Податкові перевірки
Редакції документа
Питання/Тема
Документальні перевірки. Загальна характеристика.
...

...

Документальна

виїзна планова

Документальна невиїзна планова

Документальна виїзна

Документальна невиїзна позапланова

Документальна позапланова електронна

Предмет

Своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим

Кодексом податків та зборів, а також дотримання

валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням

якого покладено на контролюючі органи,

дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору,

оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами)

Перелік податків, що підлягають перевірці, зазначається у заяві платника податків про проведення перевірки (п. 2.2. наказу Міністерства фінансів України від 20 листопада 2015 року № 1040

Документи, що перевіряються

податкові декларації (розрахунки), фінансова, статистична та інша звітність, регістри податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинні документи, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Посадові особи податкових органів, що здійснюють перевірку вимагати від платників податків, що перевіряються в ході перевірок, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

Документи, що стосуються предмету перевірки[1]

Підстави для проведення

План-графік перевірок

План-графік перевірок

З підстав, наведених у додатку*

З підстав, наведених у додатку*

Заява платника податків[2]

Періодичність

визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік.

за наявності підстав*

Місце проведення

проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

проводиться в приміщенні контролюючого органу.

Присутність платника є не обов'язковою.

проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

проводиться в приміщенні контролюючого органу.

Присутність платника є не обов'язковою.

Документальна підстава для проведення (допуску до проведення) перевірки

Службове посвідчення,

копія наказу на

проведення перевірки,

направлення на

проведення

перевірки, в якому

зазначаються дата видачі,

найменування контролюючого органу, реквізити

наказу про

проведення

відповідної перевірки,

найменування та

реквізити суб'єкта

(об'єкта),

перевірка якого

проводиться

(прізвище, ім'я,

по батькові фізичної

особи - платника податку,

який перевіряється),

мета, вид (планова або

позапланова), підстави,

дата початку та тривалість

перевірки, посада та

прізвище посадової

(службової) особи, яка

проводитиме перевірку.

Направлення на перевірку

у такому випадку є

дійсним за наявності

підпису керівника контролюючого органу або його

заступника, що скріплений

печаткою контролюючого органу (81.1 ПК

України). Посадові особи

платника зобов'язані

розписатися в направленні

на перевірку.

Копія наказу про проведення документальної позапланової перевірки та повідомлення про проведення перевірки вручені платнику під розписку або надіслані рекомендованим листом із повідомленням про вручення

Службове посвідчення, копія наказу про проведення документальної позапланової перевірки, вручена платнику під розписку або надіслана та направлення на перевірку, оформлене згідно з п.81.1 ст.81 ПК України, в якому посадові особи платника розписуються із зазначенням свого ПІП, посади, дати та часу ознайомлення.

Копія наказу про проведення документальної позапланової перевірки та повідомлення про проведення перевірки вручені платнику під розписку або надіслані рекомендованим листом із повідомленням про вручення

Копія наказу про проведення перевірки та повідомлення про проведення перевірки вручені платнику під розписку або надіслані рекомендованим листом із повідомленням про вручення (79.2.) , а також копія рішення контролюючого органу про проведення перевірки за заявою платника податків, надіслана платнику не пізніше наступного дня від дня його прийняття.

На необхідність надіслання платнику податків документів, передбачених п. 79.2. - наказу про проведення перевірки та повідомлення про її проведення.

Строки[3]

30 робочих днів (з продовженням на 15 робочих днів) – для великих платників податків[4]

10 робочих днів (з продовженням на 5 робочих днів) – для суб'єктів малого підприємництва[5];

20 робочих днів (з продовженням на 10 робочих днів) – для всіх інших платників.

Не встановлені[6]

15 робочих днів (з продовженням на 10 робочих днів) – для великих платників податків;

5 робочих днів (з продовженням на 2 робочих днів) – для суб'єктів малого підприємництва;

10 робочих днів (з продовженням на 5 робочих днів) – для всіх інших платників[7].

Не встановлені

Не встановлені

Особливості складання актів (довідок)

Акт (довідка) документальної виїзної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п'яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).

У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки) посадовими особами органу державної податкової служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати виїзної планової чи позапланової документальної перевірки у день його підписання або відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його законному представнику.

Акт (довідка) складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п'яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів) .

Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки після його реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам. У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки) перевірки посадовими особами органу державної податкової служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Відмова платника податків або його законних представників від підписання акта перевірки не звільняє такого платника податків від обов'язку сплатити визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки грошові зобов'язання.

Акт (довідка) документальної виїзної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п'яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).

У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки) посадовими особами органу державної податкової служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати виїзної планової чи позапланової документальної перевірки у день його підписання або відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його законному представнику.

Акт (довідка) складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п'яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів) .

Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки після його реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам. У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки) перевірки посадовими особами органу державної податкової служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Відмова платника податків або його законних представників від підписання акта перевірки не звільняє такого платника податків від обов'язку сплатити визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки грошові зобов'язання.

За результатами електронної перевірки складається довідка у двох примірниках, що підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється у контролюючому органі протягом трьох робочих днів з дня закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом п'яти робочих днів) . Довідка електронної перевірки після її реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам для ознайомлення та підписання протягом п'яти робочих днів з дня вручення. У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в довідці, складеній за результатами електронної перевірки, вони зобов'язані підписати таку довідку та мають право подати свої заперечення.


[1] Для проведення електронної перевірки платник податків забезпечує подання до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документів, які відповідно до цього Кодексу пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються таким платником податків в електронній формі та зберігаються на машинних носіях інформації) . Загальний формат та порядок подання такої інформації встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. (85.2).

[2] Докуменальна невиїздна позапланова електронна перевірка проводиться на підставі заяви платника податків із незначним ступнем ризику, який визначається відповідно до пункту 77.2. ст. 77 ПК України. Заява подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення перевірки. Форма заяви, порядок її подання, прийняття рішення про проведення електронної перевірки встановлено наказу Міністерства фінансів України від 20 листопада 2015 року № 1040. Слід зазначити, що у відповідності до пункту 17 розділу 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ «Перехідні положення» ПК України електронні перевірки починають проводитися для платників податків, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності – з 1 січня 2014 року, для суб'єктів господарювання мікро -, малого та середнього бізнесу – з 01.01.2015 р., для інших платників податків – з 01.01.2016 р.

[3] Проведення документальної виїзної планової та позапланової перевірки великого платника податків може бути зупинено за рішенням керівника контролюючого органу, що оформляється наказом, копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.

Зупинення документальної виїзної планової, позапланової перевірки перериває перебіг строку проведення перевірки в разі вручення платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про зупинення документальної виїзної планової, позапланової перевірки.

При цьому перевірка може бути зупинена на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днів, а в разі необхідності проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів щодо діяльності платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, пов'язаних з предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів перевірка може бути зупинена на строк, необхідний для завершення таких процедур (п.82.4 ст.82 ПК).

[4] Великий платник податків - юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує п'ятсот мільйонів гривень або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період перевищує дванадцять мільйонів гривень (14.1.24.).

[5] Згідно Закону «Про державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні», суб'єктами малого підприємництва є:

- фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

- юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

[6] Згідно п.77.7 ст.77 ПК строки проведення документальної планової перевірки встановлюються статтею 82 ПК. Водночас, стаття 82 має назву « Строки проведення виїзних перевірок», а отже на невиїзні перевірки не розповсюджується.

[7] Згідно п.78.6 ст. 78 ПК строки проведення документальної планової перевірки встановлюються статтею 82 ПК. Водночас, стаття 82 має назву « Строки проведення виїзних перевірок», а отже на невиїзні перевірки не розповсюджується.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію