втрати від зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів та доходи від її відновлення є поняттям бухгалтерського обліку. Кожне з них є результатом бухгалтерської оцінки корисності використання основних засобів та нематеріальних активів. Згідно з пунктом 3 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73, активи (у т. ч. основні засоби та нематеріальні активи) – це ресурси, використання яких приносить підприємству е
...
Господарські операції для цілей трансфертного ціноутворення
Загальне визначення поняття «господарські операції» окреслено в абзаці 5 статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV, згідно з яким господарська операція – дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства. Для цілей трансфертного ціноутворення у підпункті 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України від 02.12.010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) визначено господарські операції як всі види операцій, договорів або домовленостей, документально
...
Хто обов’язково має застосовувати різниці з податку на прибуток?
Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі – ПК України) для обчислення об’єкта оподаткування податком на прибуток платники цього податку беруть фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток, визначений за правилами стандартів бухобліку (національних або міжнародних), та коригують його (збільшують або зменшують) на різниці, передбачені ПК України. При цьому, якщо річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку ЗА ОСТАННІЙ РІК не перевищує 40 млн
...
Як платнику податку на прибуток з річним доходом менше 40 млн грн скористатись правом на відмову від податкових різниць?
Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі – ПК України) об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПК України. За ці
...
Чи зобов’язане підприємство, яке протягом звітного року перейшло зі спрощеної системи оподаткування на загальну, коригувати бухгалтерський фінансовий результат при розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток? Очікуваний річний дохід не перевищить 40 мільйонів гривень.
За загальним правилом підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) платник податку на прибуток розраховує об'єкт оподаткування цим податком шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПК України. При
...
Поворотна фінансова допомога від товариства з обмеженою відповідальністю: який порядок бухобліку за П(С)БО та оподаткування податком на прибуток у позичальника?
З юридичної точки зору поворотна фінансова допомога є позикою. Відповідно до частини першої статті 1046 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435 – IV (далі – ЦК України) за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. Оскіль
...
Чи може платник податку на прибуток коригувати бухгалтерський фінансовий результат на суми доходів від надання послуг, сформованих у поточному періоді у зв’язку з переходом на МСФЗ 15, які були оподатковані у попередніх звітних (податкових) роках (базуючись на правилах МСБО 18)?
Ситуація, описана у запитанні, має свою історію, яку слід пояснити, аби відповідь на нього була зрозуміла. Підприємства, які ведуть облік та складають фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ), з 01.01.2018 р. зобов’язані визнавати доходи (виручку) від реалізації за правилами, визначеними Міжнародним стандартом фінансової звітності 15 «Дохід від договорів з клієнтами» (далі – МСФЗ 15). До цієї дати у питаннях виручки (доходів від реалізації) керувались Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 18 «Дохід» (д
...
Чи може підприємство – дарувальник включити до витрат суму грошової безповоротної фінансової допомоги, наданої іншій юридичній особі?
З точки зору Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435 – IV (далі – ЦК України) безповоротна фінансова допомога визнається даруванням, оскільки такі правовідносини передбачають перехід права власності на майно без будь-якої компенсації за нього ( статті 717 – 730 ЦК України). За підпунктом 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 –VI (далі – ПК України) безповоротною фінансовою допомогою визнається, зокрема, сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібни
...
Чи можна при розрахунку податку на прибуток за новими правилами, відпускні за 2014 рік враховувати у витратах 2015 року при їх виплаті, якщо резерв для них не нараховували? Підприємство працює на загальній системі оподаткування.
Юридичні особи, за винятком суб’єктів малого та мікропідприємництва, зобов’язані нараховувати резерв відпусток. Якщо резерв відпускних у 2014 році не нарахували, а у 2015-му їх суму включили до витрат по факту виплати, то фінансовий результат до оподаткування за 2015 рік буде занижений на суму резерву відпусток за минулий рік. Тому за таких обставин необхідно провести коригування показників у бухгалтерському обліку, щоб отримати правильний бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування за 2015 рік.
...
Чи може фінансовий результат до оподаткування (рядок 02 декларації з податку на прибуток) суб’єкта малого або мікропідприємництва, який не застосовує податкові різниці, відрізнятися від значення рядка 2290 у фінансовій звітності на суму штрафу?
Показник рядка 02 декларації з податку на прибуток підприємства за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897, повинен  дорівнювати сумі рядка 2290 Форми №2-м (додаток 1 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39, далі – П(С)БО 25)  або Форми №2-мс (додаток 2 П(С)БО 25). У рядку 2290 кожної з форм зазначають фінансовий результат до оподаткування. Показник рядка 02 декларації не повинен відрізнятись від суми у фінзвітності, у т
...
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам[1] фінансової звітності для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Тому часто бухгалтерський облік називають універсальною діловою мовою бізнесу. Універсальність цієї мови визначаються належною якістю фінансової інформації, можливістю коректного її аналізу, а також належною інтерпретацією показників фінансової звітності користувачами без дода
...
Як скласти додаток ПП декларації з податку на прибуток?
Додаток ПП до декларації з податку на прибуток подається платниками цього податку починаючи з податкових (звітних) періодів 2020 року. До нього вносять інформацію про суми податкових пільг з податку на прибуток відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг» від 27.12.2010 р № 1233. Опишемо як заповнити табличну частину додатка ПП.
...
Чи потрібно малому підприємству – платнику податку на прибуток додавати фінансову звітність до декларації з податку на прибуток за податкові (звітні) періоди 1 квартал, півріччя та 3 квартали?
Пунктом 46.2 статті 46 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПК України) передбачено: «Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу». За пунктом 137.4 статті 137 ПК України «податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік». Виняток із пункту 137.4 статті 137 ПК Украї
...
Як помилки, допущені у бухобліку, впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток?
Такий вплив є безпосереднім тоді, коли бухгалтерські помилки  змінюють фінансовий результат до оподаткування на прибуток. Розглянемо питання детальніше. Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV (далі – Закон про бухоблік) метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надати користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. При цьому за пунктом 3 розділу ІІІ Національного положен
...
Чи впливає податковий збиток попереднього року на періодичність подання декларації з податку на прибуток?
Порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначений нормами статті 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України). Відповідно до пункту 137.4 статті 137 ПК України податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 статті 137 ПК України, є календарні: квартал; півріччя; три квартали; рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується ост
...
Які строки подання декларації з податку на прибуток за звітні періоди 2017 року?
Пунктом 137.4 статті 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р.  № 2755 – VI (далі – ПК України) податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств визначено календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Це означає, що за загальним правилом декларацію з податку на прибуток підприємств (далі – декларація) потрібно подавати щокварталу. Але для певних категорій платників податку на прибуток пунктом 137.5 статті 137 ПК України передбачено виняток і дозволено декларувати прибуток раз на рік. Докладно це питання розглянуто в аналітиці «Які платники податку на прибуток
...
Як скласти додаток ЦП декларації з податку на прибуток?
Додаток ЦП призначений для розрахунку загального фінансового результату від операцій з продажу та іншого відчуження цінних паперів, а також загального результату переоцінки цінних паперів відповідно до підпунктів 141.2.1 – 141.2.5 пункту 141.2 статті 141 ПК України. У додатку ЦП не враховують результати: операцій платників податку з розміщення, погашення, викупу та наступного продажу, конвертації цінних паперів власного випуску, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали неемісійний цінний папір, під час видачі та погашення таких цінних паперів; операцій РЕПО, операцій
...
Як скласти додаток АМ декларації з податку на прибуток?
У Додатку АМ наводять інформацію про суми амортизації основних засобів та нематеріальних активів, розрахованої за правилами податкового обліку (підпункт 138.3.1 ПК України). Її сума зменшує фінансовий результат до оподаткування відповідно до пункту 138.2 ПК України. Дані бухобліку при складанні додатка АМ не використовують. Амортизаційний розрахунок проводять окремо за основними засобами та нематеріальними активами. Загальну суму розрахованої податкової  амортизації із графи 5 рядка 1.2.1 додатка АМ пер
...
Як скласти додаток ПЗ декларації з податку на прибуток?
Додаток ПЗ декларації призначений для платників податку на прибуток, діяльність яких звільнена від податку відповідно до статті 142 ПК України. Сумарне значення рядка 05 додатка ПЗ переносять у рядок 05 ПЗ Декларації. Сума рядка 05 ПЗ декларації зменшує загальний об'єкт оподаткування (рядок 04 декларації) , розрахований за загальними показниками декларації (рядок 02 та 03). Додаток ПЗ складається з двох таблиць. Таблиця 1  – розрахункова, у ній визначають розмір податку на прибуток, що звільняється від оподаткування. Таблиця 2 – інформаційна, у ній зазначають підстави для застосування пільги
...
Як скласти додаток ВП декларації з податку на прибуток?
Додаток ВП декларації призначений для виправлення помилок минулих періодів через декларацію за поточний звітний (податковий) період. Додаток ВП складається з трьох таблиць. При виправленні помилок, допущених у декларації з податку на прибуток за звітні (податкові) періоди після 01.01.2015 р., у додатку ВП потрібно заповнити всі три таблиці. Якщо виправляються помилки звітних (податкових) періодів до 01.01.2015 р. потрібно заповнити тільки таблицю 2 і перенести її показники до відповідних рядків основної частини декларації. У таблицю 1 внося
...
Як скласти додаток ТЦ декларації з податку на прибуток?
Додаток ТЦ декларації призначений для самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку на прибуток у разі невідповідності договірних цін на товари, роботи, послуги принципу витягнутої руки. Відповідно, його складають та подають його платники податку на прибуток, які мали у звітному періоді контрольовані операції і проводять самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету (підпункт 39.5.4 пункту 39.5. статті 39 Податкового кодек
...
Як скласти Додаток ПН декларації з податку на прибуток?
Додаток ПН складають підприємства, які виплачують доходи нерезидентам. Особливості оподаткування нерезидентів прописані у пункті 141.4 статті 141 Податкового кодексу України від 02.12.201 р. № 2755 – VI (далі – ПК України). Відповідно до пункту 133.2 статті 133 ПК України нерезидентами, які входять до категорії платників податку на прибуток є: юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України (крім установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України); постійні п
...
Як скласти Додаток ЗП декларації з податку на прибуток?
У додатку ЗП декларації визначають суму, на яку можна зменшити податок на прибуток, нарахований за звітний (податковий) період. Суму зменшення, розраховану у додатку ЗП, переносять до рядка 16 ЗП декларації. Складають його платники податку на прибуток, які у звітному періоді зобов'язані сплачувати: авансові внески при виплаті дивідендів; податок на прибуток, сплачений за кордоном з іноземних джерел доходу; акцизний податок за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються
...
Як скласти додаток АВ декларації з податку на прибуток?
Додаток АВ до податкової декларації з податку на прибуток[1] (далі – декларація) складають платники цього податку, які у звітному періоді виплачували дивіденди. У ньому розраховують суми авансового внеску при виплаті дивідендів, яка мала бути сплачена у звітному (податковому) періоді. Суму авансового внеску при виплаті дивідендів, розраховану у додатку АВ, переносять до рядка 20 АВ декларації. Відповідно до підпункту 57.1-1.2 пункту 57.11 статті 57 ПК України емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету а
...
Як скласти розділ 4 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
У розділі 4 додатка РІ розраховують інші різниці, передбачені ПК України, у частині: страхових резервів страховиків; різниць щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів; сум пропорційного коригування доходів та витрат з метою трансфертного ціноутворення; сум платежів, внесків, премій за договором довгострокового страхування життя чи договором страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення; різниць, передбачених розділом ХХ «Перехідні положення» ПК України, та інших коригувань. Розглянемо, яку інформацію слід записати у кожному рядку розділу 4 додатка РІ декл
...
Як скласти розділ 3 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
У розділі 3 додатка РІ розраховують різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI, далі – ПК України). У ньому записують суми різниць, пов'язаних із: нарахуванням відсотків на боргові зобов'язання від пов'язаних осіб - нерезидентів; сумами відсотків та дооцінки, врахованими у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді, нарахованими на інструменти власного капіталу, перекласифікованими у фінансові зобов'язання відповідно до стандартів бухгалтерського обліку; коригуванн
...
Як скласти розділ 2 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
Розділ 2 додатка РІ складають підприємства, які зобов'язані коригувати фінансовий результат до оподаткування на різниці, визначені Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України), або прийняли рішення проводити таке коригування. У ньому розраховують різниці, які виникають при формуванні резервів та забезпечень відповідно до у статті 139 ПК України. Розділ 2 додатку РІ складають 2 окремі блоки для різниць, які збільшують фінансовий результат до оподаткування та які зменшують його. У розділі 2 додатка РІ записують суми різниць, пов'яз
...
Як скласти розділ 1 додатка РІ декларації з податку на прибуток?
У розділі 1 додатка РІ розраховують різниці, які виникають у результаті операцій з необоротними активами (основними засобами та нематеріальними активами). Вони перелічені у статті 138 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України). Додаток РІ має окремі блоки для різниць, які збільшують фінансовий результат до оподаткування та які зменшують його. Різниці від операцій з необоротними активами знівельовують вплив сум амортизації, уцінки (дооцінки), втрат від зменшення корисності, вигід від відновлення корисності, залишкової вартості необо
...
Які загальні правила складання додатка РІ до декларації з податку на прибуток?
Додаток РІ призначений для розрахунку різниць (коригувань), які застосовують для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств. Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який дорівнює фінансовому результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
...
Як скласти розрахунок податку на прибуток за відповідними показниками?
Цю частину декларації заповнюють у гривнях, без копійок.  Показники Код рядка Примітка   Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку 01 Цей показник показує, чи може підприємство визначати базу оподаткування без застосування різниць. Якщо дохід понад 40 млн грн — обов'язково застосовують різниці, якщо менше — є право вибору. Цей показник повинен дорівнювати: сумі рядків
...
Що записують у «шапці» декларації з податку на прибуток?
Відповідно до пункту 48.1 статті 48 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) декларація повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідного податку. Обов'язкові реквізити – це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений ПК України статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків (пункт 48.2. статті 48 ПК України). Більшість з них складають «шапку&ra
...
Яка структура декларації з податку на прибуток та комплект документів, які подають разом із нею?
Декларація з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897 (далі - декларація), містить: 1. Основну частину. Умовно її можна розділити на чотири блоки: 1.1. Обов'язкові реквізити (або «шапка»); 1.2. Розрахунок податку на прибуток за відповідними показниками; 1.3. Інформація про додатки, форми фінансової звітності та доповнення, які платник податку надає разом із декларацією. Тут же вказується рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці; 1.4. Частина декларації, яку запо
...
Які платники податку на прибуток підпадають під квартальний період декларування, а які під річний?
За загальним правилом пункту 137.4 статті 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) для платників податку на прибуток встановлено такі календарні податкові (звітні) періоди: квартал; півріччя; три квартали; рік. Це означає, що подавати декларацію з податку на прибуток платникам цього податку потрібно 4 рази на рік. Проте не всім. Пунктом 137.5 статті 137 ПК України визначено перелік підприємств, для яких передбачений річний податковий (звітний) період. Раз на рік свій прибуток декларують: новостворені підприємства; підприємства, з
...
Які строки подання декларації з податку на прибуток за звітні періоди 2020 року?
Пунктом 137.4 статті 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р.  № 2755 – VI (далі – ПК України) податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств визначено календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Це означає, що за загальним правилом декларацію з податку на прибуток підприємств (далі – декларація) потрібно подавати щокварталу. Але для певних категорій платників податку на прибуток пунктом 137.5 статті 137 ПК України передбачено виняток і дозволено декларувати прибуток раз на рік. Докладно це питання розглянуто в аналітиці «Які платники податку на прибуток
...
Яку форму декларації з податку на прибуток потрібно подавати за податкові (звітні) періоди 2020 року?
Форма декларації з податку на прибуток затверджена наказом Мінфіну України «Про затвердження форми  Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 20.10.2015 р. № 897 (далі – декларація). Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 14.11.2019 р. № 481 (далі – наказ № 481) затверджено зміни, якими декларацію приведено у відповідність до чинних норм Податкового кодексу України від 02.12.2010
...
Як слід класифікувати дохід від списання прощеної кредиторської заборгованості перед нерезидентом для оператора лотерей з метою оподаткування податком на прибуток та відповідно за якою ставкою його оподатковувати?
Відповідно до підпункту 134.1.4 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) спеціальним об’єктом оподаткування податком на прибуток є дохід суб'єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей у порядку, визначеному пунктом 141.8 статті 141 ПК України. За правилами останньої норми дохід суб'єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей, від операцій з випуску та проведення лотерей підлягає оподаткуванню податком на прибуток за ставкою 24 % ( пункт 136.6 статті 136, пункт 47 підрозділу 4 розділу ХХ ПК України). Нарахований суб'є
...
Чи потрібно оператору лотерей при розрахунку показника рядка 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності» Податкової декларації з податку на прибуток підприємств враховувати суму доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей?
За нормами Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) результати діяльності оператора лотерей оподатковують за загальними та спеціальними правилами. Згідно з підпунктом 134.1.4 пункту 134.1 статті 134 ПК України спеціальним об’єктом оподаткування податком на прибуток є дохід суб'єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей у порядку, визначеному пунктом 141.8 статті 134 ПК України[1]. З метою оподаткування під проведенням лотерей за підпунктом 14.1.197 пункту 14.1 статті 14 ПК України розуміють господарську діяльність, яка включає в себе прийняття спл
...
Що таке податкові різниці?
На сьогодні єдиного тлумачення поняттю «податкові різниці» чинне законодавство не дає. Але його досить активно вживають як словосполучення зрозуміле всім професіоналам у сфері бухгалтерського та податкового обліку. То що ж воно означає? У податковому обліку це поняття є актуальним тільки для платників податку на прибуток. Адже відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі – ПК України) об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, розрахований шляхом коригування (
...
Тварини
Легальне визначення поняття «тварини» міститься в статті 1 Закону України «Про захист тварин від жорстокого походження» від 21.02.2006 № 3447 (далі – Закон № 3447) і визначає їх як біологічні  об'єкти,  що  відносяться  до   фауни, і законодавець одразу наводить перелік видів тварин, а саме: сільськогосподарські,  домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові. Далі в положеннях статті 1 Закону № 3447-IV надається визначення вище зазначених видів. Дикі тварини – тварини,  природним середовищем існування яких є  дика  природа,  у  тому  числі ті,  я
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 97 98 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію