Статистична звітність/ Регістри статистичної звітності
Редакції документа
Питання/Тема
Що собою являє статистична звітність?
...

...

Відповідно до Закону України «Про державну статистику» від 17.09.1992 № 2614-XII статистична інформація – документована інформація, що дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства. Статистичною інформацією є також дані банківської, фінансової і митної статистики, статистики платіжного балансу тощо, які складаються на підставі адміністративних даних, отриманих Національним банком України та спеціально уповноваженими державними органами (крім органів державної статистики) відповідно до їх компетенції. Відповідні повноваження зазначених органів, а також засади щодо організації збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання такої статистичної інформації визначаються окремими законами. Таким чином, статистична інформація є сукупність даних щодо досить широкого кола явищ, які виникають у тому чи іншому колі суспільних відносин. Від поняття статистичної інформації необхідно відмежовувати статистичні дані, що є інформацією, отриманою на підставі проведених статистичних спостережень, яка опрацьована і подана у формалізованому вигляді відповідно до загальноприйнятих принципів та методології. Статистичні дані, що є результатом зведення та угруповання первинних даних, за умови забезпечення їх знеособленості являють собою зведену знеособлену статистичну інформацію (дані). Саме поняття статистичної звітності у законодавстві не розкривається. Однак, виходячи з загального розуміння поняття «звітність» приходимо до таких висновків: звітність підприємства – це система показників, які характеризують роботу підприємства за період. Крім того, звітність – останній етап облікового циклу. Беручи до уваги поняття статистичної інформації, вважаємо, що статистичний звіт – це документ, в якому наведено статистичні дані про роботу підприємства, і в якому відображається статистична інформація. Такий звіт представляється до спеціальної установи (регіональний орган державної статистики) в затверджені терміни за підписами уповноважених осіб. Відповідно, статистичною звітністю являється сукупність статистичних звітів, які респондент зобов'язаний надати органам статистики України.

Юрист-аналітик Taxlink

Анна ГОЛОВАЦЬКА

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію