Податкові перевірки
Редакції документа
Питання/Тема
Підстави проведення документальних позапланових перевірок
...

...

Підстава проведення (ст.78 ПК)

Коментарі

78.1.1. отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків відповідно валютного та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;

Пункт 78.1.1 ПК вступає у суперечність з п.73.3 ПК, який визначає строк надання відповіді на запит контролюючого органу про подання інформації від платника. Згідно зазначеного пункту платник повинен відповісти на запит контролюючого органу протягом одного місяця. Разом з тим, п.78.1.1 передбачає, що ненадання відповіді протягом 10 днів з дня отримання запиту є підставою для позапланової перевірки платника. Вважаємо, що в цьому випадку платнику податків для уникнення виникнення підстав для позапланової перевірки слід додержуватися десятиденного строку, визначеного п. 78.1.1. ПК.

Звертаємо увагу також на ту обставину, що згідно з п.73.3 ПК запит контролюючого органу повинен бути надісланий платнику на його податкову адресу (ст. 45 ПК) листом з повідомленням про вручення або надано під розписку платнику податків. В протилежному випадку запит вважається не врученим платнику.

Звертаємо увагу на те, що аналогічна підстава передбачена для проведення фактичних перевірок п.80.2.1 ст.80 ПК. Таким чином, має місце ситуація, за якої на одній і тій самій підставі може бути проведена як позапланова документальна так і фактична перевірка.

78.1.2. платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію, розрахунки, звіт про контрольовані операції або документацію з трансфертного ціноутворення, якщо їх подання передбачено законом;

Порядок та строки подання податкових декларацій визначені статтею 49 ПК.

78.1.3. платником податків подано котролюючому органу уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся органом державної податкової служби;

Додатково див. ст.49 ПК.

78.1.4. виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;

Див. коментарі до п.78.1.1 вище.

78.1.5. платником податків подано в установленому порядку контролюючому органу заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі, коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об'єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;

Призначення позапланової перевірки з цієї підстави є можливим тільки в тому випадку, якщо платник податків у своїй скарзі (запереченнях на акт перевірки) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки. Таким чином, подання платником скарги саме по собі не є підставою для проведення перевірки. При цьому, якщо платник податків надсилає відповідні документи контролюючому органу до завершення перевірки – це є підставою згідно з п.44.7 статті 44 для продовження строків проведення перевірки, однак, якщо контролюючий орган одержує відповідні документи або скаргу платника вже після завершення перевірки, - це є підставою для призначення позапланової перевірки.

78.1.7. розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення) , припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків;

Коментарі відсутні.

78.1.8. платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V цього Кодексу, та/або з від'ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень.

Документальна позапланова виїзна перевірка з підстав, визначених у цьому підпункті, проводиться виключно щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від'ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень;

Додатково див. ст. 200 ПК України[1].

Загальний термін проведення перевірок, визначених у пунктах 200.10 та 200.11 статті 200 цього Кодексу, з урахуванням установлених цим пунктом строків зупинення не може перевищувати 60 календарних днів.

Підстави для проведення перевірки визначені Постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1238 «Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної виїздної позапланової перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такому платнику» - див. Постанову.

78.1.9. . щодо платника податку подано скаргу:

про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарів/ послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначається інформація зі скарги;

або

про ненадання таким платником податків акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначається інформація зі скарги" ;

Див. коментар до п.78.1.1 та п.201.10 статті 201 ПК.

78.1.11. отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно- розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ним відповідно до закону;

Зазначена підстава дещо дублює п.78.2 ст.78, відповідно до якого обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені Податковим Кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться у межах порушеної кримінальної справи.

78.1.12. контролюючим органом вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня здійснено перевірку документів обов'язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з'ясування під час перевірки питань, що повинні бути з'ясовані під час перевірки для винесення об'єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено контролюючі органи.

Рішення про проведення документальної позапланової перевірки в цьому випадку приймається контролюючому органу вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня, які проводили документальну перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу;

Відомості стосовно службового розслідування або кримінальної справи, порушеної відносно посадових осіб контролюючого органу повинні бути зазначені в наказі про проведення перевірки, що надається платнику на ознайомлення.

78.1.13. у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом, а також здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення такої перевірки.

Зазначена підстава є новою для податкового законодавства і характеризується з одного боку тим, що контролюючий орган може проводити перевірку без попереднього обовязкового запиту платника податків, як це передбачено в інших підпунктах пункту 78.1 статті 78 ПК, а з іншого боку тим, що аналогічна підстава передбачена як підстава для фактичної перевірки платника відповідно до п.80.2.7 ПК. Таким чином, зазначені обставини (тобто інформація з невизначеним статусом) є одночасно підставою як для позапланової документальної перевірки платника так і для фактичної перевірки. Невизначений статус «отриманої інформації», порядок її фіксації наділяє зазначене положення ст.78 дещо репресивним характером по відношенню до платника.

78.1.14. у разі отримання документально підтвердженої інформації та даних, що свідчать про невідповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" та/або встановлення невідповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" у порядку, передбаченому підпунктом 39.5.1.1 підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу;

Аналогічні підстави для проведення перевірки контрольованих операцій встановлені абзацом 2 підпункту 39.5.1. п. 39.5. ст. 39 ПК України.

78.1.15. неподання платником податків або подання з порушенням вимог пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або у разі встановлення порушень під час моніторингу такого звіту або документації відповідно до вимог пунктів 39.4 і 39.5 статті 39 цього Кодексу;

78.1.16. отримано звіт про контрольовані операції, надісланий платником податків відповідно до пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу. У такому разі перевірка проводиться виключно з питань контролю трансфертного ціноутворення;

78.1.17 платником податків не подано в установлений пунктом 50.3 статті 50 цього Кодексу строк уточнюючий розрахунок для виправлення помилок, виявлених за результатами електронної перевірки, проведеної за заявою платника податків;

78.1.18. виявлено розбіжності даних, що містяться у зареєстрованих акцизних накладних/розрахунках коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних та деклараціях з акцизного податку, поданих платником акцизного податку, що реалізує пальне;

Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені Податковим Кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків, або перевірки, що проводяться у межах порушеної кримінальної справи.

Читати детальніше
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію