Податкові перевірки (таблиця)
Питання/Тема
Перевірка контрольованих операцій
...

...

Податковий контроль за трансфертним ціноутворенням передбачає коригування податкових зобов'язань платника податків до рівня податкових зобов'язань, розрахованих за умови відповідності комерційних та/або фінансовим умовам, які мали місце під час здійснення зіставних операцій, передбачених статтею 39 ПК України, сторони яких не є пов'язаними особами.

Податковий контроль за визначенням цін у контрольованих операціях здійснюється шляхом моніторингу цін у контрольованих операціях, а також проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованих операцій (далі – перевірка контрольованих операцій) (39.5.).

Перевірка контрольованих операцій проводиться відповідно до положень глави 8 розділу ІІ Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 39.5.2.1. - 39.5.2.24 пункту 39.5. ст. 39 Податкового кодексу України.

 

Перевірка контрольованих операцій

 

Передмет

Повнота нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованих операцій в порядку контролю за трансфертним ціноутворенням.

Варто наголосити, що відповідно до пп. 39.5.2.6. ПК України, проведення перевірки контрольованих операцій не перешкоджає проведенню перевірок, визначених статтею 75 цього Кодексу.

Документи, що перевіряються

1. Отримані від платника податків документи, що стосуються предмету перевірки.

     Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику протягом 10 днів з дня прийняття рішення про проведення перевірки та не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки  направляє запит платнику податків про надання документів, що підтверджують здійснення фінансово – господарських операцій. Надання платником податків документів відбувається згідно з вимогами підпунктів 85.2. та 85.3. статті 85 цього Кодексу пртягом 10 днів з дати початку перевірки (39.5.2.3.).

      Відповідно до п. 82.2. ПК України платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки.

 

2. Джерела інформації, що використовуються для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».

       Джерела інформації, що використовуються для визначення ціни в контрольованих операціях встановлено п. 39.5.3 ПК України:

39.5.3.1. Платник податків та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, використовують джерела інформації, які містять відомості, що дають можливість співставити комерційні та фінансові умови операцій згідно з підпунктом 39.2.2 пункту 39.2 цієї статті, зокрема:

а) інформацію про зіставні операції платника податку, а також інформацію про зіставні операції його контрагента-сторони контрольованої операції з непов'язаними особами;

б) будь-які інформаційні джерела, що є загальнодоступними та надають інформацію про співставні операції та осіб.

39.5.3.2. Якщо платник податків з метою встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" за методами, визначеними пунктом 39.3 цієї статті, використав джерела інформації, передбачені підпунктом 39.5.3.1 підпункту 39.5.3 цього пункту, контролюючий орган використовує ті самі джерела інформації, якщо не доведено, що інші джерела інформації дають можливість отримати вищий рівень зіставності комерційних та фінансових умов операцій. 39.5.3.3. Для зіставлення з метою оподаткування умов контрольованих операцій з умовами неконтрольованих операцій контролюючий орган не має права використовувати інформацію, яка не є загальнодоступною (зокрема інформацію, доступ до якої наявний тільки у органів державної влади).

Підстави для проведення перевірки

Підстави для перевірки контрольованих операцій  визначені пп. 39.5.2.1 п. 39.5. ст. 39 ПК України:

 отримання від платника податків звіту про контрольовані операції відповідно до пункту 39.4 цієї статті;

б) надсилання повідомлення контролюючим органом відповідно до підпункту 39.5.1.2 підпункту 39.5.1 цього пункту;

в) виявлення за результатами моніторингу та/або аналізу документації фактів здійснення платником податків контрольованих операцій, звіт про які відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 цієї статті не подано або інформація про які не включена до поданого звіту; Моніторинг цін у контрольованих операціях здійснюється шляхом спостереження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за цінами, що застосовуються сторонами таких операцій, та шляхом аналізу документації про контрольовані операції, поданої платником податків відповідно до пункту 39.4 цієї статті (39.5.1.).

г) неподання платником податку або подання з порушенням вимог пункту 39.4 цієї статті звіту про контрольовані операції або документації з трансфертного ціноутворення;

ґ) отримання документально підтвердженої інформації та даних, що свідчать про невідповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки".

Документальні підстави для проведення перевірки

Перевірка контрольованих операцій проводиться відповідно до положень глави 8 розділу II цього Кодексу з урахуванням особливостей, визначених цією статтею (39.5.2.).

Посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів:

1) направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) або об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична) , підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу;

2) копії наказу про проведення перевірки;

3) службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Непред'явлення або ненадіслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Орган та посадові особи, що проводять перевірку

Перевірка проводиться посадовими особами територіального органу центрального органу виконавчої влади виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та очолюється посадовою особою центрального органу виконавчої влади виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Періодичність проведення перевірок

39.5.2.4. Контролюючий орган не має права проводити більше однієї перевірки контрольованої операції одного платника податків протягом календарного року.

Попередження про проведення перевірки

Відповідно до абз. 2 п.78.4 ст.78 право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Строки перевірки

Строк проведення перевірки контрольованих операцій обчислюється з дня прийняття рішення про її проведення до дня складення довідки (акта) про проведення такої перевірки (39.5.2.7). Тривалість перевірки контрольованих операцій не повинна перевищувати 18 місяців.  

У разі необхідності отримання інформації від іноземних державних органів, проведення експертизи та/або перекладу на українську мову документів, необхідних для дослідження відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", строк проведення перевірки за рішенням керівника (заступника керівника) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, може бути продовжений на строк, що не перевищує 12 місяців.

Період, що перевіряється

Перевірка проводиться за період, який дорівнює строкам давності визначення грошового зобов'язання платника податків, що встановлені пунком 102.1. ПК України (39.5.2.2. та 39.5.2.11.).

Документ, що оформлюється за результатами

Результати перевірки контрольованих операцій оформляються у формі акта (довідки), що складається у двох примірниках, підписується посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який очолює перевірку, та платником податків або його представником (39.5.2.14.).

Якщо за результатами перевірки виявлено факти відхилення ціни, застосованої в контрольованій операції, від звичайної ціни, що призвели до заниження суми податку, складається акт перевірки. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка (39.5.2.15.).

чФорма акта (довідки) про результати перевірки контрольованої операції та вимоги до його (її) складення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику[1] (39.5.2.17.).

 

[1] Наказ Міндоходів від 24.12.2013 № 843 “Про затвердження форми акта (довідки) про результати проведення перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованої(их) операції(й) та вимог до його (її) складення”.

Форми акта (довідки) про результати перевірки контрольованої операції та вимоги до його (її) складення станом на сьогоднішній день ще не затверджено.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію